Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148118   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 2006

Białystok, 2006.02.09

PS.I.EF 0931/2/1/06

Pan

Franciszek Chrzanowski

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Łomży

            Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej, przeprowadzonej w dniach 12-13 stycznia br. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie oceny stopnia realizacji programu naprawczego, warunków życia mieszkańców, organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców, oceny poziomu, struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników, przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach oraz oceny stopnia i efektów realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. dokonano poniższych ustaleń.

            Dom Pomocy Społecznej w Łomży zlokalizowany jest w dwukondygnacyjnym budynku z podpiwniczeniem bez barier architektonicznych, z zainstalowanymi systemami: przyzywowo-alarmowym i alarmowo-przeciwpożarowym. Budynek spełnia wymagane standardy określone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r.  w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 217, poz. 1837). W budynku są dwie windy, z których mieszkanki, ze względu na bezpieczeństwo, korzystają w obecności personelu. Na korytarzach zamontowane są uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom mniej sprawnym. Pokoje mieszkańców są 2 i 3 osobowe o wymaganym ustawowo metrażu, z pełnym wyposażeniem, tj. szafka nocna, szafa ubraniowa, krzesła, stół, lampki nocne. Na piętrach znajdują się centra łazienkowe wyposażone w sedesy, prysznice, wanny, umywalki. Liczba łazienek zapewnia korzystanie z nich przez nie więcej niż 5 osób i toalet nie więcej niż 4 osoby. Na każdej kondygnacji znajduje się kuchenka pomocnicza, sala dziennego pobytu, podręczne pomieszczenie do prania i suszenia. Pomieszczenia Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Dziewczęta mają zapewnione zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawności.

W trakcie kontroli ustalono że, zgodnie z programem naprawczym, w 2005 roku urządzono i wyposażono w sprzęt techniczny odzyskaną w wyniku modernizacji salę na parterze budynku "BC" z przeznaczeniem na salę do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wyremontowano i wyposażono 3 pokoje mieszkalne - jeden na I piętrze, dwa na II piętrze. Ze względu na brak środków nie wykonano, zaplanowanych w programie naprawczym na 2005 roku następujących prac: foliowanie lub okratowanie wszystkich okien na paterze i w piwnicach zespołu budynku "ABCD" w celu zabezpieczenia przed włamaniem, doposażenie dwóch pokoi mieszkalnych. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora termin realizacji powyższych prac przeniesiono na 2006 rok. Ponadto w 2005 roku wykonano salę rehabilitacyjną, pokój logopedy, pokój psychologa, pracownię wikliny, sklepik terapeutyczny i pracownię witrażu.

Dom nie posiada wymaganych standardów w zakresie wskaźnika zatrudnienia w dziale terapeutyczno-opiekuńczym. Na koniec grudnia 2005 roku w DPS zatrudnione były 93 osoby, wszystkie w pełnym wymiarze czasu pracy. W dziale terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnionych było 60 osób, w tym 2 stażystów co daje to wskaźnik zatrudnienia 0,59. W okresie objętym kontrolą w dziale terapeutyczno-opiekuńczym i medyczno -rehabilitacyjnym zwiększono zatrudnienie o 10 osób, tj. o : 3 opiekunów, 4 pokojowe,  aspiranta pracy socjalnej, terapeutę, technika fizjoterapii. Zgodnie z programem naprawczym zatrudnienie pozostałych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zaplanowano do końca 2006 roku.

       Kwalifikacje pracowników określone zostały  Zarządzeniem Dyrektora Nr 9/05 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Polowej 39. Zgodnie z § 1 cytowanego Zarządzenia wymagania kwalifikacyjne pracowników Domu określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie  zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222). Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 7 sierpnia 2005r.

W trakcie kontroli sprawdzono akta 16 losowo wybranych osób tj. 26,7 % wszystkich pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego i medyczno-rehabilitacyjnego. Na podstawie kontroli losowo wybranych akt ustalono, że w/w osoby posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach.

Ustalono, że pracownicy Domu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących praw mieszkańców i kierunków prowadzonej terapii oraz, że 12 osób podnosi, we własnym zakresie, swoje kwalifikacje zawodowe

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Łomży, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Łomży w dniu 13.04.2005 r. Zawarte w Regulaminie prawa, gwarantują mieszkańcom w szczególności wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa. Uwzględniają rozwój osobowości, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, korzystanie z wszelkich usług świadczonych przez Dom. Zapewniają realizację obowiązku szkolnego i udział dzieci w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Gwarantują bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie. W toku kontroli stwierdzono, że prawa mieszkańców są przestrzegane.

W Domu funkcjonuje, powołany przez Dyrektora Zarządzeniem nr 7/99 z dn. 23.04.1999 r. zespół terapeutyczno-opiekuńczy. W ramach zespołu funkcjonują 4 grupy terapeutyczno-opiekuńcze. Zespoły zbierają się co pół roku. W dokumentacji z posiedzeń zespołu zawarta jest analiza funkcjonowania mieszkanki w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, religijnych, zdrowotnych i socjalnych. Nie we wszystkich sferach określono kierunki dalszej pracy z mieszkanką.

Dla wszystkich mieszkanek opracowane są indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Każda mieszkanka lub jej opiekun prawny są na bieżąco zapoznawani z prowadzonymi w stosunku do niej oddziaływaniami. Za realizację planu odpowiadają pracownicy pierwszego kontaktu i zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Ocena efektów indywidualnych planów dokonywana jest co pół roku lub co rok w zależności od potrzeb. Z przeanalizowanych planów wynika, że do wszystkich celów opieki indywidualnej, założonych do realizacji z mieszkanką, odniesiono się w planie. W poszczególnych ocenach efektów świadczonych usług wskazano na postępy, jakie mieszkanka poczyniła np. w zakresie zmiany swojego zachowania, udziału w zajęciach terapeutycznych, aktywności ruchowej. Wskazano także na próby nawiązywania przez pracowników Domu kontaktów z rodziną i podtrzymanie tego kontaktu. Prowadzone oddziaływania dostosowane są do wieku rozwojowego i możliwości psycho-społecznych mieszkanki.

Do wiadomości:

1.      Prezydent Miasta Łomży

Z up. Wojewody Podlaskiego

Krystyna Golubiewska

Z-ca Dyrektora Wydziału polityki Społęcznej

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  24.02.2006 10:39:07
Data publikacji:  24.02.2006 10:39:07
Data modyfikacji:  24.02.2006 10:41:48 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl