Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25089370   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: kontrola problemowa UG Wąsosz. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

protokół z kontroli problemowej UG Wąsosz
Autorzy: Wincenty Wacław Walewski,

PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, powiat grajewski, województwo podlaskie; REGON 000548502, NIP 719-10-10-644.

Kierownikiem Urzędu Gminy Wąsosz jest Wójt Gminy Wąsosz Pan Czesław Ołdakowski, wybrany w dniu 27 października 2002 roku. Obowiązki Wójta objął z chwilą złożenia ślubowania na sesji Rady Gminy Wąsosz w dniu 19 listopada 2002 roku.

Kontrolę w dniach 21 — 24 marca 2006 roku przeprowadził Wincenty Wacław Walewski starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 7/06 z dnia 27 lutego 2006 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Panią Lidię Stupak.

Przedmiotem kontroli było załatwianie skarg i wniosków obywateli oraz udostępnianie informacji publicznej w roku 2005 i 2006 do dnia kontroli.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Sekretarz Gminy Pani Danuta Modzelewska,

- inspektor Pani Helena Chorosz,

- inspektor Pani Jadwiga Piechocińska.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Załatwianie skarg i wniosków obywateli.

1) Rada Gminy Wąsosz, zwana dalej Radą, nie unormowała przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, w sprawach należących do jej właściwości, w tym nie ustaliła dni i godzin przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, np. przez Przewodniczącego Rady. Jedyne unormowanie w tym zakresie zawarte w statucie gminy Wąsosz, zwanym dalej statutem, uchwalonym uchwałą Nr IV/26/03 Rady z dnia 28 marca 2003 roku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 39, poz. 867), dotyczyło analizowania, opiniowania i kontroli spraw m.in. w zakresie trybu załatwiania skarg i wniosków mieszkańców (§ 65 ust. 2 pkt 5).

Zgodnie z art. 253 § 1 — 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanego dalej K.p.a., organy samorządu terytorialnego są obowiązane przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach, a kierownicy tych organów lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu oraz dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności.

2) Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Wójta Gminy Wąsosz, zwanego dalej Wójtem, uregulowano regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Wąsosz, zwanego dalej Urzędem, nadanym zarządzeniem Nr 23/03 Wójta z dnia 10 października 2003 roku, zmienionym zarządzeniami Wójta Nr 2/05 z dnia 25 lutego 2005 roku i Nr 4/05 z dnia 15 kwietnia 2005 roku.

Regulamin organizacyjny Urzędu, w rozdziale IV, zatytułowanym Rozpatrywanie skarg i wniosków, stanowił: § 21 1. Wójt Gminy a w razie jego dłuższej nieobecności Z-ca Wójta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków. 2. Wójt Gminy /Z-ca Wójta/ przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy urzędu, a w piątek od godz. 730do 1700. § 22 Pracownicy urzędu zobowiązani są do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu oraz udzielania wyjaśnień lub przyjmowania skarg i wniosków zgłaszanych do protokołu. § 23 Sekretarz Gminy koordynuje i nadzoruje sprawność i terminowość załatwiania skarg i wniosków oraz: 1/ kieruje interesantów do właściwych stanowisk w celu rozpatrywania skargi lub wniosku, 2/ kontroluje sposób załatwiani skarg i wniosków w urzędzie, 3/ udziela wyjaśnień w sprawie będącej przedmiotem skargi i wniosku, jeżeli zaś urząd nie jest właściwy do jej rozpatrzenia — informuje, gdzie powinien zainteresowany ją wnieść, 4/ przekazuje w/w sprawy do urzędów i instytucji właściwych do ich rozpatrzenia, ewidencjonuje skargi i wnioski w rejestrze. § 24 Wójt określa sposób rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz dokonuje dekretacji celem załatwienia przez właściwe stanowisko pracy. § 25 Załatwienie merytoryczne oraz rozpatrzenie skarg i wniosków należy do właściwego ze względu na przedmiot sprawy stanowiska pracy zaś, jeżeli sprawa dotyczy właściwości kilku stanowisk pracy wspólnie przez te stanowiska pracy. § 26 Po rozpatrzeniu skargi i wniosku pracownik przygotowuje pisemną odpowiedź z zachowaniem trybu i terminu określonego w przepisach. § 27 Odpowiedź powinna zawierać wyczerpujące wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, ustosunkowanie się do zarzutów lub propozycji oraz zawiadomienie o podjętych działaniach i rozstrzygnięciach. § 28 Odpowiedź na skargi lub wnioski podpisuje Wójt, a w razie jego dłuższej nieobecności Zastępca Wójta.

Ponadto regulamin organizacyjny Urzędu stanowił, że: środkami informacji oraz zawiadomienia interesantów o pracy Urzędu jest m.in. informacja w sprawie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta, Zastępcę Wójta lub pracowników Urzędu (§ 20 pkt 5); w celu wykonania powierzonych zadań stanowiska pracy rozpatrują i załatwiają skargi i wnioski interesantów (§ 44 pkt 7).

Regulamin pracy Urzędu, ustalony zarządzeniem Nr 2/2000 Wójta z dnia 19 grudnia 2000 roku i zmieniony zarządzeniami Wójta Nr 25/03 z dnia 27 listopada 2003 roku i Nr 1/05 z dnia 1 lutego 2005 roku, stanowił w załączniku Nr 1 w § 12 ust. 2 pkt 1 i 2, że w Urzędzie obowiązuje 8 godzinny dzień pracy od poniedziałku do piątku, a praca Urzędu odbywa się codziennie w godzinach 730 - 1530.

3) Informacja o czasie pracy Urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730do 1530, była umieszczona na wolnostojącej tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu.

Informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Wójta od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Urzędu oraz w piątek w godzinach 1530— 1700, była umieszczona na drzwiach wejściowych do sekretariatu Wójta oraz na wolnostojącej tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu. Informację o podobnej treści zamieszczono na stronie Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej BIP.

Informacja o przyjmowaniu obywateli przez Przewodniczącego Rady w każdą środę w godzinach od 9 00do 1100, w pokoju nr 4, była umieszczona na wolnostojącej tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze w budynku Urzędu, a także w BIP.

Dni i godziny przyjęć obywateli ustalił Przewodniczący Rady.

Informację o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Wójta przekazano (w dniu 24 kwietnia 2001 roku) kierownikom 10 (wszystkich) gminnych jednostek organizacyjnych, mających siedzibę poza budynkiem Urzędu, do wywieszenia na tablicy ogłoszeń, w siedzibach tych jednostek organizacyjnych.

4) Ogłoszenia: o przyjmowaniu skarg i wniosków w pokoju nr 6 przez pracownika Urzędu Panią Elżbietę Komosińską (informację taką zamieszczono też w BIP); o rozpatrywaniu przez Radę skarg dotyczących Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków w sprawach należących do jej właściwości, o rozpatrywaniu przez Wójta skarg dotyczących pracowników Urzędu, a skarg w pozostałym zakresie oraz wniosków w zakresie zadań Wójta przez pracowników Urzędu zgodnie z zakresem prowadzonych spraw, umieszczono na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze i w korytarzu na I piętrze w budynku Urzędu.

Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków: wpływających do Wójta powierzono inspektorowi ds. organizacyjno-kancelaryjnych Pani Elżbiecie Komosińskiej, zakresem czynności z dnia 3 lutego 2003 roku; wpływających do Rady powierzono inspektorowi ds. obsługi Rady Pani Jadwidze Piechocińskiej, zakresem czynności z dnia 23 lutego 2005 roku.

5) W Urzędzie prowadzono „Ewidencję przyjęć obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków”, od grudnia 2003 roku. W ewidencji tej, w okresie objętym kontrolą, wpisano przyjęcie 15 obywateli (wszystkie w roku 2005).

Sprawy z jakimi zgłaszali się mieszkańcy gminy dotyczyły głównie spraw: poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego w miejscowości Wąsosz, w związku eksploatacją kruszywa na miejscowej żwirowni (przejazdy samochodów przewożących kruszywo); warunków zabudowy indywidualnych działek mieszkańców; problemów granicznych w relacji działki osób fizycznych i droga gminna.

6) Urząd posiadał druki protokołu przyjęcia skargi i wniosku wnoszonych ustnie. Nie zanotowano skarg i wniosków wnoszonych ustnie do protokołu, faksem lub pocztą elektroniczną.

7) Prowadzono centralny „Rejestr skarg i wniosków” o symbolu OR.0560 (kat. arch. A), założony w roku 1976. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków powierzono inspektorowi ds. organizacyjno-kancelaryjnych Pani Elżbiecie Komosińskiej.

Rejestr skarg i wniosków zawierał rubryki: liczbę porządkową, pod którą skargę i wniosek rejestrowano; datę wpływu; imię i nazwisko zainteresowanego, nazwę instytucji, redakcji itp.; adres zainteresowanego, instytucji, redakcji itp.; przedmiot skargi, wniosku; datę zlecenia załatwienia; komu zlecono załatwienie (do kogo skierowano skargę, wniosek); termin załatwienia; datę wpływu po załatwieniu; sposób załatwienia; datę wysłania zawiadomienia; kogo zawiadomiono; uwagi.

8) W teczce aktowej OR.0564”Nadzór i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków” (kat. arch. B-3), założonej na rok 2006, przechowywano dokumentację związaną z informacją o wpływie skarg i wniosków w roku 2005, przekazaną Wojewodzie Podlaskiemu.

9) W rejestrze skarg i wniosków, w okresie objętym kontrolą, nie zarejestrowano skarg i wniosków, o których mowa w art. 227 i 241 K.p.a..

2. Udostępnianie informacji publicznej.

1) Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich, określone w rozdziale 5 statutu, stanowiły: […] § 20. 1. Działalność organów gminy jest jawna, co oznacza prawo obywateli do: 1) uzyskiwania informacji; 2) wstępu na sesje Rady; 3) wstępu na posiedzenia Komisji Rady; 4) dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych. 2. Uprawnionym do dostępu do dokumentów i korzystania z nich jest każdy zainteresowany. 3. Dysponentem dokumentów jest Kierownik Urzędu. Kierownik Urzędu jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań, aby dysponować dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępniania. 4. Udostępnianiu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym, związane z wykonywaniem zadań publicznych, sporządzone w przepisanej formie przez: a) organy gminy, b) organy nadzoru i kontroli nad gminą. Udostępnieniu podlegają w szczególności: a) uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta, b) wnioski i opinie Komisji Rady Gminy, c) interpelacje i wnioski Radnych, d) protokoły z posiedzeń Rady i Komisji, e) protokoły kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Kontroli Skarbowej, f) akty Nadzoru. 5. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności wynika z ustaw. 6. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony postępowaniu administracyjnym, regulują właściwe przepisy. 7. Udostępnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do: 1) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach; 2) wglądu do dokumentów; 3) możliwości sporządzania notatek i odpisów. 8. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez Kierownika Urzędu. Udzielając informacji pracownik wskazuje uprawnionemu formę, w jakiej dany dokument jest udostępniany. 9. Wgląd do dokumentów publicznych jest realizowany w formie: 1) powszechnej publikacji; 2) sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu publicznego; 3) bezpośredniego udostępniania dokumentu uprawnionemu na jego wniosek; 10. Powszechnej publikacji dokonuje się w: 1) Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego; 2) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy; 3) tablicach ogłoszeń w sołectwach. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego określają właściwe przepisy. 11. Sukcesywne udostępnienie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych następuje, w drodze wykładania lub wywieszania dokumentów dla zainteresowanych, w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. 12. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty: 1) uchwały Rady; 2) zarządzenia Wójta; 3) protokoły z sesji Rady. Dokumenty udostępnia się wyłącznie w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy w Wąsoszu, w godzinach pracy i w obecności pracownika. 13. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów, których udostępnienie nie może być dokonane w formie powszechnej publikacji lub sukcesywnego udostępnienia. Udostępnienia dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego. Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem, o ile środki techniczne, którymi dysponuje urząd umożliwiają przekazanie w taki sposób, o jaki wnioskował uprawniony. Jeżeli dokument nie może być udostępniony niezwłocznie, należy podać uprawnionemu przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnienia, nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dokument nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego, Kierownik Urzędu decyduje o innej formie udostępnienia, podając uzasadnienie tego stanu rzeczy. 14. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem. W przypadku nieudostępnienia dokumentów z tytułu wyłączenia jawności niektórych danych, należy podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać organ lub osobę, która takiego wyłączenia dokonała. 15. Na wniosek uprawnionego, Kierownik Urzędu lub wyznaczony przez niego pracownik, uwierzytelnia kopie przez złożenie podpisu na pieczęci. Dokumentów publicznych podlegających powszechnej publikacji nie uwierzytelnia się. 16. W przypadku, gdy jest zbędne udostępnienie całego dokumentu, upoważniony przez Kierownika Urzędu pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu.

Ponadto statut stanowił, że: informacje o zwołaniu sesji Rady umieszcza się w miejscach przeznaczonych do publicznych ogłoszeń (§ 27 ust. 3); sesje Rady są jawne i może w nich uczestniczyć publiczność (§ 36 ust. 1 i 3).

2) Urząd miał założoną stronę w BIP. W BIP zamieszczono informacje, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, z wyjątkiem informacji: o ciężarach publicznych, o pomocy publicznej, o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, o organizacji i trybie działania Gimnazjum Publicznego w Wąsoszu.

3) Jawność działania organów gminy zapewniono poprzez:

- powiadamianie mieszkańców gminy o terminie, miejscu i porządku sesji Rady w formie zawiadomienia Przewodniczącego Rady, umieszczanego na tablicach ogłoszeń w korytarzu na parterze i w korytarzu na I piętrze w budynku Urzędu; stwierdzono w czasie kontroli, że zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady na dzień 31 marca 2006 roku było umieszczone na obu tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu (dowód — akta kontroli, dalej a.k., str. 1); informacje o zwołaniu sesji Rady zamieszczano w BIP,

- powiadamianie mieszkańców gminy o terminie, miejscu i porządku posiedzeń komisji Rady w formie zawiadomień przewodniczących komisji Rady, umieszczanych na tablicach ogłoszeń w korytarzu na parterze i w korytarzu na piętrze w budynku Urzędu (dowód — a.k. str. 2 i 3),

- obwieszczenie informujące, że sesje Rady i posiedzenia komisji Rady są jawne i w związku tym każdy obywatel ma prawo wstępu na salę obrad, umieszczone na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze i w korytarzu na I piętrze w budynku Urzędu oraz w BIP.

- informację na temat udostępniania dokumentów dotyczących zadań publicznych realizowanych przez gminę, w tym protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji Rady w pokoju nr 9 przez inspektora ds. obsługi Rady Panią Jadwigę Piechocińską, umieszczoną na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze i w korytarzu na I piętrze w budynku Urzędu oraz w BIP,

4) W BIP zamieszczono, zgodnie z wymogiem art. 24i ustawy o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe: radnych i pracowników samorządowych złożone w roku 2003 za rok 2002, w roku 2004 za rok 2003 i w roku 2005 za rok 2004.

W BIP nie zamieszczono, co wymagał art. 24j ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, informacji i oświadczeń radnych i pracowników samorządowych dotyczące ich najbliższych.

5) Jako miejsce udostępniania do wglądu w Urzędzie: zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, wyznaczono pokój nr 10 (pokój Sekretarza Gminy); zbioru aktów prawa miejscowego oraz dokumentów dotyczących zadań publicznych realizowanych przez gminę, w tym protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji Rady, wyznaczono pokój nr 9 (stanowisko pracy ds. obsługi Rady).

W Urzędzie zapewniono możliwość korzystania przez zainteresowanych z BIP, za pośrednictwem pracownika Urzędu, na wyznaczonym stanowisku komputerowym. W Urzędzie nie zainstalowano urządzeń ogólnodostępnych, typu urzędomat, infomat, umożliwiających wgląd do aktów prawnych i dokumentów urzędowych.

6) Urząd posiadał druki wniosku o udostępnienie informacji publicznej, która nie była publikowana w BIP. Formularze wniosku były dostępne w formie papierowej w siedzibie Urzędu oraz do pobrania w BIP.

Prowadzono, od roku 2003, „Rejestr wniosków w sprawie udostępnienia informacji publicznej”, zawierający rubryki , umożliwiające zamieszczanie następujących danych obejmujących: liczbę porządkową, pod którą rejestrowano wniosek; datę wpływu wniosku, zgłoszenia ustnego; podmiot udostępniający informację; osobę lub podmiot wytwarzający informację; datę udostępnienia; formę udostępnienia informacji; komu udostępniono; potwierdzenie udostępnienia (data i podpis).

W okresie objętym kontrolą w rejestrze zarejestrowano 4 wnioski o udostępnienie informacji publicznej (2 wnioski w roku 2005 i 2 wnioski w roku 2006 do dnia kontroli). Wnioski dotyczyły udostępnienia protokołu sesji Rady, protokołu spotkania w Urzędzie, danych dotyczących gminy, dokumentu będącego przedmiotem sesji Rady. Trzy wnioski złożono bezpośrednio w Urzędzie, w tym 2 na drukach udostępnionych w Urzędzie. Jeden wniosek wpłynął pocztą elektroniczną. Wnioski załatwiono pozytywnie, w tym 3 w dniu zgłoszenia, a jeden również z zachowaniem ustawowego czternastodniowego terminu, określonego w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w żądanej przez wnioskodawców formie tj. w formie kserokopii dokumentów — 3 wnioski i w formie przekształconej informacji — 1 wniosek. Kserokopie dokumentów wnioskodawcy odebrali osobiście w siedzibie Urzędu. Jedną informację przekazano pocztą elektroniczną.

Od wnioskodawców nie pobierano opłaty z tytułu kosztów poniesionych w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji. Do dnia kontroli tej kwestii formalnie nie uregulowano.

7) W okresie objętym kontrolą (od dnia 3 listopada 2005 roku — daty obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zwanego dalej rozporządzeniem Rady Ministrów) nie wpłynęły do Urzędu wnioski od podmiotów publicznych i podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, a realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa, porozumień lub zlecenia przez podmiot publiczny, o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych.

W celu wykonania postanowień § 3 ust. 3 i § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów, na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze i w korytarzu na I piętrze w budynku Urzędu, umieszczono informację następującej treści: Rejestry publiczne prowadzone w Urzędzie Gminy Wąsosz są udostępniane dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych wykonujących zadania publiczne w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu w formie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

W BIP nie zamieszczono informacji o warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym oraz o formacie, w którym dane są udostępniane, a także o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (§ 3 ust. 3 i § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów).

8) Urząd posiadał zbiór aktów prawa miejscowego, stanowionych przez gminę. Wyodrębniony ze zbioru uchwał Rady, zbiór aktów prawa miejscowego obejmował uchwały Rady od 1998 roku, w tym 43 uchwały podjęte w okresie kadencji 2002 — 2006. Zbiór ten był przechowywany w podteczce RG.0150-1”Uchwały rady gminy. Prawo miejscowe”, założonej na lata 2002 — 2006 (kat. arch. A). Prowadzono „Rejestr uchwał rady gminy. Prawo miejscowe” o symbolu RG.0150-1”, założony w grudniu 1998 roku (kat. arch. A).

Informację o udostępnianiu do wglądu zbioru aktów prawa miejscowego w pokoju nr 9 (na stanowisku pracy ds. obsługi Rady), umieszczono na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze i w korytarzu na I piętrze w budynku Urzędu oraz w BIP.

9) Urząd posiadał zbiory Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego (od roku 1984). Informację na temat udostępniania do wglądu zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w pokoju nr 10 (pokój Sekretarza Gminy), umieszczono na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze i w korytarzu na I piętrze w budynku Urzędu oraz w BIP.

Urząd nie posiadał zbioru Monitora Polskiego B. Obowiązek prowadzenia takiego zbioru i udostępniania go nieodpłatnie do powszechnego wglądu w siedzibie i w godzinach pracy Urzędu ustalił art. 26 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

10) Zadania wynikające z udostępniania informacji publicznej zostały ujęte w zakresach czynności pracowników:

- Sekretarza Gminy Pani Danuty Modzelewskiej (zakres czynności z dnia 1 lipca 2003 roku), polegające na prowadzeniu spraw związanych z informatyzacją Urzędu i z zakresu udostępniania informacji publicznych oraz odpowiedzialności za redagowanie treści zamieszczanych w BIP, a ponadto nadzorowaniu obsługi BIP,

- inspektora Pani Heleny Chorosz (zakres czynności z dnia 1 marca 2005 roku), polegające na prowadzeniu obsługi BIP i współpracy z osobą odpowiedzialną za redagowanie treści BIP oraz współpracy z Politechniką Białostocką Wydziałem Informatyki w zakresie korzystania z systemu informatycznego „Podlaski Biuletyn Informacji Publicznej”,

- inspektora Pani Jadwigi Piechocińskiej (zakres czynności z dnia 23 lutego 2005 roku), polegające na udostępnianiu zainteresowanym zbioru przepisów prawa miejscowego, dokumentów dotyczących zadań publicznych realizowanych przez gminę, w tym protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji Rady oraz przekazywaniu zawiadomień o zwołaniu sesji Rady do publikacji w BIP.

Wyniki kontroli omówiono z Wójtem Panem Czesławem Ołdakowskim i Sekretarzem Gminy Panią Danutą Modzelewską w dniu 24 marca 2006 roku.

Wójta Pana Czesława Ołdakowskiego poinformowano o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole przed podpisaniem protokołu oraz złożenia wyjaśnień do stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręczono Wójtowi Panu Czesławowi Ołdakowskiemu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu pod pozycją 1 w roku 2006.

Wąsosz, 3 kwietnia 2006 roku

wz. Wójta Zastępca Wójta

/-/ Danuta Modzelewska

Starszy inspektor wojewódzki

/-/ Wincenty Wacław Walewski


Publikator: Monika Kondratowicz Data utworzenia:  2006-04-03 09:01:35
Data publikacji:  2006-05-05 09:01:35
Data modyfikacji:  2006-05-05 09:04:30 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl