Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329362   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu „Złota Jesień” w Wólce Ratowieckiej. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Dom "Złota Jesień" w Wólce Ratowieckiej 42, 16-020 Czarna Białostocka, przeprowadzonej w dniu 12 maja 2006r.

Dom "Złota Jesień" prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej przez "K.K." Spółka z o. o. Adres Domu: Wólka Ratowiecka 42, 16-020 Czarna Białostocka. Dyrektorem Domu "Złota Jesień" jest Pan Andrzej Klimiuk.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler -starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz - kierownik zespołu - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 86 z dnia 11.05.2006r. (PS.VI/EF/0939/86/06), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: ocena przestrzegania praw osób przebywających w placówce w okresie od 17.10.2005 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

Przestrzeganie praw mieszkańców przebywających w placówce.

Placówka - Dom "Złota Jesień", mieści się w dwukondygnacyjnym budynku po byłej szkole podstawowej. Teren wokół jest ogrodzony. Furtka przy wejściu zamknięta, otwierana na dzwonek. Ośmiu najbardziej sprawnych mieszkańców ma swój klucz i może samodzielnie opuszczać placówkę i wychodzić poza jej ogrodzony teren. Drzwi wejściowe do Placówki były otwarte. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że wychodzą oni poza placówkę np. w maju chodzą na nabożeństwo majowe.

Placówka przeznaczona jest dla 50 mieszkańców. W dniu kontroli przebywało w niej 47 mieszkańców w wieku od 32 do 93 lat, w tym dwie osoby leżące, które wymagają całkowitej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennych. Wśród mieszkańców 36 osób jest samodzielnych, 9 wymaga częściowej pomocy w funkcjonowaniu codziennym. Dwie osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich, 4 przy pomocy balkoników, 3 - przy pomocy lasek. W Placówce jest 5 osób ubezwłasnowolnionych. Opiekunami prawnymi dla tych osób są członkowie rodziny.

Zasady pobytu w Placówce reguluje umowa zawierana pomiędzy "K.K" Spółką z. o. o. a osobą przyjmowaną lub jej przedstawicielem ustawowym. Zgodnie z § 1 cytowanej umowy Dom zobowiązuje się do zapewnienia pensjonariuszowi całodobowego pobytu, który obejmuje: wyżywienie, opiekę wykwalifikowanego personelu, pranie, sprzątanie, pomoc medyczną w razie potrzeby. Dom zapewnia raz w tygodniu badania lekarskie, udział we mszy katolickiej.

Pensjonariusz natomiast (§ 3 w/w umowy) zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego w Domu oraz, oprócz opłaty z tytułu świadczonych usług, do pokrywania kosztów leków oraz transportu do lekarzy specjalistów, a także opłaty za taką wizytę w przypadku jej wystąpienia (§ 2, ust.2 wyżej cytowanej umowy). Miesięczny koszt pobytu w Domu wynosi 1000 zł. Pełną odpłatność za pobyt w Placówce ponosi 31 mieszkańców, odpłatność w wysokości od 600 do 800 zł - 16 mieszkańców.

Zaspokojenie usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczą opiekunki, pielęgniarka i sprzątaczka. Na dzień kontroli w Placówce zatrudnionych było 6 opiekunek (w tym jedna była na zwolnieniu lekarskim), sprzątaczka i pielęgniarka. Opiekunki i sprzątaczka pracują w systemie dwuzmianowym tj. w godzinach 700-1900 i 1900 -700, pielęgniarka w godzinach 700-1500. W dniu kontroli, zgodnie z grafikiem, w Placówce były: w godzinach 700-1900 sprzątaczka i opiekunka, w godzinach 600 - 1400 jedna opiekunka oraz w godzinach 700-1500 pielęgniarka. Na nocnym dyżurze była jedna opiekunka. Dyrektor przyznaje że obsada pracowników jest niewystarczająca ale z przyczyn finansowych "K.K" spółka z. o. o. nie jest w stanie zatrudnić więcej osób.

Zaspokojenie usług zdrowotnych

Opiekę medyczną zapewnia lekarz rodzinny - pani Jolanta Kacprzak-Wojtulewicz z NZOZ Poradni Lekarza Rodzinnego, który przyjeżdża raz w tygodniu na wizyty do mieszkańców. Ponadto, lekarz ten zatrudniony jest w placówce na umowę zlecenie i w ramach tego zlecenia przyjeżdża na wszelkie dodatkowe wizyty. Lekarz rodzinny kieruje mieszkańców do poradni i szpitali. W dniu kontroli wystawione były 3 skierowania do szpitali.

Zabiegi pielęgnacyjne w Placówce wykonuje pielęgniarka w gabinecie lekarskim. W gabinecie tym rozkładane są leki dla poszczególnych mieszkańców. Odpłatność za leki pokrywa sam mieszkaniec, zgodnie z umową zawieraną pomiędzy mieszkańcem a podmiotem prowadzącym dom.

Zaspokojenie potrzeb bytowych

Placówka zapewnia, zgodnie z obowiązującymi standardami mieszkańcom, trzy posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne. W dniu kontroli przez lekarza były zalecone dwie diety cukrzycowe. Posiłki osoby chodzące spożywają na stołówce. Dla osób leżących przygotowywane są tace z posiłkami, które zanoszą do pokoi mieszkalnych osoby będące na dyżurze. Z informacji uzyskanej od dyrektora (informacja taka nie jest nigdzie wywieszona) posiłki wydawane są w następujących godzinach:

a) śniadanie 800,

b) obiad - 1230

c) podwieczorek - 1600,

d) kolacja - 1700.

Ustalono, że od dnia ostatniej kontroli tj. 27.09.2005 roku zmieniła się godzina wydawania kolacji (wbrew obowiązującemu przepisowi, zgodnie z którym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 1800 kolacja wydawana jest o godzinie 1700) oraz ograniczono mieszkańcom dostęp do drobnych posiłków i napoi miedzy posiłkami. W trakcie kontroli ustalono, że lodówka ogólnodostępna wystawiona na jadalni była wyłączona, a pojemnik na chleb pusty. Na stołówce był postawiony czajnik bezprzewodowy, w którym mieszkańcy mogą gotować wodę na ciepłe napoje.

Według wyjaśnień Dyrektora wrócono do wcześniejszej praktyki, że mieszkaniec, kiedy jest głodny, schodzi do jadalni i zgłasza kucharce, która przygotowuje dla niego kanapki.

Placówka zapewnia mieszkańcom odzież, obuwie oraz środki higieny osobistej oraz środki czystości. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że posiadają oni ręczniki oraz środki do higieny w ilości wystarczającej.

Pomieszczenia Placówki sprzątane są codziennie. W Placówce w dniu w którym nie ma sprzątaczki pokoje mieszkalne sprzątają opiekunki będące na dyżurze. Ustalono, że w niektórych pokojach, w których przebywają osoby mniej sprawne są nieprzyjemne zapachy.

Organizacja czasu wolnego i rozwój osobowości

W ramach organizacji czasu wolnego Placówka zapewnia swoim mieszkańcom korzystanie z telewizji kablowej, książek oraz prasy w pokoju dziennego pobytu. W sześciu pokojach mieszkańcy mają telewizory, w 15 - radia. Prenumerowany jest Czas Miłosierdzia, Kurier Poranny oraz dla mieszkańców, którzy w pokojach mają telewizor kupowany jest program telewizyjny. W okresie letnim dużo czasu wolnego mieszkańcy spędzają na placu wokół Placówki, organizowane są też grille.

Do mieszkańców raz w miesiącu przyjeżdża ksiądz z parafii rzymskokatolickiej w Czarnej Wsi Kościelnej oraz ksiądz z parafii prawosławnej z Czarnej Białostockiej. Mieszkańcy sprawni wychodzą sami na nabożeństwa okolicznościowo organizowane przez mieszkańców wsi Wólka Ratowiecka.

W 2005 roku w Placówce zmarło 7 mieszkańców, których pochówkiem zajmowała się rodzina. W 2006 roku do dnia kontroli zmarło 3 mieszkańców z czego pochówkiem jednego mieszkańca zajmował się Dom.

Kontakty z rodziną i z otoczeniem.

Około połowa mieszkańców odwiedzana jest przez swoich najbliższych. Odwiedziny odbywają się głównie w sobotę i niedzielę. Osoby spotykają się w pokojach mieszkalnych, w pokoju dziennego pobytu, w okresie letnim na placu przed Domem. W placówce nie ma zamontowanego aparatu telefonicznego. W Domu jest bezprzewodowy telefon i jest on zanoszony bezpośrednio do mieszkańca do którego jest dana rozmowa. Osoby korzystają także z tego telefonu jeżeli chcą dzwonić na zewnątrz. Zgłaszają taką potrzebę personelowi, który łączy rozmowę. Za te rozmowy mieszkańcy nie ponoszą opłat. Korespondencją zajmuje się Dyrektor, wysyła listy dla mieszkańców i prowadzi sprawy urzędowe mieszkańców.

Mieszkańcy nie są meldowani w Domu. Dyrektor prowadzi ewidencję mieszkańców tzn. kiedy dana osoba przybyła i kiedy opuściła placówkę. Wszyscy mieszkańcy mają dowody osobiste. Osoby posiadające własne środki pieniężne mogą je zdeponować u Dyrektora. Na dzień kontroli 15 osób przechowywało środki w depozycie. Pieniądze przechowywane są w kasetce zamykanej na klucz. Pieniądze każdego mieszkańca są w odrębnej kopercie. Dyrektor robi mieszkańcom zakupy i indywidualnie z każdym mieszkańcem rozlicza się na podstawie przedłożonych paragonów. W dniu kontroli nie było zdeponowanych rzeczy wartościowych.

Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w wyborach powszechnych. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora, w 2005 roku mieszkańcy nie wyrażali chęci wzięcia udziału w wyborach zarówno prezydenckich jak i parlamentarnych.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 6.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu "Złota Jesień" w Wólce Ratowieckiej.

W przypadku, gdy Dyrektor Domu nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Ponadto Dyrektorowi Domu "Złota Jesień" w Wólce Ratowieckiej przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

1. Ewa Feszler

2. Mieczysława Nartowicz

Andrzej Klimiuk

Dyrektor

( podpis Dyrektora )


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-06-09 10:21:29
Data publikacji:  2006-06-09 10:21:29
Data modyfikacji:  2006-06-09 10:25:46 


Załączniki do informacji:
inf9067_Wystąpienie pokontrolne- Wólka Ratowiecka.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl