Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25082197   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Sejnach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Krzysztof Neczyperowicz,

Białystok, 2006 - 01- 31

RR. VIII. 0932/KN/3/05/06

Pan

Piotr Marian Luto

Starosta Powiatu Sejneńskiego

Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. , Nr 108 poz. 908 ) , Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku skontrolował w Starostwie Powiatowym w Sejnach wykonanie zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w podpisanym protokóle , Podlaski Urząd Wojewódzki przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie.

Z ustaleń kontroli wynika, że zadania związane z działaniami z zakresu zarządzania ruchem drogowym realizowano poprawnie , a stwierdzone uchybienia nie miały bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

W zakresie realizacji zadań , określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729) , stwierdzono następujące uchybienia :

- braki w dokumentacji technicznej organizacji ruchu ( § 5 ust 1 pkt 1 oraz § 5 ust.1 pkt 7 w/w rozporządzenia);

- uchybienia w trybie wprowadzania stałych organizacji ruchu (§ 12 ust. 3 w/w rozporządzenia);

- brak właściwych działań w zakresie przeprowadzania odpowiednich kontroli prawidłowości zastosowania i utrzymywania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ( § 12 ust . 5 w/w rozporządzenia).

Mając na względzie powyższe , proszę o podjęcie stosownych przedsięwzięć zmierzających do wyeliminowania niedociągnięć w dokumentacji technicznej organizacji ruchu oraz wprowadzania zmian w organizacji ruchu , zgodnie z wymaganym trybem postępowania. Ponadto należy przeprowadzać kontrole w zakresie prawidłowości zastosowania i utrzymywania znaków drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z wymaganą częstotliwością .

Na podstawie § 28 ust. 1 Zarządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 80/05 z dnia 11 maja 2005r. kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego ma prawo zgłoszenia na piśmie do organu zarządzającego kontrolę umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z prawa, o którym mowa w w/w zarządzeniu, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni zawiadamia organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

z upoważnienia Wojewody Podlaskiego

Ewa Stachowicz

/-/

Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Regionalnego


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-03-03 12:16:31
Data publikacji:  2006-03-03 12:16:31
Data modyfikacji:  2006-03-03 12:16:31 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl