Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148531   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 - przeprowadzonej w dniach 12-13 stycznia 2006 roku. 

Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony jest przez miasto Łomża. Adres Domu: 18-400 Łomża, ul. Polowa 39. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie- dziewcząt. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pan Franciszek Chrzanowski.

Kontrolę przeprowadziły - Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ewa Feszler - starszy inspektor (kierownik zespołu) w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia  Nr  10 z dnia 11 stycznia br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

I. Ocena stopnia realizacji programu naprawczego.

II. Ocena warunków życia mieszkańców.

III. Ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

IV. Ocena poziomu, struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

V. Ocena przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach.

VI. Ocena stopnia i efektów realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców

w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

Ustalenia kontroli

I.                    Stopień realizacji programu naprawczego.

Z przedłożonej przez Dyrektora Domu z dnia 18.04.2005r. analizy programu naprawczego Domu wynika, że na 2005 rok zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1) wyposażenie w sprzęt techniczny i urządzenie odzyskanej w wyniku modernizacji sali na parterze budynku "BC" z przeznaczeniem dla mieszkanek DPS do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

2) foliowanie lub okratowanie wszystkich okien na paterze i w piwnicach zespołu budynku "ABCD" w celu zabezpieczenia przed włamaniem,

3) doposażenie 5 pokoi mieszkalnych w odpowiednie meble, by móc przemieścić mieszkanki do innych pokoi w celu osiągnięcia wymaganego standardu uwzględniając stan zdrowia mieszkanek,

4) zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno- opiekuńczego.

Ad 1

 W trakcie kontroli ustalono, że w wyniku modernizacji sali na parterze budynku "BC" we wrześniu 2005 roku oddano do użytkowania salę rewalidacyjno-wychowawczą wyposażoną w niezbędny sprzęt do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Ad 2.

 Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora, nie zostały ofoliowane okna na parterze i w piwnicach zespołu budynku "ABCD" ze względu na brak środków finansowych.

Ad 3.

W 2005 roku wyremontowano i wyposażono 3 pokoje mieszkalne - jeden na I piętrze, dwa na II piętrze. Termin doposażenia dwóch pozostałych pokoi przeniesiono na 2006 rok.

Ponadto w 2005 roku wykonano:

a) na parterze:

- salę rehabilitacyjną,

- pokój logopedy,

- pokój psychologa,

b) w podpiwniczeniu:

- pracownię wikliny,

- sklepik terapeutyczny

c) na II piętrze:

- pracownię witrażu.

Ad 4.

Na koniec grudnia 2005 roku w DPS zatrudnione były 93 osoby, wszystkie w pełnym wymiarze czasu pracy. W dziale terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnionych było 60 osób, w tym 2 stażystów tj. 12 starszych opiekunów, 7 opiekunów, 4 instruktorów terapii zajęciowej, 3 terapeutów, starszy pracownik socjalny, 8 starszych pokojowych, 2 starszych instruktorów terapii zajęciowej, aspirant pracy socjalnej, 4 pokojowe, kierownik działu medyczno-rehabilitacyjnego, kierownik zespołu, p.o. kierownika zespołu, 2 zastępców kierownika zespołu, 3 techników fizjoterapii, 7 starszych pielęgniarek, dietetyk - w przeliczeniu na pełne etaty 60 - co daje to wskaźnik zatrudnienia 0,59.

            W okresie objętym kontrolą w dziale terapeutyczno-opiekuńczym i medyczno-rehabilitacyjnym zatrudniono 10 osób, tj.: 3 opiekunów, 4 pokojowe,  aspiranta pracy socjalnej, terapeutę, technika fizjoterapii.

II i III. Ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży zlokalizowany jest w dwukondygnacyjnym budynku z podpiwniczeniem bez barier architektonicznych, z zainstalowanymi systemami: przyzywowo-alarmowym i alarmowo-przeciwpożarowym. W budynku są dwie windy, z których mieszkańcy, ze względu na bezpieczeństwo, korzystają w obecności personelu. Na korytarzach zamontowane są uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom mniej sprawnym. Pomieszczenia Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wszystkie ładnie udekorowane pracami mieszkanek, wykonanymi w ramach terapii zajęciowej. Dziewczęta mają zapewnione zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawności. 

Budynek spełnia wymagane standardy (załącznik nr 1). Pokoje mieszkańców są 2 i 3 osobowe o wymaganym ustawowo metrażu, z pełnym wyposażeniem, tj. szafka nocna, szafa ubraniowa, krzesła, stół, lampki nocne. Na piętrach znajdują się centra łazienkowe wyposażone w sedesy, prysznice, wanny, umywalki. Liczba łazienek zapewnia korzystanie z nich przez nie więcej niż 5 osób i toalet nie więcej niż 4 osoby. Na każdej kondygnacji znajduje się kuchenka pomocnicza, sala dziennego pobytu, podręczne pomieszczenie do prania i suszenia.

            W dniu kontroli w Domu przebywało 101 mieszkanek w wieku od 11 do 55 lat, w tym 5 było na urlopach świątecznych u rodzin. Dom podzielony jest na dwa zespoły terapeutyczno-opiekuńcze w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej i dysfunkcji narządów ruchu mieszkanek. Zespół I mieści się na pierwszym piętrze i stanowi go 43 mieszkanek, zaś Zespół II składa się z 58 mieszkanek drugiego piętra. Usługi na rzecz mieszkańców świadczą pracownicy zatrudnieni w dziale opiekuńczo-terapeutycznym i medyczno-rehabilitacyjnym.

IV. Ocena poziomu, struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

            Zgodnie z § 9 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego strukturę organizacyjną Domu tworzą:

1) dział opiekuńczo-terapeutyczny,

2) dział medyczno-rehabilitacyjny,

3) zespół I,

4) zespół II,

5) dział administracyjno-gospodarczy,

6) księgowość,

7) samodzielne stanowiska pracy: ds. organizacyjno-kadrowych, bhp i p.poż.

            Kwalifikacje pracowników określone zostały  Zarządzeniem Dyrektora Nr 9/05 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Polowej 39. Zgodnie z § 1 cytowanego Zarządzenia wymagania kwalifikacyjne pracowników Domu określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie  zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222). Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 7 sierpnia 2005r.

W trakcie kontroli sprawdzono akta 16 losowo wybranych osób tj. 26,7 % wszystkich pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego i medyczno-rehabilitacyjnego. Kontroli poddano akta następujących osób  (załącznik nr 2 do protokołu).

Na podstawie kontroli losowo wybranych akt ustalono, że w/w osoby posiadają wymagane kwalifikacje, określone w/w Rozporządzeniem.

W kontrolowanym okresie pracownicy Domu uczestniczyli w następujących zewnętrznych szkoleniach, kursach, warsztatach:

1) w dniu 21.02.05 - "Kierunki zmian w systemie pomocy społecznej w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej" uczestniczył dyrektor,

2) w dniach 21-23.02.05 - "Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi" uczestniczył instruktor terapii zajęciowej,

3)  w dniach 7-12.03.05 - "Wiklina" kurs podstawowy w Łucznicy, uczestniczył opiekun,

4) w dniach 14-19.03.05 - "Witraż" kurs podstawowy w Łucznicy, uczestniczył instruktor terapii zajęciowej,

5) w dniach 27-29.09.05 - "System całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi" uczestniczył dyrektor,

6) w dniu 03.12.05 - sympozjum "Włączeni w społeczeństwo" uczestniczył terapeuta.

            Pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego i medyczno-rehabilitacyjnego uczestniczyli sukcesywnie w okresie od 04-02.05 do 01.09.05 w szkoleniu "Plan opieki indywidualnej" prowadzonym przez pracownika socjalnego, kierownika działu medyczno-rehabilitacyjnego, z-cę kierownika działu  medyczno-rehabilitacyjnego i zastępcę kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego.

            W takcie kontroli ustalono, że 12 osób podnosi, we własnym zakresie, swoje kwalifikacje zawodowe i tak:

1) opiekun studiuje na socjologii,

2) opiekun i instruktor terapii zajęciowej studiują na pedagogice,

3) 2 opiekunów i instruktor terapii zajęciowej robi studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki,

4) 4 pielęgniarki realizują studia pomostowe,

5) 2 pielęgniarki są w trakcie specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego.

V. Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach.

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Łomży, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Łomży w dniu 13.04.2005 r.

Nowoprzybyłą mieszkankę, jej rodzinę lub opiekunów prawnych z  Regulaminem zapoznaje pracownik socjalny. Prawa i obowiązki mieszkańców wywieszone są na tablicach na każdej kondygnacji Domu.

Zgodnie z § 10 w/w Regulaminu mieszkaniec Domu ma prawo między innymi do:

1.      Godnego traktowania

2.      Uzyskiwania pełnego informacji o usługach świadczonych przez Dom i  korzystania z nich.

3.      Zapoznania się ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami oraz regulaminem Domu.

4.      Uzyskiwania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkanek ogłoszonych w formie regulaminów.

5.       Pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb.

6.      Uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jej osoby.

7.      Regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu: we wtorki i środy, w godzinach 1230 - 1330.

8.      Uczestniczenia w pracach samorządu i wyboru organów samorządu.

9.      Odwiedzin krewnych i znajomych.

10.  Przebywania poza Domem, przy czym nawet przy wyjściu do sklepu, szkoły czy kościoła, stan zdrowia intelektualny mieszkanki ma wpływ na to, czy mieszkanka może sama wyjść, czy z opiekunem; przebywania poza Domem w okresach dłuższych, pod warunkiem pisemnego złożenia podania do Dyrektora Domu, przez mieszkankę lub jej przedstawiciela ustawowego.

11.  Bezpłatnego przechowywania swoich środków depozytowych.

12.  Poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz swojej korespondencji.

13.  Wolności myśli, sumienia i wyznania.

14.  Opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii i korzystania z jego usług.

15.  Ubrania, bielizny osobistej i obuwia odpowiedniego rozmiaru, dostosowanego do pór roku.

16.  Wskazanie pracownika pierwszego kontaktu, który koordynuje plan opieki nad tą mieszkanką.

17.  Czterech posiłków dziennie i wyboru zestawu posiłków - posiłków dietetycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza, spożywanie posiłków w razie potrzeby w pokoju mieszkalnym.

18.  Osobistych środków czystości, przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej.

19.  Organizowania czasu wolnego wg własnego uznania.

Obowiązkiem mieszkanki Domu jest:

1.      Przestrzeganie obowiązującego w Domu regulaminu

2.      Ponoszenie opłat za pobyt w domu.

3.      Dbałość o mienie Domu, w szczególności pozostające w bezpośredniej dyspozycji mieszkanki.

4.      Zachowywanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, nie naruszając praw innych mieszkanek do bezpiecznego, godnego życia i praw personelu do realizacji obowiązków zawodowych.

5.      Zachowanie czystości - dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.

6.      Powiadomienie o wystąpieniu awarii lub uszkodzenia sprzętu, pielęgniarkę lub opiekunkę.

7.      Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa p.poż.

8.      Przestrzeganie ustalonych godzin spożywania posiłków;  śniadanie 700-900; obiad 1230-1430; podwieczorek 1500-1600; kolacja 1800-2000

9.      Przestrzeganie ciszy nocnej.

Ad. 1,2,5

W Domu przebywają mieszkanki z niepełnosprawnością intelektualną i tak: 3 osoby są z lekkim stopniem, 33 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 22 ze znacznym i 43 z głębokim. Z niepełnosprawnością intelektualną jako sprzężone  współwystępują zaburzenia: mózgowe porażenie dziecięce - 18 osób, zespół Downa - 12 osób, epilepsja - 57 osób, fenyloketonuria - 2, cukrzyca- 1 osoba, nadciśnienie tętnicze - 4 osoby. W dniu kontroli 5 mieszkanek przebywało na urlopach świątecznych u swoich rodzin.

Większość mieszkanek (65 dziewcząt) wymaga całkowitej pomocy przy wykonywaniu wszystkich czynności życiowych. 45 dziewcząt porusza się pomocy sprzętu ortopedycznego, w tym na wózkach - 35 mieszkanek, 10 przy pomocy innych sprzętów. Cztery mieszkanki są leżące.

W trakcie kontroli ustalono, że przestrzegane są prawa mieszkanek Domu do wolności, godności i intymności. Po przyjęciu do Domu nowej osoby pracownik socjalny informuje ją oraz rodzinę między innymi o zasadach funkcjonowania i pobytu w Domu oraz usługach jakie świadczy.

            Terapia

            Dom zapewnia mieszkankom udział w następujących pracowniach: papieroplastyki, wikliny, biblioterapii, muzykoterapii, plastycznej, zabawki miękkiej, haftu, tkackiej, w drewnie, witrażu, gospodarstwa domowego. W ramach prowadzonych oddziaływań terapeutycznych w Domu w 2005 roku został otwarty "Sklepik terapeutyczny". Mieszkanki mogą w nim robić zakupy oraz w ramach terapii gospodarowania środkami pieniężnymi same, pod opieką  opiekuna, prowadzą sklepik - sprzedają podstawowe towary, robią porządki, liczą pieniądze.

            Z każdej z prowadzonych form terapii opracowany jest roczny plan pracy, a w oparciu o nie miesięczne plany pracy, zawierające tematykę spotkań i metody pracy. Ocena efektów pracy w danej pracowni dokonywana jest raz w roku i odnosi się do zachowania mieszkanki, jej funkcjonowania w grupie oraz opanowania i nabycia nowych umiejętności. W Domu prowadzona jest także hydroterapia i fizykoterapia.

Edukacja

Dom zapewnia mieszkankom zaspokojenie potrzeb edukacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Obowiązek szkolny realizuje 15 osób. Dwie osoby uczęszczają do Publicznego Gimnazjum Nr 7 Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego. 13 osób upośledzonych w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat ma zajęcia w 3 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

            Usługi opiekuńcze.

            Wszystkie mieszkanki objęte są opieką lekarza rodzinnego z Poradni Zdrowia nr 1 w Łomży. Lekarz rodziny w ramach wizyt domowych przychodzi do Domu codziennie, bada mieszkanki i w razie potrzeby kieruje mieszkanki do poradni specjalistycznych tj. neurologicznej, rehabilitacyjnej, okulistycznej, laryngologicznej, ortopedycznej, chorób płuc, urologicznej, dermatologicznej, endokrynologicznej. Raz w roku lekarz rodzinny zleca każdej mieszkance badania okresowe i badania laboratoryjne. W Domu są dwa samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, którymi mieszkanki dowożone są do poradni specjalistycznych.

            Ponadto, w ramach wizyt prywatnych przychodzi do mieszkanek lekarz psychiatra. Dom nie zapewnia mieszkankom kontaktu z psychologiem. Zgodnie z programem naprawczym psycholog zostanie zatrudniony w 2006 roku.

            Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczą: pielęgniarki, opiekunki i pokojowe, które pracują w systemie trzyzmianowym tj. w godzinach : 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00. Obsada personelu na poszczególnych zmianach przedstawia się następująco:

- na zespole I - w godz. 6.00-14.00 - 3 opiekunki, 2 pokojowe, 1 pielęgniarka; w godz. 14.00-22.00 - 2 opiekunki i pokojowa;  w godz. 22.00-6.00 - pielęgniarka i opiekun lub pokojowa;

- na zespole II - - w godz. 6.00-14.00 - 3 opiekunki, 1 pokojowa; w godz. 14.00-22.00 - 3 opiekunki i pokojowa;  w godz. 22.00-6.00 -opiekun.

            Ponadto, w gabinecie doraźnej opieki medycznej przez całą dobę jest na dyżurze pielęgniarka. Bezpośrednio z mieszkańcami pracują także: kierownicy zespołów, kierownik działu medyczno-rehabilitacyjnego, logopeda, pracownik socjalny (w godzinach 7.30-15.30) oraz instruktorzy terapii zajęciowej oraz rehabilitanci (w godzinach 6.00-14.00).

            Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu oraz małoletnim mieszkankom.

                Znaną formą rehabilitacji w Domu jest udział w turnusach rehabilitacyjnych. W 2005 r. na turnus wyjechało 40 osób (wszystkie osoby otrzymały dofinansowanie). Ponadto w 2005 roku 8 osób otrzymało sprzęt ortopedyczny tj. 5 wózków dziecięcych oraz 3 materace przeciwodleżynowe.

Ad 3,4,

            Przed przyjęciem nowej mieszkanki pracownik socjalny kontaktuje się  z rodziną i informuje, że mieszkanka może zabrać swoje rzeczy i wyposażenie. Nowoprzyjętą mieszkankę oraz jej rodzinę pracownik socjalny zapoznaje z Regulaminem organizacyjnym, w tym z przysługującymi prawami i obowiązkami. Zaświadczenie potwierdzające zapoznanie z ogólnymi zasadami w Domu znajduje się w aktach mieszkanek. W trakcie oprowadzania mieszkanki i jej rodziny po Domu pracownik socjalny wraz z kierownikiem zespołu, w którym będzie mieszkanka, zapoznaje ją z Domem, personelem i współmieszkankami. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora, mieszkanka ma prawo zmiany pokoju i urządzenia go według własnych upodobań.

            Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej i innych spraw dotyczących pomocy społecznej wywieszone są na tablicach ogłoszeń na każdym piętrze.

Ad. 6

Wszystkie pełnoletnie mieszkanki mają wyrobione dowody osobiste. Dom zapewnia mieszkankom czynny udział w wyborach. Na czas wyborów na terenie Domu organizowany jest okręg wyborczy. Osoby bardziej  świadome biorą w nich udział.

Ad 7

            Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym, mieszkanki mają zapewniony kontakt z Dyrektorem we wtorki i środy w godzinach 1230 - 1330. Ponadto Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszkanki w poniedziałki w godzinach 1400-1530. Informacja o godzinach przyjęć Dyrektora wywieszona jest na tablicach ogłoszeń na każdej kondygnacji wraz z Regulaminem organizacyjnym.

            Książka skarg i wniosków założona została 02.07.1997 r. W okresie objętym kontrolą nie było skarg i wniosków.

Ad 8

            Samorząd mieszkańców w Domu funkcjonuje od 06.06.1991 roku.  W jego skład wchodzi 12 mieszkanek i 4 opiekunów. W ramach struktur samorządu funkcjonuje Rada mieszkańców składająca się z 5 mieszkanek i 2 opiekunów. Opiekunem samorządu jest pracownik socjalny. Ze spotkań samorządu sporządzane są protokoły. Przewodnicząca Rady Mieszkańców pisze prośby do opiekunów, wchodzących w skład samorządu, o np. zorganizowanie wypoczynku letniego, przygotowanie jakiejś zabawy.

Ad 9,10,12

            Teren wokół Domu jest ogrodzony. Jak wynika z wyjaśnień kierownika zespołu jedna mieszkanka sama wychodzi na miasto, pozostałe, ze względu na stan psychofizyczny poza teren Domu wychodzą pod opieką pracownika. Portier otwiera bramę i drzwi wejściowe do Domu.

Ja wynika z informacji pracownika socjalnego wśród mieszkanek 15 mieszkanek to sieroty całkowite, 20 to półsieroty. Około 40 mieszkanek ma stały kontakt z rodzinami bądź w formie odwiedzin, rozmów telefonicznych bądź korespondencji. Na okres wakacji i świąt do domów rodzinnych zabieranych jest około 20 mieszkanek.

Jeśli rodzina chce zabrać mieszkankę do domu wówczas pisze podanie do Dyrektora z określeniem, gdzie mieszkanka będzie przebywała oraz pod czyją opieką będzie się znajdowała. Osoby zabierające dziecko otrzymują leki i wszelkie informacje jak je podawać i ogólne zasady postępowania w sytuacjach trudnych zachowań.

            Dom, w celu podtrzymania kontaktów mieszkanek z rodzinami, corocznie na święta wysyła wykonane samodzielnie przez mieszkanki kartki świąteczne. Ponadto pracownik socjalny próbuje nawiązać kontakt z rodzinami, które nie interesują się sytuacją swoich dzieci. Informacje o podejmowanych działaniach znajdują się w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca.

            Osoby odwiedzające mieszkanki zgłaszają swoje przybycie w sekretariacie a następnie pracownik prowadzi ich na grupę. Spotkania odbywają się w pokojach mieszkalnych, sali dziennego pobytu lub w okresie letnim na podwórku w altance.

Dom zapewnia mieszkankom możliwość podtrzymywania kontaktów telefonicznych. Mieszkanki dzwonią z sekretariatu lub z pokoi pracowników i nie ponoszą kosztów przeprowadzonych rozmów. Jeśli ktoś z rodziny dzwoni do mieszkanek, wówczas z sekretariatu rozmowa jest łączona na zespół w którym jest dziecko. Na budynku Domu na zewnątrz zainstalowany jest aparat telefoniczny na kartę.

Całą korespondencję, zarówno do mieszkanek jak i do Domu listonosz przynosi do sekretariatu. Listy zaadresowane bezpośrednio do mieszkanek sekretarka zanosi na zespoły i tam kierownik zespołu lub pracownik I kontaktu przekazuje mieszkance lub, jeśli nie potrafi ona czytać, sam czyta list. Na listy prywatne, w imieniu mieszkanek odpowiada pracownik I kontaktu, natomiast na listy służbowe, dotyczące uregulowania sytuacji socjalno-bytowej - pracownik socjalny.

            Na potrzeby mieszkanek kupowana jest prasa tj. Miś, Diana robótki, Moje gotowanie, Świerszczyk, Kram z robótkami, Hafty polskie.

Ad 11

            Jak wynika z wyjaśnień pracownika socjalnego 6 mieszkanek niepełnoletnich nie posiada własnych środków finansowych. Pozostałe mieszkanki maja własne dochody w formie renty, zasiłku. Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków finansowych na kontach depozytowych. Odsetki na koncie rozliczane są raz w roku na koniec listopada. Ze względu na stopień niepełnosprawności i funkcjonowania w środowisku 74 osoby ma ustanowionych kuratorów sądowych do dysponowania środkami. 21 mieszkanek samodzielnie pobiera środki. Jeśli mieszkanka chce pobrać pieniądze wówczas pisze wniosek do pracownika socjalnego i wskazuje w nim na co chce przeznaczyć pieniądze i jaka kwota jest jej potrzebna. Jak wynika z wyjaśnień pracownika socjalnego mieszkanki codziennie mogą pobrać pieniądze z depozytu.

            Na posiedzeniu samorządu w dniu 04.07.2005r. na walnym zebraniu wybrano 5 osób upoważnionych do pobierania pieniędzy mieszkańców. W imieniu osób, które samodzielnie nie pobierają pieniędzy, środki wypłacają co najmniej dwie osoby z tych wybranych pracowników.

            W dniu kontroli mieszkanki nie miały zdeponowanych żadnych przedmiotów wartościowych.

Ad 13,14

            Dom zapewnia mieszkankom zaspokojenie ich potrzeb religijnych. W Domu nie ma kaplicy i nie ma zatrudnionego kapelana ale utrzymuje on stały kontakt z księżmi i klerykami z seminarium duchownego w Łomży. W pobliżu  Domu jest Kościół parafialny do którego uczęszczają mieszkanki. Przed mszą św. przychodzą po nie klerycy i razem idą do kościoła. Ponadto, klerycy dużo czasu poświęcają na rozmowy z mieszkankami oraz wspólne zabawy.  Klerycy przygotowują wspólnie z mieszkankami scenki rodzajowe. Mieszkanki, zależnie od potrzeb, mają zapewniony kontakt z kapłanem i korzystają z sakramentów św.  

            W 2005 roku zmarła jedna mieszkanka. Jej pochówkiem zajmowała się rodzina. Na cmentarzu katedralnym i komunalnym są groby byłych mieszkanek, którymi opiekują się dziewczęta wraz z pracownikami.

Ad 15,18

            Wszystkie mieszkanki posiadają własną odzież i obuwie, dostosowane do wieku i potrzeb. Brakującą odzież zakupuje Dom. Dom zapewnia także środki higieny osobistej i inne rzeczy osobistego użytku. Bardzo często pracownik I kontaktu zabiera mieszkanki na zakupy do pobliskich sklepów.

Odzież mieszkanek prana jest w pralni Domu. Ubrania, pościel oraz ręczniki są  znakowane od wewnętrznej strony i zawsze wracają do właścicielki. Brudną odzież mieszkanki codziennie rano odkładają do prania. Kierownik zespołu codziennie zbiera brudną odzież i zanosi do pralni. Niektóre mieszkanki robią drobne przepierki.

Ad 16

            Mieszkanka, po zapoznaniu się z Domem, pracownikami i współmieszkankami wybiera, o ile wybór taki jest możliwy ze względu na stan zdrowia, pracownika I kontaktu. Jeżeli wybór taki jest niemożliwy dyrektor Domu wskazuje, po konsultacji z pracownikami, pracownika I kontaktu. Każdy z pracowników, pracujący bezpośrednio z mieszkankami, jest pracownikiem I kontaktu dla średnio 4 osób.

Ad 17

            Dom spełnia wymagane standardy w zakresie wyżywienia. Zapewnia się mieszkankom możliwość wyboru zestawu posiłków oraz całodobowy dostępu do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. Posiłki wydawane są w następujących przedziałach czasowych:

-         śniadanie 700-900

-         obiad 1230-1430

-         podwieczorek 1500-1600

-         kolacja 1800-2000

            W dniu kontroli 18 osób wymagało karmienia i pomocy przy spożywaniu posiłków. Zlecone były przez lekarza następujące diety: ogólna - 85 osób, rozdrobniona - 4 osoby, miksowana 10 osób, bezglutenowa - 1 osoba oraz cukrzycowa - 1 osoba.

Ad 19

            Na każdy rok kalendarzowy sporządzany jest plan imprez z  wyszczególnieniem terminu, kiedy impreza się odbędzie i osoby za nią odpowiedzialnej. Cykliczną imprezą stał się już w Domu Przegląd Piosenki Religijnej, który w ubiegłym roku odbył się po raz czwarty.

Szczególnie uroczyście obchodzone są w Domu Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Wieczerzę wigilijną oraz śniadanie wielkanocne dziewczęta jedzą wspólnie pracownikami. Na święta wysyłane są, samodzielnie robione przez mieszkanki, kartki okolicznościowe. Ponadto w Domu obchodzone są imieniny i urodziny dziewcząt.

            Od początku istnienia Domu prowadzona jest Kronika w której dokumentowane są wydarzenia i imprezy okolicznościowe.

VI. Ocena stopnia i efektów realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców.

            Dyrektor Domu zarządzeniem nr 7/99 z dn. 23.04.1999 r. powołał zespół opiekuńczo- terapeutyczny. Na posiedzeniu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w dniu 19.01.2005r uaktualniono jego skład. W ramach zespołu funkcjonują 4 grupy terapeutyczno-opiekuńcze, w skład których wchodzą: pracownicy I kontaktu, pielęgniarki, terapeuta, pracownik socjalny, rehabilitant i nauczycielki, o ile dziecko, którego plan jest modyfikowany uczy się. Zespoły zbierają się co pół roku, w 2005 roku łącznie odbyło się 27 posiedzeń. Na posiedzeniach, w stosunku do mieszkanek, których plan był omawiany, sporządzana jest analiza jej funkcjonowania w sferze: usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, religijnych, zdrowotnych i socjalnych. Nie we wszystkich sferach określono kierunki dalszej pracy z mieszkanką.

Dla wszystkich mieszkanek opracowane są indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Każda mieszkanka lub jej opiekun prawny są na bieżąco zapoznawani z prowadzonymi w stosunku do niej oddziaływaniami. Za realizację planu odpowiadają pracownicy pierwszego kontaktu i zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Plan zawiera następujące informacje:

- do jakiej grupy terapeutycznej mieszkanka jest wpisana i kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za ocenę świadczonych w stosunku do niej usług,

- dane mieszkanki, w tym m.in. przyczyny umieszczenia w Domu, szanse powrotu do domu rodzinnego,

- zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze,

- zasoby mieszkańca, w tym opis stanu psycho-fizycznego mieszkańca, jego cechy pozytywne i negatywne,

- cele opieki indywidualnej, w tym cele długoterminowe, krótkoterminowe i do najbliższej realizacji,

- oceny efektów w poszczególnych usługach.

            Z przeanalizowanych planów wynika, że do wszystkich celów opieki indywidualnej, założonych do realizacji z mieszkanką, odniesiono się w planie. W poszczególnych ocenach efektów świadczonych usług wskazano, na postępy jakie mieszkanka poczyniła np. w zakresie zmiany swojego zachowania, udziału w zajęciach terapeutycznych, aktywności ruchowej. Wskazano także na próby nawiązywania przez pracowników Domu kontaktów z rodziną i  podtrzymanie tego kontaktu. Prowadzone oddziaływania dostosowane są do wieku rozwojowego i możliwości psycho-społecznych mieszkanki.

            Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 1/2006.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

            W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

            Ponadto Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łomży przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

1.      Ewa Feszler

2.      Mieczysława Nartowicz

Franciszek Chrzanowski

( podpis dyrektora Domu)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  24.02.2006 10:30:08
Data publikacji:  24.02.2006 10:30:08
Data modyfikacji:  24.02.2006 10:32:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl