Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147966   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Narewce, ul. Białowieska 1

Wójtem Gminy jest Pan Mikołaj Pawilcz.

Kierownikiem Ośrodka jest od dnia 3.11.2004r. Pani Elżbieta Potoniec.

Kontrolę przeprowadziły:

1.      Ewa Bonarska - starszy inspektor wojewódzki

2.      Margarita Jaroszuk - starszy inspektor wojewódzki

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli nr 320 z dnia 26.11.2004 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego -  dyrektora Wydziału. Kontrolę przeprowadzono w dniu 1.12.2004 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

1.      Pani Elżbieta Potoniec  - Kierownik Ośrodka

2.      Pani Alina Hapunowicz - pracownik socjalny

Cel kontroli:

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych skierowanych do Wójta Gminy Narewka i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce w dniu 19.09.2003r.

Przedmiotowy  zakres kontroli:

Realizacja zaleceń pokontrolnych wystosowanych do Kierownika Ośrodka i Wójta Gminy Narewka w dniu 19.09.2003r. i 22.10.2003r., tj.:

I. Przestrzegania przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce:

1.     Ustawy z 29.11. 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U z 1998r. nr 64, poz. 414 ze zm.) w zakresie podejmowania decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji oraz w zakresie czasookresu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

2.      Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.09.200lr. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej (Dz. U nr 114, poz. 1220) w zakresie obowiązku i terminu przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz dokumentowania dochodu rodziny.

3.      Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10.03.1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego (Dz.U nr 26, poz. 140) w zakresie sposobów dokumentowania przyczyn udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego.

4.      Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie: wszczynania postępowania administracyjnego z urzędu (art. 61 kpa), podejmowania decyzji administracyjnych w terminach (art. 35), zmian decyzji w sytuacji zmiany okoliczności sprawy, mających wpływ na dalsze uprawnienie do świadczenia, doręczania pism i kwitowania doręczeń (art. 39 kpa) oraz zdolności procesowej stron w postępowaniu administracyjnym (art. 30 kpa).

5.      Obowiązku uzyskiwania uprzedniej zgody na potrącenia od osób, którym z należnych świadczeń ma być potrącane nadpłacone wcześniej świadczenie.

6.      Obowiązku wypłacania świadczeń w miesiącach, na które zostały przyznane zgodnie z decyzją administracyjną.

II. Dokonanie:

1.      W zakresie zasiłków stałych:

-         ustalenia prawidłowego okresu składkowego i nieskładkowego w przypadku ...(poz. 3 protokołu) w celu ewentualnej korekty opłacania składek, uprawniających zainteresowaną przyszłości do ubiegania się o świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS,

-         przestrzegania przy kontynuacji wypłat zasiłków stałych przyznanych wg "starych zasad" właściwego kryterium dochodowego (200%) - dot. .... (poz. 6 protokołu),

-         wszczęcia w stosunku do .... (poz.12 protokołu) postępowania administracyjnego, zakończonego decyzją ostateczną w celu ustalenia od jakiego miesiąca zainteresowana jest uprawniona do zasiłku stałego, określenia właściwego kryterium dochodowego oraz ewentualnej korekty wypłaconych świadczeń.

2.      W zakresie zasiłków stałych wyrównawczych:

-         wypłacenia .... kwoty różnicy pomiędzy zasiłkiem stałym wyrównawczym wypłaconym a przyznanym od 1.01.2003r.,

-         dokonania wypłaty przyznanego .... zasiłku stałego wyrównawczego w kwocie 255,52zł, a nie wypłaconego w lipcu 2003r.

3. W zakresie rent socjalnych:

-         wszczęcia w stosunku do ... postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną z dnia 28.04.2003r. i przyznanie zainteresowanej świadczenia od 01.01.2002r. w pełnej wysokości, tj. od 01.01.2002r. do 31.05.2002r. w kwocie po 406 zł miesięcznie, a od 1.06.2002r. w kwocie po 418 zł miesięcznie; wypłacenie zasiłkobiorczyni brakującej kwoty zasiłków.

4. W zakresie zasiłków okresowych:

-         wyrównania nie wypłaconego świadczenia za luty 2003r. osobom z pozycji protokołu: 1, 5,18, 24, 29, 40, 49, 58, 64, 67, 73, 92,

-         wyrównania nie wypłaconego świadczenia za maj 2003r. osobom z pozycji protokołu: 2, 4, 1, 24, 49, 57, 69.

-         wyrównania ... (poz. 28 protokołu) nie wypłaconego świadczenia za marzec 2003r.,

-         rozstrzygnięcia decyzją administracyjną w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania zasiłku okresowego za miesiąc złożenia wniosku, w przypadkach osób, o których mowa w pkt 16 nieprawidłowości,

-         wyrównania kwoty 100zł tytułem niedopłaconego zasiłku okresowego przyznanego .... (poz. 66 protokołu) na okres listopad - grudzień 2002r. po 200zł (wypłacono 300zł),

-         wyrównania kwoty 90zł, będącej różnicą miedzy kwotą określoną w decyzji, a kwotą wypłaconą .... (poz.118 protokołu),

-         uzupełnienia akt zasiłkobiorców o zaświadczenia PUP potwierdzające fakt pozostawania osobą bezrobotną: 12, 17, 25, 31, 69, 82, 111, 133, 138, l42, 147, 149, 160.

-         zakończenia sprawy .... poz. protokołu 146, poprzez wydanie decyzji administracyjnej w zakresie zmiany czasokresu przyznania świadczenia,

5. W zakresie okresowych i jednorazowych zasiłków macierzyńskich:

-         wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ..... zakończonego decyzją ostateczną z dnia 31.05.2001r. i zwaloryzowania kwoty przyznanego świadczenia zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2002r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 01.06.2002r.,

-         wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ..... zakończonego decyzją ostateczną z dnia 02.07.2002r. i przyznania uprawnionej jednorazowego zasiłku macierzyńskiego w prawidłowej wysokości 201 zł; wypłacenie uprawnionej brakującej kwoty zasiłku.

IV. Dokonanie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2002r. wraz z odsetkami od dnia 21.08.2003r. do dnia zwrotu dotacji tytułem:

-                     wypłaconych zasiłków okresowych: osób pod pozycją 3, 11, 14, 18, 23, 26, 33, 37, 47, 55, 56, 61, 62, 63, 66, 68, 71, 74, 75, 76, 77, 80, 87, 88, 89, 95,101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 124, 125, 126, 127, 134, 137, 139, 145, 146, 150, 153, 155, 157, 159 protokołu)

tj. w łącznej kwocie 14.950 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

- wypłaconego zasiłku stałego wyrównawczego:

1)     (poz. 3 protokołu) - kwota 100,54zł

na rachunek PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2002r.).

V. Dokonanie zwrotu na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314 dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, tytułem:

-         wypłaconych zasiłków okresowych: osób pod pozycją 8, 11, 15, 16, 20, 23, 29, 37, 56, 61, 62, 63, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 86, 87, 88, 89, 95, 101, 103, 107, 109, 110, 112, 113, 124, 125, 133, 137, 139, 145, 150, 151, 153, 155, 159 protokołu

tj. w łącznej kwocie 7.760 (słownie siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych), zaś w przypadku gdy w oparciu o podjęte decyzje dokonano wyrównania kwot niewypłaconych ­dodatkowo kwoty 890zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

-         wypłaconego okresowego zasiłku macierzyńskiego i jednorazowego zasiłku macierzyńskiego:

1) .... (poz. 7 protokołu) - kwota 1677,72 zł.

            Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2002r. wynosi 15.050,54 (słownie: piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 54/100 złotych) i podlega zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi od dnia 21.08.2003r.

Na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314 do zwrotu przypada kwota 9 437,99zł (dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 99/100), zaś w przypadku gdy w oparciu o podjęte decyzje dokonano wyrównania kwot niewypłaconych, zwrotowi podlega kwota 10 167,99 zł (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 99/100).

W wystąpieniu stwierdzono, że nieprawidłowości świadczą o niewłaściwej pracy kierownika ośrodka i pracownika socjalnego w zakresie realizacji zadań objętych kontrolą. Natomiast z uwagi na to, że decyzje w zakresie realizacji zadań zleconych wydawane są na podstawie upoważnienia rady gminy udzielonego kierownikowi ośrodka, wnioskowano o zmianę na stanowisku Kierownika GOPS w Narewce i udzielenie upoważnienia do podejmowania decyzji w w/w zakresie osobie, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka oraz da gwarancję należytej realizacji zadań zleconych.

Dodatkowo kontrolujący stwierdzili konieczność zatrudnienia pracowników proporcjonalnie do liczby ludności gminy, zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. (aktualnie art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.).

Ustalenia kontroli

Ad I

Zalecenia określone w  punkcie  1,  2 , 3, 4 wystąpienia pokontrolnego wykonano.

Ustalone w pkt 5 są wykonywane - nie stwierdzono przypadku dokonywania potrąceń bez zgody osób zainteresowanych, w zakresie pkt 6 - stwierdzono przypadki wypłacania  świadczeń (głównie zasiłków okresowych) w miesiącu podjęcia decyzji, jeszcze przed  uprawomocnieniem  się decyzji , bez nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że jest to spowodowane  terminem płatności w Kasie Urzędu Gminy ustalonym na dzień 20 każdego miesiąca.

Ad II

1. W zakresie zasiłków stałych :

-         w przypadku .... nie wystąpiono do ZUS w celu wyliczenia prawidłowego okresu składkowego i nie składkowego,

- w przypadku .... nie wykonano zalecenia, nie wszczęto postępowania administracyjnego w sprawie - w decyzji "ręcznie" poprawiono kryterium dochodowe ze 150% na 200%.

- w przypadku ...... nie wszczęto postępowania w sprawie ustalenia od jakiego miesiąca zainteresowana jest uprawniona do zasiłku stałego.

Z przedstawionych do kontroli akt w tej sprawie wynika, że orzeczeniem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 21.01.2003r., dziecko (ur. 1994r.) zostało zaliczone do osób niepełnosprawnych do 30.11.2004r. z dwoma wskazaniami (wymaganymi do przyznania zasiłku stałego). Dalsze postępowanie ośrodka dotyczyło ustalenia dochodów rodziny. W aktach znajduje się:

-  zaświadczenie o wynagrodzeniu ojca dziecka z dnia 22.11.2002r. za wrzesień 2002r.w kwocie 1280,40zł oraz zasiłki rodzinne 137,60zł i pielęgnacyjny 136,64zł,

-  zaświadczenie Urzędu Gminy   z 24.01.2003r. o posiadanym gospodarstwie rolnym o powierzchni 3,92 ha przeliczeniowych,

- ksero opłaty KRUS za II kwartał 2002r. (opłacono 29.10.2003r.)

Na podstawie wywiadu z dnia 28.01.2003r. ustalono, że dochód pięcioosobowej rodziny wynosi 2296,44zł, przy kryterium ustawowym 2 684zł. Dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium wynikającego z ustawy. Po rozpatrzeniu wniosku z 24.01.2003r., decyzją z dnia 29.01.2003r. przyznano zasiłek do 30.11.2004r. w kwocie 418zł.

Aktualizacja wywiadu z dnia 1.10.2003r. - nadal kwalifikuje się do zasiłku stałego. Kolejna aktualizacja z dnia 8.04.2004r. Pismem z dnia 11.05.2004r. poinformowano zainteresowaną, że w związku z utratą od 1.05.2004r. prawa do zasiłku stałego z pomocy społecznej osoby uprawnione mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.

2. W zakresie zasiłków stałych wyrównawczych:

- w przypadku ... - nie wypłacono kwoty różnicy pomiędzy zasiłkiem stałym wyrównawczym wypłaconym a przyznanym od 1.01.2003r.

- w przypadku .... - nie wypłacono zainteresowanemu kwoty 255,52 zł tytułem zasiłku stałego wyrównawczego za miesiąc lipiec 2003r.

3.      W zakresie rent socjalnych:

- w przypadku .... nie wszczęto postępowania w zakresie zmiany decyzji i ustalenia prawidłowej kwoty świadczenia.

Z list wypłat wynika, że w okresie od I do IV 2003r. wypłacono świadczenie w wysokości 298,49zł, w maju  266,25zł, czerwcu 268,06zł, w lipcu 277,60zł, w sierpniu i wrześniu 418zł.

Brak wyrównania za okres wskazany w zaleceniach.

Z akt przedstawionych do kontroli wynika, że decyzją z dnia 28.08.2003r. zmieniono decyzję ostateczną z dnia 28.04.2003r., w ten sposób, że ustalono prawo do renty socjalnej od dnia 30.09.2003r. (z uwagi na wejście w życie ustawy o rencie socjalnej).

W zakresie zasiłków okresowych

-         w dniach 2, 4 i 8 lipca 2004r. dokonano wyrównania niewypłaconego świadczenia za luty 2003r. wymienionym osobom, za wyjątkiem ..... (poz. 40 protokołu),

-         w dniach 2, 4 i 8 lipca 2004r. dokonano wyrównania niewypłaconego świadczenia za maj 2003r. wymienionym osobom,

-         w dniu 2.07.2003r. dokonano wyrównania świadczenia za marzec 2003r. - ... (poz. 28 protokołu),

-         w przypadkach osób wskazanych w pkt 16 nieprawidłowości zaleceń:

a) ....  - nie dokonano rozstrzygnięcia w drodze decyzji za miesiąc październik 2002r.

b) .... - nie dokonano rozstrzygnięcia w drodze decyzji  za miesiąc sierpień 2002r.

c) .... - nie dokonano rozstrzygnięcia w drodze decyzji za miesiąc wrzesień 2002r.

d) .... - nie dokonano rozstrzygnięcia w drodze decyzji za miesiąc październik 2002r.

W pozostałych przypadkach osób wymienionych w pkt 16 zaleceń nie wykonano, ale dokonano zwrotu świadczeń, przyznanych decyzją administracyjną od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek, jako dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

- dokonano wyrównania kwoty 100 zł - .... (poz. 66 protokołu),

- dokonano wyrównania kwoty - .... (poz. 118 protokołu),

- akta zasiłkobiorców : 12, 17, 25, 31,69, 82, 111, 133, 138, 142, 147, 149, 160, - zostały uzupełnione o zaświadczenia z PUP potwierdzające fakt pozostawania osobą bezrobotną w okresie otrzymywania zasiłku okresowego lub też orzeczenia o stopniu niepełnosprawności warunkujące możliwość przyznania zasiłku okresowego.

- w przypadku .... (poz. 146 protokołu), który zaginął z 2 na 3.11.2003r. (w aktach sprawy notatka służbowa na tę okoliczność), z zaświadczenia PUP wynika, że był zarejestrowany jako bezrobotny od 4.04.2000r. do 5.11.2003r., decyzją administracyjną z dnia 19.11.2003r. zmieniono wcześniejszą decyzję ostateczną w zakresie czasokresu przyznania zasiłku okresowego i przyznano świadczenie od 1.10.2003r. do 31.10.2003r., w lipcu 2004r. znaleziono zwłoki wnioskodawcy.

4.      W zakresie okresowych i jednorazowych zasiłków macierzyńskich:

- z uwagi na zmianę sytuacji rodziny (z zainteresowaną zamieszkał mąż) w dniu 3.07.2002r. podjęto decyzję administracyjną ustalającą nową wysokość świadczenia,

- nie wszczęto postępowania administracyjnego dot. .... , celem przyznania i wypłacenia zainteresowanej jednorazowego zasiłku macierzyńskiego w prawidłowej wysokości.

Ad III

W dniu 30.10.2003r. dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2002r. tytułem wypłaconych zasiłków okresowych i zasiłku stałego wyrównawczego w łącznej kwocie - 15.050,54 i odsetki - 395,20 zł.

Ad IV

W dniu 30.10.2003r. dokonano przeksięgowania zadań zleconych na zadania własne zgodnie z protokołem kontroli - zlecone 85314 § 3110 - 10.167,99, własne - 85.314 § 3110.1 - 10.167,99.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Wójt Gminy Narewka odwołał Kierownika ze stanowiska z dniem 1.11.2003r. Natomiast umowę o pracę rozwiązano z tą osobą z dniem 1.02.2004r. na mocy porozumienia stron.

Aktualnie kadrę Ośrodka stanowią:

1.      Elżbieta Potoniec - zatrudniona na podstawie umowy z dnia 3.11.2003r. na okres próbny - do 31.01.2003r. na stanowisku p.o. Kierownika Ośrodka, kolejna umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Narewka a w.w. z dnia 30.01.2004r. na czas nieokreślony na stanowisku p.o. Kierownika Ośrodka, wykształcenie: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, studia wyższe zawodowe na kierunku: pedagogika w zakresie pedagogiki pracy socjalnej z resocjalizacją - 17.07.2004r.

W dniu 25.05.2004r. Wójt Gminy Narewka upoważnił w.w. do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Natomiast w dniu 6.04. sporządzono aneks do zakresu czynności ww., który obejmuje:

a)      przyjmowanie wniosków dot. ustalania prawa do świadczeń rodzinnych,

b)     przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne.

2.      Alina Hapunowicz - zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego, w Ośrodku od 23.11.1995r., wykształcenie: Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Gminę Narewka zamieszkuje ok. 4.400 mieszkańców, wobec tego konieczne jest zatrudnianie 2-ch pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. (aktualnie art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.).

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

Kontrolowany

05.01.2005 Elżbieta Potoniec

(data i podpis)

Kontrolujący

Ewa Bonarska

Margarita Jaroszuk


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  20.01.2005 00:00:00
Data publikacji:  20.01.2005 00:00:00
Data modyfikacji:  20.01.2005 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl