Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26650583   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (NIP 542-030-46-37, Regon Urzędu Miejskiego w Białymstoku 000515000, Regon Miasta Białystok 050658640) przeprowadzonej w dniu 17 marca 2005 r. przez:

 • Wandę Grabowską - kierownika Oddziału ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działającą na podstawie upoważnienia Nr 16/05 z dnia 10 marca 2005 r. wydanego przez Pana Lecha Wasilewskiego - Zastępcę Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi;
 • Macieja Rynkiewicza - starszego specjalistę w Oddziale ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działającego na podstawie upoważnienia Nr 15/05 z dnia 10 marca 2005 r. wydanego przez Pana Lecha Wasilewskiego - Zastępcę Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi.

 

Przedmiotowy zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz ocena poprawności realizacji inwestycji PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku".

 

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania przepisów:

 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U.  Nr 150, poz. 983 z óźniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami),
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) z niezbędnymi aktami wykonawczymi,

oraz zapisów:

 • Memorandum Finansowego w sprawie realizacji i sfinansowania ze środków budżetu Wspólnoty bezzwrotnej dotacji na finansowanie programu PL0008. - Program Krajowy dla Polski 2000 - Część II (Spójność Gospodarcza i Społeczna) oraz adendum;
 • Porozumienia roboczego zawartego w dnia 16 maja 2002 r. między Ministrem Finansów a Ministrem Gospodarki oraz Wojewodą Podlaskim, wraz z aneksami;
 • Porozumienia zawartego w dniu 26 września 2002 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Miasta Białegostoku w sprawie realizacji projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza;
 • Kontraktem zawartym dnia 18 grudnia 2001 r. zawartej pomiędzy Zarządem Miasta Białystok a Konsorcjum Przedsiębiorstw: Lider - BUDIMEX UNIBUD S.A. ul. Zawiszy 16, 01-167 Warszawa, Partner - Mostostal Kraków S.A. ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków;

 

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

Prezydentem Miasta Białegostoku od 10 listopada 2002 r. jest Ryszard Tur, Zastępcą Prezydenta Miasta Białegostoku od 21 listopada 2002 r. jest Marian Edmund Blecharczyk, Sekretarzem Miasta Białegostoku od 20 grudnia 1994 roku jest Bohdan Paszkowski, Skarbnikiem Miasta Białegostoku od 1 lipca 1995 roku jest Stanisława Kozłowska.

Wyjaśnień udzielali:

§         Janusz Ostrowski - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

§         Beata Gieleżyńska - Kierownik Referatu Inwestycji Finansowanych ze Środków Unijnych w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

§         Barbara Sulewska - Inspektor w Referacie Inwestycji Finansowanych ze Środków Unijnych w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

§         Ryszard Pankiewicz - Menadżer Projektu - DRO - KONSULT Sp. z o.o.

 

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Dnia 8 grudnia 1999 r. zostało wydane przez Prezydenta Miasta Białegostoku, w formie decyzji (pismo nr A.II.7351 - 179/99), pozwolenie na budowę tunelu pod torami PKP w rejonie ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku. Powyższa decyzja stała się ostateczna 19 stycznia 2000 r. (w przedstawionym dokumencie jest wolne miejsce, przeznaczone na nr działki).

Dnia 29 sierpnia 2000 r. zostało wydane, przez Okręgowego Inspektora Kolejnictwa w Warszawie, w formie decyzji nr 51/2000 pozwolenie na: przebudowę infrastruktury kolejowej związanej z budową tunelu na przedłużeniu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Składowej pod torami stacji Białystok w km 175.675 linii Warszawa - Białystok (teren PKP, obręb 5 - działka ew. nr 419/5, obręb 6 - działka ew. nr 2059/6), zagospodarowanie terenu, przebudowę układu torowego stacji Białystok (Fazy I - VI), przebudowę sieci trakcyjnej na stacji Białystok (Fazy I - VI), przebudowę sieci trakcyjnej na stacji Białystok - budowę tymczasowych zasilaczy 3 kV, oświetlenie terenu PKP nad tunelem, przebudowę kabli NN, SN, oświetlenie torów na stacji Białystok, przebudowę istniejących urządzeń srk na stacji Białystok (Fazy I - VI), przebudowę kabli teletechnicznych PKP na stacji Białystok. Powyższa decyzja stała się ostateczna dnia 20 września 2000 r. Komplet decyzji pozwoleń na budowę stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

 

W dniu 21 grudnia 2000 roku zostało podpisane Memorandum Finansowe pomiędzy Rządem Polski a Komisją Europejską w sprawie przekazania bezzwrotnej dotacji Wspólnoty Europejskiej na finansowanie programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza. W ramach tego Memorandum przewidziano do zrealizowania m.in. projekt PL0008.02.04 "Tunel na obwodnicy wokół Białegostoku". Na podstawie w/w Memorandum Finansowego została opracowana fisza projektowa, zaakceptowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, która określała wkład Unii Europejskiej z programu Phare, w całkowitych kosztach projektu wynoszących 8.800.000,00 EUR, na poziomie 4.320.000,00 EUR.

Uchwałami wymienionymi poniżej w tabelce (załącznik nr 2) ustalono plan dochodów budżetu miasta na poszczególne lata (tj. na 2001 r., 2002 r., 2003 r. 2004 r. i 2005 r.), uwzględniając realizację projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza.

 

Lp.

 

Podstawa

 

Numer

 

 

Data

 

Temat

 

2000

 

 

1

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

XXXII/409/2000

 

23.10.2000

 

w sprawie przyjęcia założeń polityki społeczno -gospodarczej Białegostoku na 2001 r.

 

2

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

XXXV/447/2000

 

 

29.12.2000

 

w sprawie budżetu miasta na 2001 rok

 

2001

 

 

3

 

Uchwała Zarządu Miasta Białegostoku

 

244/1580/01

 

27.06.2001

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2001 rok

 

4

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

 

XLII/544/2001

 

27.08.2001

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2001 r.

 

5

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

 

XLIV/564/2001

 

29.10.2001

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2001 r.

 

6

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

 

XLVI/595/2001

 

17.12.2001

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2001 r.

 

7

 

Uchwała Zarządu Miasta Białegostoku

 

290/1929/01

 

31.12.2001

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2001 rok

 

8

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

 

XLVII/604/2001

 

28.12.2001

 

w sprawie budżetu miasta na 2002 rok

 

2002

 

 

9

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

 

LII/676/2002

 

29.04.2002

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2002 r.

 

10

 

 

Uchwała Zarządu Miasta Białegostoku

 

325/2292/02

 

05.06.2002

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2002 rok

 

11

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

 

LVI/739/2002

 

30.09.2002

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2002 r.

 

12

 

Uchwała Zarządu Miasta Białegostoku

 

360/2742/02

 

14.10.2002


w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2002 rok

 

13

 

 

Uchwała Zarządu Miasta Białegostoku

 

363/2779/02

 

30.10.2002

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2002 rok

 

14

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

 

17/02

 

12.12.2002

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2002 rok

 

15

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

III/14/02

 

20.12.2002

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2002 r.

 

2003

 

 

18

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

VI/40/03

 

24.03.2003

 

w sprawie budżetu miasta na 2003 r.

 

19

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

 

154/03

 

16.04.2003

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2003 rok

 

20

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

X/78/03

 

30.06.2003

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2003 rok

 

21

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

 

358/03

 

17.07.2003

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2003 rok

 

22

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

 

456/03

 

18.09.2003

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2003 rok

 

2004

 

 

23

 

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

1274/04

 

19.04.2004

 

w sprawie ustalenia budżetu Miasta Białegostoku na 2004 r.

 

24

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

XXV/235/04

 

10.05.2004

 

zmieniającej budżet miasta na 2004 rok

 

25

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

 

866/04

 

31.05.2004

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2004 rok

 

26

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

XXVII/255/04

 

28.06.2004

 

w sprawie zmiany budżetu miasta
na 2004r.

 

27

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

 

1054/04

 

17.08.2004

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2004 rok

 

28

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

 

XXIX/266/04

 

30.08.2004

 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r.

 

29

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

 

1101/04

 

03.09.2004

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2004 rok

 

30

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

XXXII/337/04

 

29.11.2004

 

w sprawie zmiany budżetu miasta
na 2004r.

 

31

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

XXXIII/369/04

 

20.12.2004

 

w sprawie budżetu miasta na 2005 rok.

 

32

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

XXXIII/370/04

 

20.12.2004

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2004 r.

 

33

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

 

1298/04

 

23.12.2004

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2004 rok

 

2005

 

 

34

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku

 

XXXVI/415/05

 

28.02.2005

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 r.

W następujących dokumentach podstawa prawa miejscowego zawiera błąd:

 

1.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

 

154/03

 

16.04.2003

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2003 rok

 

2.

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

 

358/03

 

17.07.2003

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2003 rok

 

3.

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku

 

456/03

 

18.09.2003

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2003 rok

Z dostarczonych dokumentów wynika, że istnieje Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku o nr VI/40/03 w sprawie budżetu miasta na 2003 r., natomiast w postawie prawnej wpisano błędnie numer ww. Uchwał - nr IV/40/03.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem Menadżera Projektu, spośród trzech oferentów, wybrano firmę  DRO - KONSULT Spółka z o.o., z którą dnia 25 lipca 2001 r. Zarząd Miasta Białegostoku podpisał umowę.

 

 

L.p.

 

Nazwa firmy

 

 

Ceny oferty brutto zł

 

Firmy składające oferty

 

 

1.

 

DRO - KONSULT SPÓŁKA Z O.O. ul. Pomorska 17a Warszawa

 

 

2.247.000,00

 

2.

 

Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Spółka z o.o. ul Wileńska 2/4, 03-409 Warszawa

 

3.012.180,00

 

3.

 

SIR ALEXANDER GIBB (POLSKA) SP. Z O.O.

ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa

 

4.151.542,00

 

Zwycięzca przetargu

 

 

1.

 

DRO - KONSULT SPÓŁKA Z O.O. ul. Pomorska 17a Warszawa

 

 

2.247.000,00

Menadżer Projektu przedstawił ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ważne w następujących terminach :

 • 24.07.2001r. do 23.07.2002 r. na kwotę 1.120.000 PLN,
 • 27.07.2002 r. do 26.07.2003 r. na kwotę 1.120.000 PLN,
 • 12.10.2002 r. do 26.07.2003 r. na kwotę  284.000 PLN,
 • 27.07.2003 r. do 26.07.2004 r. na kwotę 1.400.000 PLN,
 • 27.07.2004 r. do 26.07.2005 r. na kwotę 2.000.000 PLN.

Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

 

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych związanych z wyłonieniem Wykonawcy na realizację projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza, spośród dziewięciu propozycji, wymienionych poniżej w tabelce, wybrano jedną najkorzystniejszą ofertę. W dniu 18 grudnia 2001 r. został zawarty Kontrakt na Roboty współfinansowane z funduszu Unii Europejskiej PHARE ESC między Zarządem Miasta Białystok a Konsorcjum firm BUDIMEX UNIBUD S.A. - Lider oraz Mostostal Kraków S.A. - partner, na realizację projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza.

 

 

L.p.

 

Nazwa firmy

 

 

Ceny oferty EURO

 

FIRMY SKŁADAJĄCE OFERTY

 

 

1.

Konsorcjum:

BUDIMEX UNIBUD S.A.

MOSTOSTAL Kraków S.A.

 

13.018.991,48

 

2.

 

Hydrobudowa - 6 S.A Warszawa

 

 

13.175.241,81

 

3.

 

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

 

 

14.587.145,89

 

4.

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY ŁÓDŹ" S.A.

 

14.981.677,54

 

5.

 

Konsorcjum:

MSF - MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO - EMPREITEIROS S.A., TEODORO GOMES ALHO & FILHOS S.A.

 

15.490.160,29

 

6.

 

 

Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A.

 

15.673.432,84

 

7.

 

Konsorcjum:

WARBUD S.A.

Zakłady Budownictwa Mostowego PP

 

15.884.566,53

 

8.

 

 

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych SKANSKA S.A.

 

15.922.208,06

 

 

9.

 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Holding Katowice,

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych PRK 7 S.A.,

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane HYDROBUDOWA 9 Sp. z o.o.,

Białostockie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przemysłówka" S.A.

 

 

16.655.671,53

 

ZWYCIĘZCA PRZETARGU

 

 

1.

Konsorcjum:

BUDIMEX UNIBUD S.A.

MOSTOSTAL Kraków S.A.

 

13.018.991,48

Zgodnie z zapisami artykułem 13 Warunków Szczegółowych Wykonawca wniósł gwarancję bankową dobrego wykonania kontraktu w postaci gwarancji nr GFO01-3530001 z dnia 18 grudnia 2001 r. wystawionej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. AMEMBER OF CITIGROUP na kwotę 1.301.899,15 EUR (10% wartości kontraktu ważną do 17 grudnia 2006 r.). Dnia 28 stycznia 2004 r. została podpisana zmiana nr 1 (firma BUDIMEX UNIBUD S.A. zmieniła nazwę z BUDIMEX UNIBUD S.A. na BUDIMEX DROMEX S.A - wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 października 2002 r.) przedłużająca termin ważności do 24 grudnia 2008 r. Minął ponad rok zanim w gwarancji bankowej uwzględniono nową nazwę firmy. Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

 

Dnia 27 grudnia 2001 r. został przekazany plac budowy ww. Wykonawcy (załącznik nr 5), Konsorcjum firm BUDIMEX UNIBUD S.A. jako Generalny Wykonawca, na realizację projektu  PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza, a następnie rozpoczęto prace budowlane związane z w/w zadaniem na postawie aktualnych pozwoleń na budowę Nr A.II.7351 - 179/99 z dnia 8 grudnia 1999 r. "na budowę tunelu pod torami PKP w rejonie ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku" oraz nr 51/2000 z 29 sierpnia 2000 r. "przebudowę infrastruktury kolejowej związanej z budową tunelu na przedłużeniu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Składowej pod torami stacji Białystok w km 175.675 linii Warszawa - Białystok (teren PKP, obręb 5 - działka ew. nr 419/5, obręb - działka ew. nr 2059/6), zagospodarowanie terenu, przebudowę układu torowego stacji Białystok (Faza I - VI), przebudowę sieci trakcyjnej na stacji Białystok (Fazy I - VI), przebudowie sieci trakcyjnej na stacji Białystok - budowę tymczasowych zasilaczy 3 kV, oświetlenie terenu PKP nad tunelem, przebudowę kabli NN, SN, oświetlenie torów na stacji Białystok, przebudowę istniejących urządzeń srk na stacji Białystok (Fazy I - VI), przebudowę kabli teletechnicznych PKP na stacji Białystok".

 

Zgodnie z zapisami artykułu 14 warunków kontraktu, Wykonawca tj. BUDIMEX UNIBUD S.A. wniósł gwarancję ubezpieczeniową z dnia 12 lutego 2002 r. w postaci polisy nr 90060 0010692, wystawioną przez: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. - Koasekurant Prowadzący, oraz Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie - Koasekurant z tytułu strat i szkód, za które miał ponieść odpowiedzialność. Przedmiotem ubezpieczenia:

 • były " ... wszelkie prace związane z całościowym przygotowaniem oraz wykonaniem prac kontraktowych zgodnie z Kontraktem nr PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" z włączeniem jednakże bez ograniczenia do wszystkich prac objętych kontraktem i instalacji i części i wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych a także wszelkich prac stałych i tymczasowych oraz wszystkich materiałów wykorzystywanych w kontrakcie obejmujących obiekty budowlane, wznoszone lub instalowane ...";
 • był " ... sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy ...";
 • było " ... inne mienie oraz koszty wymienione w odpowiednich klauzulach ...".

Ubezpieczenie obejmowało okres od 27.12.2001 r. do 31.12.2004 r.

Dnia 24 maja 2002 r. został podpisany aneks nr 1 do ww. polisy na druku rejestracji ZSI nr 90060 0010770, przedłużający okres ubezpieczeń z 31.12.2004 r. na 30.06.2005 r. oraz wprowadzając klauzulę tzw. konserwację prostą od 01.07.2006 r. do 30.06.2008 r. zaraz po zakończeniu 12 miesięcznej ochrony trwającej od 01.07.2005 r. do 30.06.2006 r. (załącznik nr 4)

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2 kwietnia 2002 r. zarejestrował umowę z Wykonawcą, jako umowę o świadczenie usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej pod numerem 2002/1/0283 (załącznik nr 6), co stanowiło podstawę do stosowania 0% stawki VAT.

Wojewoda Podlaski podpisał dnia 26 września 2002 r. porozumienie z Zarządem Miasta Białystok w sprawie realizacji projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Miasto zobowiązało się do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie tunelu o konstrukcji ze zbrojonego betonu na długości 173,60 m, którego I, II i III etap (na długości tunelu 106,40m) realizowany będzie przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej. Wartość kontraktowanej inwestycji wynosiła 13.018.991,48 EUR + VAT, z czego środki własne Miasta - 8.158.991,48 EUR + VAT, dotacja celowa budżetu państwa na 2002 rok - 540.000,00 EUR + VAT, a dotacja z UE 4.320.000,00 EUR.

Decyzją Dewizową nr 1241/2002 z 8 października 2002 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego wyraził zgodę na dokonywanie rozliczeń w kraju w walucie wymienialnej między firmą BUDIMEX - UNIBUD S.A. a Urzędem Miasta w Białymstoku. Termin ważności ww. dokumentu kończy się dnia 31 grudnia 2004 r. W związku ze zmianami własnościowymi firma BUDIMEX - UNIBUD S.A. została przejęta przez BUDIMEX - DROMEX S.A., a fakt ten odnotowano w zmieniającej decyzji dewizowej nr 1375/2002 z dnia 27 listopada 2002 r. Dnia 24 listopada 2004 r. decyzją dewizową nr 1375/2002/1/2004 został zmieniony powyższy dokument, w części określającej termin ważności, gdzie przesunięto go z 31 grudnia 2004 r. na 30 marca 2008 r. Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Dnia 31 października 2002 r. dokonano wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000131057 (aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców), związanego z połączeniem się ze sobą następujących firm:

 

L.p.

 

NAZWA FIRMY

 

 

______________________

 

Firmy przed połączeniem

 

 

1.

 

BUDIMEX DROMEX S.A.

 

 

przejmujący

 

2.

 

BUDIMEX - UNIBUD S.A.

 

 

przejmowany

 

3.

 

DROMEX S.A.

 

 

przejmowany

 

4.

 

MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.

 

 

przejmowany

 

Firma powstała po połączeniu ww. spółek

 

 

1.

 

BUDIMEX DROMEX S.A.

 

 

przejmujący

Od ww. daty kontrakt firmowany był przez BUDIMEX DROMEX S.A. (załącznik nr 8)

Dnia 7 lutego 2003 r. podpisano aneks nr 1/2003 do umowy rachunku bankowego z dnia 21 października 2002 r. w sprawie otwarcia rachunku w ramach Umowy rachunek pomocniczy w EURO pod nazwą - Środki gwarancji wykonania zobowiązania kontraktowego BUDIMEX DROMEX S.A. (załącznik nr 9)

Dnia 23 grudnia 2004 r. został spisany protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku Tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku w zakresie związanym z układam drogowym w tunelu Projektu PL0008.02.04 realizowanego przy wsparciu finansowym z Programu PHARE SSG 2000, a dnia 31 grudnia 2004 r. podpisano protokół dotyczący likwidacji placu budowy. Zgodnie z Artykułem 57.2 Warunków Kontraktowych oraz wymaganiami Artykułów 55, 56 i 57 zostały wystawione następujące świadectwa przejęcia przejściowego, zaświadczającego, że roboty zostały ukończone zgodnie z kontraktem.

 

Lp.

 

 

Zakres

 

Data
wystawienia

 

 

Data zakończenia robót

 

Data zakończenia
okresu gwarancji

 

Szacunkowa wartość
w Euro

 

1.

 

 

I Etap

 

05.03.2003 r.

 

02.02.2003 r.

 

03.02.2006 r.

 

2.935.477,00

 

2.

 

II i III Etap

 

10.10.2003 r.

 

30.09.2003 r.

 

01.10.2006 r.

 

4.503.422,00

 

3.

 

IV Etap

 

08.12.2003 r.

 

30.11.2003 r.

 

01.12.2006 r.

 

1.114.994,00

 

4.

 

V Etap

 

31.12.2004 r.

 

30.12.2004 r.

 

31.12.2007 r.

 

4.465.098,44

 

 

Wartość kontraktu

 

13.018.991,44

Zgodnie z Artykułem 45 Warunków Kontraktowych, dnia 31 grudnia 2004 r. wystawiono dokument zatytułowany "Poświadczenie zwolnienia kwot zatrzymanych", gdzie Wykonawcy tj. firmie BUDIMEX DROMEX S.A. w Warszawie przysługuje zapłata sumy 111.627,45 EURO, która stanowi 50% kwot zatrzymanych za V etap budowy tunelu do wypłaty ze środków własnych. Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 10
do protokołu.

W okresie od 27 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2004 r., obejmującej realizację projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu PHARE 2000 została wykonana zgodnie z wydanymi decyzjami na użytkowanie:

§        przebudowa infrastruktury kolejowej na I - V etapie (jest zgodna decyzją pozwolenia na budowę i na użytkowanie) budowy tunelu obejmująca przebudowę układu torowego, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchu kolejowego oraz wstawek międzyrozjazdowych,

§         przebudowa oświetlenia terenu PKP nad tunelem,

§        przebudowa kabli NN, SN,

§        konstrukcja żelbetowa I etapu tunelu na odcinku 28,00 mb od ul. Hetmańskiej pod torami kolejowymi zlokalizowana na terenie PKP,

§        konstrukcja żelbetowa II i III etapu tunelu obejmująca odcinek w etapie II - 42,00m i w etapie III - 36,40m, na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki od ul. Hetmańskiej pod torami kolejowymi zlokalizowanej na terenie PKP,

§        konstrukcja żelbetowa IV etapu tunelu obejmująca odcinek 14,00m, na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki od ul. Hetmańskiej pod torami kolejowymi na terenie PKP,

§        konstrukcja żelbetowa V etapu tunelu obejmująca odcinek 53,20m, na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki od ul. Hetmańskiej pod torami kolejowymi zlokalizowana na terenie PKP,

§         przebudowa oświetlenia torów na stacji Białystok,

§         przebudowa istniejących urządzeń srk,

§         przebudowa kabli teletechnicznych PKP na stacji Białystok.

Zakres robót budowy. Pozostały zakres robót jest ujęty w pozwoleniach na użytkowanie.

Na powyższe roboty zostały wydane pozwolenia na użytkowanie. Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 1.

Powyższe roboty budowlane wykonywane były pod nadzorem Ryszarda Pankiewicza, pełniącego funkcję Menadżera Projektu, przy udziale osób wymienionych w poniższej tabelce. Wszystkie osoby kierujące i nadzorujące proces budowlany, zgodnie z zapisami prawa budowlanego, posiadały odpowiednie uprawnienia budowlane i były członkami okręgowych izb inżynierów. Komplet uprawnień budowlanych, zaświadczeń z izb inżynierów oraz oświadczeń o podjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 11.

Uczestnicy procesu budowlanego

Lp

Funkcja

Imię
i Nazwisko

Nr uprawnień

Zakres uprawnień

Nr z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Inwestor - Miasto Białystok

 

 

 

 

 

DRO - KONSULT SP. Z O.O.  - Menadżer Projektu

 

1.   

Menadżer projektu

Ryszard Pankiewicz

-

-

 

 

-

 

 

2.   

Inspektor nadzoru robót konstrukcyjnych

od 17.12.2001 r.

od 28.12.2001 r. -k

Wojciech Rębacz

ONB1f-907/65/67

 

 

Bł8/99

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w specjalności mosty

 

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno

- budowlanej bez ograniczeń

 

 

PDL/BO/1291/01

 

3.   

Inspektor nadzoru robót konstrukcyjnych

Tadeusz Andrzej Maciak

Bł37/90

 

PDL/0008/

OWOK/03

Przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie mostów

 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

PDL/BD/0855/01

4.   

Inspektor nadzoru linii, węzłów i stacji
od 19.12.2001 r. -k

 

Zygmunt Gryko

 

OIK1-K-20/99

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności linie, węzły

i stacje kojowe

PDL/BD/0427/01

5.   

Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
od 19.12.2001 r. -k

Józef Stolarewski

1360/98/U

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych oraz stacjach

PDL/IE/2379/02

6.   

Inspektor nadzoru robót elektrycznych
od 19.12.2001 r. -k

Jerzy Rynkowski

Bł214/86

Przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności inst. - inż. w zakresie instalacji elektrycznych

PDL/IE/2491/02

7.   

Inspektor nadzoru robót ds. ruchu kolejowego
od 19.12.2001 r.
do 01.10.2004 r -k

Andrzej Sierocki

OIK1-Z-125/2000

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym do kierowania robotami budowlanymi

PDL/BD/1355/01

8.   

Inspektor nadzoru robót ds. ruchu kolejowego
od 01.10.2004 r. -k

Waldemar Koziarka

WUW-Z.2/2003

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Nie wymagane
zgod. z Ustawą
z 16.04.2004r. zm.
do prawa bud. (wymóg
od 31.05.2004 r.)

9.   

Inspektor

ds. bhp

Ryszard Dobrowolski

7/67

 

 

 

 

Bł20/72

Uprawnienia budowlane do sporządzania projektów budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych, projektów instalacji urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych urządzeń
i instalacji oraz architektonicznych projektów budowlanych
w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej

 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót obejmujących skomplikowane instalacje i urządzenia sanitarne oraz instalacje
i urządzenia elektryczne 

PDL/BO/0271/01

 

 

 

 

Wykonawca - konsorcjum dwóch firm

 

 

 

BUDIMEX DROMEX S.A. - Lider

 

10.      

 

Kierownik kontraktu

 

Andrzej Skibiński

 -

 

-

 

-

11.      

Kierownik budowy od 18.12.2001

Andrzej Kosik

14/92/Wł

 

 

ONB-907/4/71

Przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

 

Uprawnienia budowlane w zakresie komunikacji w specjalności  mosty do kierowania robotami budowlanymi

W tym okresie

nie były wymagane zaświadczenia

12.      

Kierownik budowy od 01.10.2002

 do 17.03.2003

Piotr Dzierżanowski

Bł13/99

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń

PDL/BO/0320/01

13.      

Kierownik budowy od 17.03.2003 (14.03.2003 - ośw.

Czesław Kontraktowicz

ONB 7-907/2/67

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności mostów

POM/BM/2196/01

14.      

 

Kierownik budowy od 08.09.2003

 

Marek Szmurło

Bł53/00

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń

PDL/BO/1498/01

15.      

Kierownik robót palowy

do 15.02.2003 

 

Sławomir Tarnopolski

 

271/200

 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

 

W tym okresie

nie były wymagane zaświadczenia

 

16.      

p.o.

Kierownik budowy

Adam Sołowiej

Bł128/02

 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń

 

PDL/BO/0241/04

17.      

Kierownik robót palowy

od 15.02.2003

Antoni Pazdyka

1596/94

Przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie mostów

 

MAP/BM/5925/02

18.      

Kierownik robót drogowych
(w związku z kolizją tunelu i układu drogowego)

Stanisław Bogusław Rogowski

41/83

Przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, konstrukcyjno inżynieryjnej
w zakresie dróg

SWK/BD/0553/03

19.      

Kierownik robót elektrycznych
i energetycznych

od 27.12.2001
do 30.09.2003 - k

Janusz Wojciech Szyp

Bł.215/86

Przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót
w specjalności inst. - inż. w zakresie instalacji elektrycznych

Nie wymagane
zgod. z Ustawą
z 16.04.2004r. zm.
do prawa bud. (wymóg
od 31.05.2004 r.)

20.      

Kierownik robót elektrycznych
i energetycznych

od 30.09.2003 - k

Ryszard Brzeziński

Bł44/86

Przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót
w specjalności inst. - inż. w zakresie instalacji elektrycznych

 

PDL/IE/0491/03

21.      

Kierownik grupy wykonującej pomiary próbnego obciążenia
I, II, III, IV i V etapie

Mirosław Biskup

-

  Zgodnie z wyjaśnianiem kierownika budowy:
pismo L.dz., z dnia 12.04.2005 r.

Nie wymagane

22.      

p.o. Kierownika budowy

 

Krzysztof Bieluczyk

 

Bł167/01

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń

PDL/BO/0011/04

23.      

 

Kierownik robót telekomunikacyjnych

od 27.12.2001-k

 

Robert Maślana

1873/00/U

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji
i urządzeń liniowych.

Nie wymagane
zgod. z Ustawą
z 16.04.2004r. zm.
do prawa bud. (wymóg
od 31.05.2004 r.)

24.      

Kierownik robót telekomunikacyjnych

od 13.04.2002-k

Arkadiusz Flak

DTT -TU/02329/02/U

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych

Nie wymagane
zgod. z Ustawą
z 16.04.2004r. zm.
do prawa bud. (wymóg
od 31.05.2004 r.)

25.      

Kierownik robót

srk

od 27.12.2001

do 12.09.2002 -k

Adam Grzesiński

OIK1-Z-129/2000

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
do kierowania robotami budowlanymi

Nie wymagalne
zgod. z Ustawą
z 16.04.2004r. zm.
do prawa bud. (wymóg
od 31.05.2004 r.)

26.      

Kierownik robót

srk

od 12.09.2002 -k

Romuald Rukat

NP.-14/65/91

Przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujących kierowanie nadzorowanie i kontrolowanie techniczne budów w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym telekomunikacyjnych

linii kablowych

Nie wymagalne
zgod. z Ustawą
z 16.04.2004r. zm.
do prawa bud. (wymóg
od 31.05.2004 r.)

27.      

Kierownik robót torowych 

od 27.12.2001 -k

Jan Dżaman

ONB-9907/244/67

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie obiektów w specjalności linie kolejowe, węzły i stacje

SWK/BO/0129/01

 

Projektanci i nadzór autorski

 

28.      

 

Projektant

 

Henryk Burzyński

99/83/WMŁ

Przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno
- inżynieryjnej w zakresie budowli mostów

ŁOD/BM/1105/02

29.      

Projektant

Marian Morawiec

ONB-907/12/75

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi projektowania w specjalności mosty

ŁOD/BM/0949/02

30.      

Projektant

Urszula Romanowska

70/98/WŁ

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie projektowania bez ograniczeń

ŁOD/BO/1346/02

31.      

Projektant srk

BP Kolej Łódź

Stanisław Owczarek

BPK-Upr-1/76

Przygotowanie zawodowe upoważniające do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w Biurze Kolejowym w Łodzi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego

ŁOD/BK/6486/04

32.      

Projektant przesłony infiltracyjnej BIPROMEL

Zbigniew Lenczewski

St-470/88

Przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności
wodno - melioracyjnej

MAZ/WM/0699/01

 

Uprawniony geodeta

 

33.      

Uprawniony geodeta

Andrzej Ignatowicz

 

8193

 

Geodeta uprawniony

 Geodeci
nie zrzeszają się
w izbach

Dziennik budowy prowadzony był prawidłowo i zawiera systematyczne wpisy osób uprawnionych do ich dokonywania oraz posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane (oględzin dokonano w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku).

W dniu kontroli został przedstawiony kontrolującym raport końcowy. Przedstawiony przez Beneficjenta podczas trwania kontroli materiał nie ma charakteru ostatecznego. (załącznik nr 12)

Zestawienie planowanych i rzeczywistych kosztów inwestycji przedstawia poniższa tabela.

 

Dotacja programu Phare ESC 2000

Współfinansowanie

Razem
w EURO

Krajowe źródła finansowania (EURO)

%

EURO

%

Środki własne Beneficjenta

Środki budżetu państwa

 

%

Łącznie środki krajowe

Fiszka projektu

4.320.000,00

26,26

11.130.000,00

1.000.000,00

6,08

12.130.000,00

73,74

16.450.000,00

Kontrakt (umowa)

4.320.000,00

33,18

8.698.991,48

 

-

 

-

8.698.991,48

66,82

13.018.991,48

Rzeczywiste koszty inwestycji

4.320.000,00

33,18

7.764.193,74

934.797,70

7,18

8.698.991,44

66,82

13.018.991,44

Na miejscu realizacji inwestycji dokonano oględzin w obecności Pani Barbary Sulewskiej - inspektora w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w wyniku, których stwierdzono m.in. wykonanie tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku (m.in. konstrukcja słupów, podciągów, płyt) oraz przebudowąę infrastruktury urządzeń kolejowych.

 

Stwierdzono również wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej informującej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Protokół oględzin stanowi załącznik nr 13 do protokołu kontroli.

 

Kontrolującym zostały przekazane oświadczenia w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentów dotyczących zrealizowanego projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach programu PHARE 2000 SSG (załącznik nr 14).

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1.      pozwolenie na budowę z dnia 8 grudnia 1999 r. nr A.II.7351 - 179/99 wydane przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz z dnia 29 sierpnia 2000 r. nr 51/2000 wydane przez Okręgowego Inspektora Kolejnictwa w Warszawie oraz niezbędne pozwolenia na użytkowania;

2.      uchwały ustalające plan dochodów budżetu miasta Białegostoku w latach 2001 - 2005 uwzględniając realizację projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku;