Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081616   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, marca 2006r

Białystok, 16 marca 2006r.

PS.I.MO.9032/3/1/06

Pan

Ryszard Pszczółkowski

p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lutego 2006r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę problemową w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakresie realizacji zadań Wojewody określonych w Porozumieniu z dnia 10 stycznia 2001r. zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w 2005r.

Zgodnie z Porozumieniem Podlaski Kurator Oświaty przyjął do realizacji zadania Wojewody, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr 106, poz. 668, i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w stosunku do pracowników placówek, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 3 Karty Nauczyciela.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w 2005r. powołano 4 komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W kontrolowanym okresie 4 nauczycielom nadano, w drodze decyzji administracyjnej, stopień nauczyciela dyplomowanego, wydano również 4 zaświadczenia potwierdzające nadanie awansu zawodowego nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w kontrolowanym okresie nie prowadzono spraw dotyczących stwierdzenia nieważność postępowania o nadaniu nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

Do Kuratorium Oświaty nie wpłynęły także odwołania od nadania stopnia awansu zawodowego przez organ prowadzący i odwołania od oceny dorobku zawodowego nauczycieli. Nie wpłynął również wniosek nauczyciela (zatrudnionego w wymiarze mniejszym niż ½ etatu) o wyznaczenie dyrektora placówki, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela.

Podlaski Kurator Oświaty, zgodnie z § 4 Porozumienia, składał Wojewodzie Podlaskiemu informacje i sprawozdania z wykonania powierzonych zadań w okresach półrocznych do 10-go następnego miesiąca po zakończeniu półrocza.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

1.      Wydania (w 3 przypadkach) decyzji w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego przez nieupoważnione osoby.

2.      Nie realizowania § 1 pkt 7 Porozumienia:

-                     "sprawowanie nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego". W toku kontroli stwierdzono, że w 2005r. przedstawiciele Kuratorium Oświaty uczestniczyli w pięciu posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego powołanych dla nauczycieli placówek objętych porozumieniem. Sporządzono karty informacyjne o przebiegu postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Oprócz uczestnictwa w posiedzeniach komisji nie podjęto żadnych działań w zakresie sprawowania nadzoru, o którym mowa w pkt 2.

Powyższa kwestia była przedmiotem kontroli problemowej w 2003r. Wystosowano wówczas zalecenia pokontrolne m. in. dotyczące podjęcia działań w celu realizacji § 1 pkt 7 Porozumienia. W toku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w 2004r. ustalono, że nie zostało ono wykonane. Wobec powyższego ponownie zalecono: "podjęcie czynności kontrolnych związanych z nadaniem nauczycielom (zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych) stopnia awansu zawodowego". W odpowiedzi na zalecenie Podlaski Kurator Oświaty pismem z dnia 29.10.2004r. zobowiązał się do realizacji ww. zadania i poinformował o ujęciu tego tematu w planach kontroli.

W toku kontroli przeprowadzonej w dniu 7.02.2006r. ustalono, że w Planie Pracy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku na rok szkolny 2005/2006, w części B dotyczącej bieżącej działalności uwzględnione zostało zadanie pn. nadzór nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli, w tym realizacja zadań zawartych w Porozumieniu z Wojewodą Podlaskim. Zalecenie to nie było jednak realizowane.

W dniu 17.02.2006r. do Wojewody Podlaskiego wpłynęły wyjaśnienia do protokołu złożone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, dotyczące:

1.      wydawania decyzji w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych przez nieupoważnione osoby; decyzje te wydawane były przez Wicekuratora i pracownika Oddziału Suwalskiego Kuratorium, w czasie nieobecności Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Wyjaśnienie to zostało uwzględnione.

2.      Nie podjęcia nadzoru nad czynnościami związanymi z nadaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Z wyjaśnień zawartych w pkt. 2 wynika, że nie zachodziła potrzeba wcześniejszego podejmowania ww. czynności, w tym rozsyłania pism do placówek opiekuńczo-wychowawczych o podanie terminu posiedzeń komisji kwalifikacyjnych, ponieważ nie upłynął termin odbywania stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy lub 9 miesięcy.

Wyjaśniam, że nadzór nad czynnościami podejmowanymi w zakresie nadania nauczycielom stopnia awansu zawodowego nie polega tylko na uczestnictwie w posiedzeniach powyższych komisji. Przepis zobowiązuje, aby sprawować nadzór nad podejmowanymi czynnościami. Dotyczy to w szczególności:

-         przydzielania opiekunów stażu,

-         zatwierdzania planu rozwoju zawodowego,

-         zapewnienia nauczycielom prawidłowego przebiegu stażu,

-         zachowania procedury dokonania oceny dorobku zawodowego.

Ponadto Porozumienie obowiązuje od 2001r. i w tym okresie wielu pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych staż odbyło.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) nie zmienia, w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, kompetencji Wojewody.

Z wyjaśnień do protokołu wynika, że przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej uniemożliwiają sprawowanie nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczych przez Kuratorium.

Należy zauważyć, że Porozumienie zawarte w dniu 10 stycznia 2001r. nie dotyczy zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, lecz zadań Wojewody dotyczących ustawy - Karta Nauczyciela.

Nie uwzględnia się więc wyjaśnień zawartych w pkt. 2 i 3.

W związku z powyższym zalecam:

-         niezwłocznie podjąć nadzór nad czynnościami podejmowanymi w zakresie nadania nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Informuję jednocześnie, że sprawa zmiany Porozumienia wymaga podjęcia stosownych rozwiązań organizacyjnych, a także zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Wojewody Podlaskiego. Jest ona w trakcie rozpatrywania.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku ma prawo zgłoszenia na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych umotywowanych zastrzeżeń.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Krystyna Golubiewska

Z-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej

Do wiadomości

1.      Wydział Prawny i Nadzoru

wm


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-03-22 11:36:38
Data publikacji:  2006-03-22 11:36:38
Data modyfikacji:  2006-03-22 11:36:38 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl