Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351727   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie _ Białystok. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 -  przeprowadzonej w dniu 10.05.2006 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku jest prowadzony przez miasto Białystok. Adres Domu: 15-517 Białystok, ul. Baranowicka 203. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (koedukacyjny). Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pani Iraida Kaskiewicz.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz - inspektor - kierownik zespołu - w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 83 z dnia 9 maja br., (PS.VI/EF/0939/83/06) wydanego w upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Celem kontroli było wyjaśnienie spraw poruszanych w liście Pana S.K. dotyczących zapewnienia dzieciom, w szczególności upośledzonym w stopniu znacznym i głębokim, właściwej opieki w ciągu dnia.

Kontrolą został objęty okres od 01.01.2006r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

1.      Realizacja usług zaspokajających potrzeby opiekuńczo-wspomagające

            Mieszkańcy Domu podzieleni są na 8 zespołów (grup), w zależności od stopnia sprawności intelektualnej i funkcjonowania psychofizycznego. Dzieci i młodzież ze znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności przebywa w dwóch grupach (VII i VIII) po 26 osób każda. W dniu kontroli jedna osoba przebywała w domu rodzinnym. Pięciu mieszkańców jest niewidomych, 27 osób ma epilepsję. W grupie VII z upośledzeniem w stopniu głębokim jest 16 dzieci, z upośledzeniem w stopniu znacznym - 9 dzieci i 1 osoba z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym; w VIII grupie 19 dzieci ma upośledzenie w stopniu głębokim, 7 upośledzenie w stopniu znacznym.

            Prawie wszyscy mieszkańcy wymagają stałej pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego - mycie, ubieranie, jedzenie, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych. Tylko jedna mieszkanka z grupy samodzielnie załatwia swoje potrzeby biologiczne. Wśród mieszkańców obu grup: 16 osób porusza się samodzielnie; 17 osób porusza się na wózkach inwalidzkich; 2 osoby porusza się przy asekuracji osoby drugiej, 16 mieszkańców jest pełzających.

Dom posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego. Na dzień kontroli w ww. dziale zatrudnionych było 169 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 163,36, co daje wskaźnik 0,605.

Usługi opiekuńcze na rzecz dzieci świadczą pielęgniarki, opiekunki i pokojowe. Pracownicy ci pracują w systemie dwuzmianowym tj. w godzinach 7.00-19.00 i 19.00-7.00. Zgodnie z grafikiem w dniu kontroli zatrudnienie na poszczególnych zespołach przedstawiało się następująco:

- na VII zespole na I zmianie pracowały 2 pielęgniarki i 2 pokojowe, na nocnej zmianie 1 opiekunka (Jedna osoba była na urlopie wypoczynkowym),

- na VIII zespole na I zmianie pracowały 1 pielęgniarka, 1 opiekunka, 2 pokojowe, na nocnej zmianie 1 pielęgniarka. (Jedna osoba była na zwolnieniu lekarskim, dwie na urlopach wypoczynkowych).

            Ponadto bezpośrednio z dziećmi tych grup pracuje 2 rehabilitantów (w godzinie 7.00-15.00) oraz kierownik zespołu VII i VIII (w godzinie 7.00-15.00 lub w godzinie 11.00-19.00).

            Mieszkańcy są pod stałą opieką psychologa, który prowadzi z nimi rozmowy indywidualne i spotkania grupowe.

             Dom zapewnia dzieciom realizowanie obowiązku szkolnego. Z dwóch grup VII i VIII do Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 35 uczęszcza 4 osoby, jedna osoba jest uczniem I klasy Publicznego Gimnazjum Nr 26. Zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej 17 osób w wieku od 3 do 25 lat uczestniczy w zajęciach w rewalidacyjno-wychowawczych w 7 zespołach. Pięć osób jest w trakcie badań w celu włączenia ich do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Jedna osoba ma odroczony obowiązek szkolny ze względu na częste ataki epileptyczne.

            W trakcie kontroli ustalono, że poza dziećmi uczęszczającymi na zajęcia edukacyjne na obu grupach, w Domu pozostało 29 osób tj. na grupie VII - 13 dzieci, na grupie VIII - 16 dzieci. Z dziećmi tymi w ciągu dnia prowadzone były zamiennie następujące zajęcia terapeutyczno- rehabilitacyjne: 3 osoby były na basenie, 2 osoby były na rehabilitacji, 3 osoby były na zabiegach usprawniających w sali hydroterapii, 3 osoby brały udział w zajęciach w pracowniach terapeutycznych, w tym w pracowni haftu, zabawkarskiej, papieroplastyki. Codziennie od godziny 1400 dzieci wraz z dwoma rehabilitantami biorą udział w zajęciach prowadzonych w sali doświadczania świata. Dwa razy w tygodniu (środy i czwartki) czworo dzieci w godzinach popołudniowych chodzi na katechezę. Pozostałe osoby z obydwu grup przebywały w salach dziennego pobytu.  Personel zajmował się dziećmi. Telewizor był włączony, ale żadne dziecko nie siedziało przed nim. W miejscu, w którym dziecko siedziało, miało podane i rozłożone pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku rozwojowego i każde dziecko wykonywało ćwiczenia dostosowane do jego możliwości. Dzieci siedziały zarówno na kanapach, na podłodze, w wózkach.

            W trakcie kontroli nie zaobserwowano, by dzieci uczestniczące w zajęciach pozostawiane były bez opieki oraz by nie były prowadzone z nimi zajęcia usprawniające, dostosowane do możliwości psychofizycznych dziecka. Nigdzie nie zauważono pism kobiecych, które przeglądałby personel. Dzieci wykazywały więź z personelem.

            Dodatkowo w ramach organizacji czasu wolnego w 2006 roku dzieci z grupy VII i VIII uczestniczą w licznych imprezach kulturalno-rekreacyjnych organizowanych na terenie Domu i poza nim.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 115.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.

            W przypadku gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

            Ponadto Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

1.  Ewa Feszler

2.  Mieczysława Nartowicz

Iraida Kaskiewicz

( podpis dyrektora Domu)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-05-29 10:06:12
Data publikacji:  2006-05-29 10:06:12
Data modyfikacji:  2006-05-29 10:08:08 


Załączniki do informacji:
inf8941_Wystąpienie Pokontrolne_dps w Białymstoku.doc [pobierz plik]
Wystąpienie Pokontrolne_dps w Białymstoku.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl