Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148390   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola PUP w Suwałkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół

Protokół

z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniu  25 kwietnia 2006r.  w   Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Suwałkach  (REGON - 790742103)  zwanym   dalej  "Urzędem",  podległym  Staroście  Powiatu  Suwalskiego

 

Dyrektorem  Urzędu  od  dnia 10 lutego 2003 r.  jest  Pani Teresa Dzieniuć.

 

Kontrolę  przeprowadziły:

Pani Elżbieta Czurak - Kierownik Oddziału Służb Zatrudnienia

Pani  Małgorzata  Czerniawska -  inspektor wojewódzki

 

na  podstawie  upoważnienia  do  kontroli  nr  68  z  dnia 19 kwietnia 2006r.  wydanego  z  upoważnienia  Wojewody  Podlaskiego  przez  Pana  Andrzeja  Kozłowskiego Dyrektora  Wydziału  Polityki Społecznej.

 

Kontrolujące  wpisały  się  do  książki  kontroli  pod  poz. 4/2006.

 

Wyjaśnień  w  trakcie  kontroli  udzielała   Pani Danuta Romanowska  - inspektor powiatowy ds. kadr, zatrudniona w  Dziale Organizacyjno - Administracyjnym  Urzędu.

 

Temat kontroli:  Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników powiatowych urzędów pracy.

 

Podstawa prawna kontroli: art. 10 ust.1 pkt  2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.).

 

Celem kontroli było sprawdzenie:

1.      poziomu kwalifikacji kadr Urzędu odpowiednio do wymagań kwalifikacyjnych dla zajmowanych stanowisk pracy, określonych w tabelach stanowiących załączniki Nr 1  i  Nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.nr 61, poz.708 z późn. zm.),

2.      wykonywania zadań w zakresie szkolenia pracowników Urzędu, mających wpływ na poziom ich kwalifikacji w 2006r.

 

Badaniem objęto:

ˇ   akta osobowe losowo wybranych pracowników Urzędu zatrudnionych wg stanu na dzień 25 kwietnia 2006r. -  dla sprawdzenia poziomu kwalifikacji kadr,

ˇ   dokumentację Urzędu dotyczącą szkolenia pracowników.

 

W dniu 25 kwietnia  2006r.  w  Urzędzie:

 

ˇ      obowiązywał  regulamin  organizacyjny  wprowadzony na podstawie Uchwały  Nr LXVII/178/04  Zarządu  Powiatu w Suwałkach  z  dnia  23.04.04. 

ˇ      zatrudnionych  było   48  pracowników,  w  tym  5 w  ramach  robót  publicznych.

 

Ustalenia  kontroli:

Szczegółowe  wyniki  badań  zostały  przedstawione  w  formie  tabel  stanowiących  załączniki  nr  1i 2  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad.1  Badaniem poziomu wykształcenia i stażu pracy objęto 11 losowo wybranych  akt pracowników Urzędu o numerach: 12, 13, 16, 28, 29, 32, 37, 50, 53, 57, 63.  Nie  stwierdzono  niezgodności  zarówno  pod  względem  poziomu  wykształcenia  jak i wymaganego  stażu  pracy   kadr  Urzędu   z  obowiązującymi  wymaganiami  kwalifikacyjnymi  dla  zajmowanych  stanowisk   pracy w  stosunku   do  47  pracowników.   

Stwierdzono, że  jeden  pracownik nie spełnia wymagań  kwalifikacyjnych  określonych w  załączniku   Nr  4 - wprowadzonym  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia     26  lipca  2000r. Dotyczy  to:

- Głównej Księgowej - wykształcenie średnie.

W Urzędzie pracuje od  26. 01.1993r., na zajmowanym stanowisku od  01.06.1993r.

Dla  stanowiska  głównego księgowego wymagane  jest  wykształcenie  wyższe, jednakże na podstawie § 15 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  26 lipca  2000r. dopuszcza  się możliwość zatrudniania na  tych  stanowiskach  osób,  które  nie  spełniają  wymagań  kwalifikacyjnych  przewidzianych  dla  stanowiska  zajmowanego  przez  nich  w  dniu  wejścia  w  życie  rozporządzenia.

 

Ad.2   Z przedstawionego kontrolującym Wykazu szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w 2005r. wynika, iż w 2005r. w 60 szkoleniach wzięło udział 96 pracowników Urzędu, z zakresu:

 

 • Rozwój systemów informatycznych w Urzędach Pracy w 2005r. - 1 osoba
 • Zmiany w przepisach ZUS - 1 osoba
 • Szkolenie z zakresu przygotowania wniosków do Funduszy Strukturalnych UE - 2 osoby
 • Warsztaty w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu do Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - praca z Generatorem Wniosków - 1 osoba
 • Praktyczne problemy VAT z uwzględnieniem zmian wg stanu prawnego w 2005r. - 1 osoba
 • Profesjonalna asystentka/sekretarka- 1 osoba
 • Projekt Suwalskie Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia - 4 osoby
 • Obsługa programów w systemie PULS - 2 osoby
 • Organizacja kontaktu między pracodawcą a bezrobotnym - 1 osoba
 • Rozwiązywanie sytuacji trudnych z wykorzystaniem technik negocjacyjnych- 1 osoba
 • Prawo zamówień publicznych - 4 osoby
 • Rozpoznawanie potrzeb lokalnego rynku pracy - 1 osoba
 • Regulacje prawne obowiązujące od nowego roku w zakresie zasad rachunkowości budżetowej- 1 osoba
 • Aktywizacja samorządów i środowisk społecznych Suwalszczyzny w poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju lokalnego - 2 osoby
 • Dokumentacja finansowo-księgowa z zakresu EFS - 2 osoby
 • Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczanie EFS- 1 osoba
 • Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie legalności zatrudnienia, obowiązków pracownika wobec bezrobotnych i cudzoziemców podejmujących prace - 2 osoby
 • Warsztaty - pomoc publiczna - 2 osoby
 • Podstawy Administracji Novell Net Ware 6,5- 1 osoba
 • Nowe przepisy w sprawie szkoleń z bhp oraz wynikające z tego obowiązki pracodawcy - 1 osoba
 • Praktyczne aspekty wydawania decyzji administracyjnych - 1 osoba
 • System dwustronnej wymiany informacji- najnowsza wersja Płatnika - 1 osoba
 • Koordynacja Zabezpieczeń Społecznych w praktyce na podstawie pierwszych doświadczeń - 1 osoba
 • Kurs z zakresu rozliczania finansowego projektów z EFS - 1 osoba
 • Zasady finansowania oraz sprawozdawczość projektów realizowanych w ramach Działań 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL  - 2 osoby
 • K.P.A. i inne procedury administracyjne, BIP - udostępnianie informacji publicznej - 3 osoby
 • Szkolenie warsztatowe Dyrektorów Partnerstwo jako instrument poprawy efektywności polityki rynku pracy - 1 osoba
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - 1 osoba
 • Szkolenie poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL - 1 osoba
 • Szkolenie dla powiatowych asystentów EURES - 2 osoby
 • Zasady udzielania pomocy publicznej przez PUP po akcesji Polski do Unii Europejskiej - 2 osoby
 • Projekt "JOB-wsparcie dla bezrobotnych " w ramach programu Leonardo da Vinci - 1 osoba
 • Szkolenie instruktażowe w związku z instalacją infokiosków instalowanych w PUP - 1 osoba
 • Możliwości wykorzystania EFS - 1 osoba
 • Świadczenia rodzinne - 1 osoba
 • Program Partnerstwo na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - 1 osoba
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - 2 osoby
 • Szkolenie w ramach Projektu Przyjazny Urząd - Dostosowanie kwalifikacji do pracy w Podlaskiej Administracji  Publicznej: Język angielski, Elektroniczny Urząd, Unia Europejska w urzędzie, Komunikacja społeczna w urzędzie - 12 osób
 • Jak skutecznie dokonać wyboru instytucji szkoleniowych dla klientów Urzędu Pracy - 1 osoba
 • Praktyka postępowania egzekucyjnego w administracji - 1 osoba
 • Audyt i opracowywanie ścieżek audytu w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - 3 osoby
 • Zasady Rachunkowości i Ewidencja środków pomocowych EFS oraz współfinansowania krajowego w Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy - 2 osoby
 • Seminarium Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich w wymiarze regionalnym - 2 osoby
 • Warsztaty dotyczące wypełniania sprawozdań i formularza danych BO w ramach projektów 1.2 a  i 1.3a SPO RZL - 2 osoby
 • Instalacja i administracja systemu Linux - 1 osoba
 • Ewidencja księgowa i konstrukcja wydatków dla działań 1.1, 1.2 i 1.3 EFS - 1 osoba
 • Szkolenie dla doradców zawodowych dotyczące stosowania testu do badania zainteresowań zawodowych -Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych  (KZZ) - 1 osoba
 • Misja instytucji rynku pracy nakreślona przez nowe ustawodawstwo krajowe oraz uregulowania Unii Europejskiej - 2 osoby
 • Informatyka w pośrednictwie pracy - 1 osoba
 • Jesienna Szkoła Rachunkowości Budżetowej - 1 osoba
 • Regionalne i lokalne rynki pracy - 1 osoba
 • Książka zarządzania i kontroli wydziału finansowo-księgowego EFS - 1 osoba
 • Fundusz socjalny - 1 osoba
 • Rachunkowość budżetowa WUP i PUP w praktyce z uwypukleniem przedsięwzięć realizowanych przy współudziale funduszy UE refinansowanych z budżetu jednostki samorządowej i pożyczki z budżetu państwa - 2 osoby
 • Jak udzielać zamówień w Urzędach Pracy - 1 osoba
 • Szkolenie dla Liderów Wdrożeniowych - Syriusz - 1 osoba
 • Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a rozliczanie wniosku o płatność w projektach EFS - 3 osoby
 • Szkolenie dla doradców i liderów Klubów Pracy - 1 osoba

 

***

 

            Niniejszy  protokół  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których jeden   otrzymuje  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Suwałkach.

 

Kontrolujące poinformowały o :

-   przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń - w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu,

- przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

 

           

Dyrektor                                                                                Przeprowadzający kontrolę:

                                                          

Powiatowego Urzędu Pracy                                                    Elżbieta Czurak

w Suwałkach                                                                          Kierownik Oddziału                

Pani Teresa Dzieniuć                                                               Małgorzata Czerniawska         

inspektor   wojewódzki

 

Białystok, dnia  17  maja  2006r.                    

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 1

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PUP w Suwałkach        

wg STANOWISK  PRACY I WYKSZTAŁCENIA w dniu  25.04.2006r.

 

 

 

Lp.

 

 

 

Stanowisko pracy

 

Liczba  zatrudnionych  -  w  osobach

 

Ogó-łem

                        W y k s z t a ł c e n i e

wyższe

police-

alne

średn.

ogólne

średn.  zawod

zasad-nicze

inne

  1.

Dyrektor  PUP

1

1

 

 

 

 

 

  2.

Z-ca Dyrektora  PUP

1

1

 

 

 

 

 

  3.

Gł. Księgowy

1

 

 

 

1

 

 

  4. 

Radca  prawny

 

 

 

 

 

 

 

  5.

Kierownik  działu

3

3

 

 

 

 

 

  6.

Kierownik oddziału, referatu,

 

 

 

 

 

 

 

  7. 

Starszy  inspektor powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

  8.

Programista, informatyk

 

 

 

 

 

 

 

9.

Starszy  inspektor

3

 

 

 

3

 

 

10.

Starszy księgowy

 

 

 

 

 

 

 

11.

Inspektor powiatowy

14

4

2

3

5

 

 

12.

Starszy  pośrednik pracy

 

 

 

 

 

 

 

13.

Starszy doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

14.

Pośrednik pracy I stopnia

4

 

2

1

1

 

 

15.

Doradca zawodowy I stopnia

1

1

 

 

 

 

 

16.

Pośrednik  pracy

1

1

 

 

 

 

 

17.

Doradca  zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

18.

Pośrednik pracy-stażysta

 

 

 

 

 

 

 

19.

Doradca zawodowy-stażysta

 

 

 

 

 

 

 

20.

Samodzielny specjalista ds. programów

 

 

 

 

 

 

 

21.

Specjalista ds. programów

1,5

1,5

 

 

 

 

 

22.

Samodzielny specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

23.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

1

1

 

 

 

 

 

24.

Lider klubu pracy

 

 

 

 

 

 

 

25.

Doradca EURES

 

 

 

 

 

 

 

26.

Asystent EURES

0,5

0,5

 

 

 

 

 

27.

Podinspektor

 

 

 

 

 

 

 

28.

Inspektor

3

 

 

1

2

 

 

29.

Referent  prawny

 

 

 

 

 

 

 

30.

Młodszy informatyk

 

 

 

 

 

 

 

31.

Starszy  referent, księgowy

 

 

 

 

 

 

 

32.

Referent

5

1

 

 

4

 

 

33.

Pracownik I stopnia

3

2

 

 

1

 

 

RAZEM /1-33/

43

17

4

5

17

 

 

34.

Obsługa

5

 

 

1

3

1

 

OGÓŁEM  PUP

 

48

 

17

 

4

 

6

 

20

 

1

 

 

 

Zał. Nr 2  

STRUKTURA  ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PUP w Suwałkach                                                               

wg STANOWISK PRACY I STAŻU PRACY w dniu  25.04.2006r.

 

 

 

Lp.

 

 

Stanowisko pracy

 

Liczba zatrudnionych - w osobach

 

Ogó-łem

Liczba lat pracy

6

i więcej

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

0

  1.

Dyrektor  PUP

1

1

 

 

 

 

 

 

  2.

Z-ca Dyrektora  PUP

1

1

 

 

 

 

 

 

  3.

Gł. Księgowy

1

1

 

 

 

 

 

 

  4. 

Radca  prawny

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.

Kierownik  działu

3

3

 

 

 

 

 

 

  6.

Kierownik oddziału, referatu,

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. 

Starszy  inspektor powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.

Programista, informatyk

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Starszy  inspektor

3

3

 

 

 

 

 

 

10.

Starszy księgowy

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Inspektor powiatowy

14

14

 

 

 

 

 

 

12.

Starszy  pośrednik pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Starszy doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Pośrednik pracy I stopnia

4

4

 

 

 

 

 

 

15.

Doradca zawodowy I stopnia

1

1

 

 

 

 

 

 

16.

Pośrednik  pracy

1

1

 

 

 

 

 

 

17.

Doradca  zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Pośrednik pracy-stażysta

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Doradca zawodowy-stażysta

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Samodzielny specjalista ds. programów

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Specjalista ds. programów

1,5

 

 

 

 

1,5

 

 

22.

Samodzielny specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

1

1

 

 

 

 

 

 

24.

Lider klubu pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Doradca EURES

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Asystent EURES

0,5

 

 

 

 

0.5

 

 

27.

Podinspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Inspektor

3

3

 

 

 

 

 

 

29.

Referent  prawny

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Młodszy informatyk

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Starszy  referent, księgowy

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Referent

5

 

 

 

 

4

1

 

33.

Pracownik I stopnia

3

 

 

 

 

1

 

2

RAZEM /1-33/

43

33

 

 

 

7

1

2

34.

Obsługa

5

5

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM PUP

 

48

 

38

 

 

 

 

 

 

 

7

 

1

 

2

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  05.06.2006 13:00:39
Data publikacji:  05.06.2006 13:00:39
Data modyfikacji:  05.06.2006 13:03:03 


Załączniki do informacji:
inf9015_Wystąpienie pokontrolne-PUP Suwałki.doc [pobierz plik]
Wystąpienie pokontrolne-PUP Suwałki.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl