Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26650829   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: protokół z kontroli problemowej UG Mistkowo. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

Białystok, 21 kwietnia 2006 r.

PN.III.WWW.0932/14 /06

P a n

Jerzy WRÓBLEWSKI

Wójt Gminy Miastkowo

Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462) w dniach 6, 7 i 10 kwietnia 2006 roku Wydział Prawny i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w podległym Panu Urzędzie Gminy kontrolę w zakresie załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz udostępniania informacji publicznej.

Kontrolą objęto rok 2005 i 2006 do dnia kontroli.

W czasie kontroli zbadano sposób przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz przestrzeganie przepisów prawa w zakresie udostępniania informacji publicznej i danych zgromadzonych w rejestrach publicznych.

Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 13 kwietnia 2006 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, pomimo występowania uchybień wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawa, a mianowicie:

1) Rada Gminy nie ustaliła terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, należących do jej kompetencji, w myśl postanowień art. 253 K.p.a.,

2) nie zapewniono w siedzibie Urzędu Gminy dostępu do powszechnego wglądu zbioru Monitora Polskiego B, zgodnie z wymogiem art. 26 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,

3) na „podmiotowej” stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy nie udostępniono: niektórych informacji wymaganych art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj.: o ciężarach publicznych; o pomocy publicznej; dokumentacji przebiegu i efektów kontroli własnych, prowadzonych przez komisje Rady Gminy i pracowników Urzędu; o trybie działania organów jednostek pomocniczych (sołectw) i ich kompetencjach; wymaganych § 3 ust. 3 i § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym informacji o warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym oraz o formacie, w którym dane są udostępniane, a także o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Informując o powyższych ustaleniach proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach w celu usunięcia uchybień i nieprawidłowości lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru


Publikator: Monika Kondratowicz Data utworzenia:  21.04.2006 10:02:13
Data publikacji:  05.05.2006 10:02:13
Data modyfikacji:  05.05.2006 10:02:13 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl