Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25082121   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - WODGiK UMW PODLASKIEGO. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa - WODGiK UMW PODLASKIEGO
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Protokół

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Departamencie Rolnictwa, Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, NIP 542-254-20-16,
REGON 050667685.

Kontrolę w dniach 15 i 23 lutego 2006 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1. Mirosława Dudar – Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjno – Kartograficznego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr RR.HF.XII.0939 – 3/06 z dnia 15 lutego 2006 roku;

2. Hubert Filipowicz – Inspektor Wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.HF.XII.0939 – 5/06 z dnia 15 lutego 2006 roku;

3. Jarosław Kapica – Inspektor Wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.HF.XII. 0939 – 4/06 z dnia 15 lutego 2006 roku.

Temat kontroli:

Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne przez administrację geodezyjną i kartograficzną, a w szczególności:

I. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

II. dysponowanie środkami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi
w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych,

III. wykonywanie przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Kontrolą objęto okres działalności jednostki od 1 stycznia 2004 roku do dnia kontroli.

W trakcie kontroli zbadano:

1. organizację i zasady funkcjonowania w kontrolowanej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej;

2. prawidłowość prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego;

3. prawidłowość dysponowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi
w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych;

4. wykonywanie przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

na podstawie następujących przepisów prawnych:

ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2000 roku Dz. U. Nr 100,poz.1086 ze zmianami, jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 240, poz. 2027)

ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (jednolity tekst z 2002 roku, Dz. U. Nr 72, poz. 664 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207, poz. 1759),

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne
i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów
i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz.1209),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333.),

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia
i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. 49, poz. 493),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),

ustawa z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198),

Obowiązki kierownika kontrolowanej jednostki pełni Pan Janusz Kazimierz Krzyżewski Marszałek Województwa Podlaskiego, powołany Uchwałą Nr I/3/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podlaskiego.

Natomiast funkcję Skarbnika Województwa Podlaskiego pełni Pan Henryk Gryko powołany Uchwałą Nr XX/214/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Skarbnika Województwa Podlaskiego.

Wyjaśnienia dotyczące spraw prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naliczania opłat za jego udostępnianie składali:

Pan Andrzej Gierasimowicz Geodeta Województwa,

Pan Zenon Czerech – inspektor w Departamencie Rolnictwa, Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,

Pani Danuta Konopka – inspektor w Departamencie Rolnictwa, Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wyjaśnień w zakresie dysponowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji budżetowej przeznaczonymi na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych udzielała Pani Elżbieta Mazek – inspektor w Departamencie Rolnictwa, Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

I. Organizacja i funkcjonowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej

Zadania Departamentu Rolnictwa, Mienia i Geodezji określono w §44-48 regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 178/2302/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 stycznia 2006 roku. Z zapisu paragrafu 46 regulaminu wynika, że realizuje on między innymi zadania z zakresu geodezji i kartografii. Jedną z komórek organizacyjnych tegoż Departamentu jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zadań należy:

a) zlecanie wykonania map topograficznych i tematycznych dla obszaru Województwa,

b) udostępnianie i sprzedaż map topograficznych, tematycznych i danych z obszaru województwa,

c) kontrola i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i zgodności z obowiązującymi instrukcjami technicznymi,

d) udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,

e) prowadzenie spraw dotyczących Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) i Centrum Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej,

f) odbiór prac geodezyjno-kartograficznych i topograficznych,

g) sporządzanie rocznych wojewódzkich zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

h) obsługa rzeczowo-finansowa Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

Od dnia 01 lutego 2003 obowiązki Geodety Województwa pełni Pan Andrzej Gierasimowicz (powołany pismem z dnia 31 stycznia 2003 roku Nr BO.1020-110/03). Ustalono, że posiada on wyższe wykształcenie geodezyjne – dyplom Politechniki Warszawskiej, legitymuje się uprawnieniami zawodowymi Nr 3209 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 3, a także posiada wymagany staż pracy w urzędach administracji publicznej. Powyższe wskazuje, że osoba zatrudniona w kontrolowanej jednostce na stanowisku Geodety Województwa spełnia wymagania określone przepisami §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 roku.

W kontrolowanej jednostce zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonuje 5 osób (załącznik 1 do protokołu), z czego 3 osoby posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Z analizy zakresu obowiązków poszczególnych pracowników realizujących w kontrolowanej jednostce zadania z zakresu geodezji i kartografii, wynika, że do udziału w komisjach odbioru robót geodezyjnych i kartograficznych oraz do kontroli opracowań włączanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego są upoważnieni:

* Pan Zenon Czerech uprawnienia zawodowe Nr 6891, zakres 1,2,3,

* Pani Danuta Konopka uprawnienia zawodowe Nr 17412, zakres 1.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż w pracach komisji odbioru prac geodezyjnych uczestniczył również Pan Andrzej Gierasimowicz, jednakże nie wynika to z jego zakresu obowiązków.

II. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1. Przyjmowanie oraz sprzedaż opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą zarejestrowano 907 spraw (odpowiednio: 301 spraw w 2004 roku, 537 spraw w 2005 roku i 69 spraw do 15 lutego 2006 roku), które dotyczyły udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie wniosku na materiały.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż pomieszczenia przeznaczone do przechowywania zasobu wyposażone są w okna z szybami antywłamaniowymi oraz posiadają instalację klimatyzacyjną. Dokumenty zasobu przechowywane są w szafach i regałach zapewniających dobre warunki ich przechowywania. Na półkach szaf po ich zewnętrznej stronie umieszczono informacje o rodzaju przechowywanych tam map oraz o ich godłach. Umożliwia to szybkie odnalezienie poszczególnych dokumentów. Ponadto arkusze map opatrzone są numerami kolejnych egzemplarzy. Przyjęty system prowadzenia zasobu odpowiada zasadom wynikającym z przepisów instrukcji O-4.

W celu oceny prawidłowości udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonano sprawdzenia sposobu załatwienia wyszczególnionych poniżej spraw:

1. WOD.7440 – 52/2004, zamówienie Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym, dotyczące sprzedaży 12 arkuszy mapy administracyjno – gospodarczej Województwa Podlaskiego w skali 1:200000. Zamówienie z dnia 02.07.2004 roku, zrealizowano w dniu 06.07.2004. Naliczona opłata 385,20 zł;

2. WOD.7440 – 89/2004, zamówienie Poznańskiego Biura Projektów Dróg i Mostów, dotyczące udostępnienia map w skali 1:25000 dla obrębów Sochonie,
Dobrzyniewo – Choroszcz. Zamówienie zrealizowano w dniu 22.11.2004 roku. Naliczona opłata 19,26 zł;

3. WOD.7440 – 100/2004, zamówienie Urzędu Gminy w Nowince, dotyczące udostępnienia map w skali 1:10000 miejscowości Gatne I, Gatne II, Pijawne Ruskie. Zamówienie z dnia 22 grudnia 2004 roku, zrealizowano 22 grudnia 2004 roku. Naliczona opłata 25,38 zł;

4. WOD.7440-40/2005, zamówienie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, dotyczące udostępnienia 35 szt. mapy administracyjno – gospodarczej powiatu białostockiego w wersji nielaminowanej. Zamówienie wpłynęło w dniu 18.04.2005 roku, a zrealizowane zostało 19.04.2005 roku. Naliczona opłata 936,25 zł;

5. WOD.7440-117/2005, zamówienie Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, dotyczące udostępnienia map w skali 1:25000 i 1:50000. Zamówienie wpłynęło w dniu 08.09.2005 roku i tego samego dnia zostało zrealizowane. Naliczona opłata 38,95 zł;

6. WOD.7440-8/2005, zamówienie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, dotyczące udostępnienia 4 map w skali 1:25000 z obszaru gminy Wasilków. Zamówienie z dnia 27 stycznia 2005 roku zostało zrealizowane w tym samym dniu. Naliczona opłata 77,04 zł;

7. WOD.7440-33/2005, zamówienie Fundacji Greenpeace Polska, dotyczące udostępnienia map cyfrowych w skali 1:10000. Zamówienie wpłynęło w dniu 04.04.2005 roku i w tym samym dniu zostało zrealizowane. Naliczona opłata 40,00 zł;

8. WOD.7440-1/2006, zamówienie Stowarzyszenia Dziedzictwa Podlasia, dotyczące udostępnienia map cyfrowych w skali 1:1000. Zamówienie z dnia 03.01.2006 roku zostało zrealizowane w tym samym dniu. Naliczona opłata 40,00 zł;

9. WOD.7440-5/2006, zamówienie Starostwa Powiatowego w Łomży, dotyczące udostępnienia papierowych map topograficznych Powiatu Łomżyńskiego. Zamówienie wpłynęło w dniu 07.02.2006 roku, a zrealizowane zostało w dniu 8.02.2006 roku. Naliczona opłata 269,64 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w przypadku zamówień oznaczonych nr WOD.7440-52/2004, WOD.7440-89/2004, WOD.7440-100/2004 nie odnotowano daty wpływu zamówienia do WODGiK.

Ustalono, że naliczeń opłat za udostępnianie dokumentacji z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonywano na podstawie wymienionych poniżej przepisów.

1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku,

2. zarządzenie Nr 23/04 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia

16 czerwca 2004 roku,

W wyniku sprawdzenia rozliczenia wyszczególnionych powyżej zamówień stwierdzono, że opłaty naliczano prawidłowo

III. Dysponowanie środkami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

1. Gospodarowanie środkami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2004 roku stanowił składnik Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Opublikowany został jako załącznik nr 5 ustawy budżetowej z dnia 23 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 17, poz. 167).

Pismem z dnia 30 grudnia 2004 roku Nr BO-1/317/879/2004 Główny Geodeta Kraju poinformował o wyrażonej zgodzie na dokonanie zwiększeń w tym planie z uwagi na wyższy niż planowano stan środków obrotowych na początek roku.

Ustalono, że przychody Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 roku zaplanowano na kwotę 1195000 zł, a wydatki w kwocie 1165000 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-33 za rok 2004, jako przychody wykonane Funduszu wykazano kwotę 1029990,48 zł, natomiast wydatki wyniosły 779589,62 zł. W ramach wymienionej kwoty finansowano następujące zadania:

· zakup materiałów i wyposażenia a w tym:

ü zakup materiałów

356 697,53

12 884,95 zł

ü zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu

59 341,63 zł

ü opracowanie cyfrowych map topograficznych i druk map

260 470,95 zł

ü opracowanie dokumentacji dotyczącej zmian w operacie ewidencji gruntów w obrębie zbiornika wodnego Siemianówka

24 000,00 zł

· usługi pozostałe

214 193,65 zł

a w tym:

ü opłaty bankowe i prowizje

1 244,50 zł

ü szkolenia

7 783,00 zł

ü zobowiązania z tytułu zawartych umów na opracowania map topograficznych i tematycznych

205 166,15 zł

· zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)

37 948,10 zł

· przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym łącznie z dotacjami przekazanymi do Funduszy Powiatowych, a w tym:

ü odpis 10% z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

ü dotacja do Funduszy Powiatowych

170 750,34 zł

5750,35 zł

165 000,00 zł

Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zatwierdzono Uchwałą Nr XXIV/263/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2005 rok. Stanowił on załącznik nr 12 do tej Uchwały.

Zmiany w planie Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wprowadzono Uchwałą Nr XXXII/394/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 7 listopada 2005 roku. Z powyższych dokumentów wynika, że w 2005 roku, zaplanowano przychody Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 1 481 000 zł, natomiast wydatki określono na kwotę 1 481 000 zł

Przychody wykonane Funduszu za rok 2005 wykazane w sprawozdaniu Rb-33 wyniosły 1 122 174,86 zł, w tym kwota 86 791,36 zł z tytułu sprzedaży materiałów, map i informacji oraz odsetki.

Jako wydatki z Funduszu wykazano:

· zakup materiałów i wyposażenia

22 257,02 zł

· usługi pozostałe za kwotę,

29 552,48

a w tym:

ü informatyzacja zasobu

4 733,08 zł

ü opracowanie projektu podziału działek obręb Czerwony Bór

9 821,00 zł

ü prowizje bankowe

1 168,40 zł

ü szkolenia

13 830,00 zł

· wydatki inwestycyjne

48 037,20 zł

· zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)

94 879,40 zł

· przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

9 851,65 zł

· dotacje celowe do Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

140 000,00 zł

Razem wydatki poniesione z Funduszu w roku 2005 wyniosły 344 577,75 zł.

W wyniku sprawdzenia zakresu rzeczowego wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stwierdzono, że:

· w 2004 roku wydatkowano kwotę 24000,00 zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji do uporządkowania ewidencji gruntów obszaru zbiornika Siemianówka,

· w 2005 roku wydatkowano kwotę 9821,00 zł na opracowanie projektu podziału działek obręb Czerwony Bór.

Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne środki Funduszu przeznaczane są na uzupełnianie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. Natomiast przepisami art. 40 ust. 2 i 3 wprowadzono podział państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zasób centralny, zasoby wojewódzkie i zasoby powiatowe. Powyższe przepisy stanowią, że gromadzenie, prowadzenie, kontrola opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wojewódzkiego oraz udostępnianie dokumentacji tego zasobu należy do zadań marszałka.

W załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493) określono rodzaje materiałów stanowiących dany zasób. Z powyższego wynika, że każdy z zasobów składa się z dokumentów pozyskanych w wyniku wykonania określonych asortymentów prac geodezyjnych. Należy zauważyć, iż dokumentacja dotycząca ewidencji gruntów i budynków stanowi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, a jego prowadzenie należy do zadań starostów.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Marszałek Województwa nie może finansować ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowań, które wchodzą w skład zasobu powiatowego, którego prowadzenie powierzono starostom.

Ustalono, iż podstawę do naliczania wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2004 stanowiła kwota 57 503,63 zł tj. suma przychodów ze sprzedaży materiałów i usług za poszczególne kwartały 2004 roku.

Należne kwoty za poszczególne kwartały 2004 roku przekazano na Fundusz Centralny przelewami: z dnia 28 kwietnia 2004 roku, 28 lipca 2004 roku,
26 października 2004 roku i 28 stycznia 2005 roku.

Wysokość tych kwot wyszczególniono poniżej:

· I kwartał

1 463,13 zł

· II kwartał

1 268,83 zł

· III kwartał

1 355,79 zł

· IV kwartał

1 662,59 zł

Razem

5 750,34 zł

Wykonane przychody Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2005 wyniosły 86 791,36 zł.

Należne kwoty podlegające przekazaniu na Fundusz Centralny za poszczególne kwartały 2005 roku zostały określone przez kontrolowaną jednostkę w następujących wysokościach:

· I kwartał

1 582,86 zł

· II kwartał

1 650,38 zł

· III kwartał

3 342,33 zł

· IV kwartał

2 103,58 zł

Razem

8 679,15 zł

Wpłaty na Fundusz Centralny przekazano przelewami w terminach:
26 kwietnia 2005 roku, 27 lipca 2005 roku, 28 października 2005 roku, 31 stycznia 2006 roku.

Na podstawie powyższego stwierdza się, że w okresie objętym kontrolą naliczanie i przekazywanie należnych kwot na Fundusz Centralny odbyło się z zachowaniem zasad wynikających z przepisów art. 41, ust. 3 i 3a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Stwierdza się, że kontrolowana jednostka przekazywała Głównemu Geodecie Kraju informacje o wysokości przychodów Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za poszczególne kwartały roku 2004 i 2005, jak również o wysokości należnych wpłat na Fundusz Centralny – stosownie do zapisu §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą – zakupy usług przez kontrolowaną jednostkę, dokonywane były z zastosowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Najczęściej stosowaną formą udzielania zamówień były przetargi nieograniczone. W toku kontroli nie stwierdzono, by w przetargach na udzielane zamówienia publiczne dotyczące prac geodezyjnych i kartograficznych uczestniczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii.

2. Gospodarowanie środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

W 2004roku kontrolowanej jednostce udzielono dotacji na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych :

· dział 710 rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne

w kwocie 200 000 zł

Ze środków powyższej dotacji sfinansowano następujące zadania:

· opracowanie 40 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 w standardzie TBD w ramach umowy trójstronnej z Głównym Geodetą Kraju II etap za kwotę 130 000,00 zł,

· opracowanie warstwy „transport” dla obszaru województwa podlaskiego w ramach Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej zadanie 1,2 za kwotę
70 000 zł.

Powyższe zamówienia udzielone zostały w trybie przetargów nieograniczonych.

W roku 2005 na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych udzielono dotacji z budżetu w kwocie 115 000,00 zł. w ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

· aktualizacja baz danych Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej rozbudowa serwisu internetowego i intranetowego, modyfikacja aplikacji (zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego) za kwotę

25 692,55 zł

· opracowanie map administracyjno – gospodarczych powiatów grajewskiego i monieckiego (zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego) za kwotę 45 000, 00 zł

· opracowanie warstwy „transport” drogi gminne dla obszaru województwa podlaskiego wchodzący w skład Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej (zamówienia dokonano w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy o zamówieniach publicznych) za kwotę 25 981,40 zł,

· modyfikacja aplikacji Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej za kwotę

9 760,00 zł,

· zakup ortofotomapy w formie cyfrowej terenu województwa podlaskiego za kwotę 8 566,05 zł

Ustalono, że w opisanych powyżej przetargach o udzielenie zamówień publicznych nie uczestniczyli pracownicy realizujący w kontrolowanej jednostce zadania z zakresu geodezji i kartografii.

IV Wykonywanie przez osoby realizujące zadania z zakresu geodezji
i kartografii zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kontrolowanej jednostce zatrudnionych jest 5 osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (załącznik 1 do protokołu), z czego 3 osoby posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

W wyniku sprawdzenia oświadczeń złożonych w 2003 roku, o których mowa w art. 18 i 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, stwierdzono, że czterech pracowników nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami. Natomiast osoba wymieniona pod pozycją 1 oświadczyła, że działalność gospodarczą prowadzi. Jednakże z oświadczeń złożonych w powyższej sprawie w 2006 roku wynika, że żadna z osób wymienionych w załączniku 1 do protokołu nie prowadzi działalności gospodarczej jak również nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby sprzeczności z obowiązkami.

Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Marszałka Województwa Podlaskiego poinformowano o prawie do zgłaszania umotywowanych uwag i zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole, a także do składania wyjaśnień odnoszących się do stwierdzonych nieprawidłowości - w terminie 7 dni od dnia podpisania protokółu.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Białystok, dn. 14.03.2006 roku

Jednostka kontrolowana

Kontrolujący:

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

/-/

Janusz Kazimierz Krzyżewski

DYREKTOR

Departamentu Rolnictwa

Mienia i Geodezji

/-/

Halina Dondziło

GEODETA WOJEWÓDZTWA

/-/

Andrzej Gierasimowicz

Mirosława Dudar /-/

Hubert Filipowicz /-/

Jarosław Kapica /-/


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-03-17 15:20:23
Data publikacji:  2006-03-17 15:20:23
Data modyfikacji:  2006-03-17 15:20:23 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl