Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351200   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola PUP w Łomży. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

 

 

problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1,    nr REGON -u 450708638  NIP 718-12-19-408  zwanym w dalszej treści "Urzędem", podległym Staroście Powiatu  Łomżyńskiego.

Dyrektorem PUP jest Pan Mieczysław Bieniek

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

1. Renata Bożena Krzyżewska - starszy inspektor wojewódzki

2. Irena Szaruta - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 43/06 z dnia 15 marca  2006 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniach 16.03.-17.03. 2006 r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2006 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał:

Pani  Danuta Jarota  - Z-ca Dyrektora PUP

Pani Cecylia Sachmacińska -Kierownik Działu Świadczeń.

Kontrola problemowa dotyczyła:

Przestrzegania prawa w zakresie przyznawania i pozbawiania statusu bezrobotnego oraz wypłacania zasiłków.

Celem kontroli było dokonanie analizy i oceny prawidłowości realizacji zadań, wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm ) przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, w zakresie:

1. Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
2. Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku ,
3. Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
4. Gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług Urzędu,
5. Udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur , ulotek , biuletynów itp.
6. Udzielenie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy,
7. Wydawanie decyzji administracyjnych dot. odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W trakcie kontroli podlegała ocenie prawidłowość stosowania następujących przepisów prawa:

  1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego ( Dz. U. Nr 219, poz. 2222),

 

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

 

Powiatowy Urząd  Pracy w  Łomży  zasięgiem  swego działania obejmuje miasto Łomża;  gminy miejsko - wiejskie: Jedwabne, Nowogród i gminy wiejskie: Zbójna,  Przytuły,  Wizna, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Białymstoku wynosiła na dzień 28 lutego 2006r. ogółem 7928 osób, w tym 958 osób z prawem do zasiłku.

Wg istniejącej w dniu kontroli struktury organizacyjnej Urzędu  zadania będące przedmiotem kontroli realizowane są przez n/w komórki

Dział Świadczeń

Dział Finansowo- Księgowy

Dział Organizacyjny

Wg stanu na koniec grudnia 2005 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zatrudniał 54 osoby, w tym 14 osób w ramach robót publicznych i 1 osoba staż.

 

USTALENIA KONTROLI

 

Kontrolą objęto dokumenty II półrocza 2005 r.

Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, art.9 ust.1 pkt 4 ustawy.

W celu zbadania prawidłowości kwalifikowania osób bezrobotnych rejestrujących się w Urzędzie losowo wybrano do analizy karty rejestracyjne o numerach:

46333; 48392;36585; 4397

Na podstawie dokumentów stwierdzono, że przestrzegany jest wymóg składania kompletu dokumentów, wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz.2607z późn. zm.).  Osoba rejestrująca się przedkłada pracownikowi Urzędu dokonującemu rejestracji: dowód osobisty, dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły, bądź kursu, szkolenia, świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień (zaświadczenie z ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy).

Przedstawione do kontroli karty rejestracyjne wypełnione są czytelnie, zawierają oświadczenia osoby rejestrującej się oraz podpis pracownika.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia art.9 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy.

Prawidłowość ustalania prawa do zasiłku wynikającego z art. 71 ustawy przeanalizowano na podstawie kart rejestracyjnych osób bezrobotnych o  numerach:

230905/0004, 100100/0047, 090799/0060, 040505/0016, 071100/0039

Szczegółowej analizie poddano dokumentację o numerach: 230905/0004;090799/0060; 100100/0047

Osobie zarejestrowanej w dniu 3.10.2005r. decyzją z dnia 11.10.2005r. Nr 1581/10/05 przyznano prawo do zasiłku od dnia 11.10.2005r.w wysokości 521,90 zł.  W ostatnim miejscu zatrudnienia w/w osoba była zatrudniona na czas określony.

Osoba zarejestrowana w dniu 23.09.2005r. decyzją z dnia 3.10.2005r. Nr 60/10/05 przyznano prawo do zasiłku od dnia 1.10.2005 r. w wysokości 417,60 zł po zakończeniu odbywania służby wojskowej. W karcie widnieje zapis, iż w/w odbywał zasadniczą służbę wojskową w okresie od 3.11.2004r. do 22.09.2005r., co zostało potwierdzone na podstawie przedłożonej książeczki wojskowej.

Osobie zarejestrowanej w dniu 13.06.2005r. decyzją z dnia 23.06.2005r. Nr 3978/6/05 przyznano prawo do zasiłku od dnia 21.06.2005r.w wysokości 521,90 zł.  Rozwiązanie umowy o pacę w wyniku wypowiedzenia przez pracodawcę.

W analizowanej dokumentacji wszystkie zainteresowane osoby spełniają wymóg art.71ust.1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. w okresie 18 m-cy poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez 365 dni były zatrudnione i osiągały wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia. Ponadto nie było dla nich propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy.

W analizowanych kartach rejestracyjnych zwracano uwagę na datę rejestracji bezrobotnego, datę wydania decyzji oraz ustalenie podstawy przyznania zasiłku. Podstawa prawna wydania na decyzji również nie budzi zastrzeżeń.

Ponadto analizie poddano dokumentację z zakresu wydawania decyzji o:

o uznaniu lub o odmowie uznania danej osoby za osobę bezrobotną oraz o utracie statusu bezrobotnego oraz o przyznaniu, o odmowie przyznania, o wstrzymaniu wypłaty oraz o utracie lub o pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego albo stypendium

47761

osobie zarejestrowanej w dniu 29.04.2005 r. decyzją z dnia 29.04.2005 r. Nr 1584/4/05 przyznano status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, po odbyciu zasadniczej służby wojskowej. W dniu 20.09.2005 r. bezrobotny złożył oświadczenie informujące o rozpoczęciu nauki z dniem 1.10.2005 r. następnie decyzją z dnia 3.10.2005 r. orzeczono o utracie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku z dniem 1.10. 2005 r. w związku z podjęciem nauki w systemie dziennym.

 

32007

osobie zarejestrowanej w dniu 5.08.05r. decyzją z dnia 5.08.2005r. Nr 370/8/05 przyznano prawo do zasiłku od dnia 13.08.2005r. w wysokości 417,60 zł tj. ( 80%) na okres 6 miesięcy, W dniu 2.12.2005 r. ZUS oddział Białystok poinformował Urząd, iż bezrobotnej przyznano rentę od dnia 13.03.2005 r. do grudnia 2006 r. następnie decyzja z dnia 6.02.2006 r. nr 303/2/06 orzekł o utracie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku od dnia 1.09.2005 r.

 

47583

osobie zarejestrowanej w dniu 2.03.2005 r. decyzją z dnia 2.03.2005 r. nr 92/3/05 przyznano prawo do zasiłku od dnia 10.03.2005 r. w wysokości 605,10 zł. W dniu 16.09.2005 r. urząd orzekł o utracie prawa do zasiłku od 15.09.2005 r. w związku z nabyciem prawa do świadczenia przedemerytalnego.

 

47888

osobie zarejestrowanej w dniu 1.06.2005 r. decyzją z dnia 1.06.2005 r. nr 13/6/05 przyznano prawo do zasiłku od dnia 9.06.2005 r. w wysokości 626,30 zł. W dniu 12.12.2005 r. urząd orzekł o utracie prawa do zasiłku od 9.12.2005 r. z powodu maksymalnego okresu jego pobierania. Następnie w dniu 29.12.2005 r. Urząd wydal skierowanie na roboty publiczne od 30.12.2005 r. do 29.06.2006 r. W dniu 30.01.2006 r. Urząd wydał decyzję nr 226/1/06 o utracie przez Zainteresowana statusu osoby bezrobotnej z dniem 30.12.2005 r. z powodu zatrudnienia w ramach robót publicznych.

 

36585

osobie zarejestrowanej w dniu 19.10.2005 r. decyzją z dnia 19.10.2005 r. nr 893/10/056/05 przyznano prawo do zasiłku od dnia 27.10.2005 r. w wysokości 417,60 zł. W dniu 8.12.2005 r. urząd orzekł o utracie prawa do zasiłku od 5.12.2005 r. z powodu podjęcia zatrudnienia. W aktach znajduje się umowa o pracę.

W dokumentacji objętej kontrolą z zakresu przyznawania i pozbawiania statusu osoby bezrobotnej nie stwierdzono nieprawidłowości. Decyzje były wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Prawidłowość wydawania decyzji o skróceniu okresu pobierania zasiłku o czas nie przysługiwania  zasiłku.

W celu zbadania prawidłowości wydawania decyzji o skróceniu okresu pobierania zasiłku o czas jego nie przysługiwania zgodnie z art.75 ustawy przeanalizowano kartę o numerze 200505/008

Osobie zarejestrowanej w dniu 20.05.2005r. decyzją z dnia 23.05.2005r. Nr 3537/5/05 odmówiono przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z powodu rozwiązania stosunku pracy na podstawie porozumienia stron, w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy.

W związku z powyższym Urząd prawidłowo wydał decyzję o uznaniu osoby rejestrującej się za bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku zgodnie z art. 75 ust.1 pkt. 2 ustawy po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Prawidłowość rozpatrywania odwołań od decyzji.

Z przedstawionego kontrolującym Rejestru odwołań 2005 r. wynika, że  w 2005r .wpłynęło do Urzędu ogółem 22 odwołań w tym: 5 odwołań rozpatrzono we własnym zakresie w trybie 132 Kpa.. a 17 odwołań przekazano do rozpatrzenia przez organ II instancji.

Po rozpatrzeniu odwołań Wojewoda Podlaski

- 11 decyzji utrzymał w mocy,

-  3 decyzje uchylił i przyznał prawo do zasiłku,

-2 decyzje  przekazano do ponownego rozpatrzenia,

-  1 przypadku nie rozpatrywał przekazał sprawę do załatwienia przez organ I instancji.

W zakresie trybu i sposobu przekazywania odwołań naruszenia przepisów prawa nie stwierdzono.

Prawidłowość wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych.

W celu sprawnego wypłacania zasiłków Urząd podpisał w dniu 2.02.2000 r. umowę z Bankiem S.A. oddział w Łomży na prowadzenie rachunku bankowego oraz z Bankiem Spółdzielczym w: Piątnica, Wizna, Jedwabne, Miastkowo, Śniadowo, Zbójna- Turośń Nowogród na prowadzenia  obsługi kasowej wypłaty zasiłków dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Łomży.

Szczegółowej analizie poddano:

Listę wypłat  zasiłków dla  bezrobotnych z dnia 2.09.05 r. - za sierpień 2005r. wypłacono: w dniu 9.09.2005 r. Bank Spółdzielczy oddział w Miastkowie

- zasiłek w wysokości 80 % dla 16 osób

- zasiłek w wysokości 100 % dla 13 osób

- zasiłek w wysokości 120 % dla 2 osoby

Listę wypłat  zasiłków dla  bezrobotnych z dnia 2.09.05 r. - za sierpień 2005r. wypłacono :w dniu 9.09.2005 r. Bank Spółdzielczy oddział - Wizna

- zasiłek w wysokości 80 % dla 20 osób

- zasiłek w wysokości 100 % dla 1 osoba

-  zasiłek w wysokości 120 % dla 3 osób

Listę wypłat  zasiłków dla bezrobotnych z dnia 2.09.05 r. - za sierpień 2005r. wypłacono :w dniu 9.09.2005 r. Bank Spółdzielczy oddział - Nowogród

- zasiłek w wysokości 80 % dla 12 osób

- zasiłek w wysokości 100 % dla 12 osób

-  zasiłek w wysokości 120 % dla 7 osób

Listę wypłat  zasiłków dla bezrobotnych z dnia 2.09.05 r. - za sierpień 2005r. wypłacono :w dniu 9.09.2005 r. Bank Spółdzielczy oddział - Piątnica

- zasiłek w wysokości 80 % dla 23 osób

- zasiłek w wysokości 100 % dla 22 osób

-  zasiłek w wysokości 120 % dla 5 osób

Listy opatrzone są pieczęcią Urzędu, sprawdzone są pod względem formalno- rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Opatrzone są adnotacją "zatwierdzono do wypłaty  ze środków  FP". Zawierają podpisy osoby sporządzającej listę, sprawdzającej, Głównego Księgowego oraz Dyrektora Urzędu. Każda lista płac z danego dnia wypłaty zawiera rozliczenie wypłaconych kwot, liczbę osób, którym Bank wypłacił zasiłek, kwoty brutto i netto do wypłaty oraz kwoty pobranego podatku.

Odebranie zasiłku następuje po okazaniu przez bezrobotnego dowodu osobistego i po pokwitowaniu  odbioru zasiłku na liście płac.

Dokumentacja z zakresu wypłat osobom uprawnionym zasiłków dla bezrobotnych prowadzona jest właściwie

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Jednocześnie Dyrektora Urzędu poinformowano o :

1.przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń w ciągu 7 dni od  dnia podpisania protokołu.

2.przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu  z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Łomży

Mieczysław Bieniek

Główny Księgowy

 

Białystok,  2006 r.

Przeprowadzający kontrolę:

Renata Krzyżewska - starszy inspektor wojewódzki 

Irena Szaruta -  starszy inspektor wojewódzki.

 

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-05-23 11:45:21
Data publikacji:  2006-05-23 11:45:21
Data modyfikacji:  2006-05-23 11:45:21 


Załączniki do informacji:
inf8909_Wystapienie pokontrolne_ PUP Łomża.doc [pobierz plik]
Wystapienie pokontrolne_ PUP Łomża.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl