Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081742   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - PODGiK SP w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli problemowej

przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Starostwa Białostockiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, NIP 542-25-42-039, REGON 050663983

Kontrolę w dniach 28, 29, 30, 31 marca 2006 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1. Mirosława Dudar — Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjno — Kartograficznego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr RR.XII.0939 — 14/06 z dnia 28 marca 2006 roku;

2. Hubert Filipowicz — Inspektor Wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.XII.0939 — 16/06 z dnia 28 marca 2006 roku;

3. Jarosław Kapica — Inspektor Wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.XII. 0939 —
15/06 z dnia 28 marca 2006 roku.

Temat kontroli:

Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne przez administrację geodezyjną i kartograficzną, a w szczególności:

I. organizacja i funkcjonowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej,

II. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

III. uzgadnianie koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

IV. zakładanie osnów szczegółowych,

V. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych,

1. zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania osnów szczegółowych — od 1 stycznia 2004 roku do dnia kontroli;

2. zagadnienia związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu — od 1 stycznia 2004 roku do dnia kontroli;

3. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych — od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2005 roku;

W trakcie kontroli zbadano:

1. organizację i zasady funkcjonowania w kontrolowanej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej;

2. prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3. prawidłowość uzgadniania i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

4. prawidłowość prowadzenia zadań z zakresu zakładania osnów szczegółowych;

5. prawidłowość dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych;

na podstawie następujących przepisów prawnych:

ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2000 roku Dz. U. Nr 100,poz.1086 ze zmianami oraz jednolity test z 2005 roku Dz.U.Nr 240, poz. 2027),

ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (jednolity tekst z 2002 roku, Dz. U. Nr 72, poz. 664 ze zm.),

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz.177 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207, poz. 1759),

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów
i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz.1209),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333.),

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno — kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. 49, poz. 493),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663),

ustawa z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198),

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603)

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 19 listopada 2002
roku Starosta Powiatu Białostockiego Pan Wiesław Pusz, powołany uchwałą Nr I/3/2002 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2002 roku, w sprawie wyboru Starosty Powiatu Białostockiego.

Natomiast funkcję Skarbnika Powiatu Białostockiego pełni Pani Maria Borodziuk — uchwała Nr XLII/200/2002 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.

Wyjaśnienia w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz naliczania opłat za jego udostępnianie składali:

Pan Czesław Bartoszewicz Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości;

Pan Tadeusz Jastrzębski Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku;

Pan Andrzej Piekut zatrudniony na stanowisku specjalisty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, Filia w Łapach.

Wyjaśnień w sprawie organizacji, trybu i zakresu działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Białymstoku udzielała Pani Grażyna Cylwik zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Wyjaśnień w zakresie dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji budżetowej przeznaczonymi na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych udzielała Pani Izabela Sarosiek Inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje :

I. Organizacja i funkcjonowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą Nr XXXII/268/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku określono, strukturę organizacyjną Starostwa, w skład którego wchodzi też Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Zgodnie z § 22 w/w regulaminu do zadań tego Wydziału należy między innymi:

· prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie działalności decyzyjnej, wydawania zaświadczeń i potwierdzania informacji z zasobu,

· dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

· koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

· zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych,

· zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

· kontrola i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych sporządzanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

· kontrola działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Uchwałą Nr XXIX/161/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2001 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

powołano Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w skrócie zwany PODGiK. Zakres i zasady działania oraz strukturę organizacyjną w/w jednostki określono w regulaminie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 289/2001 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2001 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Uchwałą Nr XXXV/197/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2001 roku wprowadzono zmiany do Uchwały Nr XXIX/161/2001 z dnia 24 maja 2001 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, polegające na skreśleniu w § 2 Uchwały Nr XXIX/161/2001 z dnia 24 maja 2001 roku słów „gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”, natomiast zmiany do regulaminu wprowadzono Uchwałą Nr 458/2001 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 grudnia 2001 roku.

Uwzględniając powyższe do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

· prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

· obsługa techniczna ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,

· uzgadnianie dokumentacji projektowej.

Obowiązki Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości oraz Geodety Powiatowego powierzono Panu mgr inż. Czesławowi Bartoszewiczowi (dyplom Politechniki Warszawskiej), legitymującemu się uprawnieniami zawodowymi nr 2037 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 3.

Dyrektorem jednostki budżetowej — Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku jest inż. Tadeusz Jastrzębski — uprawnienia zawodowe Nr 6897, zakres 1, 2, 3.

Do kontrolowania opracowań włączanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego upoważnione są osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii:

1. inż. Romuald Zygmunt Bondar — uprawnienia zawodowe Nr 5249, zakres 1, 2, 5;

2. mgr Grażyna Jabłonowska — uprawnienia zawodowe Nr 14545, zakres 1, 2,;

3. mgr inż. Barbara Dąbrowska — uprawnienia zawodowe Nr 2046 , zakres 1, 2, 3;

4. Andrzej Piekut — uprawnienia zawodowe Nr 5413 , zakres 1, 2, 3.

Funkcję przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej pełni mgr inż. Anna Kurzynka uprawnienia zawodowe Nr 11933, zakres 1, 2 , zaś prowadzenie obsługi kancelaryjno — technicznej Zespołu należy do Pani Grażyny Cylwik legitymującej się uprawnieniami zawodowymi Nr 15 438, zakres 1, 2 oraz Pani Barbary Półtorak

II. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1. Przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych

Zadania w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego Starosta Białostocki wykonuje na podstawie upoważnienia wynikającego
z postanowień art. 7d, pkt.1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny obejmujący zasięgiem teren gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Kościelne, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Turosń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady oraz miasta: Choroszcz, Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków, Tykocin, Zabłudów prowadzony jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, natomiast zasób dotyczący obszaru gmin: Łapy, Poświętne, Suraż oraz miast Łapy i Suraż prowadzony jest przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku Filia w Łapach.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku zarejestrowano 15636 spraw (odpowiednio: 7303 spraw w 2004 roku, 6889 spraw w 2005 roku i 1444 spraw w 2006 roku), które dotyczyły udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zgłoszenia prac geodezyjnych, a także na zamówienia na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych niepodlegających zgłoszeniu i na zamówienia na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości oraz na zamówienia materiałów z zasobu do użytku powszechnego, z czego 10117 dotyczyło zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:

· 4565 w 2004 roku,

· 4646 w 2005 roku,

· 906 w 2006 roku.

Natomiast w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku Filia w Łapach w okresie od 1-go stycznia 2005 roku do dnia kontroli zarejestrowano 899 spraw, z czego 504 dotyczyły zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:

· brak danych za 2004 rok,

· 401 w 2005 roku,

· 103 w 2006 roku,

Celem dokonania oceny kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku skontrolowano sposób załatwienia wyszczególnionych poniżej zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:

Ø dotyczy zasobu prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

1950-96/2005, inwentaryzacja budynku z przyłączem kanalizacji sanitarnej,
m. Wasilków ul. Polna działka nr 3705/2 — praca wykonana przez firmę „MAKROSAT” Usługi Geodezyjne Energetyczna Harmonizacja Przestrzeni
mgr inż. Eugeniusz Dudko, nr 5266/41/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 22 kwietnia 2005 roku, do zasobu włączono ją 10 maja 2005 roku;

2004-53/2005, inwentaryzacja budynku, m. Choroszcz, ul. Klonowa, działka nr 1033 — praca wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „PRYZMAT” s.c. Sławomir Olszewski, Maria Agnieszka Olszewska, nr 11946/84/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 05 maja 2005 roku, do zasobu włączono ją 20 maja 2005 roku;

1949-160/2005, inwentaryzacja budynku, obręb Dobrzyniewo Duże działki nr 574/17 i 574/18 — praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne inż. Jerzy Sznajder,
nr 10495/79/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 7 października 2005 roku, do zasobu włączono ją 13 października 2005 roku;

2122-26/2005, inwentaryzacja budynku z przyłączami obręb Michałowo, ul. Wyręby działka nr 1078/3 — praca wykonana przez Podlaskie Biuro Geodezji, nr 11950/112/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 1 lipca 2005 roku, do zasobu włączono ją 06 lipca 2005 roku;

2173-15/2004, inwentaryzacja budynku, obręb Turośń Kościelna ul. Wysokie, działka nr 638 — praca wykonana przez geodetę uprawnionego Henryka Łukaszuka, nr 5407/18/2004. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 22 marca 2004 roku, do zasobu włączono ją 29 marca 2004 roku;

1783-100/2005, inwentaryzacja obiektu budowlanego m. Czarna Białostocka, ul. Brzozowa, działka nr 145 — praca wykonana przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne „LIBELA” s.c. K. Ciechanowicz, M. Waleśko nr 13136/222/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 08 grudnia 2005 roku, do zasobu włączono ją 09 grudnia 2005 roku;

2174-21/2005, inwentaryzacja budynku, obręb Juchnowiec Dolny, działka nr 282/4 — praca wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych
„Józef Gąsowski” nr 13142/45/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 29 marca 2005 roku, do zasobu włączono ją 31 marca 2005 roku;

1947-38/2005, inwentaryzacja budynku m. Tykocin, ul. Klasztorna działka nr 2117/3 praca wykonana przez Zakład Usług Geodezyjno — Kartograficznych „Jan Kraśnicki” nr 6899/107/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 05 września 2005 roku, do zasobu włączono ją 19 września 2005 roku;

2175-20/2005, inwentaryzacja budynku m. Zabłudów, ul Karpińskiego działka nr 211 praca wykonana przez Biuro Usług Geodezyjno — Kartograficznych J.T.Jazurek s.c.
nr 3844/69/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 07 kwietnia 2005 roku, do zasobu włączono ją 15 kwietnia 2005 roku;

1895-06/2006, inwentaryzacja budynku m. Supraśl Aleja Niepodległości, działka nr 1781/1 praca wykonana przez geodetę uprawnionego Krzysztofa Tercjaka nr 14555/5/2006. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 19 stycznia 2006 roku, do zasobu włączono ją 31 stycznia 2006 roku.

2002-22/2005, inwentaryzacja budynku i przyłącza wod-kan obręb Zawady, działka nr 656/4 praca wykonana przez Podlaskie Biuro Geodezji Sp. z o.o. nr 11950/206/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 6 września 2005 roku, do zasobu włączono ją 27 września 2005 roku;

2066-49/2004, podział działki nr 2004/1, obręb Gródek, praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne Józef Jurczak nr 13146/16/2004. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 16 września 2004 roku i w tym dniu włączono ją do zasobu.

Ø w zakresie zasobu prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Filia w Łapach.

13) 2228-7/2006, mapa do celów projektowych m Suraż, ul Zabłudowska, praca wykonana przez firmę Geodezyjne Usługi „KOZAK” nr 5537/49/2006. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 23 lutego 2006 roku, do zasobu włączono ją 27 lutego 2006 roku;

2171-18/2005, mapa do celów projektowych m. Łapy I ul. Matejki działka 638/5 praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne „mgr inż. Dariusz Polakowski” nr 12077/7/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu19 kwietnia 2005 roku, do zasobu włączono ją 25 kwietnia 2005 roku;

2171-26/2005, mapa do celów projektowych, m. Łapy II, ul. Bociańska, działka nr 755 praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne „mgr inż. Dariusz Polakowski” nr 12077/11/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 05 maja 2005 roku, do zasobu włączono ją 12 maja 2005 roku;

2228-41/2004, mapa do celów projektowych m. Suraż ul Mostowa działka nr 185, praca wykonana przez firmę Geodezyjne Usługi „KOZAK” nr 5537/383/2004. Dokumentację z wykonania tej pracy włączono do zasobu w dniu 13 grudnia 2004 roku, natomiast brak jest daty przekazania dokumentacji do ośrodka.

2283-23/2004, mapa do celów projektowych, obręb Poświętne, działka nr 301/1, praca wykonana przez geodetę uprawnionego Henryka Łukaszuka nr 5407/48/2004. Stwierdzono brak wniosku przekazującego dokumentację do zasobu, włączono ją do zasobu w dniu 1 października 2004 roku.

Ustalono, że kontrolowana jednostka stosownie do zapisu § 10 pkt.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku dla materiałów udostępnianych z zasobu do użytku powszechnego prowadzi odrębne rejestry.

Dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania prac geodezyjnych
i kartograficznych przyjmowana jest do ośrodka na podstawie wniosku wykonawcy roboty. Następnie opracowania geodezyjne, przed ich włączeniem do zasobu, są kontrolowane pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami instrukcji technicznych.

Na podstawie kontroli załatwienia spraw wyszczególnionych w pkt. 1-12 niniejszego rozdziału, stwierdzono, że włączenie dokumentacji do zasobu odbyło się z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku.

Natomiast w przypadku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Filia w Łapach stwierdzono, że przy przekazywaniu dokumentacji do zasobu nie zawsze żądano od wykonawców wniosków w sprawie przyjęcia dokumentacji technicznej do zasobu, jak również nie odnotowuje się na wnioskach dat. Powyższe dotyczy spraw 2283-23/2004, 2228-41/2004.

W toku kontroli stwierdzono, że do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku nie są przekazywane w terminach deklarowanych w zgłoszeniach prac geodezyjnych, materiały powstałe w wyniku wykonania tych prac. Dotyczy to następujących jednostek wykonawstwa geodezyjnego:

Geodeta uprawniony Marian Bezubik — 22 prace,

Geodeta uprawniony Leszek Dyszkiewicz,- 24 prace,

Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku — 11 prac,

Geodeta uprawniony Andrzej Dąbrowski — 13 prac,

Geodeta uprawniony Józef Gąsowski — 16 prac,

Geodeta uprawniony Wiesław Piechowski —10 prac,

Geo-Las s.c. — 15 prac,

Geodeta uprawniony Sławomir Leszek Grabowski — 38 prac,

Biuro usług Geodezyjno — Kartograficznych J i T Jazurek — 13 prac,

Geodeta uprawniony Antoni Kozak — 18 prac,

Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych „ Jan Kraśnicki” — 41 prac,

Usługi Geodezyjne Antoni Łapiński — 10 prac,

Geodeta uprawniony Mirosław Maksymiuk — 48 prac,

Geodeta uprawniony Wojciech Robert Mojsak — 35 prac,

Geodeta uprawniony Mirosław Mirończuk — 11 prac,

Geodeta uprawniony Marek Mystkowski — 21 prac,

Geodeta uprawniony Czesław Nieciecki — 11 prac,

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Mieczysław Nowicki —27 prac,

Podlaskie Biuro Geodezji sp. z o.o. — 57 prac

Geodeta uprawniony Krzysztof Osoliński — 15 prac,

Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. —27 prac,

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „ Pryzmat” — 74 prace,

Geodeta uprawniony Michał Puczkielewicz — 15 prac,

Geodeta uprawniony Jarosław Sokół — 43 prace;

Geodeta uprawniony Jerzy Sznajder — 42 prace;

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „ Witmar”s.c — 33 prace;

Geodeta uprawniony Tadeusz Wilczewski — 14 prac,

Usługi Geodezyjne i Projektowania w Budownictwie „ Wodnik” — 10 prac,

Geodeta uprawniony Krzysztof Zaleski — 13 prac.

Powyższe nie dotyczy zasobu prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku Filia w Łapach.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą podejmowane były przez jednostkę działania mające na celu przekształcenie analogowych map zasadniczych oraz map ewidencji gruntów do postaci numerycznej. Jako numeryczne opracowania w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wykazano obręby: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Dojlidy Górne, Grabówka, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Niewodnica Kościelna, Poświętne Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zaścianki, Zawady — łączna powierzchnia 21952 ha co stanowi to 7% powierzchni powiatu

W wyniku kontroli wybranych opracowań, wyszczególnionych w pkt. 1 - 17, powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjno — kartograficznych stwierdzono, iż wynikami pomiarów na bieżąco nie są aktualizowane dokumenty zasobu tj. mapa zasadnicza i mapa ewidencji gruntów i budynków — funkcjonujące w zasobie w formie numerycznej. Ponadto stwierdzono, że na mapach tych budynki zamierzone w trakcie prac wykazanych w punktach 1-17 przedstawiano odmiennie niż wynika to ze szkiców polowych, jak również nie wykazywano funkcji użytkowych budynków. Powyższe dotyczy prac zaewidencjonowanych pod nr KERG 1950-96/05, 2173-15/04, 1947-38/05, 2283-23/04, 2002-22/05.

Ustalono, że kontrolowana jednostka posiada komplet pieczęci, o których mowa
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17 maja 1999 roku. Jednakże w trakcie kontroli stwierdzono, iż dokumenty udostępniane z zasobu na zgłoszenia prac geodezyjnych w formie kopii nie są opatrywane stosownymi klauzulami, których wzory określa załącznik do rozporządzenia. Stwierdzono ponadto, iż treść pieczęci stawianej na dokumentach nie broszurowanych nie odpowiada wzorowi nr 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

2. Naliczanie opłat za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ø dotyczy zasobu prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Celem dokonywania oceny kontrolowanej jednostki w zakresie naliczania opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego —skontrolowano rozliczenia następujących zamówień:

1) 2263-1/2005, inwentaryzacja budynku z przyłączami, kwota rozliczenia zamówienia 96,38 zł;

2) 2477-1/2005, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 89,51 zł.;

3) 5220-1/2005, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 130,31 zł.;

4) 3435-1/2005, inwentaryzacja budynku z przyłączami, kwota rozliczenia zamówienia 82,82 zł;

5) 1793-1/2004, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 61,83 zł.;

6) 6457-1/2005, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 74,49 zł.;

7) 1531-1/2005, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 64,16 zł.;

8) 4761-1/2005, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 65,68 zł;

9) 1786-1/2005, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 104,42 zł;

10) 548-1/2006, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 75,70 zł;

11) 4943-1/2005, inwentaryzacja hali sportowej z przyłączami, kwota rozliczenia zamówienia 171,15 zł;

12) 5441-1/2004, podział działki, kwota rozliczenia zamówienia 91,83 zł.

Ø dotyczy zasobu prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku Filia w Łapach.

13) 253-1/2006, mapa do celów projektowych, kwota rozliczenia zamówienia 205,94 zł;

14) 578-1/2005, mapa do celów projektowych, kwota rozliczenia zamówienia 97,94 zł;

15) 713-1/2005, mapa do celów projektowych, kwota rozliczenia zamówienia 101,74 zł;

16) 1473-1/2004, mapa do celów projektowych, kwota rozliczenia zamówienia 145,45 zł;

17) 1205-1/2004, mapa do celów projektowych, kwota rozliczenia zamówienia 77,32 zł.

Na podstawie sprawdzenia rozliczeń wyszczególnionych powyżej zamówień stwierdzono, iż w przypadku faktur oznaczonych nr umowy zlecenia 4761-1/2005 (faktura nr 4758/PODGIK/2005) i 3435-1/2005 (faktura nr 3432/PODGIK/2005 opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego naliczono nieprawidłowo. tj. nie uwzględniono opłaty za następne przyłącze. Pozostałe opłaty naliczono prawidłowo tj. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333.).

Ustalono, że opłaty za usługi nietypowe i reprodukcyjne określono w Zarządzeniami Starosty Powiatu Białostockiego — Nr 7/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku i Nr 37/2005 z dnia 12 grudnia 2005 roku.

III. Uzgadnianie, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

1. Organizacja Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (dokumentacja formalno — prawna).

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jako komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Białymstoku, powołany został Zarządzeniem Nr 15 Starosty Białostockiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie powołania i zasad działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wydanym na podstawie upoważnień wynikających z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Zmiany do powyższego Zarządzenia wprowadzono:

· Zarządzeniem Wewnętrznym Starosty Białostockiego Nr 7 z dnia 28 maja 2003 roku,

· Zarządzeniem Wewnętrznym Starosty Białostockiego Nr 20/04 z dnia 25 listopada 2004 roku.

W/w zarządzenie określa, iż funkcję przewodniczącego zespołu pełni Pani Anna Kurzynka, zaś na czas nieobecności przewodniczącego ustalono zastępstwo, które pełni Pan Czesław Bartoszewicz.

W/w zarządzenie stanowi, iż szczegółowe zasady pracy Zespołu zawiera regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia. Regulamin określa, iż posiedzenia zespołu odbywają się jeden raz w tygodniu tj. w środę, w godzinach pracy PODGIK w Białymstoku, lub w innych dniach każdorazowo wyznaczonych przez przewodniczącego. W § 6 zarządzenia określono, że obsługę techniczną i organizacyjną Zespołu prowadzi Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, na podstawie ustalonych przez Dyrektora szczegółowych zakresów czynności.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Zespół Dokumentacji Projektowej uzgodnił 2474 lokalizacji projektowanych urządzeń uzbrojenia terenu tj:

* w 2004 roku — 1187,

* w 2005 roku — 1112,

* w 2006 roku — do dnia kontroli 175.

W §6 regulaminu trybu pracy zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej określono, iż ustalenia Zespołu podlegają zaprotokołowaniu a podjęte uzgodnienia dotyczące ostatecznego usytuowania sieci rejestrowane są na mapie zasadniczej lub jej kopii. Ponadto prowadzona jest mapa przeglądowa uzgadnianych projektów w skali 1:10 000.

W toku badania dokumentacji formalno — prawnej ZUDP nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Terminowość załatwiania wniosków w sprawie uzgadniania, koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz przestrzeganie określonych przepisami zasad załatwiania tych spraw.

W celu zbadania terminowości załatwiania wniosków w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przestrzegania zasad załatwiania tych spraw oraz prawidłowości naliczania opłat za te czynności, skontrolowano projekty uzgodnione następującymi numerami opinii:

1) 1892-4/2004 — projekt przyłącza energetycznego napowietrznego — obręb Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże, działki nr 85/7 i 85/8 — naliczona opłata 48,61 zł;

2) 1950-117/2004 —projekt sieci gazowej z przyłączami — m. Wasików, ul. Kryńska i Mickiewicza działki nr 2665, 2666/3, 2666/5, 2667/1, 2668/1, 2671/1 2672/1, 2674/1, 3189, 3204/2, 2674/2 — naliczona opłata 97,00 zł,

3) 2004-16/2004 — projekt przyłącza energetycznego — m. Choroszcz ul. Mickiewicza działka nr 635/40 — naliczona opłata 40,00 zł;

4) 1895-935/2005 — projekt drogowy m. Supraśl, ul. Leśna — naliczona opłata 115,83 zł;

5) 1950-780/2005 — projekt przyłącza gazowego — obręb Nowodworce gm. Wasilków działka nr 1749/16 — naliczona opłata 40,00 zł;

6) 1950-781/2005 — projekt przyłącza gazowego — obręb Nowodworze, gm. Wasilków działka 1749/23 — naliczona opłata 40,00 zł;

7) 2171-155/2006 — projekt przyłączy wodociągowego, energetycznego i kanalizacyjnego — m. Łapy ul. Siedleckiego działki nr 1944/23 i 1971 — naliczona opłata 69,08 zł;

8) 2004-36/2006 — projekt przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego — m. Choroszcz, Al. Niepodległości, działki nr 1611 i 1610 — naliczona opłata 54,54 zł.

W wyniku kontroli powyższych uzgodnień stwierdzono, iż zadania z zakresu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu realizowane przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Białymstoku prowadzone były prawidłowo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

IV. Zakładanie osnów szczegółowych.

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą założono 20 punktów szczegółowej osnowy poziomej III kl i nadano im współrzędne w układzie współrzędnych „1965” oraz „2000” na trasie drogi krajowej nr 65 na odcinku Wierobie — Bobrowniki.

V. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

1. Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2004 rok stanowił składnik Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Opublikowany on został jako załącznik nr 5 ustawy budżetowej z dnia 23 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 17, poz. 167).

Proponowane w ciągu roku budżetowego zmiany do tego planu nie zostały uwzględnione

Ustalono, że 2004 roku przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano na kwotę 1050000 zł, a wydatki w kwocie 1380000 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-33 za rok 2004, jako przychody wykonane Funduszu wykazano kwotę 1700545,63 zł, w tym dotacje z Funduszy Centralnego i Wojewódzkiego w kwocie 70 000 zł, natomiast wykazane wydatki wyniosły 2 022 648,41 zł. W ramach wymienionej kwoty finansowano następujące zadania:

· zakup materiałów i wyposażenia:

1 834,98

· usługi remontowe

12 795,20 zł

· zakup usług pozostałych

970 118,62 zł

a w tym prace geodezyjne z zakresu:

ü opracowania numeryczne map zasadniczych obrębów Dobrzyniewo Duże, Michałowo rolne, Michałowo, Choroszcz, Czarna Białostocka, Zabłudów, Łapy, Suraż, Poświętne, Supraśl, Zawady, Juchnowiec Kościelny oraz opracowanie numeryczne map ewidencji gruntów 46 obrębów z gminy Michałowo, Michałowo rolne, Michałowo, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Zawady,

929 701,11 zł

ü opracowania geodezyjne i kartograficzne

30 717,51 zł

ü szkolenia

9 700,00 zł

· zakupy inwestycyjne

116 793,09 zł

· usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z prowadzeniem i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

600 000,00 zł

· przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

321 106,52 zł

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 zatwierdzono Uchwałą Nr XVII/141/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005. Stanowił on załącznik nr 1 do tej Uchwały.

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wprowadzono Uchwałą Nr XVIII/151/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 czerwca 2004 roku. Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano w wysokości 1 642 500 zł, natomiast wydatki określono na kwotę 2 332 500,00 zł,

Przychody wykonane Funduszu za rok 2005 wykazane w sprawozdaniu Rb-33 wyniosły 1 610 310,26 zł, w tym dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 6 101 zł.

Jako wydatki z Funduszu wykazano:

· zakup materiałów i wyposażenia

707,80 zł

· usługi pozostałe za kwotę,

300 975,74

a w tym prace geodezyjne z zakresu:

ü opracowanie numeryczne map zasadniczych obrębów Tykocin, Turośń Kościelna,

166 385,51 zł

ü aktualizacja części kartograficznej operatu ewidencyjnego obrębu Krynickie

2 690,00 zł

ü opracowania geodezyjne i kartograficzne

109 301,20 zł

ü przeliczenia osnów geodezyjnych

18 538,03 zł

ü przepisy prawne

377,00 zł

ü prowizje bankowe

31,00 zł

ü szkolenia

3 653,00 zł

· usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z prowadzeniem i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego

710 000, 00 zł

· wydatki inwestycyjne

71 682,47 zł

· przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

271 334,08 zł

Razem wydatki poniesione z Funduszu w roku 2005 wyniosły 1 354 700,09 zł.

Ustalono, iż podstawę do naliczania wpłat na Fundusze Centralny i Wojewódzki w roku 2004 stanowiła kwota 1 605 532,61 zł. Należne kwoty za poszczególne kwartały 2004 roku przekazano przelewami: z dnia 13 kwietnia 2004 roku, 09 lipca 2004 roku, 08 października 2004 roku i 10 stycznia 2005 roku.

Wysokość tych kwot wyszczególniono poniżej:

· I kwartał

22 367,16 zł

22 367,16 zł

· II kwartał

54 045,10 zł

54 045,10 zł

· III kwartał

33 596,15 zł

33 596,15 zł

· IV kwartał

50 544,85 zł

50 544,85 zł

Razem

160 553,26

160 553,26 zł

Jak wynika z „informacji o wynikach kontroli wykonania planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 roku” opracowanej w maju 2005 roku przez NIK wysokość przelewów redystrybucyjnych w 2004 roku była zawyżona o kwotę 16400 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w tej sprawie przez Skarbnika Powiatu Białostockiego, nadpłata została skorygowana przy naliczaniu należnych kwot w I kwartale 2005 roku. Kwota wpływów za I kwartał 2005 roku została pomniejszona o kwotę 131 967,34 zł tj. kwotę wpływów za lata 2003-2004 stanowiących przychody wymienione w §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku.

Wykonane przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2005 wyniosły 1 356 670,40 zł.

Należne kwoty podlegające przekazaniu na Fundusze Centralny i Wojewódzki za poszczególne kwartały 2005 roku zostały określone przez kontrolowaną jednostkę w następujących wysokościach:

· I kwartał

15 544,24 zł

15 544,24 zł

· II kwartał

45 686,32 zł

45 686,32 zł

· III kwartał

37 269,42 zł

37 269,42 zł

· IV kwartał

37 167,06 zł

37 167,06 zł

Razem

135 667,04

135 667,04

Należne kwoty za poszczególne kwartały 2005 roku przekazano przelewami w terminach:
19 kwietnia 2005 roku, 19 lipca 2005 roku, 18 października 2005 roku, 19 stycznia 2006 roku.

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdza się, że w okresie objętym kontrolą naliczanie i przekazywanie należnych kwot na Fundusze Centralny i Wojewódzki odbyło się z zachowaniem zasad wynikających z przepisów art. 41, ust. 3 i 3a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustalono, że kontrolowana jednostka przekazywała Marszałkowi Województwa informacje o wysokości przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za poszczególne kwartały roku 2004 i 2005,
i o wysokościach deklarowanych wpłat na Fundusze Centralny i Wojewódzki, zachowując terminy wynikające z zapisu §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą — zakupy usług przez kontrolowaną jednostkę, dokonywane były z zastosowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. Najczęściej stosowaną formą udzielania zamówień były przetargi nieograniczone. W toku kontroli nie stwierdzono, by w przetargach na udzielane zamówienia publiczne dotyczące prac geodezyjnych i kartograficznych uczestniczyli pracownicy Starostwa, realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii.

2. Gospodarowanie środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

W 2004 roku kontrolowanej jednostce udzielono dotacji na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych:

· dział 710 rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie

140 000,00 zł

· dział 710 rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie

20 000 zł

Ze środków dotacji rozdział 71013 sfinansowano następujące zadania:

· opracowanie numeryczne map ewidencyjnych 46 obrębów z gminy Michałowo, za kwotę

70 000,00 zł

· opracowanie numerycznej mapy zasadniczej i numerycznej mapy ewidencyjnej obrębu Dobrzyniewo Duże, za kwotę

55 000,00 zł

· opracowanie numerycznej mapy zasadniczej i numerycznej mapy ewidencyjnej obrębów Michałowo i Michałowo rolne, za kwotę

15 000,00 zł

Powyższe zamówienia udzielone zostały w trybie przetargów nieograniczonych.

Środki dotacji rozdziału 71014 przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

· opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu ujednolicenia zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków, za kwotę

8 906,00 zł

· opracowanie dokumentacji projektowej działek 856/1 i 857/1 obręb Wojszki za kwotę

610,00 zł

· opracowanie numerycznej mapy zasadniczej i numerycznej mapy ewidencyjnej obrębów Juchnowiec Kościelny, Poświętne i Zawady za kwotę

10 484,00 zł

Zamówień na powyższe prace geodezyjne dokonano w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

W roku 2005 na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych kontrolowanej jednostce udzielono następujących dotacji:

· dział 710 rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie

100 000 zł

· dział 710 rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie

10 000 zł

W ramach dotacji rozdziału 71013 sfinansowano wykonanie prac geodezyjnych związanych z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej i numerycznej mapy ewidencji gruntów obrębu Turośń Kościelna. Natomiast ze środków dotacji rozdziału 71014 wykonano aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Krynickie gm. Zabłudów.

Powyższych zamówień dokonano w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Ustalono, że w opisanych powyżej przetargach o udzielenie zamówień publicznych nie uczestniczyli pracownicy realizujący w kontrolowanej jednostce zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Starostę Białostockiego poinformowano o prawie do zgłaszania zastrzeżeń, odnośnie ustaleń zawartych w protokóle, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokółu.

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego
w Białymstoku.

Białystok, dn. 27. 04. 2006 roku

Jednostka kontrolowana

Kontrolujący:

STAROSTA

/-/

Wiesław Pusz

SKARBNIK

Powiatu Białostockiego

/-/

Maria Borodziuk

Mirosława Dudar /-/

Hubert Filipowicz /-/

Jarosław Kapica /-/


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-04-27 14:37:46
Data publikacji:  2006-04-27 14:37:46
Data modyfikacji:  2006-04-27 14:45:16 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl