Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148447   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2005.01.12

PS.I.0933/3/04/05

Pani

Elżbieta Potoniec

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Narewce

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 grudnia 2004r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce w zakresie wykonania zaleceń wydanych w wyniku kontroli Ośrodka obejmującej realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29.11. 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U z 1998r. nr 64, poz. 414 ze zm.).

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli, podpisanym przez p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 5.01.2005r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

I. Przestrzegania przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce:

1.     Ustawy z 29.11. 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U z 1998r. nr 64, poz. 414 ze zm.) w zakresie podejmowania decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji oraz w zakresie czasookresu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

2.      Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.09.200lr. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej (Dz. U nr 114, poz. 1220) w zakresie obowiązku i terminu przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz dokumentowania dochodu rodziny.

3.      Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10.03.1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego (Dz.U nr 26, poz. 140) w zakresie sposobów dokumentowania przyczyn udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego.

4.      Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie: wszczynania postępowania administracyjnego z urzędu (art. 61 kpa), podejmowania decyzji administracyjnych w terminach (art. 35), zmian decyzji w sytuacji zmiany okoliczności sprawy, mających wpływ na dalsze uprawnienie do świadczenia, doręczania pism i kwitowania doręczeń (art. 39 kpa) oraz zdolności procesowej stron w postępowaniu administracyjnym (art. 30 kpa).

5.      Obowiązku uzyskiwania uprzedniej zgody na potrącenia od osób, którym z należnych świadczeń ma być potrącane nadpłacone wcześniej świadczenie.

6.      Obowiązku wypłacania świadczeń w miesiącach, na które zostały przyznane zgodnie z decyzją administracyjną.

II. Dokonania:

1.      W zakresie zasiłków stałych:

-         ustalenia prawidłowego okresu składkowego i nieskładkowego w przypadku ..... (poz. 3 protokołu) w celu ewentualnej korekty opłacania składek, uprawniających zainteresowaną przyszłości do ubiegania się o świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS,

-         przestrzegania przy kontynuacji wypłat zasiłków stałych przyznanych wg "starych zasad" właściwego kryterium dochodowego (200%) - dot. .poz. 6 protokołu,

-         wszczęcia w stosunku do ... (poz.12 protokołu) postępowania administracyjnego, zakończonego decyzją ostateczną w celu ustalenia od jakiego miesiąca zainteresowana jest uprawniona do zasiłku stałego, określenia właściwego kryterium dochodowego oraz ewentualnej korekty wypłaconych świadczeń.

2.      W zakresie zasiłków stałych wyrównawczych:

-         wypłacenia .... kwoty różnicy pomiędzy zasiłkiem stałym wyrównawczym wypłaconym a przyznanym od 1.01.2003r.,

-         dokonania wypłaty przyznanego .... zasiłku stałego wyrównawczego w kwocie 255,52zł, a nie wypłaconego w lipcu 2003r.

3. W zakresie rent socjalnych:

-         wszczęcia w stosunku do ... postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną z dnia 28.04.2003r. i przyznanie zainteresowanej świadczenia od 01.01.2002r. w pełnej wysokości, tj. od 01.01.2002r. do 31.05.2002r. w kwocie po 406 zł miesięcznie, a od 1.06.2002r. w kwocie po 418 zł miesięcznie; wypłacenie zasiłkobiorczyni brakującej kwoty zasiłków.

4. W zakresie zasiłków okresowych:

-         wyrównania nie wypłaconego świadczenia za luty 2003r. osobom z pozycji protokołu: 1, 5, 18, 24, 29, 40, 49, 58, 64, 67, 73, 92,

-         wyrównania nie wypłaconego świadczenia za maj 2003r. osobom z pozycji protokołu: 2, 4, 1, 24, 49, 57, 69.,

-         wyrównania ..... (poz. 28 protokołu) nie wypłaconego świadczenia za marzec 2003r.,

-         rozstrzygnięcia decyzją administracyjną w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania zasiłku okresowego za miesiąc złożenia wniosku, w przypadkach osób, o których mowa w pkt 16 nieprawidłowości,

-         wyrównania kwoty 100zł tytułem niedopłaconego zasiłku okresowego przyznanego .... (poz. 66 protokołu) na okres listopad - grudzień 2002r. po 200zł (wypłacono 300zł),

-         wyrównania kwoty 90zł, będącej różnicą miedzy kwotą określoną w decyzji, a kwotą wypłaconą .... (poz.118 protokołu),

-         uzupełnienia akt zasiłkobiorców o zaświadczenia PUP potwierdzające fakt pozostawania osobą bezrobotną: 12, 17, 25, 31, 69, 82, 111, 133, 138, l42, 147, 149, 160.

-         zakończenia sprawy ..... poz. protokołu 146, poprzez wydanie decyzji administracyjnej w zakresie zmiany czasokresu przyznania świadczenia,

5. W zakresie okresowych i jednorazowych zasiłków macierzyńskich:

-         wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego .... zakończonego decyzją ostateczną z dnia 31.05.2001r. i zwaloryzowania kwoty przyznanego świadczenia zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2002r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 01.06.2002r.,

-         wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego .... zakończonego decyzją ostateczną z dnia 02.07.2002r. i przyznania uprawnionej jednorazowego zasiłku macierzyńskiego w prawidłowej wysokości 201 zł; wypłacenie uprawnionej brakującej kwoty zasiłku.

III. Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2002r. wraz z odsetkami od dnia 21.08.2003r. do dnia zwrotu dotacji tytułem:

- wypłaconych zasiłków okresowych: osób pod pozycją 3, 11, 14, 18, 23, 26, 33, 37, 47, 55, 56, 61, 62, 63, 66, 68, 71, 74, 75, 76, 77, 80, 87, 88, 89, 95,101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 124, 125, 126, 127, 134, 137, 139, 145, 146, 150, 153, 155, 157, 159 protokołu)

tj. w łącznej kwocie 14.950 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

- wypłaconego zasiłku stałego wyrównawczego:

1)      ... (poz. 3 protokołu) - kwota 100,54zł

na rachunek PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2002r.).

IV. Dokonania zwrotu na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314 dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, tytułem:

-         wypłaconych zasiłków okresowych: osób pod pozycją 8, 11, 15, 16, 20, 23, 29, 37, 56, 61, 62, 63, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 86, 87, 88, 89, 95, 101, 103, 107, 109, 110, 112, 113, 124, 125, 133, 137, 139, 145, 150, 151, 153, 155, 159 protokołu

tj. w łącznej kwocie 7.760 (słownie siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych), zaś w przypadku gdy w oparciu o podjęte decyzje dokonano wyrównania kwot niewypłaconych ­dodatkowo kwoty 890zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

-         wypłaconego okresowego zasiłku macierzyńskiego i jednorazowego zasiłku macierzyńskiego:

1) ... (poz. 7 protokołu) - kwota 1677,72 zł.

            Łączna kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2002r. wynosiła 15.050,54 (słownie: piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 54/100 złotych) i podlega zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi od dnia 21.08.2003r.

Na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314 do zwrotu przypada kwota 9 437,99zł (dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 99/100), zaś w przypadku gdy w oparciu o podjęte decyzje dokonano wyrównania kwot niewypłaconych, zwrotowi podlega kwota 10 167,99 zł (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 99/100).

W wystąpieniu stwierdzono, że nieprawidłowości świadczą o niewłaściwej pracy kierownika ośrodka i pracownika socjalnego w zakresie realizacji zadań objętych kontrolą. Natomiast z uwagi na to, że decyzje w zakresie realizacji zadań zleconych wydawane są na podstawie upoważnienia rady gminy udzielonego kierownikowi ośrodka, wnioskowano o zmianę na stanowisku Kierownika GOPS w Narewce i udzielenie upoważnienia do podejmowania decyzji w w/w zakresie osobie, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka oraz da gwarancję należytej realizacji zadań zleconych.

Dodatkowo kontrolujący stwierdzili konieczność zatrudnienia pracowników proporcjonalnie do liczby ludności gminy, zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. (aktualnie art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.).

Ustalenia kontroli wykazały, że wykonano zalecenia wynikające z:

1)      część I pkt 1-5,

2)      część II pkt 4 odnośnik 1-3, 5-8,

3)      w części III w całości,

4)      w części IV w całości.

W pozostałym zakresie zalecenia pokontrolne sformułowane pismami z dnia 19.09.2003r. i 22.10.2003r. nie zostały wykonane.

W trakcie kontroli stwierdzono także, że zachodzi konieczność zatrudnienia pracowników proporcjonalnie do liczby ludności gminy, zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. (aktualnie art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.).

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce do:

1.       Zapewnienia właściwej organizacji pracy ośrodka poprzez spowodowanie zatrudnienia pracowników, zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w zakresie liczby pracowników socjalnych.

2.      Wypłacania świadczeń, w szczególności zasiłków okresowych po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, lub w dniu jej wydania w razie nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa.

3.      W zakresie zasiłków stałych - ustalenia prawidłowego okresu składkowego i nieskładkowego w przypadku .... (poz. 3 protokołu) w celu ewentualnej korekty opłacania składek, uprawniających zainteresowaną przyszłości do ubiegania się o świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS.

4.      W zakresie zasiłków stałych wyrównawczych:

ˇ        wypłacenia ..... kwoty różnicy pomiędzy zasiłkiem stałym wyrównawczym wypłaconym a przyznanym od 1.01.2003r.,

ˇ        dokonania wypłaty przyznanego .... zasiłku stałego wyrównawczego w kwocie 255,52zł, a nie wypłaconego w lipcu 2003r.

5.      W zakresie zasiłków okresowych:

ˇ        wyrównania nie wypłaconego świadczenia za luty 2003r. osobie .... z poz. 40 protokołu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2, 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz § 27 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Otrzymują:

1)      Wydział Prawny i Nadzoru

2)      A/a

Z up. Wojewody Podlaskiego

Krystyna Golubiewska

Z-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  20.01.2005 00:00:00
Data publikacji:  20.01.2005 00:00:00
Data modyfikacji:  20.01.2005 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl