Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081695   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa w Nadleśnictwie Hajnówka. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa w Nadleśnictwie Hajnówka
Autorzy: Agnieszka Żemajduk,
Podlaski Urząd Wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

Wydział Finansów i Budżetu

 

 

 

 

P R O T O K Ó Ł

 

z kontroli problemowej w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniu 29 marca 2005 r. w Nadleśnictwie Hajnówka przez mgr Agnieszkę Żemajduk inspektora Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Podstawa kontroli Upoważnienie Wojewody Podlaskiego Nr 10/05 z dnia 16 marca 2005 r.

Okres objęty kontrolą   2002.01. 01 -  2005.03.28

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest mgr inż. Jerzy Ługowoj Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka zatrudniony na tym stanowisku od 1 marca 1997 r.

Podstawą prawną działalności jest Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa Hajnówka zatwierdzony Zarządzeniem Nr 9/04 z dnia 30 września 2004 r. przez  Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka. Funkcję jednostki nadrzędnej sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Nadleśnictwo Hajnówka jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej otrzymała numer identyfikacyjny REGON  050026472 oraz  NIP 543-020-11-75.

Nadleśnictwo Hajnówka mieści się przy ul. Warszawska 114,  17-200 Hajnówka, tel. 683-24-60.

                                                                                                                                                                                                        

Wyjaśnień w toku kontroli udzieliła:

- Marta Boguszewska  - Księgowy Nadleśnictwa Hajnówka

     

          Ustalenia kontroli

Cel, przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej rozpoczęciem z Nadleśniczym Nadleśnictwa Hajnówka.

1.      Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem mandatowym

Osobą nadzorującą postępowanie mandatowe w Nadleśnictwie Hajnówka jest Pani Marta Boguszewska. Potwierdzone to jest w pkt. 11 zakresu czynności z dnia 3 stycznia 2005 r.

 Na tym stanowisku prowadzone są między innymi sprawy związane z:

ü      pobieraniem bloczków mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,

ü      zaopatrywaniem  osób nakładających mandaty w bloczki mandatowe,

ü      rozliczaniem osób nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,

ü      sporządzaniem sprawozdań

ü      ze współpracą z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.

2.      Obrót bloczkami mandatów karnych.

       Bloczki mandatów karnych zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania, która została założona 10 maja 1999 roku. Księga ta jest opieczętowana, podpisana, ponumerowana, przesznurowana.

 

Stan bloczków karnych przedstawia się następująco:

 

Bloczki mandatów karnych gotówkowych
Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan końcowy

2002

2

-

2

-

Bloczki mandatów karnych gotówkowych utraciły ważność z dniem 1 sierpnia 2002 r.

 

 

Bloczki mandatów karnych 

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2002

3

3

3

3

2003

3

2

3

2

2004 

2

-

-

2

2005 do dnia kontroli

2

-

-

2

 

             Wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. było 2 bloczki mandatów karnych, w z ilością 26 odcinków mandatów do nałożenia. Informację z przeprowadzonej inwentaryzacji przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Na przechowywanie bloczków mandatów karnych wydzielone jest miejsce w kasie metalowej, umiejscowionej w odpowiednio zabezpieczonym przed włamaniem pomieszczeniu.

Osoby nakładające mandaty, pobieranie bloczków kwitują podpisem w księdze druków ścisłego zarachowania. Do nakładania mandatów karnych uprawnionych jest 2 pracowników służby leśnej.

Osoby uprawnione do nakładania mandatów posiadają aktualne upoważnienia do nakładania grzywien. Upoważnienia zostały wydane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r  (Dz. U. Nr 174, poz. 1432).

 

 

3. Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.

 

             Sprawdzono następujące bloczki: CF 0179841-0179860, CF 0179861-0179880.

Rodzaje mandatów zaznaczane są prawidłowo, dane o ukaranym podawane są w sposób czytelny, wpisywany jest PESEL, dokładny adres, na wszystkich odcinkach są podpisy ukaranych.

 

4. Terminowość i sposób rozliczania się z nałożonych mandatów karnych.

 

Sprawdzono wybrane losowo następujące  rejestry  mandatów karnych kredytowanych:

1.      rejestr z dnia 17.05.2002- mandat z dnia 14.05.2002

2.      rejestr z dnia 10.06.2002- mandat z dnia 10.06.2002

3.      rejestr z dnia  25.06.2002 - mandat z dnia 21.06.2002

4.      rejestr z  dnia 31.07.2002 - mandaty z dnia 31.07.2002

5.      rejestr z dnia  31.01.2003 - mandat z dnia  31.01.2003

6.      rejestr z dnia 20.05.2003 - mandaty z dnia  17-20.05.2003

7.      rejestr z dnia  2.06.2003 - mandat z dnia 29.05.2003

8.      rejestr z dnia  4.06.2003 - mandat  z dnia  1.06.2003

9.      rejestr z dnia 30.06.2003 - mandat z dnia 30.06.2003

10.  rejestr z dnia 16.07.2003 - mandat z dnia 13.07.2003

11.  rejestr z dnia 24.09.2003 - mandaty z dnia 21-24.09.2003

12.  rejestr z dnia 9.10.2003 - mandat z dnia 6.10.2003

13.  rejestr z dnia 20.10.2003 - mandat z dnia 14.10.2003

14.  rejestr z dnia 8.12.2003 - mandaty z dnia 4-6.12.2003

15.  rejestr z dnia 23.06.2004 - mandat z dnia 22.06.2004

16.  rejestr z dnia 9.07.2004 - mandat z dnia 8.07.2004

17.  rejestr z dnia 30.11.2004 - mandat z dnia 26.11.2004

18.  rejestr z dnia 16.12.2004 - mandat z dnia 11.12.2004

 

Rejestry przekazywane są w terminie do 6 dni od daty nałożenia mandatu.

 

5. Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z postępowania mandatowego.

       Sprawozdania miesięczne z postępowania mandatowego są sporządzane terminowo, natomiast roczne zgodnie z ustaleniami (do 20 stycznia).

 Sprawozdania miesięczne powinny być sporządzane zarówno za okres kiedy mandatów nie nałożono jak i nałożono.

 

W okresie kontrolowanym nałożono następującą  ilość mandatów:

 

Okres

Ilość nałożonych mandatów (szt.)

Kwota nałożonych mandatów (zł. )

Ogółem

Kredytowane

 

Gotówkowe

Ogółem

Kredytowane

 

Gotówkowe

2002

4

4

-

   440,00

   440,00

-

2003

18

18

-

1 500,00

1 500,00

-

2004

7

7

-

   500,00

  500,00

-

2005 (do dnia kontroli)

-

-

-

-

-

-

 

 

            6. Działania usprawniające.

 

            W ramach działań usprawniających osoby nakładające mandaty oraz osoba nadzorująca postępowanie mandatowe zostały zapoznane z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2003 r. Również z treścią pozostałych pism dotyczących problematyki mandatowej zapoznano te osoby. Udzielono odpowiedzi na zagadnienia związane z inwentaryzacją bloczków mandatów karnych oraz nakładania i rozliczania się z mandatów karnych w świetle ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. Nr 106 poz. 1148 oraz nakładania mandatów na nawowych drukach tj. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  22 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 20 poz.201)

 

Z przeprowadzonej kontroli dokonano pod poz. 20 wpisu do księgi kontroli w Nadleśnictwie Hajnówka.

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu i omówieniu wyników kontroli podpisano.

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Hajnówka przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w protokole w ciągu 7 dni od jej podpisania.

Oryginał protokołu doręczono Nadleśniczemu Nadleśnictwa Hajnówka.

 

Podpis kierownika jednostki                                                                   Podpis kontrolującego

NADLEŚNICZY

/-/ mgr inż.. Jerzy Ługowoj

NADLEŚNICTWO HAJNÓWKA

17-200 HAJNÓWKA

ul. Warszawska 114

tel.(085) 683-23-78, fax 683-24-60

NIP 543-020-11-75

/-/

 

 


Publikator: Arkadiusz Wróblewski Data utworzenia:  2005-04-07 00:00:00
Data publikacji:  2005-04-07 00:00:00
Data modyfikacji:  2005-04-07 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl