Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25352041   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Hotel OST "Gromada" w Białymstoku, ul. Jana Pawła II 77. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Małgorzata Luto,

Białystok, 10 stycznia 2005r.

0x01 graphic

WICEWOJEWODA PODLASKI

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

RR.XI.0932-9/04

Pani

Joanna Rogucka

Kierownik

Hotelu** OST„GROMADA

w Białymstoku

W dniu 16.11.2004r. została przeprowadzona w Hotelu** OST „GROMADA” położonym w Białymstoku, al. Jana Pawła II 77, kontrola problemowa w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań określonych w art. 35 ust.1 ustawy o usługach turystycznych.

W trakcie kontroli poddano ocenie prawidłowość stosowania:

  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268),

  2. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. Nr 188, poz.1945).

Ustalenia kontroli opisano w protokole, który doręczony został Kierownikowi Hotelu** OST „GROMADA” w Białymstoku. Wyniki kontroli wskazują, że Hotel** OST „GROMADA” położony w Białymstoku, al. Jana Pawła II 77, spełniał wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i budowlane (za wyjątkiem wymagań dotyczących dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych), natomiast nie spełniał niektórych wymagań, co do wyposażenia, a także minimalnych wymagań w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, określonych w art.35 ust.1 ustawy o usługach turystycznych oraz odpowiednio w załącznikach nr 1 i nr 8 rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

W dniu kontroli stwierdzono, że Hotel** OST „GROMADA” w Białymstoku nie spełniał następujących wymagań, określonych w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 8 powyższego rozporządzenia:

  • nie posiadał wentylacji mechanicznej wyciągowej w w.h.s. jednostek mieszkalnych wyszczególnionych w protokole kontroli;

  • w niektórych jednostkach mieszkalnych (wymienionych w protokole kontroli) znajdowały się nadmiernie zużyte meble;

  • nie posiadał ogólnodostępnych elementów wyposażenia obiektu (wymienionych w protokole kontroli) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

  • nie posiadał węzła higieniczno-sanitarnego oraz wejścia do hotelu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto nie zostało udokumentowane przeszkolenie personelu recepcji w udzielaniu pomocy przedlekarskiej.

W związku ze stwierdzonymi w Hotelu** OST „GROMADA” w Białymstoku uchybieniami w zakresie spełniania wymagań określonych w art.35 ust.1 ustawy o usługach turystycznych oraz w rozporządzeniu w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie zalecam, na podstawie § 10 ust.2 w/w rozporządzenia, ich usunięcie w terminie do 31 marca 2005r.

Jednocześnie informuję, iż w myśl postanowień § 10 ust.2 rozporządzenia, niewykonanie powyższego zalecenia skutkować będzie wszczęciem postępowania w sprawie uchylenia zaszeregowania obiektu do rodzaju i kategorii.

Informację o podjętych działaniach należy przesłać do Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie do 31 marca 2005r.od otrzymania powyższego wystąpienia pokontrolnego.

WICEWOJEWODA

/-/

Jerzy Półjanowicz


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2005-01-13 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-13 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-13 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl