Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25055357   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 2004-05-

Białystok, 2004-12-31

BZF.I.0932/14-4/04

Pan

Andrzej Parafiniuk

Prezes

Podlaskiej Fundacji

Rozwoju Regionalnego

w Białymstoku

Wystąpienie pokontrolne

Działając zgodnie z § 7 pkt 2 umowy z dnia 12 listopada 2003 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w dniach 22-23 lipca 2004 roku pracownicy Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych w 2003 roku środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info.

Ustalenia kontroli obrazuje protokół, którego podpisania odmówił Pan z przyczyn podanych w piśmie nr ZAR/419/EIC/2955/05 z dnia 29.11.2004r., a które to przyczyny nie mają wpływu na ocenę ustaleń kontroli i nie wstrzymują czynności pokontrolnych.

W czasie kontroli bezspornie ustalono, że wydatkowanie środków przyznanych z rezerwy celowej było zgodne z kalkulacją wnioskowanej kwoty zawartej w uzasadnieniu wniosku o przyznanie środków z rezerwy celowej, przedstawioną przez PFRR w Białymstoku i zostało ujęte w dokumentacji finansowej. Środki w wysokości 35.000 zł w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info w 2003 roku.

Ponadto ustalono, że trzy faktury na kwotę 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) zostały opłacone w styczniu 2004 roku, co jest niezgodne z ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Wszyscy beneficjenci środków budżetu państwa (dotacji celowych) są zobligowani do ich wydatkowania w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia, bowiem budżet państwa, jako plan dochodów i wydatków uchwalany na okres roku kalendarzowego, zwanego rokiem budżetowym.

Stanowi o tym także art. 102 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że nie zrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego, a wyjątki od tej zasady określa ustawa. Również jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację w trybie art. 71 w/w ustawy są zobowiązane do przestrzegania wyżej określonego terminu wydatkowania środków.

Powyższa zasada została także uwzględniona w § 8 ust. 2 przedmiotowej umowy zawartej z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego, która stanowi, że w przypadku wykorzystania do 31 grudnia tylko części środków, to niewykorzystana część podlega zwrotowi.

Reasumując, środki dotacji celowej przyznane i przekazane Fundacji w 2003 r. podlegały wydatkowaniu w danym roku budżetowym.

Mając powyższe na względzie wnoszę o zwrot kwoty w wysokości 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia 23 lipca 2004 roku, czyli od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego ma Pan prawo zgłoszenia na piśmie do organu zarządzającego kontrolę umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z tego prawa proszę o zawiadomienie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji.

Podpisał:

w.z Wojewody Podlaskiego

Jerzy Półjanowicz

Wicewojewoda

Umowa została zawarta w trybie art. 71 ustawy o finansach publicznych (§ 1). Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 sposób rozliczenia i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej udzielonej jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zadań zleconych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 lit d określa umowa.

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykorzystanie dotacji następuje, w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. W momencie realizacji umowy ustawa o finansach publicznych nie zawierała tego przepisu, został on wprowadzony z dniem 30 kwietnia 2004 roku.

We wskazanych wypadkach zapłata nastąpiła po 31 grudnia 2003 roku, a zatem z naruszeniem§ 8 ust. 2. Stanowi to podstawę do żądania zwrotu (części) dotacji, w oparciu o § 8 ust. 4

3


Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2005-01-13 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-13 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-13 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl