Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081716   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - PODGiK SP w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Białystok, dn. 09.05.2005 roku

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-13-

RR.I.MD.0932-3/06

Pan

Wiesław Pusz

Starosta Białostocki

W dniach od 28 do 31 marca 2006 roku, zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przeprowadził w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową, której celem była ocena prawidłowości realizacji n/w zadań:

· organizacja i funkcjonowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej,

· prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

· uzgadnianie, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

· zakładanie osnów szczegółowych,

· dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Kontrolą objęto n/w okresy działalności jednostki:

1. zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej – od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia kontroli;

2. zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania osnów szczegółowych – od 1 stycznia 2004 roku do dnia kontroli;

3. zagadnienia związane z uzgadnianiem, koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – od 1 stycznia 2004 roku do dnia kontroli;

4. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych – od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2005 roku;

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

I. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ø Stwierdzono, że w przypadku prac geodezyjnych zarejestrowanych pod Nr KERG 1950-96/05, 2173-15/04, 1947-38/05, 2283-23/04, 2002-22/05, wynikami pomiaru, nie zaktualizowano numerycznej mapy zasadniczej oraz mapy ewidencji gruntów i budynków. Szczegóły sytuacyjne zamierzone w trakcie wykonania prac geodezyjnych wykazano na mapach odmiennie niż wynika to ze szkiców polowych, jak również nie oznaczono funkcji użytkowej budynków.

Ø Materiały udostępniane z zasobu na zgłoszenia prac geodezyjnych w formie kopii nie są opatrywane stosownymi klauzulami.

Ø Treść pieczęci umieszczanej na dokumentach nie broszurowanych, nie jest zgodna ze wzorem nr 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Ø W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Filia w Łapach nie zawsze przy przekazywaniu dokumentacji do zasobu żądano od wykonawców wniosków w sprawie włączenia dokumentacji technicznej do zasobu. Na wnioskach nie odnotowywano dat przekazania dokumentacji do ośrodka, dotyczy spraw 2283-23/2004, 2228-41/2004.

Ø Do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku nie są przekazywane w terminach deklarowanych w zgłoszeniach prac geodezyjnych – materiały powstałe w wyniku wykonania tych prac. Dotyczy to następujących jednostek wykonawstwa geodezyjnego:

ü Geodeta uprawniony Marian Bezubik – 22 prace,

ü Geodeta uprawniony Leszek Dyszkiewicz,- 24 prace,

ü Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku – 11 prac,

ü Geodeta uprawniony Andrzej Dąbrowski – 13 prac,

ü Geodeta uprawniony Józef Gąsowski – 16 prac,

ü Geodeta uprawniony Wiesław Piechowski –10 prac,

ü Geo-Las s.c. – 15 prac,

ü Geodeta uprawniony Sławomir Leszek Grabowski – 38 prac,

ü Biuro usług Geodezyjno – Kartograficznych J i T Jazurek – 13 prac,

ü Geodeta uprawniony Antoni Kozak – 18 prac,

ü Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych „ Jan Kraśnicki” – 41 prac,

ü Usługi Geodezyjne Antoni Łapiński – 10 prac,

ü Geodeta uprawniony Mirosław Maksymiuk – 48 prac,

ü Geodeta uprawniony Wojciech Robert Mojsak – 35 prac,

ü Geodeta uprawniony Mirosław Mirończuk – 11 prac,

ü Geodeta uprawniony Marek Mystkowski – 21 prac,

ü Geodeta uprawniony Czesław Nieciecki – 11 prac,

ü Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Mieczysław Nowicki –27 prac,

ü Podlaskie Biuro Geodezji sp. z o.o. – 57 prac

ü Geodeta uprawniony Krzysztof Osoliński – 15 prac,

ü Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. –27 prac,

ü Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „ Pryzmat” – 74 prace,

ü Geodeta uprawniony Michał Puczkielewicz – 15 prac,

ü Geodeta uprawniony Jarosław Sokół – 43 prace;

ü Geodeta uprawniony Jerzy Sznajder – 42 prace;

ü Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „ Witmar”s.c – 33 prace;

ü Geodeta uprawniony Tadeusz Wilczewski – 14 prac,

ü Usługi Geodezyjne i Projektowania w Budownictwie „ Wodnik” – 10 prac,

ü Geodeta uprawniony Krzysztof Zaleski – 13 prac.

Ø Nieprawidłowo naliczono opłaty za dokumenty udostępniane z zasobu do wykonania prac geodezyjnych – dotyczy spraw oznaczonych nr umowy zlecenia 4761-1/2005 (faktura nr 4758/PODGIK/2005) i 3435-1/2005 (faktura nr 3432/PODGIK/2005).

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

Ø Na bieżąco aktualizować wynikami pomiaru dokumenty zasobu prowadzone w formie numerycznej tj. mapę zasadniczą i mapę ewidencji gruntów i budynków.

Ø Opłaty za udostępniane dokumenty z zasobu na zgłoszenia prac geodezyjnych winny być naliczane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

Ø Dokumenty udostępniane z zasobu na zgłoszenia prac geodezyjnych w formie kopii, opatrywać stosownymi klauzulami.

Ø Treść klauzuli umieszczanej na dokumentach nie broszurowanych winna odpowiadać wzorowi nr 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Ø Przy przekazywaniu dokumentacji do zasobu każdorazowo żądać od wykonawców wniosków w sprawie włączenia dokumentacji technicznej do zasobu, jak również odnotowywać daty wpływu dokumentacji do ośrodka.

Ø Podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania od jednostek wykonawstwa geodezyjnego, by materiały z wykonanych prac geodezyjnych przekazywali do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku w terminach deklarowanych w zgłoszeniach prac geodezyjnych.

Odpowiedzi odnośnie realizacji zaleceń zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, oczekuję w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/

Marian Brożyna


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-05-09 13:49:27
Data publikacji:  2006-05-09 13:49:27
Data modyfikacji:  2006-05-09 13:49:27 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl