Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351602   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej KALINA w Suwałkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 2006

Białystok, 2006.03.30

PS.I.MN. 0931/2/4/06

Pani Krystyna Jaśkiewicz

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej KALINA

w Suwałkach ul. Pułaskiego 66

            Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej KALINA w Suwałkach, przeprowadzonej w dniach 2, 6, 7 marca br. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie oceny stopnia realizacji programu naprawczego, warunków życia mieszkańców, organizacji działania Domu, oceny poziomu i struktury zatrudnienia, kwalifikacji zatrudnionych pracowników, przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach, oceny stopnia i efektów realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców w okresie od 01.01.2005 r. do dnia kontroli,  dokonano poniższych ustaleń.

                W trakcie kontroli ustalono, że zaplanowane w programie naprawczym prace budowlano-modernizacyjne zostały wykonane. Dom osiągnął wymagane standardy w zakresie usług bytowych, wymaganych pomieszczeń, warunków sanitarnych oraz w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków, zapewnienia mieszkańcom ubrania i środków czystości.

            Dom nie spełnia jedynie standardów w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Na dzień kontroli w Domu zatrudnione były 103 osoby. W dziale terapeutyczno-opiekuńczym i medyczno-rehabilitacyjnym zatrudnione były 73 osoby  w przeliczeniu na pełne etaty - 72,5. Ponadto usługi na rzecz mieszkańców świadczą: 4 wolontariuszy oraz 34 praktykantów Medycznego Studium Zawodowego, co stanowi 52% ogólnej liczby osób zatrudnionych w w/w działach. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837) przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia, uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć w DPS - 30% Z ogólnej liczby 73 osób zatrudnionych w Domu w dziale terapeutyczno-opiekuńczym i medyczno-rehabilitacyjnym, 30% stanowią 22 osoby. Zatem do wskaźnika zatrudnienia można przyjąć jedynie 94,5 pracowników zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, co daje wskaźnik - 0,48.  Wymagany wskaźnik zatrudnienia dla tego typu domu wynosi nie mniej niż 0,6.

            Osiągnięcie przez Dom wymaganego wskaźnika zatrudnienia zaplanowano w programie naprawczym do końca 2006 r.

            Kontrolą objęto również, kwalifikacje pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego. Na podstawie kontroli 20 losowo wybranych akt ustalono, że kwalifikacje tych osób są zgodne z Rozporządzeniem z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222).

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej "KALINA" w Suwałkach. Gwarantują one mieszkańcom w szczególności wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa. Uwzględniają rozwój osobowości, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, korzystanie z wszelkich usług świadczonych przez Dom. Zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie. W toku kontroli stwierdzono, że prawa mieszkańców w Domu są przestrzegane.

W Domu funkcjonują trzy zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, do zadań których należy opracowywanie i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. W skład zespołów wchodzą pracownicy działów medyczno-rehabilitacyjnego i terapeutyczno-opiekuńczego. W ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych działają m. in. pracownicy pierwszego kontaktu - koordynujący działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia. Pracownikami pierwszego kontaktu są pokojowe oraz pracownicy zatrudnieni w dziale księgowości, gospodarczym i obsługi tj. malarz, monter, praczki, pomoce kuchenne, kucharze, inspektorzy, szef kuchni, kierownik pralni, księgowe, główna księgowa, główny specjalista, konserwator, stolarz, konserwator.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. W ramach zespołów działają pracownicy pierwszego kontaktu (§ 3 ust. 3 w/w rozporządzenia). Członkami zespołu, a więc i pracownikami pierwszego kontaktu, powinny być osoby, które pracują bezpośrednio z mieszkańcami, a więc terapeuci, opiekunki, pielęgniarki, pracownicy socjalni, psycholodzy itp. Trudno uznać, że malarz, monter, praczki, pomoce kuchenne, księgowe itd. pracują bezpośrednio z mieszkańcem, gdyż są to zawody należące do działalności administracyjnej, gospodarczej i obsługi.

Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze spotykają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. W dokumentacji z posiedzeń bardzo ogólnie zapisano, jakie ustalenia poczyniono w stosunku do poszczególnych mieszkańców, których plany były omawiane. Nie wskazano, w jakim kierunku należy pracować z każdym omawianym mieszkańcem, nad jakimi sferami należy się skupić podczas organizowania oddziaływań terapeutycznych.

Indywidualne plany wsparcia mieszkańca opracowane są dla wszystkich mieszkańców. W planach odniesiono się do wszystkich sfer funkcjonowania psychofizycznego mieszkańca. Zapisy te jednak są bardzo ogólne i nie wskazują, jakie dotychczas efekty osiągnięto w ramach prowadzonych oddziaływań oraz w jakim kierunku należy pracować z mieszkańcami. Informacje dotyczące kontaktów mieszkańca z rodziną nie wskazują, jak wyglądają relacje mieszkańca z osobami go odwiedzającymi i jaki wpływ mają na mieszkańca. Wskazano na próby podtrzymywania tych relacji przez pracowników Domu. Zapisano także, że wielokrotnie podejmowano rozmowy z rodziną o zachowaniach mieszkańców, nie wiadomo jednak jakich zachowań dotyczyły te rozmowy oraz jakie podjęto ustalenia. Plany modyfikowane są w razie potrzeby, raz w roku dokonywana była ocena planu. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego plany będą oceniane co pół roku. 

            W Domu prowadzona jest dokumentacja z zajęć terapeutycznych. W dokumentacji brak efektów podejmowanych oddziaływań w stosunku do osób uczestniczących w danej formie terapii.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli zalecam:

1. Funkcje pracownika pierwszego kontaktu powierzyć pracownikom pracującym bezpośrednio z mieszkańcem.

2. W indywidualnych planach wsparcia mieszkańca uwzględniać efekty prowadzonych oddziaływań we wszystkich sferach psychofizycznego rozwoju mieszkańca, w tym w kontaktach z rodziną.

3. W dokumentacji z terapii zajęciowej uwzględniać efekty prowadzonych oddziaływań terapeutycznych w stosunku do każdego mieszkańca uczestniczącego w danej formie terapii.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej KALINA w Suwałkach może zgłosić do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych umotywowane zastrzeżenia.

            W przypadku nie skorzystania z powyższego prawa, oczekuję w terminie 30 dni na informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Do wiadomości:

  1. Prezydent Miasta Suwałk

 

Z up. Wojewody Podlaskiego

Krystyna Golubiewska

Z-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społęcznej

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-03-30 13:47:39
Data publikacji:  2006-03-30 13:47:39
Data modyfikacji:  2006-03-30 13:49:17 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl