Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329227   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca - PODGiK w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Białystok, dn. 24.01.2005 roku

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-13-

RR.I.0933-4/04/05

Pan

Wiesław Pusz

Starosta Białostocki

W dniach 15 i 23 grudnia 2004 roku zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w podległej Panu jednostce przeprowadził kontrolę sprawdzającą, w ramach której dokonano sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli problemowej zawartych w piśmie z dnia 29 lipca 2004 roku NrRR.I.0932-4/02. Zalecenia te dotyczyły przestrzegania przez jednostkę przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie obejmującym sprawy związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ponadto na polecenie Głównego Geodety Kraju, w ramach przedmiotowej kontroli dokonano sprawdzenia, czy pracownicy zatrudnieni w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, realizujący zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonują zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz czy złożyli oni wymagane art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż kontrolowana jednostka nie zrealizowała dotychczas wyszczególnionych poniżej zaleceń:

  1. Jednostkom wykonawstwa geodezyjnego nie udzielano pisemnych odpowiedzi na zgłoszenia prac geodezyjnych w zakresie wykorzystania materiałów z zasobu;

  2. Kontrolowana jednostka nie dokonała oceny stanu zasobu i nie sporządziła wykazu materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu - dotyczy Filii w Łapach;

  3. Czynności kontroli dokumentacji geodezyjnej wykonywane były z niezachowaniem terminów przewidzianych przepisami §9, ust. 4 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 roku, dotyczy spraw 1783-116/03, 1950-361/03.

W związku z powyższym zalecam:

  1. Udzielać jednostkom wykonawstwa geodezyjnego pisemnych odpowiedzi na zgłoszenia prac geodezyjnych w zakresie wykorzystania materiałów z zasobu;

  2. Przeprowadzić ocenę stanu zasobu i sporządzić wykazy materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu - dotyczy Filii w Łapach,

  3. Bezwzględnie przestrzegać przepisów §9, ust. 4 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001 roku, dotyczących terminów przeprowadzania kontroli dokumentacji geodezyjnej.

Odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne oczekuję w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Z up. WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/

Mirosława Dudar

Kierownik

Oddziału Nadzoru Geodezyjno -Kartograficznego


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2005-01-27 00:00:00
Data publikacji:  2005-01-27 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-01-27 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl