Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26335331   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - PODGiK SP w Łomży. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa - PODGiK SP w Łomży
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Protokół

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Łomżyńskiego z siedzibą w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, NIP 718-16-92-375, REGON 450669826

Kontrolę w dniach 8 i 16 maja 2006 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1. Mirosława Dudar – Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjno – Kartograficznego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr RR.XII.HF.0939 – 25/06 z dnia 05 maja 2006 roku;

2. Hubert Filipowicz – Inspektor Wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.XII.HF.0939 – 27/06 z dnia 05 maja 2006 roku;

3. Jarosław Kapica – Inspektor Wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.XII.HF.0939 –
26/06 z dnia 05 maja 2006 roku.

Temat kontroli:

Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przez administrację geodezyjną i kartograficzną, a w szczególności:

I. organizacja i funkcjonowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej,

II. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

III. uzgadnianie koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

IV. zakładanie osnów szczegółowych,

V. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych,

1. zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania osnów szczegółowych – od 1 stycznia 2004 roku do dnia kontroli;

2. zagadnienia związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu – od 1 stycznia 2004 roku do dnia kontroli;

3. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych – od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2005 roku;

W trakcie kontroli zbadano:

1. organizację i zasady funkcjonowania w kontrolowanej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej;

2. prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3. prawidłowość uzgadniania i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

4. prawidłowość prowadzenia zadań z zakresu zakładania osnów szczegółowych;

5. prawidłowość dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych;

na podstawie następujących przepisów prawnych:

ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2000 roku Dz. U. Nr 100,poz.1086 ze zmianami oraz jednolity test z 2005 roku Dz.U.Nr 240, poz. 2027),

ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (jednolity tekst z 2002 roku, Dz. U. Nr 72, poz. 664 ze zm.),

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz.177 ze zm.),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207, poz. 1759),

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz.1209),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333.),

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. 49, poz. 493),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663),

ustawa z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198),

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603)

Obowiązki kierownika kontrolowanej jednostki pełni od dnia 20 listopada 2002
roku Starosta Powiatu Łomżyńskiego Pan Wojciech Kubrak, powołany uchwałą Nr I/4/02 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 listopada 2002 roku, w sprawie wyboru Starosty Łomżyńskiego.

Natomiast funkcję Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego pełnił do dnia 30 marca 2006 roku Pan Edmund Kossakowski powołany uchwałą nr III/10/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 grudnia 1998 roku. Natomiast od dnia 01 kwietnia 2006 roku funkcję tą pełni Pani Barbara Gorzęba powołana uchwałą nr XXXIV/195/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 marca 2006 roku.

Wyjaśnienia w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz naliczania opłat za jego udostępnianie składali:

Pan Jerzy Kowalewski Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;

Pan Jan Kawecki Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;

Wyjaśnień w sprawie organizacji, trybu i zakresu działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Łomży udzielała Pani Aleksandra Krępeć Sadowska zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty ds. obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w Zakładzie Technicznym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży.

Wyjaśnień w zakresie dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji budżetowej przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych udzielała Pani Marianna Popiołek inspektor ds. księgowości w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje :

I. Organizacja i funkcjonowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej

Uchwałą Nr V/21/1999 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 lutego 1999 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży określono, strukturę organizacyjną Starostwa, w skład którego wchodzi też Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. W § 18 tego regulaminu wyszczególniono zadania Wydziału, do których należy między innymi:

· prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

· koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

· zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych,

· zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

· prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych,

· prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie

Uchwałą Nr 9/12/1999 z dnia 23 lutego 1999 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego wyraził zgodę na utworzenie gospodarstwa pomocniczego przy Starostwie Powiatowym w Łomży. W §1 tej uchwały wskazano, że przedmiotem działania gospodarstwa pomocniczego będzie wykonywanie usług technicznych w zakresie prowadzenia, uzupełniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z prowadzonej ewidencji gruntów i budynków.

Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Starosta Łomżyński Zarządzeniem Nr 5/99 z dnia 15 marca 1999 roku utworzył gospodarstwo pomocnicze Starostwa Powiatowego w Łomży o nazwie „Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży”. Zakres i zasady działania oraz strukturę organizacyjną w/w jednostki określono w statucie Gospodarstwa Pomocniczego – Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , stanowiącym załącznik Nr 1 do w/w Zarządzenia.

Z zapisów powyższych dokumentów wynika, że do zadań Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

· świadczenie usług technicznych z zakresu bieżącej obsługi, prowadzenia, utrzymania, uzupełniania i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

· wykonywanie wyrysów i wypisów na żądanie właścicieli i jednostek gospodarczych z prowadzonej ewidencji gruntów,

· świadczenie usług technicznych w zakresie prowadzonego zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz ewidencji urządzeń podziemnych,

· wykonywanie innych prac zleconych przez Starostwo Powiatowe w Łomży.

Ponadto w dniu 1 kwietnia 1999 roku pomiędzy Starostą Łomżyńskim, a Zarządem Miasta Łomży zawarto porozumienie, na mocy którego Starosta Łomżyński przejął do prowadzenia zadania Prezydenta Miasta Łomży wynikające z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne.

Obowiązki Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Geodety Powiatowego powierzono Panu mgr inż. Stanisławowi Kozikowskiemu (dyplom Akademii Rolniczej w Krakowie), legitymującemu się uprawnieniami zawodowymi nr 1448 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 3.

Ustalono, że kontrolę opracowań włączanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii tj:

1. mgr inż. Jerzy Kowalewski – uprawnienia zawodowe Nr 508, zakres 1, 2, 3, 4,

2. mgr inż. Bogdan Długołęcki – uprawnienia zawodowe Nr 9351, zakres 1, 2;

3. mgr inż. Jan Kawecki – uprawnienia zawodowe Nr 1451, zakres 1, 2,3;

4. Barbara Samluk – uprawnienia zawodowe Nr 5479, zakres 1,2,

5. Hanna Radulska uprawnienia zawodowe Nr 14033 zakres 2

Funkcję przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej pełni
mgr inż. Jerzy Kowalewski uprawnienia zawodowe Nr 508, zakres 1, 2, 3, 4 , zaś prowadzenie obsługi kancelaryjno – technicznej Zespołu należy do Pani mgr inż. Aleksandry Krępeć – Sadowskiej legitymującej się uprawnieniami zawodowymi Nr 16659, zakres 1, 2.

II. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1. Przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych

Zadania w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego Starosta Łomżyński wykonuje na podstawie upoważnienia wynikającego
z postanowień art. 7d, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży zarejestrowano 9044 spraw (odpowiednio: 563 sprawy w 2004 roku, 913 spraw w 2005 roku i 583 sprawy w 2006 roku), które dotyczyły udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zgłoszenia prac geodezyjnych, a także na zamówienia na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych niepodlegających zgłoszeniu i na zamówienia na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości oraz na zamówienia materiałów z zasobu do użytku powszechnego, z czego 6985 dotyczyło zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:

· 2841 w 2004 roku,

· 2836 w 2005 roku,

· 1308 w 2006 roku – do dnia kontroli.

Celem dokonania oceny kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku skontrolowano sposób załatwienia wyszczególnionych poniżej zgłoszeń prac geodezyjnych
i kartograficznych:

1) 1995-20/2004, inwentaryzacja budynku obręb Miastkowo, działka nr 1095/3 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne Włodzimierz Rakowski, nr 5456/29/2004. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 05 maja 2004 roku, do zasobu włączono ją 07 maja 2004 roku;

2) 1997-52/2004, inwentaryzacja budynku, m. Łomża, ul. Zdrojowa, działka nr 11700 – praca wykonana przez firmę „GEOPLAN” s.c. Z i A Toczyłowscy nr 1458/48/2004. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 23 kwietnia 2004 roku i w tym samym dniu włączono ją do zasobu;

3) 1831-13/2004, inwentaryzacja budynku, m. Jedwabne, ul. Wesoła, działka nr 1201/1 – praca wykonana przez firmę Biuro Usług Geodezyjnych „MELAMED” Grzegorz Godlewski bez numeru. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 09 czerwca 2004 roku i w tym samym dniu włączono ją do zasobu;

4) 1883-44/2005, inwentaryzacja budynku m. Nowogród, ul. Zamkowa działka nr 1380 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne „Ryszard Noruk”, nr 11943/37/2005. Na wniosku nie odnotowano dat przekazania i włączenia dokumentacji z wykonania tej pracy geodezyjnej do zasobu;

5) 1882-26/2005, inwentaryzacja budynku, obręb Zbójna, działka nr 706/5 – praca wykonana przez firmę „GEO-USŁUGI” mgr inż. Sławomir Obrycki, nr 15280/100/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 24 października 2005 roku i w tym samym dniu włączono ją do zasobu;

6) 1943-17/2005, inwentaryzacja budynku obręb Wizna, ul. Czarnieckiego, działka, nr 1390 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne „Krzysztof Dmochowski” nr 14011/58/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 25 maja 2005 roku, do zasobu włączono ją 30 maja 2005 roku;

7) 1941-89/2005, inwentaryzacja budynku, obręb Piątnica Poduchowna, działka nr 66/12 – praca wykonana przez firmę GEO-WIS Usługi Geodezyjne s.c. Tadeusz Wiśniewski, Zbigniew Syperek nr 5254/65/2005. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 16 maja 2005 roku i w tym samym dniu włączono ją do zasobu;

8) 1997-42/2006, inwentaryzacja budynku z przyłączami obręb Stara Łomża p/szosie,
ul. Parkowa, działka nr 215/4 praca wykonana przez firmę „EL-MARK” Marek i Wacław Kozłowscy nr 9337/76/2006. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 05 kwietnia 2006 roku, do zasobu włączono ją w dniu 06 kwietnia 2006 roku;

9) 2108-2/2006, inwentaryzacja budynku obręb Stare Ratowo, działka nr 69 praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne „Bogdan Długołęcki” nr 9315/6/2006. Dokumentację z wykonania tej pracy geodezyjnej przekazano do ośrodka w dniu 18 stycznia 2006 roku i w tym samym dniu włączono ją do zasobu.

Stwierdza się, że kontrolowana jednostka stosownie do zapisu § 10 pkt.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku dla materiałów udostępnianych z zasobu do użytku powszechnego prowadzi odrębny rejestr.

Dokumentacja techniczna powstała w wyniku wykonania prac geodezyjnych
i kartograficznych przyjmowana jest do ośrodka na podstawie wniosku wykonawcy roboty. Następnie opracowania geodezyjne, przed włączeniem do zasobu, są kontrolowane pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami instrukcji technicznych. Jednakże w wyniku kontroli stwierdzono, że dokumentacja geodezyjna powstała w wyniku wykonania prac geodezyjnych wyszczególnionych powyżej zawiera szereg usterek (np. brak podpisów wykonawców, brak dat, brak danych do skartowania narożnika budynku, brak elementów kontrolnych przy tworzeniu konstrukcji pomiarowych itp.). Wskazuje to na potrzebę przeprowadzania bardziej wnikliwych kontroli opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży.

Na podstawie kontroli załatwienia spraw wyszczególnionych powyżej, stwierdzono, że włączenie dokumentacji do zasobu odbyło się z zachowaniem terminów przewidzianych przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku.

Stwierdzono, że przy przekazywaniu dokumentacji do zasobu nie zawsze na wnioskach w sprawie włączenia dokumentacji technicznej do zasobu odnotowywane są daty przekazania dokumentacji do ośrodka oraz włączenia jej do zasobu. Powyższe dotyczy sprawy 1883-44/2005.

W toku kontroli stwierdzono, że do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży nie są przekazywane w terminach deklarowanych w zgłoszeniach prac geodezyjnych, materiały powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych. Dotyczy to następujących jednostek wykonawstwa geodezyjnego:

Usługi Geodezyjne i Informatyczne mgr inż. Jacek Nowacki – 5 prac,

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Artur Włostowski - 4 prace,

Usługi Geodezyjne i Projektowania w Budownictwie Mieczysław Gronostajski – 10 prac,

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „GEOKART ŁOMŻYŃSKI” s.c M. Brzostowski, J. Nowacki - 5 prac.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą podejmowane były przez jednostkę działania mające na celu przekształcenie analogowych map zasadniczych oraz map ewidencji gruntów do postaci numerycznej. W zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży opracowano numerycznie mapę ewidencji gruntów dla wszystkich obręby z powiatu Łomżyńskiego, to jest 100% powierzchni powiatu. Natomiast numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest dla następujących obiektów:

Ø miasto Łomża – 3271 ha – stanowi to 100% powierzchni powiatu grodzkiego Miasta Łomża,

Ø miasto Nowogród – 2054 ha,

Ø miasto Jedwabne – 1147 ha,

Ø obręb Piątnica Poduchowna – 259 ha,

Ø obręb Piątnica Włościańska – 587 ha,

Ø obręb Zbójna – 6021 ha,

Ø obręb Wizna – 2144 ha,

Ø obręb Śniadowo – 512 ha.

Stanowi to 9,4 % powierzchni ziemskiego Powiatu Łomżyńskiego,

W wyniku kontroli wybranych opracowań, wyszczególnionych w pkt. 1 - 9, powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjno – kartograficznych ustalono, że wynikami pomiarów na bieżąco są aktualizowane dokumenty zasobu tj. mapa zasadnicza i mapa ewidencji gruntów i budynków – funkcjonujące w zasobie w formie numerycznej. Jednakże stwierdzono, że na mapach tych budynki zamierzone w toku wykonywania prac geodezyjnych przedstawiano odmiennie niż wynika to z treści szkiców polowych. Powyższe dotyczy prac zaewidencjonowanych pod nr KERG 1995-20/2004, 1943-17/2005, 2108-2/2006. Na mapie zasadniczej prowadzonej w formie analogowej nie wykazano budynku, który funkcjonuje na mapie ewidencyjnej oznaczony x – powyższe dotyczy działki 1095/3 obręb Miastkowo.

Stwierdzono również, że na numeryczną mapę zasadniczą, nie są nanoszone urządzenia projektowane, uzgadniane na posiedzeniach ZUDP. Zgodnie z przepisami instrukcji technicznej K-1 „Mapa zasadnicza” z 1998 roku osie projektowanych przewodów kwalifikowane są do części obligatoryjnej mapy zasadniczej (kod symbolu 641).

Z klauzuli umieszczonej na szkicu polowym sporządzonym w toku wykonywania pracy geodezyjnej zarejestrowanej pod nr KERG 1883-44/2005 wynika, że został on zakwalifikowany do zasobu przejściowego, natomiast zgodnie z przepisami załącznika nr 3 Instrukcji technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” szkice polowe kwalifikowane są jako dokumenty zasobu bazowego.

Ustalono, że kontrolowana jednostka posiada komplet pieczęci, o których mowa
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17 maja 1999 roku. Treść pieczęci stawianej na dokumentach nie broszurowanych nie jest zgodna ze wzorem nr 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia (brak podpisu).

2. Naliczanie opłat za prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Celem dokonywania oceny kontrolowanej jednostki w zakresie naliczania opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego –skontrolowano rozliczenia następujących zamówień:

1) 870-1/2004, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 60,00 zł;

2) 772-1/2004, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 60,00 zł.;

3) 1275-1/2004, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 60,00 zł.;

4) 1843/2005, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 60,00 zł;

5) 2280/2005, inwentaryzacja budynku z przyłączami, kwota rozliczenia zamówienia 67,00 zł.;

6) 1076/2005, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 60,00 zł.;

7) 838//2005, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 60,00 zł.;

8) 933/2006, inwentaryzacja budynku z przyłączami, kwota rozliczenia zamówienia 67,00 zł;

9) 117/2006, inwentaryzacja budynku, kwota rozliczenia zamówienia 60,00 zł;

Na podstawie sprawdzenia rozliczeń wyszczególnionych powyżej zamówień stwierdzono, iż na fakturach oznaczonych nr umowy zlecenia 870-1/2004, 772-1/2004, 1275-1/2004 podano nieaktualną podstawę prawną naliczania opłat, jednak opłaty za udostępnione dokumenty naliczono prawidłowo tj. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333.).

III. Uzgadnianie, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

1. Organizacja Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (dokumentacja formalno – prawna).

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jako komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Łomży, powołany został Zarządzeniem Nr 17/01 Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie powołania Zespołu do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży wydanym na podstawie upoważnień wynikających z art. 7d, pkt 2 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, a także na podstawie porozumienia zawartego 1 kwietnia 1999 roku pomiędzy Starostą Łomżyńskim, a Zarządem Miasta Łomży w sprawie powierzenia Staroście Łomżyńskiemu zadań z zakresu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zmiany do powyższego Zarządzenia wprowadzono:

· Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego Nr 10/02 z dnia 28 czerwca 2002 roku,

W/w zarządzenie określa, iż funkcję przewodniczącego zespołu pełni mgr inż. Jerzy Kowalewski, zaś na czas nieobecności przewodniczącego ustalono zastępstwo, które pełni mgr inż. Jan Kawecki. Zarządzenie określa, iż posiedzenia zespołu odbywają się w co drugi czwartek miesiąca, lub w razie przypadającego dnia wolnego od pracy, w dniu następnym.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Zespół Dokumentacji Projektowej uzgodnił 890 lokalizacji projektowanych urządzeń uzbrojenia terenu tj:

* w 2004 roku – 405,

* w 2005 roku – 364,

* w 2006 roku – do dnia kontroli 121.

Ustalenia Zespołu podlegają zaprotokołowaniu, a podjęte uzgodnienia dotyczące ostatecznego usytuowania sieci rejestrowane są na mapie zasadniczej lub na mapie przeglądowej uzgadnianych projektów w skali 1:10 000.

W toku badania dokumentacji formalno – prawnej ZUDP nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Terminowość załatwiania wniosków w sprawie uzgadniania, koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz przestrzeganie określonych przepisami zasad załatwiania tych spraw.

W celu zbadania terminowości załatwiania wniosków w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przestrzegania zasad załatwiania tych spraw oraz prawidłowości naliczania opłat za te czynności, skontrolowano projekty uzgodnione następującymi numerami opinii:

1) GKN.II.7444-36/2006 – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego – m. Łomża ul. Kierzkowa, działka nr 11771/13 – naliczona opłata 46,00 zł;

2) GKN.II.7444-76/2006 – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego – m. Łomża, ul. Strzelców Kurpiowskich działki nr 20279/13, 20280/23 i 20282/1 – naliczona opłata 46,00 zł,

3) GKN.II.7444-96/2005– projekt przyłącza gazowego – m. Łomża ul. Korczaka, działka nr 21365 – naliczona opłata 40,00 zł;

4) GKN.II.7444-59/2005 – projekt przyłącza wodociągowego – m. Łomża, ul. Dworna,
działka nr 10528/3 – naliczona opłata 40,00 zł;

5) GKN.II.7444-27/2005 – projekt przyłączy telekomunikacyjnych – m. Łomża, ul. Wojska Polskiego – naliczona opłata160,00 zł;

6) GKN.II.7444-87/2004– projekt przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego – obręb Stara Łomża p/sz, działka 82/5 – naliczona opłata 52,00 zł;

7) GKN.II.7444-183/2004 – projekt sieci kanalizacji deszczowej – m. Łomża ul. Dobra – naliczona opłata 70,00 zł;

8) GKN.II.7444-28/2004 – projekt przyłącza wodociągowego – m. Łomża ul. Wąska, działka nr 11396 – naliczona opłata 35,51 zł.

W wyniku kontroli powyższych uzgodnień stwierdzono, iż zadania z zakresu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu realizowane przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Łomży prowadzone były prawidłowo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

IV. Zakładanie osnów szczegółowych.

Ustalono, iż w latach 2004 – 2006 do dnia kontroli na obiekcie Nowogród założono poziomą osnowę szczegółową III kl. w ilości 40 punktów oraz dla 17 punktów założono 71 znaków ściennych. W latach 2005 – 2006 do dnia kontroli na układ współrzędnych „2000” przeliczono osnowy dla niżej wymienionych jednostek ewidencyjnych:

· Łomża,

· Jedwabne,

· Nowogród

· Miasto Łomża

Obecnie prowadzone są prace w zakresie przeliczenia na układ współrzędnych „2000” osnów z terenu gminy Piątnica.

V. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi
w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

1. Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zatwierdzono Uchwałą Nr X/53/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok.

Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu wykazano w załączniku Nr 10 do tej uchwały.

Ustalono, że 2004 roku przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano na kwotę 387000 zł, a wydatki w kwocie 393000 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-33 za rok 2004, jako przychody wykonane Funduszu wykazano kwotę 488 829,35 zł, w tym dotacja z Funduszu Centralnego w kwocie 30 000 zł, natomiast wykazane wydatki wyniosły 394450,06 zł. W ramach wymienionej kwoty finansowano następujące zadania:

· zakup materiałów i wyposażenia:

5349,13

· zakup usług pozostałych

246450,38 zł

a w tym:

ü konwersja danych opisowych i graficznych do systemu EWID 2000

56349,60 zł

ü aktualizacja programu EGB V

2380,00 zł

ü opracowania geodezyjne i kartograficzne

12119,00 zł

ü szkolenia i prenumerata czasopism geodezyjnych

3955,82 zł

ü usługi Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

170749,26 zł

ü konserwacja sprzętu technicznego

896,70 zł

· zakupy inwestycyjne

49987,57 zł

· przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

92662,98 zł

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 zatwierdzono Uchwałą Nr XVIII/104/2004 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2005. Stanowił on załącznik nr 10 do tej Uchwały.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano w wysokości 620 000,00 zł, natomiast wydatki określono na kwotę 730 000,00 zł,

Przychody wykonane Funduszu za rok 2005 wykazane w sprawozdaniu Rb-33 wyniosły 472924,95 zł, w tym dofinansowanie z Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 33000 zł.

Jako wydatki z Funduszu wykazano:

· zakup materiałów i wyposażenia

5258,63 zł

· usługi remontowe

8997,45 zł

· usługi pozostałe za kwotę,

284370,71zł

ü prace geodezyjne z zakresu modernizacji ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miast Jedwabne i Nowogród,

42138,00 zł

ü przeliczanie osnów geodezyjnych

54900,00 zł

ü sporządzenie ekspertyzy gleboznawczej

3100,00 zł

ü konserwacja i naprawa sprzętu technicznego

5630,30 zł

ü szkolenia, prenumerata czasopism geodezyjnych

3998,48 zł

ü usługi Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z prowadzeniem i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego

174603,93 zł

· wydatki inwestycyjne

49855,10 zł

· przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

86308,42 zł

Razem wydatki poniesione z Funduszu w roku 2005 wyniosły 434790,31 zł.

Ustalono, iż podstawę do naliczania wpłat na Fundusze Centralny i Wojewódzki w roku 2004 stanowiła kwota 463314,94 zł. Należne kwoty za poszczególne kwartały 2004 roku przekazano przelewami: z dnia 09 kwietnia 2004 roku, 09 lipca 2004 roku, 11 października 2004 roku i 17 stycznia 2005 roku.

Wysokość tych kwot wyszczególniono poniżej:

· I kwartał

12170,88 zł

12170,88 zł

· II kwartał

11808,31 zł

11808,30 zł

· III kwartał

10611,05 zł

10611,05 zł

· IV kwartał

11741,25 zł

11741,25 zł

Razem

46331,49 zł

46331,48 zł

Wykonane przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2005 wyniosły 431542,12 zł.

Należne kwoty podlegające przekazaniu na Fundusze Centralny i Wojewódzki za poszczególne kwartały 2005 roku zostały określone przez kontrolowaną jednostkę w następujących wysokościach:

· I kwartał

10420,94 zł

10420,94 zł

· II kwartał

11191,91 zł

11191,91 zł

· III kwartał

9795,19 zł

9795,19 zł

· IV kwartał

11746,17 zł

11746,17 zł

Razem

43154,21 zł

43154,21 zł

Należne kwoty za poszczególne kwartały 2005 roku przekazano przelewami w terminach:
13 kwietnia 2005 roku, 05 lipca 2005 roku, 11 października 2005 roku, 19 stycznia 2006 roku.

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdza się, że w okresie objętym kontrolą naliczanie i przekazywanie należnych kwot na Fundusze Centralny i Wojewódzki odbyło się z zachowaniem zasad wynikających z przepisów art. 41, ust. 3 i 3a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustalono, że kontrolowana jednostka przekazywała Marszałkowi Województwa informacje o wysokościach przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za poszczególne kwartały roku 2004 i 2005, i o wysokościach deklarowanych wpłat na Fundusze Centralny i Wojewódzki, zachowując terminy wynikające z zapisu §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą – zakupy usług przez kontrolowaną jednostkę, dokonywane były z zastosowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. Najczęściej stosowaną formą udzielania zamówień były przetargi nieograniczone. W toku kontroli nie stwierdzono, by w przetargach na udzielane zamówienia publiczne dotyczące prac geodezyjnych i kartograficznych uczestniczyli pracownicy Starostwa, realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii.

2. Gospodarowanie środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

W 2004 roku kontrolowanej jednostce udzielono dotacji na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych:

· dział 710 rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie

110000,00 zł

· dział 710 rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie

20 000 zł

Ze środków dotacji rozdział 71013 sfinansowano następujące zadania:

· aktualizacja budynków, użytków gruntowych oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów obrębów z gmin Nowogród, Jedwabne, Piątnica, Zbójna.

33300,00 zł

· aktualizacja użytków i aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów terenów zmeliorowanych – obręby z gmin Nowogród, Miastkowo, Śniadowo.

76699,99 zł

Ze środków dotacji rozdziału 71014 w kwocie 20000,00 zł sfinansowano wykonanie prac geodezyjnych związanych z aktualizacją użytków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów terenów zmeliorowanych – obręby z gmin Nowogród, Miastkowo, Śniadowo, Zbójna.

W roku 2005 na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych kontrolowanej jednostce udzielono następujących dotacji:

· dział 710 rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie

100 000 zł

· dział 710 rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie

20 000 zł

Ze środków tych dotacji sfinansowano wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów – założenie ewidencji budynków i lokali miast Jedwabne i Nowogród.

Powyższych zamówień udzielono w trybie przetargów nieograniczonych.

Ustalono, że w opisanych powyżej przetargach o udzielenie zamówień publicznych nie uczestniczyli pracownicy realizujący w kontrolowanej jednostce zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Starostę Łomżyńskiego poinformowano o prawie do zgłaszania zastrzeżeń, odnośnie ustaleń zawartych w protokóle, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokółu.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego
w Łomży.

Białystok, dn. 29. 05. 2006 roku

Jednostka kontrolowana Kontrolujący:

STAROSTA

/-/

Wojciech Kubrak

SKARBNIK POWIATU

/-/

Barbara Gorzęba

GEODETA POWIATOWY

/-/

Stanisław Kozikowski

Mirosława Dudar /-/

Hubert Filipowicz /-/

Jarosław Kapica /-/


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  01.06.2006 13:53:32
Data publikacji:  01.06.2006 13:53:32
Data modyfikacji:  01.06.2006 13:53:32 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl