Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148435   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PS

 

PROTOKÓŁ  Z  KONTROLI

 

kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie, ul. Mickiewicza 2 Nr REGON- u 790742333  NIP 846-10-15-245 podległym Staroście Powiatu Augustowskiego zwanym  w  dalszej  treści  " Urzędem "  podległym   Staroście   Powiatu   Augustowskiego. Dyrektorem Urzędu od dnia 1 stycznia 1995r. jest Pan Andrzej Jan Krzywicki .

 

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki  Społecznej  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w  składzie:

1. Pani  Elżbieta  Czurak                     - Kierownik   Oddziału   ( koordynator kontroli ),

2. Pani Ludmiła Borowik                    - Starszy inspektor wojewódzki,        

3. Pani  Irena  Szaruta                         - Starszy  inspektor   wojewódzki

4. Pani Renata Krzyżewska                -  Starszy inspektor wojewódzki

5. Pani  Małgorzata Czerniawska       -  Inspektor   wojewódzki

6. Pan Jakub Kozłowski                       - Starszy referent

 

na podstawie upoważnienia do kontroli nr  22/2006r. z dnia 1 lutego 2006r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału  Polityki  Społecznej   w  dniach    7, 14 oraz 16 lutego 2006r.

Kontrolujący  wpisali  się  do książki  kontroli  pod  pozycją   Nr  1/2006 r.

 

Wyjaśnień  w  trakcie  kontroli udzielały:

      Pan   Mirosław Karolczuk          -  Z-ca  Dyrektora Urzędu,

 Pani  Jadwiga Skiędziel              -  Gł. Księgowa Urzędu,

 Pani  Krystyna Dancewicz          -  Kierownik Działu Ewidencji,  Świadczeń i Informacji

 Pani Katarzyna Łoś                     -  Pośrednik pracy I stopnia

Pan Sławomir Rozanski               -  Starszy Inspektor

 

Kontrola  kompleksowa dotyczyła:

Przestrzegania  przepisów ustawy  z  dnia 20  kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm. ).

 

Celem  kontroli  było  dokonanie  analizy  i oceny  w  zakresie  prawidłowości   realizacji zadań  z zakresu  administracji rządowej,  wynikających z przepisów  ustawy z dnia 20  kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z  późn.  zm ).

 

W  trakcie  kontroli podlegała ocenie  prawidłowość  stosowania  następujących  przepisów  prawa:

1.      Rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm. ),

2.      Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego ( Dz. U. Nr 219, poz. 2222 z późn. zm.),

3.      Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych  i  robót  publicznych  oraz jednorazowej refundacji  kosztów  z  tytułu  opłaconych  składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. Nr 161, poz.1683 z późn. zm. ),

4.      Rozporządzenia Ministra Gospodarki  i  Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r.  w  sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy ( Dz. U. Nr 196, poz. 2018 ),

5.      Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy ( Dz. U. Nr 185, poz. 1912 z późn. zm. ),

6.      Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004r.w sprawie refundacji ze środków  Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń  ( Dz. U. Nr 249, poz. 2496 ),.

7.      Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia ( Dz. U. Nr 224, poz. 2281),

8.      Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie trybu dokonywania wpłat składek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za granicą lub wykonujących inną pracę zarobkową za granicą    ( Dz. U. Nr 176, poz. 1826 ),

9.      Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie  klasyfikacji zawodów i  specjalności  dla  potrzeb  rynku  pracy  oraz  zakresu  jej  stosowania   ( Dz. U. Nr 265,  poz. 2644 ),

10.  Rozporządzenia Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( Dz. U. Nr 236, poz. 2365 ),

11.  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  11 marca 2003r.w  sprawie  algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na  finansowanie  zadań  w  województwie  ( Dz. U.  Nr 49, poz. 409 ),

12.  Ustawa  z  dnia 29  czerwca  1995r.  o statystyce  publicznej ( Dz. U. Nr 88, poz. 439 z    poźn. zm),

13.  Rozporządzenia Rady  Ministrów  z  dnia  7  stycznia 2004r.  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  sprawozdawczych , objaśnień  co  do  sposobu  ich wypełniania  oraz  wzorów kwestionariuszy  i  ankiet statystycznych  stosowanych  w  badaniach  statystycznych  ustalonych w  programie  badań  statystycznych  statystyki  publicznej na rok 2004 ( Dz. U. Nr 6, poz. 44),

14.  Ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  ( Dz. U.  Nr  133,  poz. 883  z  późn.  zm. ).

15.  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  ( tekst jednolity  Dz. U.  z  2000r.  Nr 98, poz. 1071  późn. zm.),

16.  Kodeksu  Pracy  ( Dz. U.  z  1996r.  Nr  24 ,  poz. 110 ,  z  późn. zm. ).

 

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

 

        Powiatowy Urząd  Pracy  w Augustowie  zasięgiem  swego działania obejmuje : miasto Augustów, miasto i gminę Lipsk oraz gminy : Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska, Sztabin, Lipsk.

Liczba  bezrobotnych  zarejestrowanych  w  Urzędzie   wynosiła  na  koniec  grudnia  2005 r.   ogółem  4973 osoby, w  tym  z  prawem  do  zasiłku  438   osób.

Urząd w dniu kontroli zatrudniał ogółem 31 osób, w tym  4 osoby  w  ramach robót  publicznych.

Zadania będące przedmiotem kontroli realizowane były przez:

  1. Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji,
  2. Dział Finansowo - Organizacyjny,
  3. Wieloosobowe stanowisko ds. Pośrednictwa,
  4. Stanowisko - Asystent EURES,
  5. Wieloosobowe stanowisko ds. Pośrednictwa,
  6. Wieloosobowe stanowisko ds. Instrumentów Rynku Pracy i Programów,
  7. Stanowisko ds. Poradnictwa Zawodowego i Klubu Pracy.

 

 USTALENIA Z KONTROLI

 

1.      Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ( art.9 ust.1 pkt 19 ustawy).

Inicjowanie , organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych ( art.9 ust 1 pkt 8 ustawy).

 

     Kontrolującym przedstawiony został Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2004 -2006 , który został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Augustowskiego Nr 75/X/ 03 z dnia 10.10.2003r.

 

W Programie określone zostały 4 istotne zadania do realizacji  przez Urząd :

I. Wspieranie i stymulowanie rozwoju lokalnego.

II. Aktywizacja powiatowego rynku pracy.

III. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

IV. Dostosowanie struktury kształcenia w powiecie do sytuacji rynku pracy.

 

 1. Kontynuowana była współpraca pomiędzy Urzędem a Augustowską Akademią Umiejętności na bazie podpisanego porozumienia. Realizowany był program finansowany ze środków PHARE 2002 RZL " Promocja wzrostu zatrudnienia młodzieży do 26 roku życia" realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Całkowity koszt wyniósł około 258 tys. zł , w tym środki z FP w wysokości około 40 tys. zł przeznaczone zostały na organizację 30 trzymiesięcznych staży dla najlepszych beneficjentów programu.
 2. Realizacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Z. Augusta programów w celu  pozyskiwania środków z EFS. W 2005r. realizowany był wspólnie program " Mam szansę"  mający na celu przygotowanie osób bezrobotnych do pracy lub samozatrudnienia. Szkoleniem objęto 26 osób, z tego 6 podjęło pracę, a  1 osoba działalność gospodarczą .

 

 1. Kontynuowana była realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  Działanie 1.2 "Aktywny start zawodowy" , na realizację którego przeznaczono w 2005r. kwotę 790 tys. zł , z tego z EFS  kwota dofinansowania wyniosła 573.600 . Po zakończeniu programu prace interwencyjne podjęły 3 osoby, po zakończeniu szkolenia 3 osoby podjęły pracę, staże odbyło 101 osób, umowy o przygotowanie zawodowe zawarte zostały z 4 pracodawcami oraz 4 osoby otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  Działanie 1.3" Powrót na rynek pracy" wydatkowano kwotę ponad 419 tys. zł , w tym kwota dofinansowania z EFS  wyniosła 309 tys. zł. W wyniku realizacji tego programu prace interwencyjne podjęło 7 osób, 2 osoby znalazły zatrudnienie po przeszkoleniu , zawarte  zostały 23 umowy  z pracodawcami o przygotowanie zawodowe oraz 22 osoby otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 3. W ramach programu  "Odnowy Zawodowej" finansowanego ze środków PHARE 2002 Spójność Społeczno- Gospodarcza " Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich" zorganizowano szkolenie dla 16 osób w zawodzie szkutnik oraz dla 15 osób w zawodzie kelner- barman.
 4. W ramach programu " Stażysta w policyjnej profilaktyce" realizowanego przez WUP oraz Wojewódzką Komendę Policji  4 osoby bezrobotne odbyły staż w Powiatowej Komendzie Policji w Augustowie.
 5. Program " Pierwsza Praca - Pierwszy Biznes" realizowany był przy udziale dotacji z rezerwy Ministra w kwocie około 2000 tys. zł. Efektem realizacji tego programu było przeszkolenie 12 osób, objęcie doradztwem 28 osób oraz poradami biznesowymi 18 osób. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 18 osób.

 

    W ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości w 2005r. podejmowane były działania ukierunkowane na rozwój i wspieranie istniejących podmiotów gospodarczych , a przede wszystkim tworzenie nowych firm. Urząd wspólnie z Centrum Aktywizacji Rozwoju oraz Starostwem Powiatowym prowadził zintegrowane działania w zakresie pozyskiwania środków unijnych , szkoleń i doradztwa.

 W Urzędzie realizowany jest program wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego, który zainaugurowany został w 2002r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Do głównych zadań programu należy:

- zapoznanie pracowników samorządu lokalnego z dodatkowymi narzędziami budowania lokalnego partnerstwa i rozwiązywania problemów związanych z ożywieniem gospodarczym,

- zastosowanie poznanych metod w społeczności lokalnej do budowania partnerstwa pomiędzy mieszkańcami, samorządem , przedsiębiorcami, organizacjami i instytucjami,

- tworzenie struktur, które sprzyjać będą budowaniu lokalnego partnerstwa z wykorzystaniem dotychczasowych i nowych metod działania.

 

    W 2005r. miała miejsce kontynuacja realizacji Modelu Partnerstwa Lokalnego w Powiecie Augustowskim , który był wdrażany na podstawie podpisanego w dniu 18 sierpnia 2004 r. porozumienia między Marszałkiem Województwa Podlaskiego a Starostą Powiatu Augustowskiego. W ramach Partnerstwa realizowane były Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, w ramach których wyłoniono projekty pozwalające na poszerzenie, bądź ożywienie lokalnej gospodarki dla wspólnej korzyści mieszkańców.

W wyniku 4 spotkań  wypracowano propozycje projektów gospodarczych cieszących się największym społecznym zainteresowaniem  do wdrażania w społeczności lokalnej, tj :

 

1. Rozbudowa ścieżek rowerowych z dostosowaniem do potrzeb sportów zimowych.

2.Promocja regionu (imprezy, produkty) ze szczególnym uwzględnieniem Kanału Augustowskiego .

3. Budowa zakładu balneologicznego z rozbudową istniejącej struktury uzdrowiskowej.

4. Budowa pola golfowego.

            Ponadto aktywizacja i wspieranie rozwoju lokalnego w powiecie augustowskim odbywała się poprzez działalność Centrum Aktywizacji i Rozwoju. Zawarte partnerstwo jest faktycznie uzupełnieniem działań PUP w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Projekty realizowane przez Centrum skierowane są przede wszystkim do osób pracujących i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Monitorowane są i realizowane potrzeby powiatowego rynku pracy w zakresie badawczym, szkoleniowym i doradczym .W 2005r.skorzystało z doradztwa  ok.1000 osób, przeszkolono 60 osób na kursach i szkoleniach zawodowych oraz 1200 osób skierowano do innych jednostek w celu uzyskania informacji.

 

2. Pozyskiwanie  i  gospodarowanie  środkami  finansowymi na realizację  zadań z zakresu  aktywizacji  lokalnego rynku pracy (art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy ) oraz  współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie  promocji zatrudnienia oraz  środków Funduszu Pracy ( art. 9 ust.1 pkt 11 ustawy ).

   

     Kontrolującym przedstawiono Uchwałę Nr XXXIV/437/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. określającą  kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów województwa podlaskiego z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt. 1,5,8-14, 16-25,41,42 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. Nr 99,poz. 1001 z późn. zm.).

Staroście Powiatu Augustowskiego na finansowanie zadań ze środków Funduszu Pracy przyznano na 2005 r. kwotę  2 364,5 tys. zł, z tego:

- kwotę 2 059,5 tys.   na realizację programów na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

-  kwotę 305, 0 tys. zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań.

Powyższe kwoty w trakcie 2005 roku były kilkakrotnie zwiększane w związku z realizacją programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i ogólny limit środków na    2005 r. wyniósł  4.302, 1 tys. zł.

Pierwszą zmianę dokonano  w dniu 29.03.2005r. MGiP zwiększył środki FP o kwotę 24,4 tys zł. z przeznaczeniem na realizację programu "Stażysta w policyjnej profilaktyce", kolejne zwiększenie  nastąpiło w dniu 7.06.2005 r. o kwotę 11,0 tys. zł na finansowanie  - programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji społecznej, następnie w dniu 11.07.2005 r. zwiększono limit o kwotę 240,0 tys. zł na finansowanie zadań określonych w zakresie podejmowanie działań gospodarczych przez bezrobotną młodzież. Kolejne zwiększenie nastąpiło w dniu 30.08.2005 r. o kwotę 400,0 tys. zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, kolejne zwiększenia w zakresie w/w tematu nastąpiło w dniu 22.11.2005 r. o kwotę 280,0 tys.   i ostatnie zwiększenie w dniu 8.12.2005 r. o kwotę 234,6 tys. zł.

Wydatki FP w 2005 roku wyniosły ogółem 8.622,0 tys. zł. Główną pozycję wydatków stanowiły aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wraz z refundacjami wynagrodzeń młodocianych, które wyniosły 4.200,1 tys. zł, co stanowiło 48,71 % ogółu wydatków. Na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych (wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne) wydatkowano 4.074,2 tys.zł (47,25% wydatków), stypendia za okres nauki i dodatki aktywizacyjne - 61,2 tys.zł (0,71%). Pozostałe 3,33 % wydatków, a więc kwotę 286,5 tys. zł stanowiły: koszty obsługi i prowizje bankowe, wydatki związane z rozwojem systemu informatycznego, poradnictwem zawodowym i szkoleniem kadr organów zatrudnienia, wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracowników, koszty organizacji partnerstwa lokalnego i badań i analiz rynku pracy.

Otrzymane w 2005r. środki Funduszu Pracy umożliwiły zachowanie płynności świadczeń obligatoryjnych i pozwoliły ma pełną refundację form aktywnych.

Limity środków Funduszu Pracy na formy aktywne przeciwdziałania bezrobociu, wydatkowanie i stopień wykorzystania środków (wg podziałek klasyfikacji budżetowej) oraz ich strukturę przedstawia poniższa tabela :

 

§

Limit (w tys. zł)

wydatki(w tys. zł)

% wykorzystania

3110

872,9

872,0

99,9

4010

643,4

641,9

99,8

4110

411,0

401,3

97,6

4210

121,2

120,9

99,8

4280

1,0

1,0

100

4300

146,6

146,0

99,6

6120

339,8

318,0

93,6

Dofinansowanie dla bezrob. na podjęcie działalności gosp.

545,1

542,2

99,5

razem FP

3.081,0

3.043,3

98,8

3118

450,1

417,9

92,3

4018

40,4

39,4

97,5

4118

158,4

146,5

92,5

4218

2,6

0

0

4308

15,6

13,7

87,8

3119

163,7

156,6

95,7

4019

14,5

14,4

99,3

4119

59,2

54,8

92,6

4309

6,9

5,0

72,5

Dofinansowanie dla bezrob. na podjęcie działalności gosp.

309,7

308,5

99,6

razem EFS

1.221,1

1.156,8

94,7

Ogółem FP i EFS

4.302,1

4.200,1

97,6

 

Zestawienie wszystkich wydatków Funduszu Pracy w 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

treść

Kwota (w tys. zł)

I.

WYDATKI OGÓŁEM

8.622,0

 

W tym:

 

1.

Zasiłki dla bezrobotnych

4.074,2

 

W tym:

 

1.1.

zasiłki podstawowe (100%)

1.259,0

1.2.

obniżone (80%)

800,1

1.3.

podwyższone (120%)

987,0

1.4.

składka na ubezpieczenie społeczne

1.022,6

1.5.

wypłacone cudzoziemcom z UE

5,5

2.

Zasiłki przedemerytalne

0,0

3.

Świadczenia przedemerytalne

0,0

4.

Aktywne formy

4.200,1

 

W tym:

 

4.1.

badania bezrobotnych

1,0

4.2.

szkolenia

160,8

4.3.

prace interwencyjne

202,1

4.4.

roboty publiczne

552,8

4.5.

refundacje wynagr. i skł. na ubezp. społ. za absolw.

2,8

4.6.

wypłacone stypendia i składki na ubezp. społ.

1.907,4

4.7.

dotacje dla bezrobotnych na podjecie działalności

850,7

4.8.

koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia

24,2

4.9.

dofinan.pracodaw. na utworzenie stanow. pracy dla bezr.

429,7

4.10.

przygotowanie zawodowe młodocianych

68,4

4.11.

składki na ubezpieczenia społeczne rolników

0,2

5.

Koszty obsługi i prowizje bankowe

1,5

6.

Koszty opłat sądowych i egzekucyjnych

81,3

7.

Rozwój systemu informatycznego

107,4

8.

Poradnictwo zawodowe, kluby pracy, badania rynku pracy

23,3

9.

Szkolenie kadr organów zatrudnienia

27,8

10.

Koszty organizacji partnerstwa lokalnego

8,3

11.

Dodatki do wynagrodzeń pracowników

4,2

12.

Informacje o usługach i partnerach rynku pracy

8,2

13.

Koszty badań i analiz rynku pracy

2,1

14.

Koszty wyposażenia i działalności klubów pracy

2,3

15.

Stypendia za okres nauki

54,9

16.

Dodatki aktywizacyjne

6,3

17.

Pozostałe

20,1

 

 

Kontrolujące nie wniosły uwag do tematyki podziału środków Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.

 

3.Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy (art.9 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy).

 

                Zadania z zakresu poradnictwa  zawodowego w Urzędzie realizuje 2 doradców zawodowych z  wykształceniem  wyższym, którzy  posiadają  do  swojej  dyspozycji samodzielne pomieszczenie wyposażone w sprzęt i meble biurowe, rzutnik multimedialny, zestawy komputerowe podłączone do systemu PULS, bibliotekę podręczną i filmy video tematycznie związane  z  zawodoznawstwem, oraz niezbędne przepisy prawa. Zarówno  dla bezrobotnych jak i poszukujących pracy dostępne są ulotki charakteryzujące poszczególne  zawody, broszury, informatory dla  absolwentów.  Dokumentacja  w  zakresie  prowadzonego  poradnictwa  gromadzona  jest  w  czytelnie  oznakowanych  teczkach.

Do klientów  Urzędu  doradcy  zawodowi  docierają  z  informacjami  dotyczącymi  poradnictwa  zawodowego  również  poprzez  umieszczanie  ogłoszeń  na  tablicach  informacyjnych  znajdujących  się  na  korytarzach  Urzędu.

 

Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  prowadzeniu  poradnictwa zawodowego  indywidualnego.

Głównym  celem  prowadzenia  i  rozwijania  poradnictwa  zawodowego  jest pomoc osobom  bezrobotnym  i   poszukującym  pracy  w  dokonaniu  prawidłowego  wyboru  zawodu lub zmiany  dotychczasowych  kwalifikacji,  planowania  kariery  zawodowej,  a  także  dobór kandydatów  do  pracy  i  na  szkolenie.

            Z  przedstawionych  do  kontroli  dokumentów  wynika,  że  w zakresie poradnictwa zawodowego prowadzony był Rejestr porad indywidualnych (teczka znak: ZPK-610) 2005. W rejestrze znajduje się wydruk komputerowy systemu PULS zawierający  zgłaszających  się  klientów  po  porady   zawodowe. Zawiera on: Lp., imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, nr ewidencyjny, datę rozpoczęcia, datę zakończenia, uwagi, poruszany problem. W okresie objętym kontrolą z porad indywidualnych skorzystało 526 osób.

Uczestnikom porad  doradca  zawodowy wypełniał  Karty  Usług  Doradczych. Prowadzony był alfabetyczny Rejestr Kart Usług Doradczych - teczka ZPK-610, zawierający: Lp., Nazwisko i imię, Datę założenia karty. Karty usług doradczych przechowywane są w segregatorach. Do badania losowo wybrano 16 Kart Usług  Doradczych  wypełnionych w trakcie  prowadzonych spotkań  a  dotyczących   osób  bezrobotnych   o  następujących  numerach   kart: 1.K-49 2.A-1  3.B-3  4.K-31  5.B-15 6.K-52  7.K-55  8.B-21 9.D-15       10.B-27 11.A-10 12.K-78  13.K-79 14.K-81 15.Z-14 16.C-22

Na podstawie analizowanych dokumentów stwierdzono, że Karty  wypełniane    prawidłowo, informacje zapisane w poszczególnych  rubrykach  umożliwiają dokładne prześledzenie  prowadzonej  rozmowy  doradczej. Jedna osoba miała przeprowadzane badania psychologiczne. Udzielane porady najczęściej dotyczą: doskonalenia w zawodzie,wyboru zawodu, określenia preferencji i predyspozycji zawodowych.

Każda ze zgłaszających  się  po  poradę  osób  posiada  założoną  przez  doradcę zawodowego Kartę  Ewidencyjną Osoby Korzystającej z Poradnictwa Zawodowego, Szkolenia  i  Uczestnictwa  w  Klubach  Pracy.  W trakcie kontroli przeanalizowano 12 losowo  wybranych  kart  ewidencyjnych  o  następujących  numerach:

1.140700/0003           2.180504/0001           3.220205/0002           4.050301/0003

5.160799/0025           6.120901/0005           7.170699/0012           8.071099/0003 

 9.230805/0005          10.131205/0001         11.300604/0006         12.091100/0003

Stwierdzono,że karty  prowadzone    prawidłowo. Zawierają:  datę,  formę  i  wynik  porady  zawodowej.  W  czterech  kartach  odnotowano  więcej  niż  jedną  poradę, w pięciu uczestnictwo  w  szkoleniach, w dwóch udział w klubie pracy. Karty przechowywane są przy karcie rejestracyjnej bezrobotnego.

Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  prowadzeniu  poradnictwa zawodowego grupowego.

            W Rejestrze Porad Grupowych - znak: ZPK-610, 2005r. zarejestrowano 18 spotkań dotyczących m.in. następujących tematów: ,,Warsztat aktywne poruszanie się po rynku pracy, drugi etap programu AAU", ,,Warsztat autoprezentacja i rozmowa z pracodawcą dla uczestników Mam Szansę", ,,Instrumenty rynku pracy oferowane przez PUP", ,,Porada zawodowa. Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych osób niepełnosprawnych", ,,Warsztat- podstawy prawa pracy". Do zajęć dołączany jest program i lista uczestników każdego spotkania. Z porady grupowej skorzystało 241 osób.

 Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  udzielaniu  informacji  zawodowej .

     Ustalono,że zagadnienia udzielania informacji zawodowej dokumentowane były w Rejestrze indywidualnych informacji zawodowych - teczka znak: ZPK-612, 2005r, który  zawiera następujące wpisy: Lp., data, nazwisko i imię, adres, nr ewidencyjny, uwagi. W okresie objętym kontrolą z tej formy pomocy skorzystały 34 osoby. Natomiast w Rejestrze grupowych informacji zawodowych - teczka znak: ZPK-612, 2005r. udokumentowano przeprowadzenie 19 spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej dla 418 osób. Do zajęć dołączane były imienne listy obecności uczestników i harmonogram spotkania informacyjnego.

          Doradcy zawodowi posiadają przygotowane do udostępnienia klientom zbiory informacji zawodowej, tj.  teczki  informacji  o zawodach, klasyfikację zawodów, filmy o  zawodach, ulotki  i  broszury na temat rynku pracy.

Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy.

 

          Prowadzenie zajęć w ramach klubu pracy dokumentowane było w teczce znak ZPK - 541 Programy działalności, sprawozdania z działalności Klubu Pracy. Stwierdzono, iż zorganizowane były 2 grupy dla 18 uczestników. W przedstawionej dokumentacji znajdują się: zaproszenia na zajęcia klubu pracy, plany zajęć, listy obecności uczestników, raporty z PULSA, karty postępów grup, oświadczenia uczestników, ankiety ewaluacyjne, CV uczestników, wzór zaświadczenia.

Na podstawie załącznika 4 do sprawozdania MGiP-01 za 2005r. ogółem liczba klientów którzy skorzystali z usług poradnictwa zawodowego wynosi 765 osób.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej tematyki.

4.Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy (art.9ust.1pkt4 ustawy),przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia ( art. 9 ust. 1 pkt 13 ustawy )oraz wydawanie decyzji (art.9 ust.1 pkt 14 ustawy).

 

      W celu zbadania prawidłowości kwalifikowania osób bezrobotnych rejestrujących się, losowo wybrano do analizy karty rejestracyjne o n/w numerach : 20 516,  5 112 , na podstawie analizy których stwierdzono, że przestrzegany jest wymóg składania kompletu dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada w 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy  ( Dz. U. nr 262, poz. 2607 z późn. zm. ). Osoby rejestrujące się przedkładają pracownikowi urzędu dokonującemu rejestracji : dowód osobisty, dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły, bądź kursu, szkolenia, świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia ich statusu (książeczka  wojskowa, zaświadczenie z ZUS,  decyzja urzędu o wykreśleniu z rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) . 

Przedstawione do kontroli karty rejestracyjne wypełnione są czytelnie, zawierają oświadczenia osoby rejestrującej się oraz podpis pracownika dokonującego rejestracji.

   W zakresie kwalifikowania osób bezrobotnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

                       

    Prawidłowość ustalania prawa i wypłacania zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia przeanalizowano na podstawie skontrolowanej dokumentacji osób bezrobotnych  o następujących numerach :

Nr KE -520-0001/04 - osoba posiadająca wykształcenie podstawowe zarejestrowała się dnia 17.08.2004 r. i z dniem tym uzyskała status bezrobotnego; prawa do zasiłku nie przyznano z uwagi na niespełnienie warunków wynikających   z art. 71 wyżej wymienionej ustawy.

W dniu 15.09.2005 r. wydano bezrobotnej skierowanie na kurs "Podstawy przedsiębiorczości zorganizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne. Z tytułu uczestnictwa w kursie Starosta Augustowski przyznał prawo do stypendium od dnia 15.09.2005r. Utrata prawa do stypendium nastąpiła z dniem 29.09.2005 r. tj. z dniem zakończenia szkolenia. Wysokość okresu wypłacania stypendium określono prawidłowo.

Nr KE -520/03 - osobie zarejestrowanej w dniu 1.12.2003 r. przyznano status bezrobotnego i orzeczono o odmowie przyznania prawa do zasiłku. Utrata statusu nastąpiła z dniem 4.08.2004r. z powodu powołania do zasadniczej służby wojskowej. Ponowna rejestracja nastąpiła dnia 30.06.2005 r. i z tym dniem przyznano status osoby bezrobotnej. Prawo do zasiłku przyznano decyzją odrębną od dnia 8.07.2005 r. w wysokości 417,60 zł miesięcznie z tytułu odbycia zasadniczej służby wojskowej. W okresie posiadania prawa do zasiłku skierowano bezrobotnego na kurs "Podstawy przedsiębiorczości". Po zakończeniu szkolenia powiatowy urząd pracy przyznał bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i  w związku z tym wydał decyzję orzekającą o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 2.11.2005 r.

Nr KE - 520- 0008/04 - osobę bezrobotną od dnia 31.08.2004 r. bez prawa do zasiłku skierowano do odbycia stażu w Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci "Przystań".  Z uwagi na odbywanie stażu przyznano prawo do stypendium od dnia 14.01.2005 r. w wysokości 504,20 zł miesięcznie. Utrata prawa do stypendium nastąpiła od dnia następnego po zakończeniu stażu od dnia 14.07.2005 r.      

 

Nr DE - 520-0018/05 - w tym przypadku, po zakończeniu pracy krótkoterminowej, przyznano na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy status osoby bezrobotnej z dniem 4.07.2005 r. i prawo do zasiłku od dnia 5.07.2005 r. w wysokości 521,90 zł miesięcznie na okres pomniejszony o  okres pobierania zasiłku przed rozpoczęciem tej pracy. Utrata prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 25.08.2005 r. z powodu upływu przysługującego bezrobotnemu okresu jego pobierania.

 

Nr DE- 520-0004/05- osobę zarejestrowaną uznano za osobę bezrobotną z dniem 24.11.2005 r. i jednocześnie orzeczono o odmowie przyznania prawa do zasiłku ; w okresie posiadania statusu bezrobotnego wydano skierowanie na kurs języka angielskiego metodą Callana. Za czas trwania kursu 14.11.2005 -  24.12.2005 r. przyznano i wypłacono dodatek szkoleniowy.

 

Nr DE - 523- 0008/05 osobie zarejestrowanej ponownie w dniu 30.12.2005 r. przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych z dniem 31.12.2005 r. w wysokości 521,90 zł miesięcznie na podstawie art. 73 ust. 5 ww. ustawy. Zasiłek został przyznany na okres uzupełniający do wyczerpania okresu zasiłkowego, liczonego poczynając od dnia rejestracji, podczas której bezrobotna prawo do zasiłku uzyskała.

      

Nr DE -523 -0026/05 - osobie zarejestrowanej ponownie w dniu 19.12. 2005 r. przyznano zasiłek dla bezrobotnych od dnia następnego po dniu zarejestrowania się w wysokości 521,90 zł miesięcznie, zgodnie z art. 73 ust. 5 ustawy na okres pomniejszony o okres pobierania zasiłku przed podjęciem pracy krótkoterminowej.

 

Ustalono ponadto, że w objętym kontrolą okresie do Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie na podstawie art. 150 a. ust. 1 lub  ust.2 ustawy ,zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, od osoby która do dnia 12 stycznia 2002r. spełniła warunki do nabycia ww. świadczeń określone w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001r.      

 

           W zakresie objętej kontrolą dokumentacji zarejestrowanych osób nie stwierdzono  nieprawidłowości. Wszystkie warunki określone  w ustawowej definicji osoby bezrobotnej oraz wysokość zasiłku i długość okresu pobierania w zależności od długości posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku ustalano prawidłowo. Osoba kontrolująca zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania, przy podejmowaniu wszystkich decyzji, zasad procedury administracyjnej.               

 

Ponadto analizie poddano dokumentację z zakresu wydawania decyzji :

 

- o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy.

- o odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu refundacji lub przyznawanych jednorazowo środków.

            W powyższym zakresie w 2005 roku wydano z tytułu obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy 5 decyzji i z tytułu odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu refundacji lub przyznawanych jednorazowo środków-  4 decyzje.

            W powyższym zakresie skontrolowano wybraną losowo dokumentację obejmującą zarówno obowiązek zwrotu nienależnie pobranego zasiłku jak i odmowę jego umorzenia i rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia.

Szczegółowej analizie poddano wybraną losowo dokumentację Nr DE 523/161104/0001/04 - Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w dniu 15 listopada 2004 roku decyzją wydaną  w dniu 26 listopada 2004 r. orzeczono o przyznaniu prawa do zasiłku od dnia 23 listopada 2004 r. w wysokości 403,40 zł. W dniu 24 maja 2005r. została wydana decyzja orzekająca o utracie prawa do zasiłku od dnia 23 maja 2005r. z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania. W związku z wyrokami Sądu Rejonowego - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych strona została przywrócona do pracy na dotychczasowych warunkach i jednocześnie orzeczono o zasądzeniu wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Mając to na uwadze Urząd w dniu 10 czerwca 2005 r. orzekł o utracie statusu osoby bezrobotnej zakresie dniem 15 listopada 2004 r. Następnie w dniu  10 czerwca 2005 r. została wydana decyzja orzekająca o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. W związku z odwołaniem złożonym przez stronę i prośbą o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, w dniu 28 czerwca 2005 r. organ administracji publicznej wydał decyzję, którą orzekł o odmowie umorzenia nienależnie pobranego zasiłku. W dniu 27 czerwca 2005 r. strona złożyła podanie o rozłożenie na raty nienależnie pobranego zasiłku. Decyzją z dnia 12 lipca 2005r.orzeczono o rozłożeniu na 12 miesięcznych rat nienależnie pobranego świadczenia. W dniu 20 lipca 2005 r. strona wniosła odwołanie od  decyzji, wnioskując o rozłożenie na 24 miesięczne raty kwotę nienależnie pobranego świadczenia. Decyzją z dnia 22 lipca 2005 r. Urząd  przychylił się do prośby strony i orzekł o rozłożeniu na  24 miesięczne raty kwotę nienależnie pobranego zasiłku.

 

           W zakresie objętej kontrolą dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Prawidłowość rozpatrywania odwołań od wydanych decyzji.

    

Z przedstawionego  Rejestru odwołań  wynika, że w 2005 r. od decyzji Starosty Augustowskiego wpłynęło 46 odwołań skierowanych do Wojewody Podlaskiego, z tego 16 odwołań zostało przekazanych wraz z aktami sprawy do rozpatrzenia organowi II instancji, natomiast w pozostałych 30 przypadkach starosta skorzystał z prawa uchylenia własnej decyzji w całości w trybie art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Po rozpatrzeniu odwołań Wojewoda Podlaski :

-  12 decyzji organu I instancji utrzymał w mocy

-  w 3 przypadkach zaskarżone decyzje organ II instancji uchylił, w tym :

w  2 przypadkach decyzję uchylił i orzekł inaczej niż organ I instancji,

w 1 przypadku decyzję uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu I instancji,

- w 1 przypadku stwierdzono niedopuszczalność odwołania.

 

Prawidłowość wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych.

 

W celu sprawnego wypłacania zasiłków Urząd podpisał dwie umowy w dniu 1 czerwca 1999 r. z Bankiem PKO BP S.A. Oddział w Suwałkach oraz w dniu 20 lutego 2001 r. z Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach Oddział w Lipsku na wykonywanie czynności związanych z obsługą kasową FP.

            Szczegółowej analizie poddano listy płac n/w miesięcy  z 2005r.:

1) Listę wypłat zasiłków dla bezrobotnych Nr 02/05/012 - za miesiąc wrzesień wypłacono:

- zasiłek w wysokości 80% - dla 12,

- zasiłek w wysokości 100% - dla 27,

- zasiłek w wysokości 120% - dla 16

Sześć osób nie odebrało świadczeń.

2) Listę wypłat zasiłków dla bezrobotnych Nr 03/05/004 - za miesiąc luty wypłacono:

- zasiłek w wysokości 80% - dla 37,

- zasiłek w wysokości 100% - dla 49,

- zasiłek w wysokości 120% - dla 27

Listy opatrzone są pieczęcią Urzędu, zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Opatrzone są adnotacje "zatwierdzone do wypłaty ze środków z FP". Zawierają podpisy osoby sporządzającej listę, sprawdzającej, Głównego Księgowego oraz Dyrektora Urzędu. Każda lista płac z danego dnia wypłaty zawiera rozliczenia wypłaconych kwot, liczbę osób, którym wypłacono zasiłek, kwoty brutto i netto do wypłaty oraz kwoty pobranego podatku. Odebranie zasiłku następuje po okazaniu przez bezrobotnego dowodu osobistego i po pokwitowaniu odbioru zasiłku na liście płac.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej tematyki.

5. Inicjowanie, wdrażanie i finansowanie usług  i instrumentów rynku pracy. ( art.9 ust.1 pkt 5 i pkt 6 ustawy).

 

a) Koszty przejazdu i koszty zakwaterowania   na podstawie  art. 45ustawy.

Urząd w 2005 r. ze środków Funduszu Pracy dla 27 osób odbywających u pracodawcy staż wypłacił 24,2 tys.   tytułem zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania u pracodawcy stażu.  Nie wystąpiły natomiast przypadki zwrotu kosztów zakwaterowania osobie bezrobotnej, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową , staż, przygotowanie zawodowe poza miejscem zamieszkania.

Analizy procedur stosowanych przy zwrotach kosztów przejazdu dokonano na losowo wybranych aktach o nr  ZIP-5812-60/05,  w których  znajdują się m.in. :

- Wniosek pracodawcy z dn. 29.03.2005 r. o zorganizowanie stażu dla 1 osoby.

- Umowa o zorganizowania stażu w okresie 1.04-30.06.2005 r..

- Wniosek osoby odbywającej staż o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca stażu - miesięczny koszt przejazdu wynosi 107,10 zł. Dowód wydatkowania w/w kwoty stanowił dowód wpłaty za bilet miesięczny (osoba  bezrobotna zamieszkała w Bargłowie, a odbywała staż w Augustowie). Wniosek został pozytywnie zaopiniowany w związku ze spełnieniem przez wnioskodawcę art.45 pkt1 ust. 1 i 2 ustawy (osoba bezrobotna podjęła staż poza miejscem zamieszkania i uzyskała miesięczne wynagrodzenie w wysokości 504,20 zł.).

- Sporządzane w każdym miesiącu przez Urząd Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów, które przekazywano do Działu Finansowo - Organizacyjnego celem dokonania przelewu zwracanej kwoty na konto bezrobotnego.

 

b) Refundacja podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy

 

        W oparciu o analizę Rejestru wniosków ( ZIP-591 ) ustalono, że w 2005 r. pracodawcy z terenu Powiatu Augustowskiego złożyli 35 wniosków o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, z których 3 zostały wycofane przez pracodawców, 30 wniosków rozpatrzono pozytywnie, a 2 negatywnie. Zawarte umowy rejestrowano w Rejestrze umów  w sprawie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ( ZIP-5911 , zawierającym 27 umów o dokonanie refundacji na utworzone 47 stanowisk pracy . Na realizację w/w umów wydatkowano z FP kwotę 429,7 tys. zł.

W II półroczu 2005 r. przyznawanie środków FP pracodawcom na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy odbywało się w oparciu o Regulamin udzielania ze środków Funduszu Pracy pomocy pracodawcom i bezrobotnym z dnia 26.07.2005 r., pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Augustowie.

Prawidłowość refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego analizowano na podstawie akt z poz. 10 i 32 Rejestru o nr ZIP-591-10/SR/05, ZIP-591-32/SR/05.  Przykładowe akta nr ZIP-591-32/SR/05 zawierają m.in.:

- Wniosek o refundację kosztów doposażenia 1stanowiska pracy ( operator do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych ) dla 1 bezrobotnego, złożony przez pracodawcę w dn. 29.11.2005 r. i  zawierający dane wymagane w § 2 w/w rozporządzenia,

- Umowę nr 21/2005 zawartą w dniu 16.12.2005 r. pomiędzy Urzędem a pracodawcą w sprawie refundacji części kosztów. W umowie pracodawca zobowiązał się do zatrudnienia bezrobotnego na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres nie krótszy niż 2 lata na refundowanym stanowisku .

- Wniosek pracodawcy z dnia 28.12.2005 r. o refundowanie ze środków FP poniesionych kosztów w wysokości 11 590 zł, do wniosku dołączono Fakturę VAT na zakup materiałów na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.

- Umowę o pracę z dnia 28.12.2005 r. zawartą na czas nieokreślony ze skierowanym  bezrobotnym.

Dział Finansowo - Organizacyjny Urzędu w oparciu o Skierowanie do Wypłaty - druk wygenerowany z PULS-a  nr WyFefVn/05/0094 wypłacił pracodawcy należną refundację wysokości 11 590,00 zł.

 

c)Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy.

 

       W 2005 r. do Urzędu złożono 83 wnioski / Rejestr wniosków  ZIP-592/ o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, z których 3 rozpatrzono negatywnie, a 7 zostało wycofanych przez wnioskodawców. Z prowadzonych rejestrów umów wynika , że w 2005 r. zawarto 74 umowy / 1 umowa dotyczyła wniosku z 2004 r , na podstawie których :

-  22 bezrobotnym udzielono środków z EFS w ramach działania 1.3,

-   4  bezrobotnym udzielono środków z EFS w ramach działania 1.2,
-  17 bezrobotnym udzielono środków z FP w ramach Programu "Pierwsza praca",

-  31 bezrobotnym udzielono środków z FP.

W II półroczu 2005 r. przyznawanie środków FP bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej odbywało się w oparciu o Regulamin udzielania ze środków Funduszu Pracy pomocy pracodawcom i bezrobotnym z dnia 26.07.2005 r., pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Augustowie.

Prawidłowość refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego analizowano na podstawie akt nr: ZIP-592-12/SR/05, ZIP-592-58/SR/05. Szczegółowej analizie poddano akta nr ZIP-592-58/SR/05., w których znajdują się:

-  Wniosek z dnia 13.10.2005 r. o przyznanie dotacji w wysokości 11.592,00 na działalność handlową - sklep z artykułami przemysłowymi .

- Oświadczenie o nieskorzystaniu dotychczas ze środków FP lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej .

- Zaświadczenia z ZUS i US o nie zaleganiu z wymaganymi opłatami.

- Pozytywna opinia Burmistrza Miasta Augustów na temat złożonego przez bezrobotnego wniosku.

- Pismo Urzędu z dnia 9.11.2005r . informujące bezrobotnego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu środków w wysokości 8 000, 00 zł.

- Umowa nr 30/05 z dnia 29.11.2005 r. zawarta pomiędzy Urzędem a bezrobotnym , w której zawarto zapis, że w przypadku nie spełnienia przez bezrobotnego warunków umowy nastąpi zwrot otrzymanych środków, ponadto określono prawa i obowiązki stron , w tym zasady udokumentowania podjęcia działalności gospodarczej i wydatkowania kosztów.

- Rozliczenie dokonanych przez bezrobotnego zakupów w ramach dotacji udokumentowane fakturami VAT.

- Zaświadczenia potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej we wskazanym w umowie terminie.

- Polecenie wypłaty z dnia 18.11.2005 r. przelewem bankowym na konto bezrobotnego przyznanych środków na podjecie działalności gospodarczej.

Pracownik Urzędu w ramach kontroli realizacji umowy przeprowadził rozmowę i oględziny w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a ustalenia zawarł w protokole ustaleń z dnia 2.01.2006 r , w którym potwierdził prowadzenie działalności zgodnie z zawartą umową.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że w 2005 r. Urząd wypowiedział umowę nr 9/2004 z dnia 13.12.2004 r., w sprawie przyznania jednorazowo środków FP na podjęcie działalności gospodarczej , zgodnie z § 12 w/w umowy, tj. w związku z ujawnieniem , że przedstawione dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu i zobowiązał stronę do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami karnymi. Osoba w dniu rejestracji w Urzędzie miała zawieszoną działalność gospodarczą, w związku z tym nie była uprawniona do uzyskania statusu osoby bezrobotnej a tym samym nie przysługiwało jej prawo do ubiegania się o środki z FP na podjecie działalności gospodarczej. W aktach znajduje się informacja z Banku Zachodniego WBK S.A o transakcji z dnia 16.02.2005 r. o przekazaniu na rachunek Urzędu kwoty 11 403,75 zł / środki FP- 11 340,00 zł oraz odsetki - 63,75 zł/ tytułem zwrotu pożyczki.

 

d) Dodatek  aktywizacyjny przyznawany na podstawie   art. 48  ustawy.

 

    Na podstawie Rejestru dodatków aktywizacyjnych, ustalono, że w 2005 r. dodatek aktywizacyjny wypłacono dla 40 osób .

Analizy prawidłowości przyznania dodatku aktywizacyjnego dokonano na podstawie losowo wybranych akt o numerach ewidencyjnych: 050699/0020; 130400/0002;  120699/0022;  030702/0001.

Szczegółowej analizie poddano akta o nr ewidencyjnym 120699/0022:

Osoba, w dn. 1.06.2005 r. złożyła wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem zatrudnienia z własnej inicjatywy. Do wniosku dołączono: kserokopię umowy zlecenia  zawartą  na okres od 1.06.2005 r. do 31.08.2005 r. na stanowisku pokojowa. Urząd decyzją DE-523/120699/0022/05 z dnia 9.06.2005 r. przyznał dodatek aktywizacyjny w wysokości 104,40   od dnia 1.06.2005 r. do 4.09.2005 r. Wypłatę należnego dodatku dokonywał Dział Finansowo-Organizacyjny w oparciu o sporządzone Listy wypłat świadczeń  (lista z dnia 12.07.2005 r. poz.1- dodatek aktywizacyjny w kwocie 104,40 zł za czerwiec,  powyższa kwota została przekazana przelewem). Ponadto w aktach znajduje się  przedłużenie umowy zlecenia na okres 1 - 30. 09.2005 r. na stanowisku pokojowa z wynagrodzeniem brutto 890,00 zł.

 

e) Organizacja  i finansowanie prac interwencyjnych i robót  publicznych  na podstawie    art.51 i art. 57 ustawy

 

Z analizy  przedstawionych kontrolującym rejestrów umów zawartych w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych: Rejestr zatrudnienia-prace interwencyjne w 2004 r. i w 2005 r.  wynika, że o organizację prac interwencyjnych ubiegały się m.in.: Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe, Szkoły, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. W 2005 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 104 osoby i wydatkowano z FP na refundację kosztów ich zatrudnienia kwotę 202,1 tys.zł.

Analizy prawidłowości finansowania prac interwencyjnych dokonano na podstawie losowo wybranych akt nr: ZIP-5602-27/05; ZIP-5602-33/05; ZIP-5602-11/05,  z których omówiono szczegółowo akta  nr 27/05.

       Augustowskie Centrum Edukacyjne złożyło w dniu 04.05.2005 r. wniosek o organizację prac interwencyjnych dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku sprzątaczki na okres: 5.05.2005  -4.11.2005 r, który zawierał informację o proponowanym wynagrodzeniu. Do wniosku dołączono aktualny odpis z KRS, nr REGON-u i NIP-u. Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 5.05.2005 r. zawarł z pracodawcą umowę Nr 27/2005 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy i zwrot poniesionych kosztów na wynagrodzenie  (400 zł ) oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,23% od refundowanej kwoty. W umowie strony określiły zasady wnioskowania o refundację i dokonywania wypłat należnych kwot, organizator zobowiązał się do dalszego zatrudnienia osoby po zakończeniu prac interwencyjnych. W aktach znajduje się umowa o pracę na czas określony od 5.05.2005 r.¸4.11.2005 r. Organizator celem uzyskania refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne składał co miesiąc do Urzędu wnioski wraz z kopiami list obecności, list wypłaty  wynagrodzeń, dowodów wpłat na ubezpieczenie społeczne. Ponadto w aktach znajduje się pismo z dnia 5.11.2005 r.  Augustowskiego Centrum Edukacji informujące, że osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych od 5.11.2005 r.  została zatrudniona na czas nieokreślony, co jest potwierdzeniem realizacji warunków umowy przez organizatora prac interwencyjnych.

W zakresie organizacji robót publicznych na podstawie Rejestru robót publicznych ustalono, że  w 2005 r. pracodawcom wypłacono 552,8 tys. zł refundacji za 93 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Organizatorami robót publicznych były m.in. Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, Urząd Gminy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Szkoły.

 Analizy prawidłowości finansowania robót publicznych dokonano na podstawie losowo wybranych akt: ZIP 5612-6/05; ZIP 5612-43/05; ZIP 5612-41/05; ZIP 5612-26/05, z których omówiono szczegółowo akta   ZIP 5612-6/05:

       Starostwo Powiatowe w Augustowie  w dniu 14.07.2005 r. złożyło do Urzędu wniosek     o skierowanie 2 osób bezrobotnych do zatrudnienia w ramach robót publicznych na okres 3 miesięcy. Jedna umowa została zawarta w dniu 15.07.2005 r. na okres od 15.07.2005 r.÷31.12.2005 r. na stanowisku młodszy referent, druga natomiast na okres od 8.07.2005 r.÷31.12.2005 r. na stanowisku referenta.

      Na podstawie analizy dokumentów  ustalono, że wnioski o refundację części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne składano  w terminach zapisanych w umowie, dołączając do nich kopie: list płac, list obecności, dokumentów określających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Wnioski o refundację były sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez upoważnionych pracowników Urzędu, o czym świadczą znajdujące się w aktach adnotacje.

 

f) Stypendium  dla bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu i przygotowania zawodowego przyznawane  na podstawie  art. 53 ustawy

 

     W 2005r. skierowano do odbycia u pracodawcy stażu 516 osób bezrobotnych ( w tym 366 kobiet ),  z których 272 osobom, zgodnie z art. 53 ust.6, wypłacono stypendium za okres stażu w kwocie  1 616,9 tys. zł. Do odbycia przygotowania zawodowego skierowano 104 osoby bezrobotne, (w tym 62 kobiety) , z których 53 osobom, zgodnie z art. 53 ust.6, wypłacono stypendium za okres przygotowania zawodowego w kwocie 290,5 tys. zł.

Pracodawcy, organizujący staż lub przygotowanie zawodowe, składali do Urzędu wnioski o zawarcie umów o zorganizowanie stażu  lub przygotowania zawodowego, w których określali m.in. :

- Dane pracodawcy ( nazwa, dane teleadresowe, forma prawna, rodzaj działalności, liczba pracowników, NIP, REGON).

- Liczę przewidywanych miejsc pracy do odbywania stażu/ przygotowania zawodowego.

- Dane osoby wskazanej przez pracodawcę jako opiekuna bezrobotnego w trakcie odbywania stażu / przygotowania zawodowego.

- Proponowany okres stażu/ przygotowania zawodowego, opis zadań, jakie będą wykonywane podczas staż/ przygotowania zawodowego.

-Wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia niezbędnych do podjęcia stażu/ przygotowania zawodowego.

Efektywność po zakończeniu stażu wyniosła 12,2 %.W oparciu o przedstawiony kontrolującym Wykaz pracodawców , z którymi podpisano umowy o odbycie stażu w 2005 r. ustalono, że najwięcej osób odbyło staż m. in. w:

- SPOŁEM Augustowska Spółdzielnia Spożywców -19 osób,

- Przedsiębiorstwie Turystycznym Szot - 14 osób,

- Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie - 13 osób,

- Urzędzie Skarbowym w Augustowie - 13 osób,

- ARiMR Podlaskim Oddziale Regionalnym w Łomży- 10 osób,

jednakże bezrobotni po ukończeniu staży nie znaleźli w nich zatrudnienia.

Nazwiska bezrobotnych, dane pracodawców, informacje o przebiegu stażu odnotowywane były w prowadzonych w Urzędzie rejestrach:

1.Rejestr bezrobotnych odbywających staż w 2005 r. , obejmujący 193 złożone wnioski.

2.Rejestr bezrobotnych odbywających staż w 2005 r. w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży SPO RZL , obejmujący 101 złożonych wniosków.

Prawidłowość kierowania bezrobotnych do odbycia stażu i przyznawania stypendium analizowano na podstawie akt nr:  ZIP-5812-1/2005 i  ZIP-5812-99/2005 - poz.1 i 99 w rejestrze z pkt.1 oraz ZIP-5814-4/05 i ZIP-5814-87/05 -- poz.4 i 87 w rejestrze z pkt.2.

Przykładowe akta (ZIP-5812-1/2005) zawierają wniosek z dnia 3.01.2005 r. do którego dołączono informacje wymagane obowiązującymi przepisami. Wniosek, w którym pracodawca wnioskuje o zawarcie umowy na odbycie stażu przez wskazaną osobę bezrobotną  w okresie 3.01.- 30.09.2005 r.( 9 m-cy) uzyskał pozytywną opinię Dyrektora PUP, po czym zawarto umowę nr 1/2005 w sprawie organizacji stażu. W umowie określono zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązki pracodawcy, bezrobotnego oraz Urzędu oraz ich uprawnienia. W aktach znajdują się dokumenty potwierdzające przebieg stażu: oświadczenie bezrobotnego o zapoznaniu się z warunkami odbywania stażu,  kopie list obecności,  opinia pracodawcy o przebiegu stażu, sprawozdanie o przebiegu stażu sporządzone przez bezrobotnego.

Do odbycia stażu skierowano wskazaną osobę, zarejestrowaną w dniu 13.10.03 r. jako bezrobotny absolwent. W aktach bezrobotnego:  KE-520-001/03 znajdują się m.in. decyzje :

- o przyznaniu prawa do stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych od 3.01.2005 r.- o utracie prawa do stypendium z dniem 3.10.2005 r. w związku z zakończeniem stażu,

Bezrobotny nie składał wniosku o udzielenie wolnych dni przysługujących na podstawie art. 53 ust. 7.
Osoba po ukończeniu stażu nie uzyskała zatrudnienia u pracodawcy- organizatora stażu.

 

Nazwiska bezrobotnych, dane pracodawców , informacje o przebiegu przygotowania zawodowego odnotowywane były w prowadzonych w Urzędzie rejestrach:

1.Rejestr bezrobotnych skierowanych na przygotowanie zawodowe  w 2005 r. , zawierający 46 pozycji..

2.Rejestr bezrobotnych skierowanych na przygotowanie zawodowe w 2005 r. w ramach Działań 1.2 i 1.3  SPO RZL , zawierający 31 pozycji.

Prawidłowość kierowania bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego i przyznawania stypendium analizowano na podstawie akt nr:  ZIP-5815-8/2005 i  ZIP-5815-43/2005 -- poz.8 i 43 w rejestrze z pkt.1 oraz ZIP-5816-14/05 i ZIP-5816-21/05 -- poz.14 i 21 w rejestrze z pkt.2.

Przykładowe akta (ZIP-5815-8/2005) zawierają:

- Wniosek z dnia 18.02.2005 r. o zawarcie umowy na odbycie przygotowania zawodowego przez wskazaną osobę bezrobotną  w okresie 1.03.- 31.08.2005 r.( 6 m-cy), do którego dołączono informacje wymagane obowiązującymi przepisami.

- Oświadczenie bezrobotnego o zapoznaniu się z warunkami odbywania przygotowania zawodowego,  kopie list obecności,  opinia pracodawcy o przebiegu przygotowania zawodowego, sprawozdanie o przebiegu przygotowania zawodowego sporządzone przez bezrobotnego.

W aktach bezrobotnego do 25 roku życia /urodzony 15.03.1983 r , skierowanego do odbycia przygotowania zawodowego  znajdują się m.in. decyzje :

-  o przyznaniu prawa do stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych od 1.03.2005 r.

- o utracie prawa do stypendium z dniem 31.08.2005 r. w związku z zakończeniem przygotowania zawodowego.

Bezrobotny nie został zatrudniony przez pracodawcę, u którego odbywał przygotowanie zawodowe.

W 2005 r. efektywność zatrudnienia po zakończeniu przygotowania zawodowego wyniosła 12,2 %.

g) Przyznawanie stypendium dla bezrobotnych podejmujących dalszą naukę na podstawie  art. 55 ustawy.

 

      Na podstawie Rejestru stypendium z tytułu kontynuacji nauki ustalono, że  Urząd w 2005 r. wypłacił  dla 27 osób stypendium z powodu podjęcia dalszej nauki w szkole. Jednej osobie odmówiono przyznania stypendium ze względu na przekroczenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Analizy prawidłowości przyznawania w/w stypendium dokonano na podstawie akt osób bezrobotnych nr:  290803/0005, 140604/0005, 170605/0001

Szczegółowo omówiono akta nr 140604/0005:

Osoba, która  od dnia 11.06.2004 r. posiadała  status osoby bezrobotnej, w dniu 10.05.2005 r.  złożyła wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki. Do wniosku dołączyła zaświadczenie wystawione przez Politechnikę Białostocką w Białymstoku, potwierdzające naukę na I roku studiów zaocznych na kierunku Turystka i Rekreacja oraz oświadczenie o osiąganych dochodach ( netto )w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Urząd decyzją  z dnia 10.05.2005 r. nr DE- 523/140604/0005/04 orzekł o przyznaniu stypendium od dnia 1.10.2004 r. w wysokości 201,70 zł miesięcznie. W aktach znajdują się zaświadczenia wystawione przez uczelnię, potwierdzające kontynuowanie nauki przez wnioskodawcę. W dniu 31.10.2005 r. ww. osoba złożyła podanie o przedłużenie wypłat stypendium z  uwagi na kontynuację nauki i trudną sytuację finansową rodzinny. Urząd decyzją  z dnia 31.10.2005 r. nr DE-524/140604/005/05 orzekł o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania. Również zainteresowana dołączyła zaświadczenie ze szkoły o otrzymywaniu stypendium socjalnego w wysokości 170 zł miesięcznie. Powyższe decyzje   zgodne z art. 55, ustawy  stypendium zostało wypłacone w wysokości 40% zasiłku dla bezrobotnych. Wypłatę należnego stypendium dokonywał Dział Finansowo - Organizacyjny w oparciu o sporządzone listy wypłat świadczeń, zatwierdzone przez Dyrektora Urzędu.

h) Finansowanie z FP szkoleń bezrobotnych  na podstawie  art. 40 ustawy.

       W Urzędzie w 2005 r. przeprowadzono 30  szkoleń mających na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej, które wpisane były do:

- Rejestru szkoleń indywidualnych i grupowych w 2005 r.  - ZRP-638/2005,

- Rejestru szkoleń indywidualnych i grupowych w 2005 r. finansowanych w ramach SPO RZl działanie 1.2 i 1.3 - ZRP-637/2005.

W szkoleniach uczestniczyło 160 osób bezrobotnych, w większości bez prawa do zasiłku, kierowanych po raz pierwszy na szkolenie w związku z koniecznością zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji celem uzyskania propozycji odpowiedniej pracy. W Urzędzie w 2005 r. wydatkowano na szkolenia 160,8 tys. zł., a efektywność zatrudnienia po odbytych szkoleniach wyniosła 59,3 %. 

Analizy procedur stosowanych przy organizacji szkoleń dokonano na losowo wybranych aktach: ZPR-638-4, ZPR-638-32, ZPR-638-35, ZPR-637-2. Przykładowe akta - ZPR-638-35 dotyczące szkolenia  indywidualnego "Kurs palacza  CO" zawierają:

- Oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia bezrobotnego po uzyskaniu niezbędnego przeszkolenia i uzyskaniu uprawnień.

- Ankietę wypełnioną przez bezrobotnego zainteresowanego szkoleniem, w której pozytywną opinię zamieścił doradca zawodowy Urzędu.

- Pismo Urzędu znak: ZRP-638-35/1/DB/05 z dnia 19.10.2005r. skierowane do Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Suwałkach z ofertą organizacji w/w szkolenia . OKZ w Suwałkach jest jednostką terenową Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, który jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

- Protokół z dnia 19.10.2005 r., w którym zawarto informację, że ze względu na niski koszt szkolenia / 534,90 zł / przy wyłanianiu organizatora szkolenia nie wymagane jest stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych.

- Trójstronną umowę szkoleniową zawartą w dniu 19.10.2005 r. pomiędzy Starostą Augustowskim, OKZ w Suwałkach i pracodawcą na realizację w/w szkolenia i pokrycie kosztów szkolenia ze środków Funduszu Pracy oraz zatrudnienie bezrobotnego po ukończeniu szkolenia. Strona, która nie dotrzyma warunków umowy zobowiązana została do zwrotu do Urzędu kosztów szkolenia.

- Skierowanie bezrobotnego na szkolenie.

- Kopię Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

- Kopię umowy o pracę  zawartą z bezrobotnym na okres od 1.11.2005 r. do 30.04.2006r., pracodawca zatem spełnił zobowiązanie zawarte w trójstronnej umowie szkoleniowej.

- Kopię Faktury VAT 203/9/2005 z dnia 14.11.2005 r. na kwotę 534,90 zł, wystawioną przez instytucję szkolącą, w oparciu o którą Urząd wypłacił należną kwotę za organizacje szkolenia.

Bezrobotnemu, nie posiadającemu prawa do zasiłku - nr ewidencyjny 020799/0062 -, skierowanemu na szkolenie  na podstawie Decyzji 1018/10/05 z dnia 27.10.2005 r. przyznano prawo do dodatku szkoleniowego od dnia 19.10.2005 r. w wysokości 104,40 zł miesięcznie,  co jest zgodne z art. 41 ustawy. Decyzją 132/11/05 z dnia 8.11.2005 r. orzeczono o utracie prawa do dodatku szkoleniowego z dniem 1.11.2005 r. w związku z zakończeniem szkolenia z dniem 31.10.2005 r.

 

i) Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy na podstawie art.62 ustawy

      W 2005 r. nie wpłynęły do Urzędu wnioski od osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z  przyczyn dotyczących zakładu pracy i które nie są uprawnione do zasiłku.

Urząd przekazał jedynie w 2005 r. z Funduszu Pracy na konto KRUS kwotę 228,80 zł tytułem opłaty składek na ubezpieczenie rolnicze za I kw. 2005 r. / przekaz z PULS-a RozRefRol/05/001/. Była to ostatnia rata świadczenia przyznanego Decyzją nr 5234-1/04 z dnia 21.04.2004 r. za okres 01.04.2004 r. - 30.03.2005 r. osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, na podstawie art.41 ustawy z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu ( Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm. ). Osoba ta spełniała wymogi określone w art. 38, 40  w/w ustawy.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanych zagadnień.

6.Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia ( art. 9 ust.1 pkt  9 ustawy ).

 

     W trakcie kontroli ustalono, że Urząd przygotowuje sprawozdania na rzecz  Wojewódzkiego Urzędu Pracy, MGiP i  MPS:

- MELDUNKI dotyczące powiatowego rynku pracy, z których jeden przedstawia poziom bezrobocia na piętnasty dzień roboczy, a drugi na koniec danego miesiąca.

- SPRAWOZDANIE MGiP - 01 o rynku pracy sporządzane na koniec każdego miesiąca oraz załączniki do sprawozdania:

- zał. nr 1- bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy,

- zał. nr 2 - bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert  pracy,

- zał. nr 3 - bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności,

- zał. nr 4 - poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

- zał. nr 5 - bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawaniu bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy,

- zał.nr  6 -aktywne programy rynku pracy,

- zał.nr 7 - bezrobotni według gmin  (sporządzone kwartalnie, półrocznie i rocznie).

- SPRAWOZDANIE  MGiP -02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy (sporządzany  do   8 -dnia roboczego każdego m-ca),

- SPRAWOZDANIE MPS-07 o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających  zatrudnieniu.

- INFORMACJE przedstawiające sytuację powiatowego rynku pracy na koniec każdego kwartału.

Osoby kontrolujące nie wniosły uwag do sporządzanej sprawozdawczości oraz terminowości jej przekazywania.

 

7.Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach , organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów ( art. 9 ust.1 pkt 12 ustawy).

 

    Zadania dotyczące pozyskiwania i upowszechniana ofert pracy realizowane   przez wieloosobowe stanowisko ds. pośrednictwa,  do którego należy :

 1. Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
 2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
 3.  Marketing usług oferowanych przez Urząd.
 4. Pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w powiecie.
 5. Obsługa Sklepu z Pracą.

         W 2005r. zgłoszono do Urzędu  971 ofert pracy, w tym 10 ofert dla osób niepełnosprawnych. Pozyskiwanie ofert odbywało się poprzez bezpośrednie kontakty z pracodawcami w Urzędzie  oraz w firmach,  kontakty telefoniczne, korzystanie z portali internetowych gromadzących informacje o miejscach pracy. Pośrednicy pracy złożyli 55 wizyt w zakładach pracy celem pozyskania ofert pracy.

W 2005r. zorganizowano ogółem 21 giełd pracy, w których uczestniczyło 521 osób.

W przedstawionej kontrolującym dokumentacji Organizacja giełd pracy PUP - 2005r. znajdują się notatki służbowe dotyczące przeprowadzonych giełd pracy, ilości osób bezrobotnych i pracodawców uczestniczących w spotkaniach. W giełdach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Au Pair - Biuro Rodzina z Białegostoku poszukujący chętnych do pracy za granicą oraz prywatni przedsiębiorcy poszukujący operatorów i elektroników maszyn, sprzedawców, kasjerów, kierowców oraz pracowników do sieci sklepów spożywczych "Kaufland".Ponadto z dokumentacji okazanej kontrolującym wynika, że pracodawcy, dyrektorzy szkół kierowali do Urzędu oferty na zatrudnienie nauczycieli: ze znajomością alfabetu Braila, plastyki, informatyki, języków obcych .

W budynku Urzędu na widocznych tablicach ogłoszeń umieszczane są aktualne oferty pracy u pracodawców lokalnych, sąsiednich powiatów m, jak również  oferty od pracodawców zagranicznych w ramach EURES. Ponadto oferty pracy upowszechniane   w lokalnej prasie:  Gazecie Współczesnej, tygodniku " Przegląd Powiatowy ", telewizji kablowej Marimex oraz umieszczane były na stronie internetowej Urzędu www.pup.augustow.pl.

 

Nie wniesiono uwag w zakresie kontrolowanej tematyki.

 

8. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy ( art.9 ust.1 pkt 10 ustawy).

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących  pracodawców ( Dz. U. Nr 90, poz.844) pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników  mają obowiązek zgłaszania  urzędowi pracy na piśmie zamiar zwolnienia grupowego.

 Kontrolującym przedstawiono Rejestr Zwolnień Grupowych   ZP-532/2002/03, z którego wynika, że w 2005r. wpłynęły informacje o zamiarze  dokonania zwolnień grupowych z następujących trzech zakładów  pracy :

1. Firma  Pinewood  Industry w Augustowie pismem  z dnia 31.01.2005r. zgłosiła zamiar zwolnienia 99osób., jednocześnie informując o zamiarze złożenia przez firmę wniosku o wszczęcie postępowania  naprawczego lub ogłoszenia upadłości spółki.

2. PTHU Turmot  sp.z.o.o powiadomiło w dniu 22.03.2005r. o zamiarze zwolnienia 12 osób.

3. ASTRA Sp.z o.o. w Augustowie w dniu 23.11.2005r. poinformowała o zamiarze zwolnienia 29 osób.

Ostatecznie w powyższych zakładach  w ramach zwolnień grupowych zwolniono 119 osób .

Z dokumentacji przedstawionej kontrolującym wynika, że każdorazowo po otrzymaniu z zakładu pracy informacji o zamiarze  zwolnienia grupowego Urząd przesyłał kwestionariusz analityczny zwolnień grupowych celem wypełnienia. Urząd proponował usługi  typu spotkania informacyjne ze zwalnianymi pracownikami.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej tematyki.

 

9.Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art.1 ust.3 pkt 2 lit.a i b w zakresie świadczeń dla bezrobotnych , w tym realizowanie decyzji , o których mowa w art.8 ust.1 pkt 8 lit.c w stosunku do obywateli UE :

 

    Kontrolującym przedstawiono akta sprawy  Nr DE - 5244 - Transfer zasiłków, z których wynika, że obywatelce Niemiec Urząd wydał decyzję z dnia 2 sierpnia 2005r. przyznającą  prawo do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 69 ust.1 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r.  w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie z późn. zm. ( Dz.Urz.WE L.149  z dnia 5 lipca 1971r. oraz art.8 ust.1 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 2 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania  zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego( Dz. U. Nr 219, poz 2222 z późn. zm. ).

   Z dokumentacji wynika, że obywatelka Niemiec zgłosiła się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Oddział Terenowy w Suwałkach w dniu 28.07.2005r., tj. w ciągu 7 dniu uprawniających do zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia wyjazdu z Niemiec i przedstawiła prawidłowo wypełniony formularz E 303. W dniu zgłoszenia zainteresowana spełniła wszystkie warunki uprawniające do przyznania prawa do zasiłku zgodnie z zasadą transferu świadczeń wynikającą z cytowanego wyżej rozporządzenia  nr 1408/71 EWG z dnia 14 czerwca 1971r.

Decyzją z dnia 2 sierpnia 2005r. Urząd  przyznał zainteresowanej prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresach:

- 26.07.2005r.  - 31.07.2005r.

- 1.08.2005r.  - 31.08.2005r.

- 1.09.2005r. - 13.09.2005r.

W dokumentacji dotyczącej transferu zasiłku znajduje się kopia druku E 303/1D z dnia 25.07.2005r. wystawionego przez niemieckie biuro pracy w Essen, z którego wynika, że zainteresowanej należy się zasiłek za okres nie dłuższy niż 50 dni , tj. do 13 września 2005r.

 Nie wniesiono uwag do kontrolowanej tematyki.

 

10.Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art.1 ust.3 pkt 2 lit. a i b, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, ( art. 9 ust 1 pkt 16 ustawy ).

 

        Celem sieci EURES (Europaean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest świadczenie usług na rzecz pracowników i pracodawców oraz wszystkich obywateli chcących skorzystać z zasady swobodnego przepływu osób. Dotyczą one 3 rodzajów usług: informowania, doradzania i  znalezienia zatrudnienia. Zadania w tym zakresie realizowane są przez asystenta EURES , którego zadaniem jest:

- informowanie o możliwościach portalu EURES

- informowanie o warunkach życia i pracy w krajach EOG

- udzielanie informacji o aktualnych ofertach pracy 

- przekazywanie materiałów informacyjnych zainteresowanym osobom

- pomoc przy rejestracji w krajowej bazie CV kandydatów do pracy w EOG

- monitoring działań EURES  poprzez kwartalne sporządzanie sprawozdań w bazie monitoringu EURES.

 

W 2005r. liczba wolnych miejsc pracy dostępnych w ramach sieci EURES wyniosła 2.722.

Natomiast za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło do Urzędu 215 ofert pracy, głównie w : Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Islandii, Irlandii, Szkocji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach, Chinach , we Włoszech oraz  na  Cyprze, Malcie, Litwie .

Pracodawcy zagraniczni zgłaszali zapotrzebowania na pracowników:

- budowlano- wykończeniowych: murarz , tynkarz, kamieniarz, frezer, elektryk-spawacz,

- w zawodach medycznych : lekarz, pielęgniarka, opiekunka,

- w zawodach gastronomicznych: kelner, szef kuchni,

- agentów ubezpieczeniowych,

- deweloperów produktów sieci informatycznej,

- krawców, kaletników , fryzjerów.

Zgłaszane oferty oprócz wymogów zawodowych zawierały często wymóg znajomości języka angielskiego, rosyjskiego, litewskiego.

Na podstawie ofert otrzymanych z WUP sporządzane były "fiszki" ofert z logo i umieszczane na tablicach informacyjnych  przeznaczonych  tylko do publikacji  ofert pracy  w ramach EURES. Osoby bezrobotne zainteresowane skorzystaniem z oferty pracy za granicą przy pomocy pracownika Urzędu ds EURES wypełniali CV. Zainteresowani mogli również uzyskać informację o warunkach życia i pracy w krajach UE, o prawie pracy, ustawodawstwie socjalnym, wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych, systemie opieki  zdrowotnej.

 Na stronie  internetowej Urzędu zainteresowani bezrobotni, bądź poszukujący pracy  mogą znaleźć  bazę ofert  pracy w  krajach Unii Europejskiej. Znajdują się tam również  informacje  o warunkach życia i pracy  w  krajach UE, które   ułatwią dostęp  do informacji  o prawie pracy, ustawodawstwie socjalnym,  wzajemnym uznawaniu  kwalifikacji zawodowych, systemie opieki  zdrowotnej.

Nie wniesiono uwag do sposobu prowadzenia przez Urząd  zadań  z zakresu świadczenia usług EURES.

 

11. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca ( art.9 ust.1 pkt 17 ustawy).

 

            Ustalono, że każdorazowo w przypadku ubiegania się pracodawcy o zatrudnienie cudzoziemca Urząd dokonywał analizy, czy w ewidencji zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy nie ma osób odpowiadających wymogom zgłoszonym przez pracodawcę, który chce zatrudnić cudzoziemca.

Kontrolującym przedstawiono teczkę ZPP-5313 ofert składanych przez pracodawców  z zamiarem zatrudnienia cudzoziemca. W badanym okresie do urzędu zgłoszono 5 ofert pracy w:

- Augustowskie Centrum Edukacyjne  - 1 osoba na stanowisku nauczyciela języka angielskiego,

- Brtish American Tobacco Oddział w Warszawie  -  na stanowiskach: dwie osoby  Dyrektor Finansowy, 1 - Członek Zarządu, 1- Dyrektor Zasobów Ludzkich,

 - Zespół Opieki Zdrowotnej "CORDIS" w Bargłowie Kościelnym  1 osoba na stanowisku lekarz - pediatra,

- Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie - 1 osoba na stanowisku nauczyciel języka angielskiego,

- TYM-TYM - 1 osoba na stanowisku  konsultant języka ukraińskiego.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że każdorazowo Starosta Augustowski sporządzał informację kierowaną do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o sytuacji na lokalnym rynku pracy stwierdzając, że brak jest możliwości zabezpieczeni potrzeb kadrowych zgłoszonych przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych. W związku z powyższym zasadne było zatrudnienie cudzoziemców spełniających określone przez pracodawców wymagania kwalifikacyjne.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej tematyki.

 

12.Organizowanie  i  finansowanie  szkoleń  pracowników  powiatowego  urzędu  pracy  urzędu  pracy.  ( art.9, ust. 1, pkt  18 ustawy).

 

W  2005 r. w  Urzędzie przeprowadzone zostały 54  szkolenia , w których uczestniczyło 23 pracowników  w zakresie mi.in. poniższych tematów:

 

1. Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji polski do UE.

2. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie legalności zatrudnienia , obowiązków pracodawców wobec cudzoziemców podejmujących pracę .

3.Reorientacja szkolnictwa zawodowego.

4. Postępowanie administracyjne w praktyce.

5. Dokumentacja finasowo-księgowa z zakresu EFS.

6. Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń EFS.

7.Misja instytucji rynku pracy nakreślona przez nowe ustawodawstwo krajowe oraz uregulowania UE.

8.Zarządzanie cyklem projektu - wdrażanie , monitoring iewaluacja.

9.Planowanie zamówień publicznych oraz sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania.

10.Język angielski z elementami słownictwa z zakresu rynku pracy.

11.Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a rozliczanie wniosku o płatność w projektach EFS.

12. Szkolenie dla doradców zawodowych z zakresu IPD.

Koszty w/w szkoleń  wyniosły  razem  27.836.19 .

Organizatorem powyższych szkoleń był :

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku

- Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna- Wrocław

- Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

- Computerland . SA

- I - CONSULTING Doradztwo Europejskie - Ruda Śląska

- TNOiK - Oddział Białystok

- WUP w Białymstoku

- Ministerstwo Gospodarki i Pracy -Departament Rynku Pracy

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej tematyki.

 

Niniejszy   protokół   sporządzono  w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymał  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Augustowie.  

     Jednocześnie   Dyrektora   Urzędu   poinformowano   o :

1. przysługującym    prawie  zgłoszenia  zarządzającemu   kontrolę pisemnych  wyjaśnień  co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  -   w   ciągu   7  dni   od  dnia  podpisania protokołu.

2. przysługującym   prawie  odmowy  podpisania  protokołu  z  kontroli z  jednoczesnym  obowiązkiem  złożenia  pisemnych  wyjaśnień  co  do  przyczyny  odmowy.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w    Augustowie

/-/ Andrzej Jan Krzywicki

 

Główny  Księgowy

/-/ Jadwiga Skiędziel

 

Białystok, 8 marca 2006 r.

 

Przeprowadzający kontrolę :

 

/-/ Elżbieta  Czurak       - kierownik  oddziału     

/-/ Ludmiła  Borowik    - starszy  inspektor  wojewódzki

/-/ Irena  Szaruta           - starszy  inspektor   wojewódzki

/-/ Renata Krzyżewska  - starszy  inspektor   wojewódzki

/-/ Małgorzata Czerniawska - inspektor   wojewódzki

/-/ Jakub Julian Kozłowski - starszy  referent              

              

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  22.03.2006 11:00:14
Data publikacji:  22.03.2006 11:00:14
Data modyfikacji:  22.03.2006 11:00:14 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl