Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329065   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Hotel OST "Gromada" w Białymstoku, ul. Jana Pawła II 77. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa - hotel OST "Gromada"
Autorzy: Małgorzata Luto,

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Hotelu** OST „GROMADA”, położonym w Białymstoku, al. Jana Pawła II 77.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 16.11.2004r. przez:

- Małgorzatę Luto — starszego inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 105/04 z dnia 15 listopada 2004r.Pani Ewy Welc — Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Wiktora Żmieńkę — starszego inspektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia nr 104/04 z dnia 15 listopada 2004r.Pani Ewy Welc — Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Przedsiębiorca świadczący usługi w Hotelu** OST „GROMADA” w Białymstoku: „Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”, ul. Cicha 7, 00-953 Warszawa. NIP: 525-000-79-69 , REGON: 000332937.

Kierownik Hotelu** OST „GROMADA” w Białymstoku:Pani Joanna Rogucka. Kontrola przeprowadzona została w obecności: PaniJoanny Roguckiej — pełniącej funkcję kierownika Hotelu** OST „GROMADA” w Białymstoku.

Temat kontroli: Spełnianie przez obiekt hotelarski zaszeregowany dorodzaju hotel wymagań, co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług.

Zbadano spełnianie przez Hotel ** OST „GROMADA” położony wBiałymstoku, al. Jana Pawła II 77:

- wymagań, określonych w art.35 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268)oraz w § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. Nr 188, poz.1945);

- wymagań co do wyposażenia, kwalifikacji personelu i zakresu świadczonych usług, określonych w art.35 ust.1 pkt.1 ustawy oraz w załączniku nr 1 powyższego rozporządzenia, a także minimalnych wymagań w zakresie dostosowania obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do potrzeb osób niepełnosprawnych, określonych w załączniku nr 8 w/w rozporządzenia.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Spełnianie przez Hotel** OST „GROMADA” w Białymstoku wymagań określonych w art.35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o usługach turystycznych oraz § 4 rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie było dokumentowane w zakresie wymagań:

1. sanitarnych:

· protokołem z kontroli Nr HK-216/04 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 3.04.2004r. przeprowadzonej w Hotelu** OST „GROMADA” w Białymstoku w związku z bieżącym nadzorem sanitarnym (naruszeń nie stwierdzono)

2. przeciwpożarowych:

· protokołem ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych w dniu 14.03.2002r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

W dniu 18.11.2004r. przedłożono pismo: znak MZ-5580/XVIII/29/1/04 z dnia 18.11.2004r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Białymstoku, w którym stwierdza się co następuje: „w wyniku analizy dokumentacji i złożonych wyjaśnień tut. Komenda stwierdza, że w Hotelu w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „GROMADA”, Region Mazurski stan ochrony przeciwpożarowej od marca 2002 roku nie uległ pogorszeniu, a prowadzone prace modernizacyjne wewnętrznej sieci hydrantowej wpłyną na poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu.”.

3. budowlanych

a) W dniu kontroli nie przedłożono żadnego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust.1 pkt.1a ww. rozporządzenia. Natomiast w dniu 3.12.2004r. przedstawiono opinią rzeczoznawcy budowlanego dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania Hotelu OST „GROMADA” w Białymstoku z dnia 3.12.2004r.

b) książką obiektu budowlanego z wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie następujących kontroli okresowych, wymaganych przepisami prawa budowlanego:

· kontroli sprawdzającej stan techniczny i drożność przewodów kominowych (dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego co najmniej 1 raz w roku) - wpis dokonany na podstawie protokołu sprawozdawczo-opiniodawczego z dnia 10.05.2004r., stwierdzającego drożność przewodów wentylacyjnych w hotelu oraz protokołu z dnia 12.01.2004r.dotyczącego przeglądu przewodów wentylacyjnych i kominowych dokonanego w kotłowni hotelu (w protokole stwierdzono drożność i szczelność przewodów spalinowych);

· kontroli instalacji piorunochronnej (dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego co najmniej raz na 5 lat) — wpisu dokonano na podstawie protokołu z badania piorunochronnego z dnia 02.02.2004r., w którym stwierdza się m.in., że stan uziomów jest dobry;

· kontroli sprawdzającej stan techniczny i sprawność instalacji gazowej (dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego co najmniej 1 raz w roku) — wpisu dokonano na podstawie protokołu próby szczelności z dnia 15.12.2003r.(protokół pozytywny),

· kontroli sprawdzającej stan techniczny instalacji urządzeń służących ochronie środowiska (dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego co najmniej 1 raz w roku) - w dniu kontroli nie było przedmiotowego wpisu, ponieważ nie została przeprowadzone kontrola w przedmiotowym zakresie. Następnie w dniu 18.11.2004r. przedłożony został protokół z kontroli stanu technicznego instalacji urządzeń służących ochronie środowiska oraz książka obiektu z dokonanym wpisem;

· kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu (dokonywanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego co najmniej raz na 5 lat) — wpis dokonany na podstawie protokołu z okresowej kontroli sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu oraz jego otoczenia przeprowadzonej w dniu 4.04.2002r.

1. Spełnianie przez hotel wymagań, co do wyposażenia, kwalifikacji personelu i zakresu świadczonych usług, określonych w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia przedstawia się następująco:

I. Wymagania co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług.

- Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wymaganie było spełnione

1) Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia:

- Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym napływem powietrza z zewnątrz - wymaganie było spełnione

- Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie terenu i oddzielenie części gospodarczej od części dostępnej dla gości - wymaganie było spełnione

2) Instalacje i urządzenia techniczne:

- W części ogólnodostępnej obejmującej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i wielofunkcyjne:

- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna (nie dotyczy hoteli w odniesieniu do których obwiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań) - wymaganie było spełnione

- W części pobytowej - j.m. - wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna (nie dotyczy hoteli, w odniesieniu do których obowiązujące przepisy w okresie dopuszczania do użytkowania nie wymagały spełnienia ww. wymagań (potwierdza się następującymi dokumentami: decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed 1.04.1995r., które utraciły wymienione dokumenty, także opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu) — nie dotyczy (przedłożono opinię rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu)

- Wentylacja mechaniczna wyciągowa w.h.s (dla ** i * dopuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zaopatrzeniu w ciepłą wodę, w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ustępowych przekraczającej 6,5m) — wymaganie nie było spełnione

- Ogrzewanie w całym obiekcie lub w części nieklimatyzowanej - wymaganie było spełnione

- Instalacja sanitarna: zimna i ciepła woda przez całą dobę - wymaganie było spełnione

- Komfort akustyczny w całym obiekcie zgodnie z Polską Normą - - wymaganie było spełnione (przedłożono raport Nr 175 w zakresie pomiarów poziomu dźwięku przenikającego do pomieszczeń z dnia 15.11.2004r. w którym stwierdza się m.in. co następuje: „w dniach dokonywania pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie L A eq, dB.”

- Oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń- wymaganie było spełnione

- Telefon i fax dostępny dla gości w recepcji - wymaganie było spełnione

- Dźwigi osobowe /ew. schody ruchome/ w obiektach powyżej 4 kondygnacji w części przeznaczonej dla gości — nie dotyczy

3) Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu:

- Hall recepcyjny:

- o powierzchni minimum 20 m² do 50 j.m. - wymaganie było spełnione

- Zespół higieniczno-sanitarny przy części ogólnodostępnej:

Wyposażenie minimum:

- umywalki (z blatem lub półką) - wymaganie było spełnione

- lustro nad każdą umywalką, z górnym lub bocznym oświetleniem- wymaganie było spełnione

- dozownik do płynnego mydła- wymaganie było spełnione

- suszarka do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku- wymaganie było spełnione

- pojemnik na papier i odpady- wymaganie było spełnione

- wieszaki ścienne- wymaganie było spełnione

- wc - wymaganie było spełnione

- pisuar w wc męskim - wymaganie było spełnione

W dniu kontroli hotel** OST „GROMADA” w Białymstoku posiadał 50 pokoi. Ogółem obiekt hotelarski dysponował 79 miejscami noclegowymi.

A. Dokonano oględzin następujących pokoi:

- jednoosobowych: 110, 129, 130, 131,

- dwuosobowych: 120, 121, 122, 138

4) Część mieszkalna.

- powierzchnia mieszkalna w m² (nie obejmuje wyodrębnionych w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp.):

- pokój 1-osobowy - 9 m²- wymaganie było spełnione

- pokój 2-osobowy —12 m² - wymaganie było spełnione

1- w/w pokojach stwierdzono, co następuje:

· wyposażenie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające:

- zestaw wyposażenia meblowego (w obiektach ***-***** jednolity komplet):

- łóżko jednoosobowe o wymiarach min. 90x200 cm - wymaganie było spełnione

- łóżko dwuosobowe o wymiarach min. 140x200 cm - wymaganie było spełnione

- nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania - wymaganie było spełnione w jednostkach mieszkalnych nr: 110, 120, 121, 122, 138, natomiast nie było spełnione w jednostkach mieszkalnych nr: 129, 130, 131 ze względu na nadmierne zużycie mebla

- szafa lub zabudowana wnęka garderobiana, minimum 3 wieszaki na osobę: wymaganie było spełnione

- biurko lub stół- wymaganie było spełnione w jednostkach mieszkalnych nr: 110, 120, 121, 122, 138, natomiast nie było spełnione w jednostkach mieszkalnych nr: 129, 130, 131 ze względu na nadmierne zużycie mebla

- bagażnik- wymaganie było spełnione w jednostkach mieszkalnych nr: 110, 120, 121, 122, 138 natomiast nie było spełnione w jednostkach mieszkalnych nr: 129, 130, 131 ze względu na nadmierne zużycie mebla

- krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój): - wymaganie było spełnione w jednostkach mieszkalnych nr: 110, 120, 121, 122, 138, natomiast nie było spełnione w jednostkach mieszkalnych nr: 129, 130, 131 ze względu na nadmierne zużycie mebla

- lustro: wymaganie było spełnione

- wieszak ścienny na wierzchnią odzież: wymaganie było spełnione

- Oświetlenie:

- lampka nocna przy każdym miejscu do spania umożliwiająca czytanie w pozycji leżącej- wymaganie było spełnione

- lampa oświetlająca miejsce do pracy (stół lub biurko) - wymaganie było spełnione

- oświetlenie ogólne- wymaganie było spełnione

- wyposażenie uzupełniające każdej j.m.:

- radioodbiornik lub możliwość odbioru programu radiowego- wymaganie było spełnione

- co najmniej dywanik przy łóżku - wymaganie było spełnione (wykładzina dywanowa)

- firany, żaluzje lub rolety przepuszczające światło (dopuszcza się elementy dwufunkcyjne) - wymaganie było spełnione

- zasłony, rolety lub żaluzje okienne zaciemniające (dopuszcza się elementy dwufunkcyjne) - wymaganie było spełnione

- elementy dekoracyjne- wymaganie było spełnione

- materiały informacyjne dotyczące usług hotelu i bezpieczeństwa gości oraz hotelowe materiały piśmiennicze- wymaganie było spełnione

- popielniczka w pokojach dla palących- wymaganie było spełnione

· Urządzenia i wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych

- wyposażenie podstawowe:

- wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa- wymaganie było spełnione

- umywalka z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem- wymaganie było spełnione

- WC- wymaganie było spełnione

- wyposażenie uzupełniające:

- osłona wanny lub natrysku- wymaganie było spełnione

- mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku- wymaganie było spełnione

- lustro z górnym lub bocznym oświetleniem - wymaganie było spełnione

- uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną- wymaganie było spełnione

- pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno palny) - wymaganie było spełnione

- zestaw minimum dla jednej osoby:

- mydełko toaletowe lub dozownik mydła- wymaganie było spełnione

- ręcznik- wymaganie było spełnione

- szklanka lub kubeczek jednorazowy- wymaganie było spełnione

- torba higieniczna- wymaganie było spełnione

- Procent pokoi z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 50%- wymaganie było spełnione (wszystkie pokoje były z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym)

5) Oferta usług podstawowych i uzupełniających

- Zapewnienie gościom sprzedaży gorących napojów przez całą dobę; dopuszcza się zamiennie sprzedaż z automatów i sprzedaż w recepcji - wymaganie było spełnione

- Budzenie- wymaganie było spełnione (usługę realizowała recepcja)

Przechowywanie bagażu gości, także przed zajęciem i po zwolnieniu pokoju, a także przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości -czynne całą dobę- wymaganie było spełnione (przechowalnia bagażu i sejf znajdowały się w pomieszczeniu z recepcją)

- Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach — apteczka, personel recepcji przeszkolony w pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej - była apteczka, nie przedłożono dokumentów o przeszkoleniu personelu recepcji w udzielaniu pomocy przedlekarskiej

- Usługi gastronomiczne:

- aperitif bar lub bar kawowy- wymaganie było spełnione (był bar i restauracja)

- podawanie śniadań - wymaganie było spełnione

- Możliwość oglądania telewizji w miejscu ogólnodostępnym- wymaganie było spełnione (była możliwość oglądania telewizji w restauracji, a ponadto w każdej jednostce mieszkalnej znajdował się telewizor)

- Zmiana pościeli i ręczników co trzy dni lub na życzenie gości- wymaganie było spełnione

2. Spełnianie przez Hotel** OST„GROMADA” minimalnych wymagań w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, określonych w załączniku nr 8 do w/w rozporządzenia, przedstawiało się następująco:

- W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 j.m. powyżej 100 j.m. co najmniej jedna - nie dotyczy, w dniu kontroli w hotelu znajdowało się 50 jednostek mieszkalnych

- Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczone na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku - wymaganie nie było spełnione

- Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm., umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku- wymaganie było spełnione

Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości nie przekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm; lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach- wymaganie było spełnione

- W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach- wymaganie było spełnione

- Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową - nie dotyczy (przepisy nie wymagają od obiektu posiadania windy)

Ponadto w dniu kontroli hotel nie posiadał węzła higieniczno-sanitarnego oraz gwejścia do hotelu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kierownikowi obiektu udzielono instruktażu z zakresu przepisów dotyczących obiektów hotelarskich.

Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłaszać umotywowane zastrzeżenia (przed podpisaniem protokołu) odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz pisemne wyjaśnienia, co do zawartych w protokole ustaleń, w ciągu 7 dni od podpisania protokołu.

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 1.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono kierownikowi kontrolowanego obiektu.

21.12.2004r. KIEROWNIK HOTELU

Joanna Rogucka

/-/

data i podpis kierownika obiektu hotelarskiego

Małgorzata Luto W.Żmieńka

/-/ /-/

podpisy osób kontrolujących


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2005-01-13 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-13 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-13 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl