Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081931   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Augustowie adm. architektoniczno-budowlana. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

RR.VI.0932 – 1/06

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie
I. 1.Jednostka kontrolowana—Starostwo Powiatowe w Augustowie

2.Adres16-500 Augustów, ul.3-go Maja 29

3.REGON-790726009

4. NIP-846-14-24-162

5. Kierownik jednostki kontrolowanej-Starosta Powiatowy- Pan Franciszek Wiśniewski

6.Jednostka kontrolująca –Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

7.Osoby kontrolujące :

a) Anna Orłowska- Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno- Budowlanej II instancji Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie do kontroli nr 28 z dnia 12.05.2006r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Welc - Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego PUW

b) Marcin Gajdamowicz – inspektor w oddziale jw., upoważnienie do kontroli nr 29 z dnia 12.05.2006r wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Welc - Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego PUW

c) Zbigniew Mojsiejczuk - st. inspektor w oddziale jw., upoważnienie do kontroli nr 30 z dnia 12.05.2006r wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Welc - Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego PUW

8. Kontrolę przeprowadzono w dniach 23 – 25.05.2006r.

9. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa , Pan Bogdan Grabowy

10. Przedmiotowy zakres kontroli:

Realizacja zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 z późn. zm. ) – w okresie od 1 stycznia 2005r do dnia kontroli

II.Ustalenia dokonane podczas kontroli :

1. Okres objęty kontrolą – kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2005r do dnia jej przeprowadzenia ,

2. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej ;

- zgodnie regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Augustowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 219/XXX/06 Rady Powiatu w Augustowie sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej prowadzi Wydział Architektury i Budownictwa . Wydziałem tym kieruje Naczelnik Pan Bogdan Grabowy.

- bezpośredni nadzór nad działalnością ww. wydziału sprawuje Starosta Powiatu Pan Franciszek Wiśniewski

W okresie objętym kontrolą w Wydziale zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej wykonywali:

- Naczelnik Wydziału –Bogdan Grabowy – nie posiada uprawnień budowlanych,

- inspektor – Edward Citko – uprawnienia budowlane SUW-514/82,

- inspektor – Ryszard Chełmiński – uprawnienia budowlane SUW-16/87

- specjalista - Janina Rowińska – nie posiada uprawnień budowlanych,

- inspektor – Edmund Maciejczyk – uprawnienia budowlane Bł-230/71

- referent – Paweł Sokołowski – nie posiada uprawnień budowlanych

- młodszy referent - Katarzyna Citkowska – nie posiada uprawnień budowlanych

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2005r do 15 maja 2006r Starosta Augustowski :

a) w roku 2005:

- wydał 332 decyzji o pozwoleniu na budowę ,

- wydał 17 decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przyjął 465 zgłoszeń dotyczących zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych,

- przyjął 18 zgłoszeń dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych,

- przyjął 16 zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu,

- wydał 194 zaświadczenia

b) w roku 2006 do 15 maja:

- wydał 128 decyzji o pozwoleniu na budowę

- wydał 10 decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

- przyjął 254 zgłoszenia dotyczące zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych,

- przyjął 2 zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych,

- przyjął 9 zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu,

- wydał 60 zaświadczeń

III. Opis skontrolowanych spraw:

Sprawa AB-VII-2.7352/45/05-dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego PE Ø 32 – 16m, przykanalika sanitarnego PVC Ø 160 – 18m , przyłącza telekomunikacyjnego Ø 32 na działkach nr 2677,2672,2840 w Augustowie przy ul. Nadrzecznej.

Wniosek (dane osobowe w aktach kontroli) z dnia 5.07.2005r – wpływ do Starostwa Augustowskiego 14.07.2005r

- do zgłoszenia nie dołączono oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością nr geod 2840 na której planowany jest fragment przyłącza telekomunikacyjnego co narusza art. 30 ust.2 Prawa budowlanego (Dz.U.03.207.2016 z późn. zm.).

- pismem z 14.07.2005r organ poinformował wnioskodawców, iż nie wnosi sprzeciwu do wniesionego zgłoszenia. Brak jest natomiast informacji, że do robót budowlanych można przystąpić dopiero po upływie 30 dni od daty zgłoszenia.

Sprawa AB-VII-2.7352/78/05 – dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania zagospodarowania terenu domu Pomocy Społecznej przy ul. Studzienicznej w Augustowie na działkach nr 4097,4098,4099 polegający na wykonaniu drogi pożarowej z kostki betonowej, ciągów pieszych z kostki betonowej, ścieżki rowerowej z kostki betonowej, boiska do siatkówki trawiastego, skoczni w dal, górki saneczkowej.

Wniosek Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży z 9.11.2005r

- zgłoszenie nie określa sposobu wykonania robót budowlanych co narusza art.30 ust.2 Prawa budowlanego

- pismem z dnia 24.11.2005r (odebranym 25.11.2005r) organ poinformował wnioskodawcę , że nie wnosi sprzeciwu do wykonania robót objętych zgłoszeniem. Brak jest natomiast informacji, że do robót można przystąpić po upływie 30 dni od daty zgłoszenia.

Sprawa AB-VII-2.7352/14/05 –dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania budynku gospodarczego drewnianego o powierzchni 10 m², wysokości 3,5 m,z dachem dwuspadowym na działce nr 35/5 w Augustowie przy ul. Prowiantowej .

Wniosek (dane osobowe w aktach kontroli) z 15.04.2005r.

- zgłoszenie nie określa sposobu wykonania robót budowlanych, nie zawiera też żadnych szkiców budynku;

- we wniosku wskazano niepełną datę rozpoczęcia robót – 16 maj bez wskazania roku

Wszystkie powyższe uchybienia naruszają art.30 ust.2 prawa budowlanego.

Zgłoszenie przyjęte milczącą zgodą.

Sprawa AB.VII-2.7352/30/05 – dotyczy zgłoszenia zamiaru, wykonania przyłącza kanalizacji wodociągowej, sanitarnej, deszczowej i energetycznego na działce nr 3187 w Augustowie przy ul. Kopernika .

Wniosek (dane osobowe w aktach kontroli) z 10.06.2005r

- wniosek podpisany nieczytelnie, nie można stwierdzić czy podpis należy do osoby uprawnionej zgodnie z KRS do reprezentacji spółki .

- do wniosku dołączono oświadczenie (dane osobowe w aktach kontroli) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami 3187,2493,3188 na cele budowlane. Z załączonego projektu zagospodarowania wynika, że projektowane przyłącze energetyczne, kanalizacji sanitarnej i wodociągowe obejmuje działki: 3187, nr 2493 (ul. Kościuszki) natomiast przyłącze kanalizacji deszczowej dz. 3187 i 3188 (ul. Szkolna). Przyjęcie przez organ zgłoszenia zawierającego rozbieżności między zakresem wniosku a oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i zakresem wykazanym w załączonym projekcie stanowi naruszenie art. 30 ust.5 prawa budowlanego.

Zgłoszenie przyjęte milczącą zgodą.

Sprawa AB-III.7352/11/06 – dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania robót remontowo- budowlanych w budynku administracyjno- mieszkalnym Posterunku Policji w Lipsku na działce przy ul. Rynek 5 ( nie podano numeru geod. )

Wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z 30.03.2006r wpłynął do Starostwa Augustowskiego 5.04.2006r.

- zgłoszenie obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennej na okna PVC, naprawę tynków ościeży, malowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymianę drzwi zewnętrznych. Zgłoszenie całości wnioskowanych prac przyjęte milczącą zgodą pomimo iż naprawa tynków ościeży, malowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych nie podlega zgłoszeniu. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane roboty te związane są z bieżącym utrzymaniem budynku. Zakwalifikowanie tych robót jako wymagających zgłoszenia stanowi naruszenie art.29 tej ustawy.

Zgłoszenie przyjęto milczącą zgodą.

Informację o powyższym zgłoszeniu przekazano do PINB dopiero 22.05.2006r, chociaż art.82b ust.2 pkt c ustawy Prawo budowlane mówi o bezzwłocznym przekazywaniu kopii zgłoszeń organom nadzoru budowlanego.

Sprawa AB.III.7352/7/06 –dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania remontu oświetlenia ulicznego, obejmującego demontaż istniejących opraw oświetleniowych, zainstalowanie nowych energooszczędnych we wszystkich miejscowościach wiejskich w gminie Lipsk posiadających urządzenia oświetleniowe.

Wniosek Burmistrz Lipska z 6.03.2006r wpłynął do Starostwa Augustowskiego 9.03.2006r.

- w zgłoszeniu wymieniono miejscowości które mają być objęte inwestycją bez wykazania numerów geodezyjnych działek. Do zgłoszenia załączono oświadczenie Burmistrza Lipska o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w którym wskazane zostały nazwy miejscowości bez wskazania konkretnych numerów nieruchomości objętych inwestycją, co narusza przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę(Dz.U.03.120.1127 z późn. zm.).

- brak jest jakiegokolwiek szkicu (mapki) ze wskazaniem zakresu inwestycji oraz wskazania sposobu wykonania robót budowlanych co narusza art.30 ust 2 ustawy Prawo budowlane,

- informacja o zgłoszeniu przekazano do PINB 24.04.2006r, pomimo iż art.82b ust.2 pkt w/w ustawy stanowi o niezwłocznym przekazywaniu kopii zgłoszeń organom nadzoru budowlanego.

Sprawa AB.VII-2.7352/29/05- dotyczy zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku letniskowego na budynek mieszkalny w miejscowości Przewięź na dz. nr 4095/4.

Inwestor: (dane osobowe w aktach kontroli) .

- wniosek dotyczący zmiany sposobu użytkowania został złożony na druku wskazującym jako podstawę działania organu art. 30 ust.1 prawa budowlanego dotyczący przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych co pozostaje w sprzeczności z treścią tego wniosku, z którego wynika że zgłaszane przedsięwzięcie dotyczy postępowania objętego art.71 Prawa budowlanego

- na załączonej mapie nie określono usytuowania obiektu w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów co narusza art.71 ust.2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane.

Zgłoszenie przyjęte milczącą zgodą.

Sprawa AB-VII-2.7351/10/06 –dotyczy pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1973/18 w Augustowie przy ul. Piaskowej.

- wniosek (dane osobowe w aktach kontroli) z dnia 1.03.2006r oraz decyzja z dnia 13.04.2006r o pozwoleniu na budowę nie precyzują jakie sieci uzbrojenia terenu objęte są zamierzoną inwestycją . W sprzeczności z treścią wniosku pozostaje znajdująca się na projekcie zagospodarowania oraz w części opisowej projektu informacja projektanta, że przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, oraz energetyczne będą realizowane na podstawie zgłoszenie wg odrębnego opracowania.

- projekt zagospodarowania nie zawiera wskazania planowanego układu komunikacyjnego – naruszenie art.34. ust.3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

- brak jest oświadczeń gestorów o zapewnieniu dostaw wody i odbiorze ścieków- naruszenie art.34 ust.3 pkt 3 lit. b w/w ustawy. Wymogu tego nie spełnia sformułowanie „ uzgodniono” znajdujące się na planszy zagospodarowania.

- organ prowadząc postępowanie w zawiadomieniu wskazał, że przedmiotowa inwestycja położona jest na działce 1973 przy ul. Piaskowej, wniosek inwestorów oraz oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczył zaś działki nr 1973/18. W projekcie zagospodarowania działka objęta inwestycją oznaczona jest także numerem 1973/18 natomiast pozwolenie na budowę wydano na działce1873/18. Ponadto inwestorzy zwracali się z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku a organ udzielił pozwolenia na rozbudowę. Wydanie decyzji w innym zakresie oraz na innej nieruchomości niż wykazana we wniosku stanowi naruszenie art.32 ust.4 prawa budowlanego.

- brak wskazania w decyzji działek objętych obszarem oddziaływania obiektu – naruszenie wymogu wynikającego z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów : wniosków o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

-brak uzasadnienia decyzji – naruszenie wymogu art. 107 §3 k.p.a. ( Dz. U. Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.)

Sprawa AB-II.7351/2/06- dotyczy pozwolenia na budowę płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na działce nr 104/8 w miejscowości Tajno Podjeziorne.

Decyzja z 17.02.2006

Wniosek(dane osobowe w aktach kontroli) z 2.02.2006r.

- w dokumentach brak jest wyjaśnienia odnośnie występujących rozbieżności między gabarytami projektowanych zbiorników określonymi w decyzji ustalającej warunki budowy zbiornika na gnojówkę o objętości 72 m³i płyty obornikowej o powierzchni 70 m²oraz decyzją z dnia 17.02.2006r nr 32/06 zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę płyty obornikowej o powierzchni zab. 76m² i pow. użytkowej 70m² i zbiornika na gnojówkę o pow. zabudowy 41m², pow. użytkowej 72m² i kubaturze 111m³ wg projektów gotowych a także wielkościami podanymi w projektach gotowych które zakładają: płyta -powierzchnia zabudowy 76,22m² i pow. użytkowa 70m² a zbiornik pow. zabudowy 40,96m², pojemność użytkowa 72m³ i kubatura 110,59m³ co uniemożliwia stwierdzenie czy nie został naruszony art.34 ust.1 prawa budowlanego.

Brak wskazania w decyzji działek objętych obszarem oddziaływania obiektu – co narusza wymóg wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu a budowę.

Brak uzasadnienia decyzji – naruszenie art.107 k.p.a.

Sprawa AB-III-7351/9/2005 dotyczy pozwolenia na rozbudowę obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą( zbiorniki na gnojowicę, zbiornik na ścieki sanitarne) na działce nr.451 położonej w miejscowości Kurianka gm. Lipsk. Decyzja z 13.04.2005r.

Wniosek złożony przez(dane osobowe w aktach kontroli) w dniu 15.03.2005r nie precyzuje jakie sieci uzbrojenia terenu objęte są zamierzoną inwestycją . Działanie takie uniemożliwia stwierdzenie czy treść orzeczenia decyzji o pozwoleniu na budowę odpowiada w całości wnioskowanemu zamierzeniu inwestycyjnemu.

Dołączone oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania działką nr 451 jest nieprawidłowo wypełnione w pkt. 2 - wskazano w nim tylko imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości bez wskazania daty wniosku o pozwolenie na budowę co nie spełnia wymogu wynikającego z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysp onowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

Z projektu zagospodarowania wynika że przedmiotowa inwestycja, nazwana dobudową, stanowi faktycznie rozbudowę istniejącej stodoły. Prawo budowlane nie posługuje się pojęciem dobudowa. Z § 206 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późn. zm.) wynika że zarówno w przypadku wznoszenia budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego czy też rozbudowy inwestor ma obowiązek dołączenia ekspertyzy. W kontrolowanych aktach brak takiego dokumentu czym naruszony został powyższy przepis.

Projekt opracowano na mapie aktualnej na 16.11.2004.Z tabeli umieszczonej na mapie wynika, że obejmuje ona nieruchomości 255/2, 254,266/1. Wniosek inwestora w pierwotnej wersji wskazywał lokalizację inwestycji na dz. 255/2 i 254.Numery te zostały skreślone i przeprawione przez wnioskodawcę na nr 451. Jednocześnie na rysunku zostały odręcznie naniesione poprawki niewiadomego pochodzenia przedstawiające inną numerację gruntów. Został skreślony nr 266/1 i 254, natomiast pozostał nr 255/2 a miejscu objętym inwestycją dopisano nr 451. Projekt zatytułowany został „projekt zagospodarowania działki nr 254 i 255/2”. Jedynym odniesieniem do tych poprawek jest pieczęć na planszy zagospodarowania podpisana przez specjalistę Jolantę Dębowską, na której widnieje adnotacja o zmianach gruntowych. Zgodnie z zamieszczonymi na niej informacjami działka 451 odpowiada numerom 252,254,255/2,264,265,266/1,266/2,267/2, jednak pozostaje to w sprzeczności z poprawioną mapą z której wynika, że dz.451 stanowi odrębną nieruchomość od dz. 255/2. Opracowanie planu zagospodarowania na takiej mapie narusza ustalenia zarówno art. 34 ust 3 pkt 1 ustawy prawo budowlane jak i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.072003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133).

Brak wykazania przez geodetę aktualnego przebiegu granic działek w związku ze zmianą ich numeracji powoduje, że niemożliwe jest stwierdzenie zgodności usytuowania projektowanej rozbudowy obory oraz zbiornika na gnojowicę i zbiornika na ścieki technologiczne z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7.10.1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U.97.132.877). Brak sprawdzenia zgodności projektu z przepisami techniczno-budowlanymi narusza art.35 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego.

Brak jest oświadczeń gestora o dostawie wody – naruszenie art.34 ust.3 pkt 3 lit a ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane.

Współwłaścicielka działki nie brała udziału w postępowaniu, nie doręczono jej też decyzji – naruszenie art. 28 ust.2 ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane.

Brak wskazania w decyzji działek objętych obszarem oddziaływania obiektu – naruszenie wymogu wynikającego z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu a budowę.

Brak uzasadnienia decyzji – naruszenie art.107 k.p.a.

Sprawa AB.I.7351/21/05- dotyczy pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 39 we wsi Grabowo-Kolonie.

Wniosek złożony przez(dane osobowe w aktach kontroli) z dnia 6.06.2005r oraz decyzja z 16.06.2005r nie precyzują jakie rodzaje uzbrojenia terenu objęte są zamierzoną inwestycją . Działanie takie uniemożliwia stwierdzenie czy treść orzeczenia decyzji o pozwoleniu na budowę odpowiada w całości wnioskowanemu zamierzeniu inwestycyjnemu.

W aktach sprawy brak oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z prawem –naruszenie art.20 ust.4 Prawa budowlanego, oraz zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego – naruszenie art.35 ust.1 pkt.4 prawa budowlanego.

Brak informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – naruszenie art.35 ust.1 pkt.3 prawa budowlanego.

Brak oświadczenia gestora o zapewnieniu dostawy wody – naruszenie art.34 ust.3 pkt 3 lit a prawa budowlanego. Nie spełnia tego wymogu znajdująca się na planszy zagospodarowania adnotacja Wójta Gminy Augustów brzmiąca „uzgodniono w zakresie dróg i gospodarki wodnej ”.

Nieczytelnie na planie zagospodarowania został oznaczony przebieg projektowanego przyłącza wodociągowego, przykanalika sanitarnego i zjazdu gospodarczego – naruszenie § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Brak jest informacji w części opisowej projektu dotyczącej sposobu zaopatrzenia w wodę (decyzja o warunkach zabudowy wskazuje na istniejące przyłącze wodociągowe natomiast na planie wskazano studnię) - naruszenie §8 ust.2 pkt.3 powyższego rozporządzenia .

Brak jest wskazania pojemności projektowanego szczelnego dwukomorowego osadnika ścieków. W projekcie nie podano pojemności a jedynie średnicę każdego z nich Ø1200mm (wewnętrzna) oraz głębokość od dna do przykrywy 2.50m. Brak także domiaru tych zbiorników do projektowanego budynku mieszkalnego. Uchybienia te uniemożliwiają sprawdzenie zgodności z § 36 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brak sprawdzenia zgodności projektu z przepisami techniczno-budowlanymi narusza art.35 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego.

Lokalizacja budynku nie jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy która narzuca wymóg lokalizowania budynku kalenicą główną równolegle do drogi gminnej. Kalenica główna według projektu zlokalizowana jest prostopadle do drogi, co narusza art.34 ust.1 Prawa budowlanego.

Brak wskazania w decyzji działek objętych obszarem oddziaływania obiektu – naruszenie wymogu wynikającego z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu a budowę.

Brak uzasadnienia decyzji – naruszenie art.107 k.p.a.

Sprawa AB-V.7351/6/06 – dotyczy pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą na działkach 116, 430 i 530 w miejscowości Strzelcowizna gm. Płaska.

Wniosek (dane osobowe w aktach kontroli) z 7.02.2006r oraz decyzja o pozwoleniu na budowę z 29.03.2006r nie precyzują jakie rodzaje uzbrojenia terenu objęte są zamierzoną inwestycją . Działanie takie uniemożliwia stwierdzenie czy treść orzeczenia decyzji o pozwoleniu na budowę odpowiada w całości wnioskowanemu zamierzeniu inwestycyjnemu.

Projekt opracowany 15.01.2006r., natomiast zaświadczenie o przynależności autorki projektu(dane osobowe w aktach kontroli) do izby samorządu zawodowego ważne od 1.02.2006 do 31.07.2006. Projekt przyłącza energetycznego opracowany styczeń 2006 – przynależność do izby(dane osobowe w aktach kontroli) ważne od dnia 1.02.2006r do 31.07.2006r. Projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego opracowany styczeń 2006. Przynależność autora (dane osobowe w aktach kontroli) do izby 1.02.2006r do 3.06.2006r. Zaświadczenia projektantów o przynależności do właściwej izby zawodowej są nieaktualne na dzień opracowania projektu, niespełniony jest zatem wymóg art. 35 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.

Brak części opisowej do projektu trzykomorowego szamba ze wskazaniem jego pojemności oraz domiarów do granic działki i znajdujących się na niej budynków co uniemożliwia stwierdzenie zgodności z przepisami §36 warunków technicznych. Brak sprawdzenia zgodności projektu z przepisami techniczno-budowlanymi narusza art.35 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego. Ponadto ogólnikowe sformułowanie zarówno wniosku jak i orzeczenia pozwolenia na budowę w zakresie sieci uzbrojenia terenu może nasuwać wątpliwości które elementy infrastruktury technicznej są objęte postępowaniem.

W decyzji wskazano że obszarem oddziaływania objęto tylko dz.430 i 530 co pozostaje w sprzeczności z treścią wniosku.

Brak uzasadnienia decyzji – naruszenie art.107 k.p.a.

Sprawa AB-V.7351/2/06- dotyczy pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą ( przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe oraz szambo szczelne wraz z przykanalikiem sanitarnym) na działce nr 221 położonej w miejscowości Gorczyca gm. Płaska.

Decyzją z 13.02.1006r organ objął obok budynku mieszkalnego także przyłącze energetyczne, wodociągowe oraz szambo szczelne z przykanalikiem chociaż wniosek (dane osobowe w aktach kontroli) z dnia 19.01.2006r nie precyzuje jakie sieci uzbrojenia terenu objęte są zamierzoną inwestycją. Działanie takie uniemożliwia stwierdzenie czy treść orzeczenia decyzji o pozwoleniu na budowę odpowiada w całości wnioskowanemu zamierzeniu inwestycyjnemu.

Brak wskazania w decyzji działek objętych obszarem oddziaływania obiektu – naruszenie wymogu wynikającego z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu a budowę.

Brak uzasadnienia decyzji – naruszenie art.107 k.p.a.

Sprawa AB-VII-2.7351/30/05dotyczy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwoleniana budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy 94m2, powierzchni użytkowej 135 m2, kubaturze 716 m3na działce nr ewid. gruntów 2269/6 obręb ewidencyjny 2 położonej w Augustowie przy ul. Młodości.

Wniosek (dane osobowe w aktach kontroli) z dnia 26.08.2005r. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę została wydana przez organ w dniu 20.09.2006 r.

- w aktach sprawy brak informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego

- na projekcie zagospodarowania działki objętej inwestycją brak wskazania odległości projektowanego budynku od działek sąsiednich, co uniemożliwia stwierdzenie zgodności z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . Brak sprawdzenia zgodności projektu z przepisami techniczno-budowlanymi narusza art.35 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego.

Sprawa AB-VII-2.7351/28/05dotyczy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku usługowo-mieszkalnego o część handlowo-usługową o powierzchni zabudowy 349 m2, powierzchni użytkowej 614 m2, kubaturze 1694 m2, wraz z towarzyszącą infrastrukturą wg załączonego projektu architektoniczno-budowlanego indywidualnego na dz. nr 3265. Wniosek o wydanie pozwolenia złożony przez(dane osobowe w aktach kontroli) w dniu 19.08.2005r oraz decyzja zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na rozbudowę wnioskowanej inwestycji z dniu 20.09.2005 r. nie precyzują które sieci uzbrojenia terenu objęte są zamierzonym przedsięwzięciem. Działanie takie uniemożliwia stwierdzenie czy treść orzeczenia decyzji o pozwoleniu na budowę odpowiada w całości wnioskowanemu zamierzeniu inwestycyjnemu.

- zaświadczenia projektantów o przynależności do właściwej izby zawodowej są nieaktualne na dzień opracowania projektu, niespełniony jest zatem wymóg art. 35 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

- w projekcie brak jest ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, która zgodnie z postanowieniami § 206 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest niezbędna w przypadku każdej rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany przeznaczenia budynku,co stanowi naruszenie tego przepisu,

- decyzja o pozwoleniu na budowę wskazuje, iż projektowany budynek nie będzie oddziaływał na sąsiednie działki. Brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla powyższego twierdzenia, w związku z czym decyzja ta narusza wymóg art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.) Z projektu zagospodarowania objętej inwestycją działki wynika, iż projektowana inwestycja może oddziaływać na sąsiednią działkę o nr 2998, na której w odległości 1 mod granicy z działką objętą inwestycją znajduje się budynek mieszkalny. Na projekcie zagospodarowania brak jest wskazania czy w ścianie tego budynku, od strony projektowanej inwestycji, znajdują się okna, uniemożliwia to analizę projektu pod kątem § 13 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brak sprawdzenia zgodności projektu z przepisami techniczno-budowlanymi narusza art.35 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego.

Sprawa AB-VII-2.7351/33/05dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 57 m2, powierzchni użytkowej 103 m2, kubaturze 184 m3przy ul. Nadrzecznej 137 w Augustowie. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę złożony przez(dane osobowe w aktach kontroli) w dniu14.09.2005r

Decyzję zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na rozbudowę wydano w dniu 5.10.2005 r.

- w załączonym do wniosku projekcie brak jest zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby zawodowej, naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

- brak jest oświadczenia projektanta, iż dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, naruszenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego;

- w projekcie brak jest ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, naruszenie § 206 warunków technicznych;

- na projekcie zagospodarowania działki objętej projektowaną inwestycją brak jest wskazania odległości projektowanej rozbudowy budynku od granic sąsiednich działek, uniemożliwia to analizę projektu pod kątem zgodności z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brak sprawdzenia zgodności projektu z przepisami techniczno-budowlanymi narusza art.35 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego.

- do projektu nie została dołączona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego;

- w decyzji wskazano, iż obszar oddziaływania projektowanego obiektu obejmuje jedynie nieruchomość 2839, brak jest uzasadnienia dla takiego ustalenia - naruszenie art. 107 § 3 kpa w związku z art.28 ust.2 prawa budowlanego.

Sprawa AB-VII-2.7351/49/05dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego o powierzchni zabudowy 193 m2, powierzchni użytkowej 185 m2+ garaż 31 m2, kubaturze netto 678 m3wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o nr ewid. gruntów 265/1 obręb ewidencyjny 2 położonej w Augustowie przy ul. Rajgrodzkiej. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony przez Panią(dane osobowe w aktach kontroli) w dniu12.12.2005r. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę wnioskowanej inwestycji wydana została w dniu 23.01.2006 r.

Wniosek oraz decyzja o pozwoleniu na budowę nie precyzują jakie sieci uzbrojenia terenu objęte są zamierzoną inwestycją . Działanie takie uniemożliwia stwierdzenie czy treść orzeczenia decyzji o pozwoleniu na budowę odpowiada w całości wnioskowanemu zamierzeniu inwestycyjnemu.

Sprawa AB-VII-2.7351/48/05dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku gospodarczego o garaż na samochód osobowy o powierzchni zabudowy 8m2, powierzchni użytkowej 6m2, kubaturze 25m3, na działce nr ewid. gruntów 3248 obręb ewidencyjny 2 położonej w Augustowie przy ul. Rajgrodzkiej, bezpośrednio przy granicy z działką budowlaną nr ewid. gruntów 3249. Wniosek o pozwolenie na rozbudowę został złożony(dane osobowe w aktach kontroli) w dniu 23.12.2005r.

Decyzja zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę została wydana w dniu 16.01.2006 r.

- brak ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, naruszenie § 206 warunków technicznych;

- brak uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art.28 ust.2 prawa budowlanego.

Sprawa AB-III-7351/2/2005dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obory o powierzchni zabudowy 191 m2, powierzchni użytkowej 173 m2, kubaturze 649 m3oraz zbiornika na gnojowicę wraz z infrastrukturą towarzyszącą wg załączonego projektu indywidualnego w miejscowości Siółko na działce o nr ewid. gruntów nr 166. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony przez(dane osobowe w aktach kontroli) w dniu20.01.2005r.

Decyzja zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę została wydana w dniu 17.02.2005 r.

Wniosek oraz decyzja o pozwoleniu na budowę nie precyzują jakie sieci uzbrojenia terenu objęte są zamierzoną inwestycją . Działanie takie uniemożliwia stwierdzenie czy treść orzeczenia decyzji o pozwoleniu na budowę odpowiada w całości wnioskowanemu zamierzeniu inwestycyjnemu.

- we wniosku oraz w decyzji z dnia 17.02.2005 r. pojawia się stwierdzenie, iż pozwolenie zostaje wydane na dobudowę obory (w prawie budowlanym nie funkcjonuje takie pojęcie);

- niezgodne są oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie Pana Janusza Jermaka wskazuje, iż dysponuje on nieruchomością jako właściciel zaś na oświadczeniu Pani Bożeny Jermak wskazano, iż jest ona współwłaścicielem nieruchomości objętej inwestycją co narusza art.33 ust.2 pkt2 Prawa budowlanego

- zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby zawodowej wystawione zostało na okres od 1.01.2006 r. do 30.06.2006 r., zaś projekt został przez niego sporządzony w grudniu 2004 r. nie spełniony został wobec powyższego wymóg art. 35 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego zobowiązujący do przedłożenia zaświadczenia aktualnego na dzień opracowania projektu,

- w projekcie zagospodarowania działki brak jest wskazania wszystkich wymaganych odległości między projektowanym budynkiem a budynkami sąsiednimi oraz granicami działki, uniemożliwia to analizę przedłożonego wraz z wnioskiem projektu, pod kątem § 12 i § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brak sprawdzenia zgodności projektu z przepisami techniczno-budowlanymi narusza art.35 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego.

- brak jest ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, naruszenie § 206 warunków technicznych;

- brak informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.

- w decyzji brak uzasadnienia dla obszaru oddziaływania obiektu, naruszenie art. 107 § 3 kpa.

Sprawa AB-III-7351/3/2005dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę obory o powierzchni zabudowy 190m2, powierzchni użytkowej 170 m2, kubaturze 763 m3oraz budowę zbiornika na gnojowicę wraz z płytą gnojową i budowę zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Kurianka gm. Lipsk, na działce nr ewid. gruntów 122.

Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbudowę został złożony przez (dane osobowe w aktach kontroli) w dniu 2.02.2005r. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wydana w dniu 17.02.2005 r.

- zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby zawodowej (wystawione w dniu 28.11.2005 r.), które zostało dołączone do projektu, są ważne na okres od 1.01.2006 r.- 31.12.2006r. choć decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana na podstawie przedłożonych dokumentów już 17.02.2005 r., nie został spełniony wymóg art. 35 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, w związku z którym wspomniane zaświadczenie winno być aktualne na dzień opracowania projektu;

- na projekcie brak jest daty jego sporządzenia, naruszenie § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- brak ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, naruszenie § 206 warunków technicznych;

- w projekcie brak jest informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego;

- na projekcie zagospodarowania działki brak odległości projektowanego budynku od granic działki, uniemożliwia to analizę projektu pod kątem zgodności z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brak sprawdzenia zgodności projektu z przepisami techniczno-budowlanymi narusza art.35 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego.

- na wskazanym projekcie granice działki objętej inwestycją nie zostały w ogóle wykazane, jest to niezgodne z postanowieniami § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133);

- na oświadczeniu inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w rubryce dotyczącej zgody współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych znajduje się nieparafowane przekreślenie, różne rubryki powyższego oświadczenia wypełniane różnym charakterem pisma i innym długopisem, wobec tego że są to dopiski niewiadomego pochodzenia nie można uznać że został spełniony wymóg określony w art.33 ust.2 pkt 2 Prawa budowlanego,

- w wydanej decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania, naruszenie art. 107 § 3 kpa.

Sprawa AB-VII-2.7351/35/05dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę budynku garażowego o powierzchni zabudowy 51m2, powierzchni użytkowej 49m2, kubaturze 176m3 na działce nr ewid. gruntów 1273 położonej w Augustowie przy ul. Słonecznej 18. Wniosek o wydanie pozwolenia został złożony przez (dane osobowe w aktach kontroli) w dniu 25.10.2005r

Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na rozbiórkę wydano w dniu 28.11.2005 r.

- w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, naruszenie art. 107 § 3 kpa.

- w przedłożonym przez inwestora projekcie brak jest informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego

- w dokumentacji brak jest zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby zawodowej, naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.

Sprawa AB-IV-2.7351/5/06dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku mieszkalno-gospdarczego i jego zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny na działce nr ewid. gruntów 82/1 położonej w Bryzglu, gm. Nowinka.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony przez(dane osobowe w aktach kontroli) w dniu 20.03.2006 r.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę została wydana w dniu 12.05.2006 r.

- w wydanej przez organ decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania planowanej inwestycji, naruszenie art. 107 § 3 kpa.;

- na decyzji znajduje się napisane odręcznie oświadczenie Pani Doroty Cyran, iż otrzymała powyższą decyzję, brak jednak zapisu o jej zobowiązaniu się do przekazania otrzymanej decyzji pozostałym inwestorom, jednocześnie brak jest zwrotnych poświadczeń odbioru powyższej decyzji przez pozostałych inwestorów naruszenie art.40 § 3 k.p.a.

- projekt zagospodarowania działki objętej inwestycją dotyczy „zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego na cele mieszkalne” brak w powyższym tytule wskazania, iż planowana inwestycja (zgodnie z wnioskiem inwestorów) dotyczy również rozbudowy,

- w aktach sprawy brak jest zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby zawodowej, naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.

Sprawa AB-VI.7351/6/06 dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę „dobudowę” do budynku stodoły garażu na maszyny i urządzenia rolnicze wraz z przebudową dachu w budynku stodoły częściowo o powierzchni zabudowy 103m2, powierzchni użytkowej 96 m2, kubaturze 475 m3na działce nr ewid. 660 w miejscowości Cisów gmina Sztabin. Wniosek o pozwolenie złożony został przez(dane osobowe w aktach kontroli) 8.03.2006r.

Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę została wydana w dniu 4.04.2006 r.

- w decyzji brak jest uzasadnienia odnośnie kwestii ustalenia obszaru oddziaływania planowanej inwestycji, naruszenie art. 107 § 3 kpa.

- w aktach sprawy brak jest zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby zawodowej, naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. W oświadczeniu projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jako załączniki wymienione są kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w aktach organu brak jednak tych dokumentów;

- brak ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego, która zgodnie z postanowieniami § 206 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, co stanowi naruszenie tego przepisu,

- w decyzji użyto sformułowania „dobudowa” (tak jak we wniosku), które nie funkcjonuje w prawie budowlanym.

- na projekcie zagospodarowania działki brak wskazania odległości projektowanego budynku od granic działki, uniemożliwia to analizę projektu pod kątem spełnienia wymogów z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brak sprawdzenia zgodności projektu z przepisami techniczno-budowlanymi narusza art.35 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego.

- w przedłożonym przez inwestora projekcie brak jest informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego;

III.1.Opis spraw skontrolowanych pod kątem terminowości załatwiania a wykazanych w rejestrach decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestrach wniosków o pozwolenie na budowę ;

Sprawa znak: AB.VII-2.7351-62/2004 opisana w rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę pod nr 308/2004 ;

- wniosek inwestora z dnia 27.12.2004r o pozwolenie na budowę centrum handlowo-usługowego na działkach nr 1954, 1955, 1956, 1957, 1959 przy ul. Mazurskiej w Augustowie,

- wezwanie z art. 64 §2 kpa z dnia 05.01.2005r – brak pieczęci kancelarii ogólnej z datą wysłania,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wysłaniu ww. wezwania do inwestora,

- pismo inwestora z dnia 13.01.2005r o uzupełnieniu wniosku,

-postanowienie z art.35 ust.3 ustawy Prawo budowlane o uzupełnieniu projektu budowlanego z dnia 14.02.2005r – brak pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania ,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wydanym postanowieniu,

- pismo inwestora z dnia 22.02.2005r w sprawie usunięcia braków w przedłożonej dokumentacji,

- decyzja odmowna z dnia 01.03.2005r-podstawa prawna art.35 ust.3 P.b.- brak pieczęci kancelarii ogólnej z datą wysłania,

- postępowanie w niniejszej sprawie prowadzono przez = 47 dni - termin określony w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego został zachowany,

- odwołanie z dnia 08.03.2005r-odnotowano w kolumnie ,,6” rejestru wniosku

- decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 14.04.2004r, znak: RR.VI.B7111-14/05 uchylająca decyzję organu I instancji z dnia 01.03.2005r i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia - wpływ do organu wraz z aktami 14.04.2005r-odnotowana w kolumnie ,,6” rejestru wniosków, nie wpisano daty wpływu,

- wszczęcie postępowania z ochrony środowiska przez organ w dniu 28.04.2005r - brak informacji w kolumnie ,,6’’ rejestru wniosków,

- postanowienie z dnia 04.05.2005r o zawieszeniu postępowania - brak informacji w kolumnie ,,6’’ rejestru wniosków,

- postanowienie z dnia 29.03.2006r o podjęciu zawieszonego postępowania - brak informacji w kolumnie ,,6’’ rejestru wniosków,

- dotychczas postępowanie w niniejszej sprawie prowadzono przez 44 dni do dnia wszczęcia postępowania z zakresu ochrony środowiska . Po podjęciu postępowania do dnia kontroli nie zostało ono zakończone,

- w powyższej sprawie nie uzupełniano na bieżąco kolumny ,,6’’ rejestru wniosków oraz na wysyłanych pismach przez organ brak jest pieczęci kancelarii ogólnej z adnotacją odręczną o wysłaniu ;

Sprawa znak : AB-III-7351-3/2005opisana w rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę pod nr 18/05 a wykazana w rejestrze decyzji pod nr 29/05,

- wniosek z dnia 02.02.2005r o pozwolenie na rozbudowę budynku obory oraz budowę zbiornika na gnojowicę wraz z płytą gnojową i zbiornikiem na ścieki sanitarne w miejscowości Kurianka, gm. Lipsk na działce o nr geod. 122,

- w kolumnie ,,4’’ rejestru wniosków oraz w kolumnie ,,3’’ rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę wpisano niewłaściwą datę wpływu wniosku 3 luty 2005r,

- decyzja z dnia 17.02.2005r, Nr 29/2005 - brak pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania,

- postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie zostało przeprowadzone z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ;

Sprawa znak : AB.VII-2.7351-35/2005 opisana w rejestrze wniosków pod nr 309/2005 a wykazana w rejestrze decyzji pod numerem 303/05

- wniosek z dnia 25.10.2005r o pozwolenie na rozbiórkę budynku garażu działce nr 1273 przy ul. Słonecznej w Augustowie,

- w kolumnie ,,4’’ rejestru wniosków oraz w kolumnie ,,3’’ rejestru decyzji wpisano niewłaściwą datę wpływu wniosku 26.10.2005r;

- decyzja z dnia 28.11.2005r Nr 303/05 – brak pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania,

- postępowanie w niniejszej sprawie przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ;

Sprawa znak: AB.VII-2.7351-49/2005opisana w rejestrze wniosków pod pozycją 360/2005 a wykazana w rejestrze decyzji pod pozycją 13/2006 ,

- wniosek, z dnia 12.12.2005r w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 265/1 przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie,

- w kolumnie ,,4’’ rejestru wniosków oraz w kolumnie ,,3’’ rejestru decyzji wpisano datę wpływu wniosku 23.12.2005r,

- decyzja Nr 13 z dnia 23.01.2006r o pozwoleniu na budowę – brak pieczęci kancelarii ogólnej z datą wysłania,

- postępowanie w niniejszej sprawie przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ;

Sprawa znak : AB.III.7351-2/2005opisana w rejestrze wniosków pod pozycją 17/2005 a wykazana w rejestrze decyzji pod numerem 28/05 ;

- wniosek z dnia 02.02.2005r o wydanie pozwolenia na dobudowę obory i zbiornika na gnojowicę wraz z infrastrukturą na działce nr 166 w miejscowości Siółko, gm. Lipsk,

- decyzja z dnia 17.02.2005r, Nr 28/2005 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – brak pieczęci kancelarii ogólnej z datą wysłania,

- postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ;

Sprawa znak : AB.IV.7351/5/2006opisana w rejestrze wniosków pod pozycją nr 66/2006 a wykazana w rejestrze decyzji pod pozycją nr 119 /2006 ;

- wniosek z dnia 20.03.2006r o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno-gospodarczego na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową i przebudową na działce nr 82/1 w miejscowości Bryzgiel, gm. Nowinka,

- decyzja z dnia 12.05.2006r, Nr 119/2006 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – na stronie końcowej decyzji odręczne pokwitowanie inwestora, brak pieczęci kancelarii ogólnej z datą wysłania,

- postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ;

Sprawa znak : AB.VI.7351/6/2006opisana w rejestrze wniosków pod pozycją nr 54/2006 a wykazana w rejestrze decyzji pod pozycją nr 59 /2006,

- wniosek z dnia 08.03.2006r o pozwolenie na dobudowę do istniejącego budynku stodoły garażu na maszyny i urządzenia rolnicze wraz z przebudową dachu budynku stodoły (częściowo) na działce nr 660 w miejscowości Cisów, gm. Sztabin,

- decyzja z dnia 04.04.2006r, Nr 59/2006 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – brak pieczęci kancelarii ogólnej z datą wysłania,

- postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego;

Sprawa znak : AB.VII-1.7351/42/2005opisana w rejestrze wniosków pod pozycją nr 154/2005 a wykazana w rejestrze decyzji pod pozycją nr 272 /2005,

- wniosek z dnia 24.05.2005r o pozwolenie na budowę ulicy Ustronie w zakresie : kanalizacji deszczowej, linii kablowej telekomunikacyjnej, roboty drogowe na działce nr 46/1, 46/2, 44/4, 44/5 w Augustowie,

- postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 15.06.2005r na wniosek inwestora z dnia 13.06.2005r – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 15.06.2005r,

- postanowienie z dnia 02.09.2005r o podjęciu postępowania - pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 02.09.2005r,

- wezwanie z art. 64 §2 kpa z dnia 03.09.2005r – brak wpisu w kolumnie ,,6’’ rejestru wniosków o pozwolenie na budowę,

- pismo inwestora o uzupełnieniu braków z dnia13.09.2005r- brak wpisu w kolumnie ,,6’’ rejestru wniosków o pozwolenie na budowę,

- decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 10.10.2005r, Nr 272/05 – na stronie końcowej decyzji pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 10.10.2005r,

- postępowanie w niniejszej sprawie przeprowadzono w terminie określonym w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ,

Sprawa znak : AB.VII-1.7351/43/2005opisana w rejestrze wniosków pod pozycją nr 155/2005 a wykazana w rejestrze decyzji pod pozycją nr 273 /2005,

- wniosek z dnia 24.05.2005r o pozwolenie na budowę ulicy Prądzyńskiego i ulicy Grzybieniowej w zakresie : kanalizacji deszczowej, linii kablowej energetycznej, oświetleniowej, linii energetycznej komunalnej, linii kablowej telekomunikacyjnej, roboty drogowe na działce nr 3843/2, 4301, 4302, 4303, 4330 w Augustowie,

- wezwanie z art. 64 §2 kpa z dnia 03.06.2005r – brak wpisu w kolumnie ,,6’’ rejestru wniosków o pozwolenie na budowę,

- postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 15.06.2005r na wniosek inwestora z dnia 13.06.2005r – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 15.06.2005r,

- postanowienie z dnia 02.09.2005r o podjęciu postępowania - pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 02.09.2005r,

- pismo inwestora o uzupełnieniu braków z dnia13.09.2005r - brak wpisu w kolumnie ,,6’’ rejestru wniosków o pozwolenie na budowę,

- decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 10.10.2005r, Nr 272/05 – na stronie końcowej decyzji pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 10.10.2005r,

- postępowanie w niniejszej sprawie przeprowadzono w terminie określonym w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ,

IV. 1. W trakcie kontroli udzielono instruktażu z zakresu przepisów dotyczących prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę .

2. Zespół kontrolny dokonał wpisu do książki kontroli organu kontrolowanego pod poz.- 5/06.

3. Starosta Powiatowy w Augustowie został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń i wyjaśnień odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz składania pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i jeden egzemplarz przekazano jednostce kontrolowanej

Data i podpis kontrolowanego:

Data i podpisy zespołu kontrolującego:

1. Starosta :

Mgr inż. Franciszek Wiśniewski

/-/

1. Anna Orłowska /-/

2. Marcin Gajdamowicz /-/

3. Zbigniew Mojsiejczuk /-/

12.06.2006r


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-06-22 10:11:15
Data publikacji:  2006-06-22 10:11:15
Data modyfikacji:  2006-06-22 10:11:15 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl