Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25352045   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca - Starostwo Powiatowe w Mońkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Jerzy Palusiak,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.05.11

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-13-

Pan

mgr Mirosław Paniczko

STAROSTA MONIECKI

RR.II.0933 - 1/2004

W dniach 26 i 30 marca 2004 r. w podległym Panu Urzędzie odbyła się kontrola sprawdzająca , przeprowadzona przez zespół kontrolny powołany przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego woj. Podlaskiego .

Celem kontroli była ocena prawidłowości :

 1. sporządzenia nowych map ewidencyjnych w ramach modernizacji części kartograficznej zleconej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,

 2. wnikliwego rozpatrywania dokumentów skutkujących zmiany i uwzględniania wszystkich zmian podmiotowych i przedmiotowych wynikających z tych dokumentów ,

 3. rozstrzygnięcia sprawy prowadzonej przez Burmistrza Goniądza dotyczącej zmiany przebiegu granic nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kramkówka Mała, gm. Goniądz ,

 4. doprowadzenia oznaczeń użytków gruntowych wykazanych w operacie ewidencyjnym
  ( w części opisowej i kartograficznej ) do zgodności z oznaczeniami tych użytków ustalonymi w §§ 67 i 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454 ) ,

 5. łącznego gromadzenia kopii zawiadomień dotyczących wprowadzanych zmian w operacie ewidencji gruntów z dokumentami skutkującymi zmiany ,

 6. potwierdzenia na zawiadomieniach o dokonanych zmianach w operacie ewidencji gruntów, komu i kiedy zawiadomienie o dokonanych zmianach w tym operacie przekazano,

 7. doprowadzenia zapisów w części opisowej operatu ewidencji gruntów w zakresie własności , wieczystego użytkowania bądź zarządu dotyczące jednostek przekształconych i zlikwidowanych, a w szczególności dotyczące gruntów pod wodami i drogami publicznymi , do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ,

 8. podjęcia działań umożliwiających przejście na prowadzenie rejestru cen nieruchomości oraz wartości nieruchomości w technice informatycznej ,

 9. dokonania oceny materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach ( z uwzględnieniem programu JACS ) i aktualizacji planu modernizacji ewidencji gruntów i budynków ,

 10. wprowadzenia do stosowania instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, oraz instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych , a także stosownie do § 7.1 rozporządzenia ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz.U. Nr 80, poz. 521 ) określenia obszaru , w którym przetwarzane są dane osobowe .

Kontrolą objęto realizację zadań wyszczególnionych w punktach 1 - 10 w zakresie prowadzenia operatu ewidencji gruntów .

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości :

Ad. pkt nr 3 .

Nie doprowadzono do przekazania Burmistrzowi Goniądza przez geodetę przeprowadzającego rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kramkówka Mała gm. Goniądz ;oznaczonej nr nr; 35/1 i 36/1 z nieruchomością oznaczoną nr nr; 35/2 i 36/2 dokumentacji z rozgraniczenia i opinii sporządzonej w tej sprawie w celu wydania decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego
z rozgraniczenia ww. nieruchomości, w związku ze sprzeciwem jednej ze stron postępowania rozgraniczeniowego .

Ad. pktu nr 7.

a). Nie dokończono porządkowania zapisów dotyczących dróg powiatowych i gminnych

b). Nie podjęto działań dotyczących aktualizacji zapisów odnośnie wód .

Ad. pktu 8.

Nie rozpoczęto prowadzenia komputerowego rejestru cen i wartości nieruchomości .

Ad. pktu nr 9 .

Nie dokonano prac związanych z opracowaniem realnego planu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w danym obiekcie ( obrębie ewidencyjnym ) .

W trakcie kontroli stwierdzono, że na działkę nr 4 o pow. około 440 ha położoną
w obrębie Downary , gm. Goniądz ( po byłej jednostce wojskowej ) , oraz na obszar około 10 ha , położony w obrębie Gugny, dział łąkowy Dobarz , gm. Trzcianne brak jest pokrycia mapowego .

Mając powyższe na uwadze zalecam .

 1. Zobowiązać geodetę przeprowadzającego rozgraniczenie nieruchomości położonych

w obrębie ewidencyjnym Kramkówka Mała gm. Goniądz ;oznaczonej nr nr; 35/1

i 36/1 z nieruchomością oznaczoną nr nr; 35/2 i 36/2 do przekazania Burmistrzowi

Goniądza dokumentacji z rozgraniczenia i opinii sporządzonej w tej sprawie w celu

wydania decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z rozgraniczenia ww.

nieruchomości- nieprzekraczalny termin wykonania zalecenia do 30.07.2004 r.

 1. Dokończyć porządkowanie zapisów dotyczących dróg powiatowych i gminnych
  i podjąć działania dotyczące aktualizacji zapisów odnośnie wód - nieprzekraczalny termin wykonania zalecenia do 31.12.2004 r.

 2. Rozpocząć prowadzenie komputerowego rejestru cen i wartości nieruchomości

nieprzekraczalny termin wykonania zalecenia do 31.08.2004 r.

 1. Dokonać aktualizację planu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a następnie,

mając na uwadze realizację § 80 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku sprawie ewidencji gruntów i budynków
( Dz. U. Nr 38 poz. 454 ) który nakłada na starostów obowiązek założenia
komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów,
o których mowa w § 22 rozporządzenia a mianowicie:

1). rejestru gruntów,

2). rejestru budynków,

3). rejestru lokali,

4). kartoteki budynków,

5). kartoteki lokali,

6). mapy ewidencyjnej.

Dla obszarów miast opracować projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz przystąpić do uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków
i lokali - nieprzekraczalny terminie wykonania zalecenia do 31 grudnia 2005 roku,

Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oczekuję w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/

Marian Brożyna


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2005-03-31 00:00:00
Data publikacji:  2005-03-31 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-03-31 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl