Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351584   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca - Starostwo Powiatowe w Mońkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Do użytku służbowego

Protokół

z kontroli sprawdzającej w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych
w piśmie Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Nr RR.II.0932-4/03 z dnia 10 czerwca 2003 r. dotyczącym kontroli problemowej
Starostwie
Powiatowym w Mońkach przeprowadzonej w dniach 25 i 28 kwietnia 2003 r.
w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do dnia 25 kwietnia 2003 r.

Kontrolę sprawdzającą przeprowadzili w dniach 26 i 30 marca 2004 r. pracownicy Oddziału Katastru i Nieruchomości z Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku , w oparciu o pisemne upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego z dnia 26 marca 2003 r. wydane niżej wymienionym osobom :

 1. Jerzemu Palusiakowi - upow. Nr RR.XII.0939-18/04

 2. Joannie Sienkiewicz - Krasickiej - upow. Nr RR.II. 0939 - 20/04

 3. Edwardaowi Kakareko - upow. Nr RR.II.0939 - 19/04

W trakcie kontroli sprawdzającej zbadano realizację zaleceń pokontrolnych w zakresie :

 1. sporządzenia nowych map ewidencyjnych w ramach modernizacji części kartograficznej zleconej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,

 2. wnikliwego rozpatrywania dokumentów skutkujących zmiany i uwzględniania wszystkich zmian podmiotowych i przedmiotowych wynikających z tych dokumentów ,

 3. podjęcia działań skutkujących zakończenie postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kramkówka Mała , gmina Goniądz oznaczonych nr nr ; 35/1 i 36/1 z nieruchomościami nr nr ; 35/2 i 36/2 wydanej w oparciu o art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 2000 r. prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.
  U. Nr 100, poz. 1086 ze zm. ),

 4. doprowadzenia oznaczeń użytków gruntowych wykazanych w operacie ewidencyjnym
  ( w części opisowej i kartograficznej ) do zgodności z oznaczeniami tych użytków ustalonymi w §§ 67 i 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454 ) ,

 5. łącznego gromadzenia kopii zawiadomień dotyczących wprowadzanych zmian w operacie ewidencji gruntów z dokumentami skutkującymi zmiany ,

 6. potwierdzenia na zawiadomieniach o dokonanych zmianach w operacie ewidencji gruntów, komu i kiedy zawiadomienie o dokonanych zmianach w tym operacie przekazano,

 7. doprowadzenia zapisów w części opisowej operatu ewidencji gruntów w zakresie własności , wieczystego użytkowania bądź zarządu dotyczące jednostek przekształconych i zlikwidowanych, a w szczególności dotyczące gruntów pod
  wodami i drogami publicznymi , do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ,

 8. podjęcia działań umożliwiających przejście na prowadzenie rejestru cen nieruchomości oraz wartości nieruchomości w technice informatycznej ,

 9. dokonania oceny materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach ( z uwzględnieniem programu JACS ) i aktualizacji planu modernizacji ewidencji gruntów i budynków ,

 10. wprowadzenia do stosowania instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, oraz instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych , a także stosownie do § 7.1 rozporządzenia ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz.U. Nr 80, poz. 521 ) określenia obszaru , w którym przetwarzane są dane osobowe .

Starosta Moniecki pismem Nr OSS.1020-66/C z dnia 30 grudnia 2003 r. powierzył

P. Renacie Czarkowskiej ( w 2000 r. ukończyła policealne studium zawodowe
w zawodzie " technik geodeta " ) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów - zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - na terenie miasta i gminy Goniądz , oraz gminy
Jasionówka i Jaświły w systemie informatycznym .

Ad. pktu 1.

Na ogólną liczbę 572 map ewidencyjnych w powiecie monieckim jest sporządzonych
238 map w systemie informatycznym i 334 map analogowych , z tego w stanie dobrym - 185 map, a stanie złym - 149 map .

Od czasu wydania zaleceń pokontrolnych odnowiono 25 arkuszy map ewidencyjnych

obrębów : Owieczki, Wroceń, Białosuknie Szlachta, Białosuknie Przedmieście, Smogorówka Dolistowska, Olszowa Droga za Twierdzą, Klewianka , Downary . Mapy te odnowiono poprzez wykonanie odbitek na folii .

Ad. pktu 2.

Obręb : Mońki, gm. Mońki

Zmiany Nr Nr 257/03, 292/03, 296/03, 310/03, 22/04 i 52/04 wprowadzono prawidłowo i w terminie.

Obręb : Mikicin, gm. Jaświły

Zmiany Nr Nr 42/03, 6/04, 11/04, 18/04 wprowadzono prawidłowo i w terminie .

Ad. pktu 3.

W sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Goniądza z dnia 8 stycznia 2001 r. znak; 7430-1/01 o rozgraniczeniu nieruchomości położonych w obrębie wsi Kramkówka Mała ; oznaczonej numerami 35/1 i 36/1 z nieruchomośćią stanowiącą oznaczoną numerami 35/2 i 36/2 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego wystąpił z wnioskiem o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tej decyzji . Uzasadnił to tym, iż decyzja ta usankcjonowała zmianę granic i powierzchni między ww. nieruchomościami pomimo sprzeciwu jednej ze stron

postępowania , co jest naruszeniem art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 2000 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.Nr 100, poz. 1086 ze zm. ) . O wyniku w tej sprawie poinformowani zostali pisemnie Burmistrz Goniądza i Starosta Moniecki pismem z dnia 18.06.2003 t. Nr RR.II.0932-4/03.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku podjęło postępowanie w tej sprawie i decyzją z dnia 26.08.2003 r. Nr G.175/C-15/V/03 stwierdzono nieważność decyzji, z dnia 8 stycznia 2001 r. znak ; 7430-1/01 wydanej z upoważnienia Burmistrza Goniądza przez Sekretarza Miasta , o rozgraniczeniu nieruchomości położonych w obrębie wsi Kramkówka Mała ; oznaczonej numerami 35/1 i 36/1 , stanowiącej własność Antoniego Ryszarda i Lucjanny Kulikowskich z nieruchomością stanowiącą własność Jana Kulikowskiego , oznaczoną numerami 35/2 i 36/2 . Decyzja ta uprawomocniła się w m-cu wrześniu 2003 r.

W tymże samym roku w m-cu czerwcu br. został dokonany na zlecenie Panów; Antoniego
Ryszarda Kulikowskiego i Waldemara Kulikowskiego podział działek nr nr 35/1, 36/1, 35/2
i 36/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kramkówka Mała gmina Goniądz . Operat podziału ww. nieruchomości został zaewidencjonowany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Mońkach w dniu 7.07.2003 r.

Na jego podstawie aktem notarialnym z dnia 7.07.2003 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Mońkach przez notariusza Barbarę Mroczko dokonano zmiany ( przeniesienia ) własności działek nr 35/5 i 35/6 oraz działek nr nr ; 35/3,36/3 i 36/4 pomiędzy Waldemarem Kulikowskim , a Antonim Ryszardem Kulikowskim i Lucjanną Kulikowską .

W sprawie tej dwukrotnie naruszono obowiązujące prawo tj. Burmistrz Goniądza
w wydanej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości ww. zmienił powierzchnie ewidencyjne działek objętych rozgraniczeniem naruszając uprawnienia i kompetencje organu ds. ewidencji gruntów i budynków tj. Starosty Monieckiego oraz organ prowadzący powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny tj. Starosta Moniecki nie zobowiązał geodety przeprowadzającego rozgraniczenie ww. nieruchomości do przesłania Burmistrzowi Goniądza dokumentacji z rozgraniczenia i opinii wydanej w tej sprawie w celu wydania decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z rozgraniczenia ww. nieruchomości, w związku ze sprzeciwem jednej ze stron postępowania rozgraniczeniowego .

Ad. pktu 4.

Użytki gruntowe zostały zaktualizowane na terenie miasta Knyszyn, gm. Knyszyn oraz w 6 obrębach gminy Mońki .

W roku bieżącym będzie wykonana aktualizacja użytków gruntowych na pozostałej części gminy Mońki, oraz gminach : Jasionówka i Jaświły .

Ponadto są aktualizowane są użytki na wniosek właścicieli gruntów . Do aktualizacji użytków pozostaną jeszcze gminy Goniądz i Trzcianne i zostaną wykonane w następnej kolejności w miarę posiadanych środków finansowych .

Ad.pktu 5 i pktu 6 .

Zalecenia wykonano .

Ad. pktu 7 .

Uporządkowano zapisy dotyczące dróg krajowych i wojewódzkich oraz w części dróg powiatowych i gminnych ( około 40% ) oraz uporządkowano zapisy dotyczące kolei .

Nie podjęto działań dotyczących zapisów wód , z uwagi na duży nakład pracy związanej z budową systemu IACS oraz obsługą rolników związaną z wydawaniem kopii map ewidencyjnych . Do dnia dzisiejszego zostało załatwionych około 2 tys. rolników . Dla 1 tys. rolników zostały wykonane mapy i czekają na ich odbiór . Ponadto około 500 zamówień jest do wykonania i w dalszym ciągu zgłaszają się nowi rolnicy i składają zamówienia .

Ad. pktu 8 .

Rejestr cen i wartości nieruchomości jest nadal prowadzony ręcznie . Starosta Moniecki w najbliższym czasie zamierza zmienić program do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z EGB V na EWOPIS i EWMAPA . Prowadzenie rejestru cen
i wartości nieruchomości w technice komputerowej jako modułu, zostanie rozpoczęte wraz
z wprowadzeniem powyższego oprogramowania .

Ad. pktu 9 .

Z wyjaśnień pisemnych oraz ustnych złożonych przez Geodetę Powiatowego Panią Janinę Koda wynika, że obecnie trwają prace nad opracowaniem bardziej szczegółowego
i realnego planu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Jednak ze względu na krótki okres jaki upłynął od zakończenia kontroli problemowej tj. od maja 2003 roku oraz w związku w wykonywanymi pilnymi pracami dotyczącymi przekazania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części opisowej
i kartograficznej operatu ewidencji gruntów oraz wykonywanymi obecnie na masową skalę wyrysów i wypisów dla potrzeb złożenia przez rolników wniosków o bezpośrednie dopłaty.

W związku z powyższym dokonano jedynie części zakresu prac związanych ze sporządzeniem w/w planu tj.

 • dokonano oceny materiałów źródłowych oraz oceny osnowy III klasy na terenie miasta Goniądz ,

 • ustalono pilną potrzebę modernizacji ewidencji gruntów obrębów : Kujbiedy, gm. Jasionówka oraz Guzy , Jaskra i Czechowizna, gm. Knyszyn z uwagi na brak danych oraz rozbieżności stanu użytkowania z dokumentacją prawną związaną z wymianą gruntów w latach 1969 - 1971 . Zachodzi również potrzeba założenia operatu ewidencji gruntów na enklawy położone na terenie gminy Goniądz i Trzcianne ,

 • ponadto należy wykonać aktualizację użytków w terenach zamkniętych . Konieczna
  jest także analiza opracowań , które wpłyną , w związku z realizacją systemu IACS
  wykonywane przez OPGK Bydgoszcz .

Zwraca się uwagę, że opracowanie realnego planu modernizacji ewidencji gruntów

i budynków jest konieczne , gdyż zakresy prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynikają z tych planów i podawane są w warunkach technicznych wykonania prac w danym obiekcie ( obrębie ewidencyjnym ) .

Ma to związek z racjonalizacją potrzeb z zakresu wykonania prac geod. kart.
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz planowaniem
i zabezpieczeniem środków finansowych na ten cel. Brak takiego planu ograniczy wykonywanie prac geod. kart. związanych z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków jedynie do prac związanych z unowocześnieniem techniki prowadzenia tej ewidencji i poprawy systemu jej prowadzenia / § 33,58 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.Nr 38, poz. 454 )/.

Ad.10 .

Do realizacji zalecenia pokontrolnego nie wnosi się zastrzeżeń . Zarządzeniem Starosty Monieckiego z dnia 6 maja 2003 roku , jeszcze przed podpisaniem protokołu
z kontroli problemowej , wprowadzono do stosowania Instrukcję Administrowania Systemami Przetwarzania Baz Danych zawierających dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Mońkach .

Powyższa instrukcja zawiera :

 1. Instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych

 2. Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych .

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że na działkę nr 4 o pow. około 440ha

położoną w obrębie Downary, gm,. Goniądz ( po byłej jednostce wojskowej ), brak jest pokrycia mapowego .

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli zawartych w protokole, w ciągu 7 dni od daty jego doręczenia.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Mońki, dnia 30.04.2004 r.

KONTROLOWANY

KONTROLUJĄCY

Wicestarosta

/-/

mgr Joanna Kulikowska

Starostwo Powiatowe w Mońkach

19-100 Mońki , ul. Słowackiego 5A

tel/fax 716-29-23 716-21-96

1. J. Palusiak /-/

2. J.Sienkiewicz -Krasicka /-/


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2005-03-31 00:00:00
Data publikacji:  2005-03-31 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-03-31 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl