Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081971   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Zgodnie z § 1 pkt 7 Porozumienia Przyjmujący przyjmuje do realizacji min

P r o t o k ó ł

kontroli Kuratorium Oświaty w Białymstoku, REGON - 006473001

przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1.    Małgorzatę Osipowicz - starszego inspektora

2.    Krystynę Pasiuk - starszego inspektora

Kontrolę przeprowadzono w dniu 7.02.2006 roku na podstawie upoważnienia Nr 24 z dnia 6 lutego 2006r., które w imieniu Wojewody wydał Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej P. Krystyna Golubiewska.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod poz. 2/2006

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań Wojewody ujętych w Porozumieniu z dnia 10 stycznia 2001r. zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2005r. do miesiąca poprzedzającego dzień kontroli.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

1.   Ryszard Pszczółkowski - po. Podlaskiego Kuratora Oświaty

2.   Grażyna Citko - dyrektor Wydziału Organizacyjno-Kadrowego

Ustalenia kontroli:

Porozumienie z Podlaskim Kuratorem Oświaty zostało zawarte na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91 poz. 577 z 1999r., Nr 70, poz. 778, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 22,  poz. 268, Nr 48, poz. 550, Nr 48, poz. 552).

Dotyczy ono realizacji zadań Wojewody, wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) w stosunku do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

Zgodnie z Porozumieniem Podlaski Kurator Oświaty przyjął do realizacji następujące zadania Wojewody, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr 106, poz. 668, i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w stosunku do pracowników placówek, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 3 Karty Nauczyciela:

1)      nadawanie stopni awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (art. 9b ust. 4 pkt 3),

2)      odmowa w drodze decyzji administracyjnych nadania stopnia awansu zawodowego (art. 9b ust. 6),

3)      pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o nadanie stopnia awansu zawodowego w stosunku do organu prowadzącego placówkę (art. 9b ust. 7 pkt 2),

4)      rozpatrywanie odwołań od oceny dorobku zawodowego nauczycieli (art. 9c ust. 9),

5)      powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (art. 9g ust. 3),

6)      prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń o akceptacji komisji na stopień awansu zawodowego (art. 9g ust. 9),

7)      sprawowanie nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego (art. 9h ust. 1 pkt 1),

8)      stwierdzenie w drodze decyzji administracyjnej nieważności postępowania o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego (art. 9h ust. 2),

9)      wnioskowanie o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty (art. 9i ust. 2),

10)  możliwość zobowiązania nauczyciela do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie (art. 12 ust. 3),

11)  wyznaczenie dyrektora placówki, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora placówki lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w kilku placówkach (w wymiarze mniejszym niż ½ etatu - art. 22 ust. 4).

W toku kontroli ustalono, że:

Ad. 1 . Podlaski Kurator Oświaty nadaje stopnie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, w drodze decyzji administracyjnej. W kontrolowanym okresie nadano stopień nauczyciela dyplomowanego następującym osobom:

1.      Jacek Przesmycki - nauczyciel w Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku,

2.      Krzysztof Leszczyński - nauczyciel w Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku,

3.      Ewa Maria Szuma - nauczyciel w Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku,

4.      Jerzy Dąbrowski - nauczyciel w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.

Ad. 2. W okresie obowiązywania porozumienia nie odmówiono żadnemu nauczycielowi nadania stopnia awansu zawodowego.

Ad. 3. Podlaski Kurator Oświaty sprawuje funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Od chwili obowiązywania Porozumienia nie wpłynęło żadne odwołanie od nadania stopnia awansu zawodowego przez organ prowadzący.

Ad. 4. Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, do miesiąca poprzedzającego termin kontroli nie wpłynęło żadne odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczycieli, jako organu wyższego stopnia.

Ad. 5. Podlaski Kurator Oświaty powołuje komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Stwierdzono, że w 2005r. powołano 4 komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Ad. 6. Kuratorium jako organ, który powołał komisję kwalifikacyjną, prowadzi Rejestr wydawanych zaświadczeń o akceptacji komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego 2005r. oraz Rejestr decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 2005r.

W 2005r. wydano 4 zaświadczenia, a tym samym 4 decyzje pracownikom pedagogicznym placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ad. 7. Zgodnie z § 1 pkt 7 Porozumienia Przyjmujący przyjmuje do realizacji min. sprawowanie nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego (art.9h ust.1 pkt1).

Na podstawie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że Podlaski Kurator Oświaty w Planie Pracy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku na rok szkolny 2005/2006, w części B dotyczącej bieżącej działalności uwzględnił powyższe zadanie pn. nadzór nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli, w tym realizację zadań zawartych w Porozumieniu z Wojewodą Podlaskim.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień oraz kontroli dokumentacji stwierdzono, że nie podjęto czynności kontrolnych związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wystosowane po przeprowadzonej kontroli w dniu 28 września 2004r. Podlaski Kurator Oświaty zobowiązał się do sprawowania nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego. Dodatkowo zaś deklarowano zwrócenie się na piśmie do placówek z prośbą o informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

Stwierdzono, że dnia 12.07.2005r. rozesłano pisma do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z prośbą o podanie terminu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego oraz egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli zatrudnionych w placówce. Pisma rozesłano  ok. 10 miesięcy po wystosowaniu zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli. Odpowiedzi udzieliło 9 placówek, informując o datach posiedzeń komisji.

Przedstawiciele Kuratorium Oświaty uczestniczyli w 2005r. w pięciu posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego powołanych dla nauczycieli  placówek objętych porozumieniem. Z posiedzeń Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku sporządził karty informacyjne o przebiegu postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, w których zaznaczono, że postępowania egzaminacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Oprócz uczestnictwa w posiedzeniach komisji nie podjęto żadnych działań w ww. kwestii.

Należy podkreślić, że od chwili podpisania Porozumienia tj. od 10 stycznia 2001r. nie podjęto działań w zakresie sprawowania nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w zakresie nadania nauczycielom stopnia awansu zawodowego, mimo wystosowywanych zaleceń pokontrolnych z przeprowadzanych kontroli.

Ad. 8. Z dokonanych ustaleń wynika, że w okresie obowiązywania porozumienia nie wystąpiły sprawy, w których stwierdzono, w drodze decyzji administracyjnej, nieważność postępowania o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

Ad. 9. Zgodnie z art. 9i ust. 2 nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy może być nadany tytuł honorowy profesora oświaty.

Nauczyciele dyplomowani nie przepracowali jeszcze 10-letniego okresu z tym stopniem awansu. W związku z powyższym nie nadano nikomu tytułu honorowego profesora oświaty.

Ad.10. W nawiązaniu do ustaleń dotyczących pkt 7 i braku podjęcia czynności kontrolnych ww. jednostkach nie zaistniała potrzeba zobowiązania nauczycieli do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie.

Ad. 11. Z ustaleń kontroli wynika, że do miesiąca poprzedzającego termin kontroli do  Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie wpłynął wniosek nauczyciela (zatrudnionego w wymiarze mniejszym niż ½ etatu) o wyznaczenie dyrektora placówki, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wydawanie decyzji administracyjnych, w stosunku do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, o nadaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, jest zgodne z § 2 Porozumienia. Podlaski Kurator Oświaty stosuje własną pieczęć nagłówkową oraz pieczęć do podpisu w brzmieniu "z up. Wojewody Podlaskiego" z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym, jako osoby upoważnionej do załatwiania spraw.

Natomiast przy wydawaniu decyzji w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, Podlaski Kurator Oświaty stosuje własną pieczęć nagłówkową oraz nie zawsze pieczęć imienną, zgodną z Porozumieniem. W jednym przypadku podpis na dokumencie złożył pracownik Kuratorium Oświaty Oddział w Suwałkach, upoważniony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. W dwóch przypadkach na dokumentach widniały pieczęcie do podpisu w brzmieniu "Wicekurator Oświaty" z imienia i nazwiska. Z wyjaśnień Pani Grażyny Citko wynika, że podpisy zostały złożone na dokumentach w miesiącu lipcu i sierpniu, kiedy pani Kurator była na urlopie.

Podlaski Kurator Oświaty, zgodnie z § 4 Porozumienia, składa Wojewodzie Podlaskiemu informacje i sprawozdania z wykonania powierzonych zadań w okresach półrocznych do 10-go następnego miesiąca po zakończeniu półrocza.

Kontrola Kuratorium Oświaty w Białymstoku została dokonana w oparciu o analizę zgromadzonych dokumentów oraz wyjaśnień pracowników.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Podlaski Kurator Oświaty.

Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przysługuje prawo wniesienia do Wojewody Podlaskiego pisemnego wyjaśnienia do treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty

mgr Ryszard Pszczółkowski                                                    Podpisy kontrolujących:

                                                                                               1. Małgorzata Osipowicz

2.   Krystyna Pasiuk


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-03-22 11:33:35
Data publikacji:  2006-03-22 11:33:35
Data modyfikacji:  2006-03-22 11:33:35 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl