Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148212   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola PUP w Siemiatyczach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół

Protokół

z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniu  8 marca 2006r.  w   Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Siemiatyczach  (REGON - 050869816)  zwanym   dalej  "Urzędem",  podległym  Staroście  Powiatu  Siemiatyckiego

Dyrektorem  Urzędu  od  27 sierpnia  1990 r.  jest  Pani Leokadia Żornaczuk.

Kontrolę  przeprowadziły:

Pani Elżbieta Czurak - Kierownik Oddziału Służb Zatrudnienia

Pani  Małgorzata  Czerniawska -  inspektor wojewódzki

na  podstawie  upoważnienia  do  kontroli  nr  34  z  dnia 2 marca 2006r.  wydanego  z  upoważnienia  Wojewody  Podlaskiego  przez  Pana  Andrzeja  Kozłowskiego Dyrektora  Wydziału  Polityki Społecznej.

Kontrolujące  wpisały  się  do  książki  kontroli  pod  poz. 2/2006.

Wyjaśnień  w  trakcie  kontroli  udzielał   Pan   Bogusław Harbaszewski  - kierownik  Działu Organizacyjno - Administracyjnego  w  Urzędzie .

 

Temat kontroli:  Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników powiatowych urzędów pracy.

 

Podstawa prawna kontroli: art. 10 ust.1 pkt  2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.).

 

Celem kontroli było sprawdzenie:

1.      poziomu kwalifikacji kadr Urzędu odpowiednio do wymagań kwalifikacyjnych dla zajmowanych stanowisk pracy, określonych w tabelach stanowiących załączniki Nr 1  i  Nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.nr 61, poz.708 z późn. zm.),

2.      wykonywania zadań w zakresie szkolenia pracowników Urzędu, mających wpływ na poziom ich kwalifikacji w 2006r.

 

Badaniem objęto:

ˇ   akta osobowe losowo wybranych pracowników Urzędu zatrudnionych wg. stanu na dzień 8 marca 2006r. -  dla sprawdzenia poziomu kwalifikacji kadr,

ˇ   dokumentację Urzędu dotyczącą szkolenia pracowników.

W dniu 8 marca  2006r.  w  Urzędzie:

ˇ      obowiązywał  regulamin  organizacyjny  wprowadzony na podstawie Uchwały  Nr 98/270/06  Zarządu  Powiatu Siemiatyckiego  z  dnia  1.03.2006r., 

ˇ      zatrudnionych  było   22  pracowników,  w  tym  3 w  ramach  robót  publicznych i      1 w ramach PFRON

 

Ustalenia  kontroli:

 

Szczegółowe  wyniki  badań  zostały  przedstawione  w  formie  tabel  stanowiących  załączniki  nr  1, 2  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad.1  Badaniem poziomu wykształcenia i stażu pracy objęto 7 losowo wybranych  akt pracowników Urzędu o numerach: KO-1200-3/H/, KO-1200-10/R/, KO-1200-62/A/06, Ko-1200-1/D/, Ko-1200-58T/2005, KO-1200-2/D/, KO-1200-48/G/.  Nie  stwierdzono  niezgodności  zarówno  pod  względem  poziomu  wykształcenia  jak i wymaganego  stażu  pracy   kadr  Urzędu   z  obowiązującymi  wymaganiami  kwalifikacyjnymi  dla  zajmowanych  stanowisk   pracy w  stosunku   do  21  pracowników.   

Stwierdzono, że  jeden  pracownik nie spełnia wymagań  kwalifikacyjnych  określonych w  załączniku   Nr  4 - wprowadzonym  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia     26  lipca  2000r. Dotyczy  to:

- Głównej Księgowej - wykształcenie średnie.

W Urzędzie pracuje od 31. 05. 1976r., na zajmowanym stanowisku od  1. 01. 1993r.

Dla  stanowiska  głównego ksiegowego wymagane  jest  wykształcenie  wyższe, jednakże na podstawie § 15 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  26 lipca  2000r. dopuszcza  się możliwość zatrudniania na  tych  stanowiskach  osób,  które  nie  spełniają  wymagań  kwalifikacyjnych  przewidzianych  dla  stanowiska  zajmowanego  przez  nich  w  dniu  wejścia  w  życie  rozporządzenia.

 

Ad.2   Dokumentacja dotycząca szkoleń zatrudnionych pracowników przechowywana jest w oznakowanej teczce o symbolu KO-0750 2005r. ,,Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami".

Z  przedstawionej  dokumentacji  wynika,  że  w okresie objętym kontrolą 14 pracowników  Urzędu  wzięło udział  w następujących  szkoleniach  zewnętrznych:

ˇ          Asertywność w zarządzaniu ludźmi - 1 osoba

ˇ          Zasady udzielania pomocy publicznej przez powiatowe urzędy pracy po akcesji Polski do UE - 1  osoba

ˇ          Zarządzanie cyklem projektu - wdrażanie i monitoring -  2  osoby

ˇ          Stosowanie procedur finansów publicznych  - 1   osoba

ˇ          Zasady rachunkowości i ewidencji środków pomocowych EFS oraz współfinansowania krajowego w wojewódzkim i powiatowych urzędach pracy - 2  osoby

ˇ          Kpa i inne procedury administracyjne. BIP - udostępnianie informacji publicznej - 2 osoby

ˇ          Szkolenie w zakresie obsługi aplikacji rejestrującej FOB - 2  osoby

ˇ          Obsługa programów pomocowych w systemie PULS - 1  osoba

ˇ          Trening: asertywność, stres i wypalenie zawodowe - 1 osoba

ˇ          Komunikacja interpersonalna w pracy indywidualnej i grupowej z klientem urzędu - 2 osoby

ˇ          Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie legalności zatrudnienia, obowiązków pracodawców wobec bezrobotnych  cudzoziemców podejmujących pracę  - 1 osoba

ˇ          Kurs dla doradców zawodowych w zakresie stosowania kwestionariusza uzdolnień przedsiębiorczych KUP - 1 osoba

ˇ          Szkolenie dla doradców zawodowych z zakresu IPD- 1 osoba

ˇ          Planowanie i organizacja szkoleń - 1 osoba

ˇ          Reorientacja poradnictwa zawodowego - 1 osoba

ˇ          Prawo zamówień publicznych. Kpa w praktyce organów zatrudnienia - 3 osoby

ˇ          Specjalista do spraw rozwoju zawodowego  - 1 osoba

ˇ          Nowa wersja programu Płatnik z modułem SDWI - 3 osoby

ˇ          Misja instytucji rynku pracy nakreślona przez nowe ustawodawstwo krajowe oraz uregulowania UE - 1 osoba

ˇ          Problematyka realizacji dostępu do informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej - 1 osoba

ˇ          Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO RZL - 1 osoba

 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie były przeprowadzane szkolenia wewnętrzne.

 

***

 

            Niniejszy  protokół  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których jeden   otrzymuje  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Siemiatyczach.

 

Kontrolujące poinformowały o :

-   przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń - w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu,

- przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

 

 

 

           

Dyrektor                                                                                Przeprowadzający kontrolę:

                                                          

Powiatowego Urzędu Pracy                                                    Elżbieta Czurak

w Siemiatyczach                                                                     Kierownik Oddziału                

Pani Leokadia Żornaczuk                                                       Małgorzata Czerniawska         

inspektor   wojewódzki

 

Białystok, dnia 28  marca  2006r.                   

 

Załącznik  Nr 1

STRUKTURA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PUP w Siemiatyczach

wg STANOWISK  PRACY I WYKSZTAŁCENIA w dniu  8.03.2006r.

 

 

 

Lp.

 

 

 

Stanowisko pracy

 

Liczba  zatrudnionych  -  w  osobach

 

Ogó-łem

                        W y k s z t a ł c e n i e

wyższe

police-

alne

średn.

ogólne

średn.  zawod

zasad-nicze

inne

  1.

Dyrektor  PUP

1

1

 

 

 

 

 

  2.

Z-ca Dyrektora  PUP

1

1

 

 

 

 

 

  3.

Gł. Księgowy

1

 

1

 

 

 

 

  4. 

Radca  prawny

 

 

 

 

 

 

 

  5.

Kierownik  działu

2

2

 

 

 

 

 

  6.

Kierownik oddziału, referatu,

 

 

 

 

 

 

 

  7. 

Starszy  inspektor powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

  8.

Programista, informatyk

 

 

 

 

 

 

 

9.

Starszy  inspektor

 

 

 

 

 

 

 

10.

Starszy księgowy

 

 

 

 

 

 

 

11.

Inspektor powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

12.

Starszy  pośrednik pracy

 

 

 

 

 

 

 

13.

Starszy doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

14.

Pośrednik pracy I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

15.

Doradca zawodowy I stopnia

1

1

 

 

 

 

 

16.

Pośrednik  pracy

1

 

 

 

1

 

 

17.

Doradca  zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

18.

Pośrednik pracy-stażysta

 

 

 

 

 

 

 

19.

Doradca zawodowy-stażysta

 

 

 

 

 

 

 

20.

Samodzielny specjalista ds. programów

 

 

 

 

 

 

 

21.

Specjalista ds. programów

 

 

 

 

 

 

 

22.

Samodzielny specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

23.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

24.

Lider klubu pracy

 

 

 

 

 

 

 

25.

Doradca EURES

 

 

 

 

 

 

 

26.

Asystent EURES

 

 

 

 

 

 

 

27.

Podinspektor

 

 

 

 

 

 

 

28.

Inspektor

5

2

 

 

3

 

 

29.

Referent  prawny

 

 

 

 

 

 

 

30.

Młodszy informatyk

 

 

 

 

 

 

 

31.

Starszy  referent, księgowy

 

 

 

 

 

 

 

32.

Referent

5

2

2

 

1

 

 

33.

Pracownik I stopnia

3

2

 

 

1

 

 

RAZEM /1-33/

20

11

3

 

6

 

 

34.

Obsługa

2

 

 

1

 

 

1

OGÓŁEM  PUP

 

22

 

11

 

3

 

1

 

6

 

0

 

1

 


Załącznik  Nr 2

STRUKTURA  ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PUP w Siemiatyczach                                        

wg STANOWISK PRACY I STAŻU PRACY w dniu  8.03.2006r.

 

 

 

Lp.

 

 

Stanowisko pracy

 

Liczba zatrudnionych - w osobach

 

Ogó-łem

Liczba lat pracy

6

i więcej

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

0

  1.

Dyrektor  PUP

1

1

 

 

 

 

 

 

  2.

Z-ca Dyrektora  PUP

1

1

 

 

 

 

 

 

  3.

Gł. Księgowy

1

1

 

 

 

 

 

 

  4. 

Radca  prawny

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.

Kierownik  działu

2

2

 

 

 

 

 

 

  6.

Kierownik oddziału, referatu,

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. 

Starszy  inspektor powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.

Programista, informatyk

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Starszy  inspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Starszy księgowy

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Inspektor powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Starszy  pośrednik pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Starszy doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Pośrednik pracy I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Doradca zawodowy I stopnia

1

1

 

 

 

 

 

 

16.

Pośrednik  pracy

1

1

 

 

 

 

 

 

17.

Doradca  zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Pośrednik pracy-stażysta

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Doradca zawodowy-stażysta

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Samodzielny specjalista ds. programów

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Specjalista ds. programów

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Samodzielny specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Lider klubu pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Doradca EURES

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Asystent EURES

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Podinspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Inspektor

5

5

 

 

 

 

 

 

29.

Referent  prawny

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Młodszy informatyk

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Starszy  referent, księgowy

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Referent

5

1

1

1

 

 

1

1

33.

Pracownik I stopnia

3

 

1

 

 

2

 

 

RAZEM /1-33/

20

13

2

1

 

2

1

1

34.

Obsługa

2

2

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM PUP

 

22

 

15

 

2

 

1

 

 

 

2

 

1

 

1

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  11.04.2006 14:35:44
Data publikacji:  11.04.2006 14:35:44
Data modyfikacji:  11.04.2006 14:35:44 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl