Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26624118   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Informacje o wolnych stanowiskach pracy (ogłoszenia). Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


Ogłoszenie o naborze nr  5221 z dnia  05.11.2016 r.

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty
ds. administracji architektoniczno-budowlanej
w Wydziale Infrastruktury


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:
Delegatura Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża


WARUNKI PRACY
- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- kontakt z klientem zewnętrznym.

Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży przy ul. Nowej 2. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy).
Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy.
Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.


ZAKRES ZADAŃ
- rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć organów I instancji w sprawach dotyczących pozwoleń budowlanych, analizowanie zebranych w sprawie materiałów dowodowych w tym dokumentacji projektowej inwestycji,
- przygotowanie pisemnego projektu rozstrzygnięcia kończącego postępowanie,
- prowadzenie postępowań nadzwyczajnych z zakresu wznowień postępowań w stosunku do ostatecznych decyzji Wojewody Podlaskiego dotyczących pozwoleń budowlanych,
- rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pozwoleń związanych z procesem budowlanym,
- analiza treści wnoszonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarg na ostateczne rozstrzygnięcia Wojewody Podlaskiego, a także odwołań do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji wydanych w trybie postępowania wznowieniowego w stosunku do własnych ostatecznych rozstrzygnięć oraz decyzji stwierdzających nieważność decyzji Prezydenta Miasta i Starostów dotyczących pozwoleń budowlanych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: wyższe,
- znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.),
- znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.),
- znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),
- umiejętność obsługi komputera,
- posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, rzetelność i terminowość, umiejętności analityczne, wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe, współpraca z innymi,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
- wykształcenie wyższe budowlane,
- doświadczenie zawodowe w obszarze projektowania lub wykonawstwa na budowie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- dokumenty należy złożyć do: 16/11/2016 r.
- decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu
- miejsce składania dokumentów:
Podlaski Urząd Wojewódzki
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Kadr i Szkolenia, pok. 37
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - ogłoszenie nr ......".


INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.200 zł
Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-306.

 


DYREKTOR GENERALNY
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

/-/ Ewa Wojewódko


Publikator: Paula Turowska Data utworzenia:  04.11.2016 14:37:41
Data publikacji:  05.11.2016 00:05:00
Data modyfikacji:  04.11.2016 14:42:37 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl