Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148426   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola PUP w Bielsku Podlaskim. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim ul. 3 - go Maja 17, nr REGON -u 050869756, NIP 543-101-51-21 zwanym w dalszej treści "Urzędem", podległym Staroście Powiatu Bielskiego

Dyrektorem PUP jest Pani Beata Dawidziuk

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

1. Renata Bożena Krzyżewska - starszy inspektor wojewódzki

2. Jakub Julian Kozłowski - starszy referent

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 71 / 06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniach 4-5 maja 2006 r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją Nr 4 / 2006 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

Pani Beata Dawidziuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Pani Alicja Pawluczuk - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Kontrola problemowa dotyczyła:

Przestrzegania prawa w zakresie przyznawania i pozbawiania statusu bezrobotnego oraz wypłacania zasiłków.

Celem kontroli było dokonanie analizy i oceny prawidłowości realizacji zadań, wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm. ) przez Powiatowy Urząd Pracy w Belsku Podlaskim, w zakresie :
1. Rejestrowania zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
2. Obsługi bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku,
3. Gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług Urzędu,
4. Udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur , ulotek , biuletynów itp.,
5. Udzielenie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy,
6. Wydawanie decyzji administracyjnych dot. odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W trakcie kontroli podlegała ocenie prawidłowość stosowania następujących przepisów prawa:

  1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego ( Dz. U. Nr 219, poz. 2222),

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zasięgiem swego działania obejmuje dwie gminy miejskie - Bielsk Podlaski i Brańsk oraz 6 gmin wiejskich : Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bielsku Podlaskim wynosiła na dzień

30 kwietnia 2006 r. ogółem 2637 osób, w tym 321 osób z prawem do zasiłku.

Wg istniejącej w dniu kontroli struktury organizacyjnej Urzędu zadania będące przedmiotem kontroli realizowane są przez n / w komórki :

Dział Rynku Pracy,

Dział Ewidencji i Świadczeń,

Dział Finansowo- Księgowy,

Dział Organizacyjno - Administracyjny.

Wg stanu na koniec kwietnia 2006 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim zatrudnia 28 osób, w tym 5 stanowisk finansowanych jest ze środków Funduszu Pracy ( 2 osoby zatrudnione są w ramach robót publicznych, a 3 stanowiska finansowane są środków przekazanych z Funduszu Pracy na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

U S T A L E N I A K O N T R O L I

Kontrolą objęto losowo wybrane dokumenty z 2005 r. dotyczące rejestrowania bezrobotnych i poszukujących pracy, art. 9 ust.1 pkt 4 ustawy. Prawidłowość kwalifikowania osób bezrobotnych rejestrujących się w Urzędzie przeanalizowano na podstawie kart rejestracyjnych o numerach : ZE. 430 - 10869 / z, ZE. 430 - 8100 / ś, ZE. 431 - 10874 / w, ZE. 4620-11111/ś, ZE. 431 - 9208 / ś, 4620 - 10543 / z.

Ustalono, że przestrzegany jest wymóg składania kompletu dokumentów, wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262, poz.2607z późn. zm.). Osoba rejestrująca się przedkłada pracownikowi Urzędu dokonującemu rejestracji: dowód osobisty, dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły, bądź kursu, szkolenia, świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień ( zaświadczenie z ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy, decyzja z KRUS w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników).

Przedstawione do kontroli karty rejestracyjne wypełnione są czytelnie, zawierają oświadczenia osoby rejestrującej się oraz podpis pracownika.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia art.9 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy.

Prawidłowość ustalania prawa do zasiłku wynikającego z art. 71 ustawy przeanalizowano na podstawie akt zarejestrowanych osób o następujących numerach :

Nr ZE. 430 - 10205 / ś - osobie zarejestrowanej w dniu 28.11.2005 r. przyznano status bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 6.12.2005 r. w wysokości 417,60 zł miesięcznie z tytułu odbycia zasadniczej służby wojskowej, która trwała od 1.02.2005 do 23.11.2005 r.

Nr ZE. 430 - 11014 / ś - osobie zarejestrowanej w dniu 11.10.2005 r. przyznano status bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 19.10.2005 r. w wysokości 626,30 zł miesięcznie z uwagi na pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Nr ZE. 430 - 10516 / ś osobie zarejestrowanej w dniu 9.05.2005 r. przyznano status bezrobotnego oraz prawo do zasiłku od dnia 17.05.2005 r. w wysokości 605,10 zł miesięcznie na okres nie przekraczający 12 miesięcy; stwierdzono, że bezrobotna ukończyła 50 lat i posiada co najmniej 20 - letni okres uprawniający do zasiłku.

Nr ZE. 430 - 10571 / p - osobie zarejestrowanej w dniu 1.06.2005 r. przyznano status osoby bezrobotnej oraz prawo do zasiłku od dnia 9.06.2005 r. w wysokości 626,30 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy ; stwierdzono udokumentowany okres uprawniający do zasiłku w wymiarze 33 lata, 6 miesięcy i 8 dni,

Nr ZE - 430 - 9677 / ś - osoba zarejestrowana uzyskała status bezrobotnego z dniem 13.02.2005 r. oraz prawo do zasiłku od dnia 21.12.2005 r. w wysokości 417,60 zł miesięcznie z tytułu odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie 1.02.2005 - 22.11.2005 r., okres uprawniający do zasiłku wyniósł 10 miesięcy i 2 dni,

Nr ZE - 430 - 9820 / P - osobie zarejestrowanej w dniu 2.11.2005 r. przyznano prawo do zasiłku od dnia 10.11.2005 r. w wysokości 626,30 zł miesięcznie z uwagi na pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres 10.07.2000 - 31.10.2005 r.; osoba ta ukończyła 51 lat i udokumentowała okres uprawniający do zasiłku wynoszący 23 lata,

Nr ZE - 430 - 9037 / P - osobie zarejestrowanej w dniu 1.12.2004 r. odmówiono przyznania zasiłku dla bezrobotnych; utrata statusu nastąpiła z dniem 1.07.2005 r. z związku z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych. Dnia 2.11.2005 r. miała miejsce ponowna rejestracja, a z dniem 4.11.2005 r. nastąpiła znowu utrata statusu bezrobotnego również z powodu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. W dniu 7.12.2005 r. po raz kolejny przyznano status bezrobotnego nie posiadającego prawa do zasiłku.

Nr ZE - 430 - 6098 / z - osobie zarejestrowanej w dniu 15.02.2005 r. odmówiono przyznania prawa do zasiłku, ponieważ stwierdzono, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, bezrobotna z tytułu zatrudnienia nie osiągała miesięcznie wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres 365 dni; utrata statusu nastąpiła z dniem 20.07.2005 r. w związku z podjęciem zatrudnienia. Ponowna rejestracja w charakterze osoby bezrobotnej nastąpiła w dniu 5.12.2005 r. i prawa do zasiłku odmówiono.

W analizowanej dokumentacji wszystkie osoby, którym przyznano prawo do zasiłku spełniały przesłanki określone w art. art.71 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. w okresie 18 m-cy poprzedzających dzień zarejestrowania, posiadały określony w ustawie co najmniej 365-dniowy okres uprawniający do zasiłku. Ponadto, w okresie pobierania zasiłku, nie było dla nich propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy. W analizowanych kartach rejestracyjnych zwracano uwagę na datę rejestracji bezrobotnego, datę wydania decyzji oraz ustalenie podstawy przyznania zasiłku. Podstawa prawna wydania decyzji nie budzi zastrzeżeń. Ponadto, we wszystkich przeanalizowanych aktach znajduje się dokument stwierdzający długość posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku, który jest niezbędny do ustalenia wysokości zasiłku i okresu jego pobierania. Na dokumencie znajduje się czytelnie zapisane imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za ustalenie długości okresu, od którego zależy uzyskanie prawa do zasiłku, jego wysokość oraz okres pobierania.

W trakcie kontroli analizie poddano również losowo wybraną dokumentację z zakresu wydawania decyzji o :

o uznaniu danej osoby za osobę bezrobotną oraz o utracie statusu bezrobotnego :

W celu zbadania prawidłowości wydawania decyzji orzekających o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za osobę bezrobotną oraz utraty statusu bezrobotnego losowo wybrano do analizy decyzje u numerach:

Nr ZE. 430 - 10420 / ś - osobie zarejestrowanej w dniu 10.03.2005 r. przyznano status bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 18.03.2005 r. w wysokości 403,40 zł miesięcznie. Decyzją wydaną w dniu 23.11.2005 r. orzeczono o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 23.11.2005 r. Z uzasadnienia decyzji oraz dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, iż w dniu 22.11.2005 r. strona złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego z dniem 23.11.2005 r. W dokumentacji brak jest dowodu potwierdzającego doręczenie decyzji stronie.

Nr ZE. 430 - 9443 / p - osoba zarejestrowana w dniu 5.07.2005 r. Decyzją wydana w dniu 15.09.2005 r. orzeczono o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 7.09.2005 r. Z uzasadnienia decyzji oraz dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, iż osobie bezrobotnej wyznaczono termin do stawienia się w Urzędzie na dzień 5.08.2005 r. Strona w wyznaczonym terminie nie stawiła się w PUP. Decyzja została prawidłowo doręczona stronie. Od decyzji nie zostało wniesione odwołanie.

Nr ZE. 430 - 8829 / ś - osobie zarejestrowanej w dniu 2.06.2004 r. przyznano status bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 3.06.2004 r. w wysokości 605,40 zł miesięcznie. Decyzją wydaną w dniu 25.10.2005 r. orzeczono o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 15.10.2005 r. Z uzasadnienia decyzji oraz dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, iż osoba bezrobotna od dnia 15.10.2005 r. podjęła zatrudnienie. W dokumentacji brak jest dowodu potwierdzającego doręczenie decyzji stronie.

Nr ZE. 430 - 10607 / ś - osobie zarejestrowanej w dniu 14.06.2005 r. przyznano status bezrobotnego. Decyzją wydana w dniu 4.10.2005 r. orzeczono o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 3.10.2005 r. Z uzasadnienia decyzji oraz dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, iż osoba zainteresowana w dniu 3.10.2005 r. w karcie aktywności zawodowej złożyła oświadczenie, iż podjęła naukę w systemie dziennym. W dokumentacji brak jest dowodu potwierdzającego doręczenie decyzji stronie.

W zakresie objętej kontrolą dokumentacji stwierdzono, iż w przypadku części decyzji brak jest dowodów doręczenia decyzji stronie. W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie przyznawania lub odmowy przyznania statusu osoby bezrobotnej oraz utraty statusu osoby bezrobotnej. Decyzje były wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu

prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego albo stypendium o niżej podanych numerach:

Nr ZE. 430 - 10861 / ś - osobie zarejestrowanej w dniu 31.08.2005 r. przyznano status bezrobotnego i odmówiono przyznania prawa do zasiłku. Osoba ta została skierowana do odbycia stażu i w związku z tym uzyskała prawo do stypendium od dnia 1.10.2005 r. w wysokości 521,90 zł miesięcznie. Prawo do stypendium ustało z dniem 31.12.2005 r. z powodu zakończenia odbywania stażu.

Nr ZE - 430 - 10610 / s - osoba zarejestrowana w dniu 16.05.2005 r. uzyskała status bezrobotnego bez prawa do zasiłku ; od dnia 1.07.2005 r. uzyskała prawo do stypendium w wysokości 521,90 zł miesięcznie z tytułu odbywania stażu. Utrata statusu osoby bezrobotnej, a tym samym i stypendium nastąpiła z dniem 1.10.2005 r. z powodu podjęcia dalszej nauki w systemie dziennym. Wobec powyższego, na podstawie art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 53 ust. 6 w związku z art. 41 ust. 6, art. 2 ust. 1 pkt 12 i ust. 3 oraz art. 104 wydano decyzję w sprawie obowiązku zwrotu kosztów stażu w wysokości 25 zł ( koszt badań lekarskich ).

Nr ZE. 430 - 2334 P - osobie zarejestrowanej w dniu 7.12.2004 r., która ukończyła 53 lata i posiadała 30-letni okres uprawniający do zasiłku, przyznano status bezrobotnego oraz prawo do zasiłku w wysokości 605,10 zł miesięcznie ; utrata statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 12.07.2005 r. z powodu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, co zostało orzeczone decyzją właściwego oddziału ZUS,

Nr ZE- 430 - 10197 / ś - status osoby bezrobotnej przyznano od dnia 2.11.2004 r., a prawo do zasiłku od dnia 10.11.2004 r. w kwocie 605,10 zł miesięcznie z tytułu pobierania renty z powodu niezdolności do pracy; bezrobotna w dacie rejestracji miała ukończone 53 lata i posiadała ponad 30-letni okres uprawniający do zasiłku; o utracie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku orzeczono od dnia 28.10.2005 r. z powodu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego decyzją właściwego oddziału ZUS.

Nr ZE. 430 - 10035 / W - przyznano status bezrobotnego od dnia 25.08.2004 r. bez prawa do zasiłku ; decyzją ostateczną orzeczono o utracie o utracie statusu bezrobotnego od dnia 11.01.2005 r. z powodu podjęcia zatrudnienia. Osoba ta rejestrując się ponownie w charakterze bezrobotnego w dniu 2.11.2005 r. przedstawiła świadectwo pracy, z którego wynikało, że pracę podjęła od dnia 3.01.2005 r. W związku z powyższym, za zgodą strony na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzję ostateczną zmieniono w ten sposób, że orzeczono o utracie statusu osoby bezrobotnej od dnia 3.01.2005 r. Po ponownej rejestracji zasiłku nie przyznano.

Nr ZE - 430 - 9734 / P - osobie zarejestrowanej w dniu 14.05.2004 r. przyznano status bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 22.05.2004 r. w wysokości 504,10 zł miesięcznie ze względu na pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia 27.03.1991 do dnia 30.04.2004 r. ; stwierdzono posiadanie okresu uprawniającego do zasiłku w wymiarze 11 lat. Utrata prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 22.11.2004 r. z powodu upływu okresu jego pobierania, a utrata statusu osoby bezrobotnej od dnia 9.12.2004 r. z powodu niestawienia się bez uzasadnionej przyczyny w wyznaczonym terminie. Następnie ZUS poinformował o ponownym przyznaniu tejże osobie renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia 1.05.2004 r. W tej sytuacji Starosta Bielski również korzystając z możliwości przewidzianej w art. 155 K p a uchylił uprzednio wydane decyzje ostateczne i orzekł o odmowie uznania z dniem 14.05.2004 r. za osobę bezrobotną oraz o odmowie przyznania zasiłku. Kwotę nienależnie pobranego zasiłku ZUS przekazał na konto Funduszu Pracy.

Nr ZE - 4620 - 6491 / ś - osobie zarejestrowanej w dniu 1.02.2005 r. przyznano prawo do zasiłku od dnia 9.12.2005 r. w wysokości 605,10 zł miesięcznie. W związku z uzyskaniem informacji o nabyciu przez tę osobę prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od daty przyznania statusu bezrobotnego, uchylono na podstawie art. 155 K p a decyzje ostateczne i orzeczono o odmowie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku, o nienależnie pobranym zasiłku oraz o obowiązku zwrotu pobranego zasiłku.

W przedstawionym wyżej zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Decyzje wydawane byłe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zwrócono uwagę, że nie istnieje prawny obowiązek składania co miesiąc pisemnego oświadczenia o osiągniętym przychodzie przez osoby bezrobotne, które nie korzystają z żadnych świadczeń przewidzianych w ww. ustawie.

Prawidłowość rozpatrywania odwołań od decyzji.

W PUP w Bielsku Podlaskim prowadzony jest rejestr odwołań do organu II instancji. Z przedstawionego kontrolującym rejestru wynika, że w 2005 roku od decyzji Starosty Bielskiego wpłynęły 64 odwołania skierowane do Wojewody Podlaskiego, 15 odwołań zostało przekazanych wraz z aktami sprawy do rozpatrzenia organowi II instancji, natomiast w pozostałych 49 przypadkach starosta skorzystał z prawa uchylenia własnej decyzji w całości w trybie art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego. W zakresie prowadzenia rejestru odwołań nie stwierdzono nieprawidłowości, dokumentacja była prowadzona prawidłowo a terminy przewidziane w KPA były zachowane.

Prawidłowość wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych.

Urząd dokonuje wypłaty zasiłków i innych świadczeń w kasie mieszczącej się w siedzibie Urzędu.

Szczegółowej analizie poddano listy płac n/w miesięcy:

1) Listę wypłat zasiłków dla bezrobotnych z dnia 28 lutego 2005 roku - za miesiąc luty wypłacono:

- zasiłek w wysokości 80% - dla 27,

- zasiłek w wysokości 100% - dla 29,

- zasiłek w wysokości 120% - dla 20.

Sześć osób nie odebrało świadczeń.

2) Listę wypłat zasiłków dla bezrobotnych z dnia 30 listopada 2005 roku - za miesiąc listopad wypłacono:

- zasiłek w wysokości 80% - dla 29,

- zasiłek w wysokości 100% - dla 17,

- zasiłek w wysokości 120% - dla 18.

3) Listę wypłat zasiłków dla bezrobotnych z dnia 30 czerwca 2005 roku - za miesiąc czerwiec wypłacono:

- zasiłek w wysokości 80% - dla 25,

- zasiłek w wysokości 100% - dla 16,

- zasiłek w wysokości 120% - dla 18.

Listy opatrzone są pieczęcią Urzędu, zostały sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Opatrzone są adnotacje "zatwierdzone do wypłaty ze środków z FP". Zawierają podpisy osoby sporządzającej listę, sprawdzającej, Głównego Księgowego oraz Dyrektora Urzędu. Każda lista płac z danego dnia wypłaty zawiera rozliczenia wypłaconych kwot, liczbę osób, którym wypłacono zasiłek, kwoty brutto i netto do wypłaty oraz kwoty pobranego podatku. Odebranie zasiłku następuje po okazaniu przez bezrobotnego dowodu osobistego i po pokwitowaniu odbioru zasiłku na liście płac.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Jednocześnie Dyrektora Urzędu poinformowano o :

1.przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

2.przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Bielsku Podlaskim

/-/ Beata Dawidziuk

Główny Księgowy

/-/ Anna Popławska

Białystok, 5 czerwca 2006 r.

Przeprowadzający kontrolę :

/-/ Renata Bożena Krzyżewska - starszy inspektor wojewódzki

/-/ Jakub Julian Kozłowski - starszy referent


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  26.06.2006 12:32:55
Data publikacji:  26.06.2006 12:32:55
Data modyfikacji:  26.06.2006 12:41:47 


Załączniki do informacji:
inf9144_Wystapienie pokontrolne- PUP Bielsk Podlaski.doc [pobierz plik]
Wystapienie pokontrolne- PUP Bielsk Podlaski.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl