Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329143   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna Domu dziecka Nr 2 w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

P r o t o k ó ł

z kontroli doraźnej porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Białystok w celu realizacji programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” - „Lepszy start. Utworzenie mieszkań usamodzielnienia przy Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku”, Regon - 000515000

Miasto Białystok jest jednostką samorządu terytorialnego, wykonującą od dnia 1.01.1999r. zadaniagmin i powiatu.

Adres siedziby: 15-950, ul. Słonimska 1.

Prezydentem Miasta Białegostoku jest Ryszard Tur.

Program realizowny jest przez Dom Dziecka Nr 2 w Białymstoku, który mieści się przy ulicy 11 Listopada 6.

Dyrektorem placówki jest pani Barbara Czarniecka.

Kontrolę przeprowadziły

Małgorzata Osipowicz - starszy inspektor

Krystyna Pasiuk - starszy inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 337 z dnia 29 grudnia 2004 roku, które w imieniu Wojewody wydał Z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej P. Krystyna Golubiewska.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 grudnia 2004r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali

1. Barbara Czarniecka - dyrektor

2. Stanisława Garbolińska - główny księgowy

Przedmiotowy zakres kontroli

Realizacja porozumienia Nr 6/04 zawartego w dniu 21 czerwca 2004r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Miastem Białystok, dotyczącego programu „Lepszy start. Utworzenie mieszkań usamodzielnienia przy Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku” - w okresie od dnia podpisania porozumienia do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

 1. Stan realizacji zadania

 • opis realizowanych zadań, wynikających z programu - wg stanu na dzień kontroli,

 • warunki lokalowe bezpośrednio służące realizacji zadania (adaptacja pomieszczeń dla grupy usamodzielniajacych się wychowanków, przeprowadzenie remontu i wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych oraz aneksu kuchennego),

 • charakterystyka uczestników zadania (płeć, wiek, okoliczności uzasadniające zakwalifikowania do grupy usamodzielnienia),

 • zasoby kadrowe i kwalifikacje osób związanych z realizacja zadania,

 1. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania

 • zapewnienie wychowankom właściwych warunków do zamieszkania,

 • przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

 1. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji na realizację zadania

 • data podjęcia uchwały o wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji przekazanej na dofinansowanie programu,

 • data otrzymania środków,

 • wydatkowana kwota - wg stanu na dzień kontroli,

 • rodzaj wydatków.

4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustalenia kontroli

 1. Stan realizacji zadania, zasoby kadrowe i warunki lokalowe; efektywność podejmowanych działań.

W myśl § 1 porozumienia Nr 6/04 z dnia 21 czerwca 2004r. Wojewoda Podlaski przekazał Miastu Białystok środki finansowe w wysokości 25 000zł z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” pod nazwą „Lepszy start. Utworzenie mieszkań usamodzielnienia przy Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku”.

Otrzymane środki środki mogą być wydatkowane na:

 1. remont pomieszczeń: wykonanie ścian działowych, zakup i osadzenie 4 drzwi, wykonanie instalacji elektyrycznej, montaż drugiej kabiny prysznicowej, wykonanie drugiego oczka sedesowego, zakup i ułożenie glazury w łazience,

 2. wyposażenie pomieszczeń: zakup mebli do pokoi (regały, szafy), zakup tapczanu i zestawu wypoczynkowego, zakup i montaż mebli do kuchni, zakup wyposażenia i sprzętu do kuchni, zakup wyposażenia do pokoi.

Prace remontowe rozpoczęto na przełomie sierpnia i września 2004r. Na terenie budynku placówki utworzono autonomiczne mieszkanie, wydzielając pomieszczenia do zamieszkania dla grupy usamodzielnienia. Składa się ono z trzech sypialni, łazienki oraz salonu z aneksem kuchennym. Aneks kuchenny jest całkowicie wyposażony w meble oraz sprzęty gospodarstwa domowego (lodówka, toster, kuchenka mikrofalowa, naczynia). Przy aneksie wygospodarowano kącik jadalny. Salon wyposażono w kanapę narożną, telewizor, regał, stolik okolicznościowy oraz dywan. Sypialnie są trzyosobowe, wyposażone standardowo w tapczany do spania, regały, biurka, krzesła oraz stoliki. Na podłodze leżą dywaniki lub wykładzina. Łazienkę wyłożono glazurą i terakotą. W trakcie czynności kontrolnych trwały jeszcze drobne prace remontowe przy montażu drugiej toalety.

Decyzja o utworzeniu grupy i rekrutacji wychowanków została podjęta na posiedzeniu Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Wychowanka w dniu 30.08.2004r. Ideą stworzenia tej grupy było wyjście naprzeciw oczekiwaniom dorastającej młodzieży w kwestii lepszego przygotowania do samodzielnego życia. Nabór do grupy odbywał się na podstawie rozmów przeprowadzonych z wychowankami. W chwili tworzenia tej grupy byli to najstarsi wychowankowie w placówce deklarujący dobrowolną zmianę formy opieki. Jest to młodzież, która ukończyła 15 rok życia, a w szczególnych przypadkach, aby nie rozdzielać rodzeństw, nawet od 13 roku życia. Jednocześnie, na posiedzeniu zespołu przyjęto postanowienia regulaminu wewnętrznego grupy usamodzielnienia.

Do grupy usamodzielnienia zostało zakwalifikowanych 3 chłopców w wieku 17 lat i 4 dziewczynki w wieku 13-18 lat. Troje z wychowanków jest rodzeństwem. Dzieci uczą się w następujących typach szkół: szkoła podstawowa - 1 osoba, gimnazjum 4 osoby, szkoła zawodowa - 1 osoba, liceum ogólnokształcące - 1 osoba. Pochodzą z rodzin rozbitych, nadużywających alkoholu, bezrobotnych.

Przed przystąpieniem do programu wychowankowie podpisali indywidualne kontrakty. W przypadku łamania regulaminu grupy usamodzielnienia wychowanek jest wykluczony z grupy.

Grupa usamodzielnienia funkcjonuje od 1 października 2004r.

Pracę wychowawczą w grupie prowadzi trzech doświadczonych wychowawców, zatrudnionych w Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku, którzy przygotowują indywidualne plany pracy z wychowankami i kierują procesem ich wychowania. Realizują oni również autorskie programy wychowawcze. Ich działania wspierają psycholog, pedagodzy, pracownik socjalny (również zatrudnieni w placówce), którzy współuczestniczą w procesie opiekuńczo-wychowawczym oraz biorą czynny udział w pracy z rodziną biologiczną.

Podopieczni bardzo dobrze radzą sobie z nowymi obowiązkami, wykazując przy tym wielkie zaangażowanie. Jest to grupa, która przybliża wychowankom wzór mieszkania rodzinnego, dobrze zorganizowanego i wyposażonego. Młodzież prowadzi samodzielne gospodarstwo, przygotowuje posiłki, dokonuje zakupów i ma możliwość kontaktów z realnymi problemami życia codziennego.

Pieniądze na wspólne gospodarowanie wychowankowie otrzymują raz w miesiącu. Razem decydują, jak mają być rozdysponowane włącznie z zakupem garderoby. Wszystkie opłaty związane z utrzymaniem mieszkania pokrywane są przez placówkę.

2. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji i prowadzenia dokumentacji.

W myśl zawartych z Wojewodą Podlaskim porozumień: Nr 4/04, Nr 5/04 i Nr 6/04 z dnia 21.06.2004r., Miasto Białystok otrzymało środki finansowe na realizację programów z zakresu „Opieki nad dzieckim i rodziną". Przekazana dotacja wprowadzona została do budżetu miasta Zarządzeniem nr 946/04 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30.06.2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2004 rok, poprzez zwiększenie dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała dzialalność, o kwotę 55.000 zł.

W myśl * 1 porozumienia Nr 6/04 z dnia 21.06.2004 roku Wojewoda Podlaski przekazał Miastu Białystok środki finansowe w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Lepszy start. Utworzenie mieszkań usamodzielnienia przy Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku”. Powyższa dotacja została przekazana realizatorowi zadania - Domowi Dziecka Nr 2 w Białymstoku w dniu 16.08.2004r.

Według stanu na dzień kontroli wydatkowano kwotę 25.000 zł.

Środki zostały wykorzystywane zgodnie z porozumieniem, tj na:

Lp

Nr dokumentu księgowego

Data

Nazwa wydatku

Kwota

1

Fa VAT 00121/04

18.06.2004r.

Wyposażenie kuchni

370,00

2

Fa VAT Nr 86/13

27.07.2004r.

Materiały do remontu

45,92

3

Fa VAT Nr 104118/11

21.07.2004r.

Materiały do remontu

3 081,13

4

Fa VAT Nr 05819/B/04

28.07.2004r.

Materiały do remontu

81,84

5

Fa VAT Nr 01/01F15839

18.08.2004r.

Materiały do remontu

1 553,30

6

Fa VAT Nr 01/01F16285

25.08.2004r

Materiały do remontu

247,88

7

Fa VAT Nr 01/01F17410

09.09.2004r.

Materiały do remontu

106,75

8

Fa VAT Nr 3883/2004/09

16.09.2004r.

Wyposażenie pokoi-meble

4 560,07

9

Fa VAT Nr 376/04

14.09.2004r.

Wyposażenie pokoi-meble

3 450,00

10

Fa VAT Nr 386/04

17.09.2004r.

Wyposażenie pokoi-meble

2 205,00

11

Fa VAT Nr 2260/2004

21.09.2004r.

Wyposażenie pokoi-meble

1 140,00

12

Fa VAT Nr08-005-00002208

28.09.2004r.

Wyposażenie pokoi

269,97

13

Fa VAT Nr 36/04

26.09.2004r.

Wyposażenie kuchni

3 369,01

14

Fa VAT Nr 00118/04

28.09.2004r.

Materiały do remontu-drzwi

1 622,60

15

Fa VAT Nr 559/2004

12.10.2004r.

Wyposażenie pokoi

498,00

16

Fa VAT Nr 402752/14

19.11.2004r.

Wyposażenie łazienki

970,00

17

Fa VAT Nr 01905/04

19.11.2004r.

Materiały do remontu

582,22

18

Fa VAT Nr 2004-07-176450

24.11.2004r.

Materiały do remontu

472,00

19

Fa VAT 107236/11

07.12.2004r.

Materiały do remontu

374,31

Razem

25 000,00


Dokumentacja dotycząca wydatkowanej dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rachunki opisane są w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Prezydentowi Miasta Białegostoku przysługuje prawo wniesienia do Wojewody Podlaskiego pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od daty jego otrzymania

Protokół sprządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezydent Miasta Białegostoku.

Podpisy kontrolujących

1.Małgorzata Osipowicz

2.Krystyna Pasiuk

21.01.2005r.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Ryszard Tur


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2005-02-03 00:00:00
Data publikacji:  2005-02-03 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-02-03 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl