Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148085   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok 20 marca 2006 r

Białystok 20 marca 2006 r.

PS.II.EC.0931-1/06

 

Pan

Andrzej Jan Krzywicki

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

Augustowie

 

 

Na podstawie art.15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2001r. Nr 80,poz. 872 z późn. zm.) zespół kontrolny Oddziału Służb Zatrudnienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku skontrolował w dniach 7; 14.; 16 lutego 2006 r. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie, zwany dalej Urzędem"

Kontrola kompleksowa dotyczyła przestrzegania przez Urząd przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).Analizie poddano losowo wybraną dokumentację  z 2005 r.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokóle podpisanym w dniu  8 marca 2006r. przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

W zakresie tematyki prawidłowości ustalania prawa do zasiłku dla bezrobotnych  ustalono, że przestrzegany był wymóg składania kompletu dokumentów wymaganych  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.). Prawidłowo badano wszystkie warunki określone w ustawowej definicji osoby bezrobotnej i właściwie ustalano, w zależności od posiadanego stażu pracy, wysokość zasiłku oraz określano długość okresu jego pobierania. Decyzje wydawane były na właściwej podstawie prawnej.

  2005 r. do Urzędu wpłynęło 46 odwołań od decyzji Starosty Augustowskiego, z których 16 zostało przekazanych do rozpatrzenia organowi II instancji, natomiast w  30 przypadkach starosta skorzystał z prawa uchylenia własnej decyzji w trybie art. 132 k. p. a. Organ II instancji 12 decyzji utrzymał w mocy, 3 decyzje uchylił, w tym: w  2 przypadkach decyzję uchylił i orzekł inaczej niż organ I instancji, w 1przypadku decyzję uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia, oraz w 1 przypadku stwierdzono niedopuszczalność odwołania.

W zakresie prowadzenia poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz inicjowania i wspierania działalności klubów pracy ustalono, że doradca zawodowy posiada przygotowane zbiory informacji zawodowej, tj.: teczki  informacji o zawodach, klasyfikację zawodów, filmy o zawodach, program  komputerowy "Doradca 2000 ", ulotki  o  zawodach,  broszury "  jak pisać podanie,  życiorys i list motywacyjny". W okresie objętym kontrolą z porad indywidualnych skorzystało 526 osób, zorganizowano 19 spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej dla 418 osób. Ponadto z informacji  indywidualnej  skorzystały  34  osoby.

Na podstawie dokumentacji z zakresu inicjowania, wdrażania i finansowania usług oraz instrumentów rynku pracy,  ustalono, że w 2005 r.:

- zwrócono ze środków FP dla 27 osób koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu  na łączną kwotę 24,2 tys. zł,

-  zawarto 27 umów o dokonanie refundacji na utworzenie 47 stanowisk pracy,

- dokonano refundacji ze środków FP kosztów zatrudnienia 104 osób bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych na kwotę 202,1 tys. zł.,

- dokonano refundacji kwoty  552,8 tys. zł.  tytułem poniesionych kosztów za zatrudnienie 93 osób bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych Urząd,

Organizatorami prac interwencyjnych i robót publicznych były m.in: Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Powiatowy Zarząd Dróg. Refundacji części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne Urząd dokonywał po złożeniu przez organizatorów wniosków wraz z kopiami list obecności, wynagrodzeń, list płac na ubezpieczenie społeczne,

-złożono 83 wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, z których 3 rozpatrzono negatywnie, 7 zostało wycofanych przez wnioskodawców,

- skierowano do odbycia u pracodawcy stażu 516 bezrobotnych, z których 272 osobom wypłacono stypendium w kwocie 1 616,9 tys. zł. Natomiast do odbycia przygotowania zawodowego skierowano 104 osoby, z których  53 osobom wypłacono stypendium  w kwocie 290,5 tys. zł.,

-przyznano dla 27 osób stypendium z powodu podjęcia dalszej nauki w szkole oraz wypłacono dla 40 osób dodatek aktywizacyjny w związku z podjęciem zatrudnienia z własnej inicjatywy,

- przeprowadzono 30 szkoleń mających na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia, w których uczestniczyło 160 bezrobotnych, w większości bez prawa do zasiłku.

Ponadto w 2005 r. zgłoszono do Urzędu 971 ofert pracy, w tym 10 ofert dla osób niepełnosprawnych. Pozyskiwanie ofert odbywało się poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcami w Urzędzie i firmach oraz poprzez kontakty  telefoniczne. Pośrednicy pracy złożyli 55 wizyt w zakładach pracy celem pozyskania ofert pracy. Zorganizowano 21 giełd pracy, w których uczestniczyło 521 osób. Poszukiwani pracownicy to głównie sprzedawcy, kasjerzy, kierowcy, nauczyciele ze znajomością alfabetu Braila, języków obcych.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że w 2005 r. do Urzędu za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wpłynęło 215 ofert pracy EURES z 13 krajów. Bezrobotni zainteresowani ofertą pracy wypełniali CV, które przesyłane były do WUP,  a następnie po weryfikacji do pracodawców za granicę.

Kontrolujące nie wniosły uwag do tematyki dotyczącej przestrzegania  przez Urząd przepisów ustawy z dnia  20 kwietnia  2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U.  z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Informując o powyższym uprzejmie proszę o wykorzystanie wyników kontroli w dalszej pracy Urzędu.

 

Zup. Wojewody Podlaskiego

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Augustowskiego
2. Wydział  Prawny  i  Nadzoru
3. a/a.

 

 

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  22.03.2006 11:12:34
Data publikacji:  22.03.2006 11:12:34
Data modyfikacji:  22.03.2006 11:14:54 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl