Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351721   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola PUP w Mońkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

1

PROTOKÓŁ  Z  KONTROLI

 

 

kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach ul. Wyzwolenia 22,  nr  REGON - 450709603, NIP - 546120842, zwanym  w  dalszej  treści  " Urzędem "   podległym   Staroście   Powiatu   Monieckiego.

 

P.o. dyrektorem  Urzędu od dnia 1.02.2002r. jest Pani Wiesława Tekień. 

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki  Społecznej  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w  składzie:

1. Pani  Elżbieta  Czurak  -    kierownik   Oddziału   ( koordynator kontroli ),

2. Pani Ludmiła Borowik  -    starszy inspektor wojewódzki,        

3. Pani  Małgorzata Czerniawska  -  inspektor   wojewódzki,

4. Pani Renata Krzyżewska - starszy inspektor wojewódzki,

5.Pan  Jakub Kozłowski -   starszy referent, 

na podstawie upoważnienia  do kontroli nr  72/2006r. z dnia 24 kwietnia 2006r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską  - Z-cę Dyrektora Wydziału   Polityki  Społecznej  w dniach:  9-12 maja 2006r.

Kontrolujący  wpisali   się   do   książki   kontroli   pod  pozycją   Nr 2/2006r.

 

Wyjaśnień  w  trakcie  kontroli udzielały:

    Pani  Wiesława Tekień  -  p.o.  Dyrektor Urzędu

Pani  Krystyna Jabłońska   -  Gł. Księgowa , 

Pani  Jolanta Kalinowska   -  Kierownik Działu  Rynku  Pracy,

Pani Teresa Kuczyńska  - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń

 

Kontrola  kompleksowa dotyczyła:

Przestrzegania  przepisów ustawy  z  dnia 20  kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm. ).

 

Celem  kontroli  było  dokonanie  analizy  i oceny  w  zakresie  prawidłowości   realizacji zadań  z zakresu  administracji rządowej,  wynikających z przepisów  ustawy z dnia              20  kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm ).

 

W  trakcie  kontroli podlegała ocenie  prawidłowość  stosowania  następujących  przepisów  prawa:

1 Rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z póź. zm.),

2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego ( Dz. U. Nr 219, poz. 2222 z późn. zm.),

3.Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych  i  robót  publicznych  oraz jednorazowej refundacji  kosztów  z  tytułu  opłaconych  składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. Nr 161, poz.1683 z późń. zm. ),

4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki  i  Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r.  w  sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy ( Dz. U. Nr 196, poz. 2018 ),

5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy ( Dz. U. Nr 185, poz. 1912 z późn. zm),

6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004r.w sprawie refundacji ze środków  Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń  ( Dz. U. Nr 249, poz. 2496 ),

7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia ( Dz. U. Nr 224, poz. 2281),

8. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie trybu dokonywania wpłat składek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za granicą lub wykonujących inną pracę zarobkową za granicą    ( Dz. U. Nr 176, poz. 1826 ),

9. Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie  klasyfikacji zawodów i  specjalności  dla  potrzeb  rynku  pracy  oraz  zakresu  jej  stosowania   ( Dz. U. Nr 265,  poz. 2644 ),

10. Rozporządzenia Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( Dz. U. Nr 236, poz. 2365 ),

11.Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  28 września 2004r.  w  sprawie  algorytmu ustalania   kwot  środków  Funduszu  Pracy  na  finansowanie  zadań  w  województwie 
( Dz. U.  Nr 224 poz. 2273 ), 

12. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( Dz. U. Nr 90, poz.844 z późn. zm. ),

13. Ustawy  z  dnia 29  czerwca  1995r.  o statystyce  publicznej ( Dz. U. Nr 88, poz. 439 z    poźn.   zm),

14. Rozporządzenia Rady  Ministrów  z  dnia  7  stycznia 2004r.  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  sprawozdawczych, objaśnień  co  do  sposobu  ich wypełniania  oraz  wzorów kwestionariuszy  i  ankiet statystycznych  stosowanych  w  badaniach  statystycznych  ustalonych w  programie  badań  statystycznych  statystyki  publicznej na rok 2004 (Dz. U. Nr 6, poz. 44),

15. Ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  ( Dz. U.  Nr  133,  poz. 883  z  późn.  zm. ),

16. Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  ( tekst jednolity  Dz. U.  z  2000r.  Nr 98, poz. 1071  późn. zm.),

17.  Kodeksu  Pracy  ( Dz. U.  z  1996r.  Nr  24 ,  poz. 110,  z  późn. zm. ).

 

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

 

     Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Mońkach  zasięgiem  swego działania  obejmuje: M i G: Mońki, Goniądz, Knyszyn oraz gminy: Jasionówka , Jaświły, Krypno, Trzcianne,

Liczba  bezrobotnych  w Urzędzie 30 kwietnia 2006r. wynosiła 1841 osób,  w tym z prawem do zasiłku  158 osób.

Urząd  zatrudnia ogółem 19 osób oraz 1 osobę   na   stażu.

Wg. istniejącej w dniu kontroli struktury organizacyjnej Urzędu określonej w Regulaminie Organizacyjnym PUP w Mońkach na podstawie Uchwały Nr 92/144/05 Zarządu Powiatu      w Mońkach  z dnia  20.01.2005r. zadania będące przedmiotem kontroli realizowane były przez:

  1. Dział Rynku Pracy,
  2. Dział Ewidencji i Świadczeń,
  3. Dział Finansowo - Księgowy,
  4. Dział  Organizacyjno - Administracyjny.

 

USTALENIA  KONTROLI

 

1. Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania ( art. 9 ust.1 pkt 1 i 19 ustawy).

 

           Ustalono, że w dniu 25 kwietnia 2005r. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą    nr XXVII /310/05 przyjął Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2005r. w województwie podlaskim. Stanowi on zestawienie zadań podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, inicjowanych i realizowanych przez samorząd województwa, samorządy powiatowe oraz innych partnerów rynku pracy, których realizacja jest możliwa       i niezbędna dla poprawy sytuacji na rynku pracy.

W Regionalnym Planie Działania do realizacji dla Urzędu określone  zostały  zadania w 2 wytycznych:

1) W  wytycznej 4 - Promocja rozwoju kapitału ludzkiego i uczenia się poprzez całe życie określone zostało do realizacji zadanie pn. " Pomoc w zdobyciu kwalifikacji zawodowych".

2) W wytycznej  7  -Promocja integracji i zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy osób      w niekorzystnej sytuacji określono do realizacji zadanie pn. "Pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"- projekt w ramach Działania 1.5 SPO RZL.

Program " Pomoc w zdobyciu kwalifikacji zawodowych " - zaadresowany został do osób bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, którym zdobycie zawodu umożliwi wejście na rynek pracy. Problem braku szansy na zatrudnienie dotyczy osób,  które nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych, posiadają wykształcenie podstawowe lub średnie ogólnokształcące. Ogółem w PUP  w Mońkach zarejestrowanych jest ponad 300 takich osób    - szczególnie zagrożone są kobiety. W ramach programu szkoleniami objęto 89 osób.

Z wyjaśnień Pani Wiesławy Tekień wynika, że  drugi z w/w programów dotyczący osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym nie był realizowany przez Urząd z uwagi na małe zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również małe zainteresowanie osób długotrwale bezrobotnych (ponad 24 m-ce ) udziałem w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu. W związku z tym Urząd będące w dyspozycji środki finansowe przeznaczył na realizację 2 projektów w ramach Działania 1.2i 1.3 SPO RZL, które spotkały się z dużym zainteresowaniem bezrobotnych i pracodawców.

     Kontrolującym  przedstawione zostało Porozumienie w zakresie wdrażania Modelu Partnerstwa lokalnego w województwie podlaskim zawarte w dniu 18 sierpnia 2004r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Podlaskiego, a Starostą Monieckim. Strony porozumienia postanowiły współpracować na rzecz wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie województwa podlaskiego, w tym:

 

1.Umożliwić działanie Regionalnego Zespołu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego.

 

2. Zapewnić, zgodnie z kompetencjami każdej ze stron warunki do współpracy specjalistom regionalnym i powiatowym spełniającym kryteria określone w Modelu i umożliwić doskonalenie ich umiejętności.

 

3. Zapraszać do współpracy w warsztatach przedstawicieli instytucji i organizacji lokalnych oraz przedsiębiorców w celu włączenia ich w działania na rzecz stymulowania lokalnego rozwoju.

 

4. Udzielić wsparcia zgodnie z kompetencjami każdej ze stron w organizowaniu warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, zespołów i spotkań wynikających z Modelu Partnerstwa Lokalnego.

 

5. Monitorować działania prowadzone w ramach Programu w oparciu o uzgodniony sposób przekazywania danych.

 

6.Prowadzić działania upowszechniające Model Partnerstwa Lokalnego, wykorzystując możliwości wynikające z kompetencji każdej ze Stron.

 

W celu realizacji powyższego Porozumienia Urząd w dniu 4.02.2005r. zawarł  umowę z Międzynarodowym Centrum Partnerstwa "Partners Network" z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy są :

 

1) Konsultacje w ramach promocji z zakresu Programu Partnerstwa Lokalnego dla powiatu monieckiego.

 

2) Opracowanie i przedstawienie autorskiej prezentacji w zakresie promocji i wdrażania Programu na terenie Polski , Podlasia i powiatu monieckiego.

 

3) Przykłady wdrażania Modelu Partnerstwa .

 

       Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że w dniu 22.02.2005r.odbyła się konferencja promująca Model Partnerstwa, w której uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych oraz koordynator krajowy Programu. Konferencję promującą Model Partnerstwa wspiera Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach.

Podstawowym celem Programu jest ożywienie gospodarcze na terenie powiatu oraz aktywne przeciwdziałanie bezrobociu. Założeniem Programu jest, że będzie on realizowany poprzez  czterokrotne  spotkania w ramach warsztatów, których celem jest:

- wspólne wypracowanie kilku projektów służących ożywieniu gospodarczemu powiatu, wybór najlepszych i ich wdrożenie,

- uczestnictwo w warsztatach liderów lokalnych władz, kręgów biznesu, bankowców, przedsiębiorców lokalnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Z udostępnionej do kontroli dokumentacji wynika, że odbyło się  tylko 1 spotkanie w ramach warsztatu w dniu 9.05 2005r. Program nie został jeszcze zakończony i nadal trwa jego realizacja.

 

2. Pozyskiwanie  i  gospodarowanie  środkami  finansowymi na realizację  zadań  z zakresu  aktywizacji  lokalnego rynku pracy. ( art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy ) oraz  współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie  promocji zatrudnienia oraz  środków Funduszu Pracy ( art. 9 ust.1 pkt 11 ustawy ).

 

 

Ustalono, że w 2005 r. Minister Gospodarki i Pracy  na podstawie § 6 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie ( Dz. U. Nr 224, poz. 2273), zgodnie z podziałem dokonanym przez samorząd województwa według kryteriów określonych przez sejmik województwa, Staroście  Powiatu Monieckiego przydzielił następujące kwoty ze środków Funduszu Pracy :

- 876,1 tys. zł  na finansowanie zadań określonych w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, tj.  na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

-115,7 tys. zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w §2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia.

Powyższe kwoty w trakcie 2005 roku były przez Ministra Gospodarki i Pracy kilkakrotnie zwiększane w związku z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i ogólny limit środków na 2005r. wyniósł  1.421,8 tys. zł.

 

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Mońkach na posiedzeniu w dniu 16 marca 2005r. dokonała wstępnego podziału przyznanego  limitu na poszczególne formy aktywizacji bezrobotnych, przeznaczając  największe środki na staże i prace interwencyjne.

 

Plan podziału FP przyznanego na 2005r.

 

Lp

         Forma

Fundusz Pracy w tys. zł

 1.

Szkolenia

7,1

 2.

Prace Interwencyjne

250,0

 3.

Roboty publiczne

120,0

 4.

Staże u pracodawcy

220,0

 5.

Dotacje na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnych

60,0

 6.

Dotacje na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla pracodawców

20,0

 7.

Dotacje na realizację projektów w ramach SPO RZL

139,0

 

Ogółem:

876,1

 

 

Limit na realizację programów rynku pracy został zwiększony o dodatkowe środki na :

- finansowanie programu " Stażysta w policyjnej profilaktyce "      -                  18,3 tys. zł,

- finansowanie programów realizowanych w ramach SPO RZL      -                 375,4 tys. zł,

- finansowanie programu " Pierwsza praca- Pierwszy biznes            -                  32,0 tys.zł,

- na realizację programów aktywizacji bezrobotnych w powiecie monieckim  -120,0 tys. zł

 

W 2005r. wydatki z Funduszu Pracy wyniosły ogółem 2827,40 tys. zł. Środki te przeznaczone były na zasiłki dla bezrobotnych, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, przygotowanie zawodowe młodocianych ( w I półroczu), koszty obsługi i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozwój systemu informatycznego, poradnictwo zawodowe, funkcjonowanie klubu pracy oraz na świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy.

 

Strukturę wydatków oraz efektywność  wykorzystania środków FP przyznanych powiatowi monieckiemu w 2005r.  na finansowanie zadań z zakresu  promocji  zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przedstawia poniższa tabela:

 

 

Wyszczególnienie

 

Kwota w tys. zł

 

Efektywność wykorzystania

Wydatki ogółem

2.827,4

100,0

Zasiłki dla bezrobotnych

1.315,0

46,5

Stypendia z tytułu nauki

9,3

0,3

Dodatki aktywizacyjne

9,8

0,3

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

- szkolenia

- prace interwencyjne

- roboty publiczne

- staże

- przygotowanie zawodowe

-dotacje

- inne wydatki : badania lekarskie, opłata składek za rolników

1.375,9

 

101,7

409,7

104,2

539,9

71,9

41,6

106,9

48,7

 

7,4

29,8

7,6

39,2

5,2

3,0

7,8

 

Koszty obsługi i prowizje bankowe, opłaty pocztowe

21,6

0,8

Rozwój systemu informatycznego

49,8

1,8

Poradnictwo zawodowe, klub pracy

28,0

1,0

Szkolenie kadr

5,3

0,2

Partnerstwo lokalne i inne

12,7

0,4

 

Na zasiłki dla bezrobotnych wydano blisko połowę środków Funduszu Pracy. Ogółem           w 2005r. wypłacono 2170 zasiłków z tytułu pozostawania bez pracy.

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że z łącznej kwoty 1.421,8 tys. zł środków przyznanych przez Ministra Gospodarki i Pracy na 2005r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Urząd wydał kwotę 1.375,9 tys. zł, w związku z czym pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 45,9 tys. zł. Z tytułu niewykorzystania środków EFS      z Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL Urząd zwrócił na konto Ministerstwa Gospodarki i Pracy kwotę 39.962.32 zł o czym świadczą przedstawione kontrolującym polecenia przelewu z dnia 29.12.2005r. o numerach: 16/278, 16/279, 16/280. Natomiast kwota w wysokości 6 tys. zł  przesunięta została do realizacji na rok 2006.

 

3. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy ( art.9 ust.1 pkt 3 i7 ustawy).

 

            Zadania z zakresu poradnictwa  zawodowego w Urzędzie realizuje 1 pracownik          z  wykształceniem  wyższym.

            W  wyniku  kontroli  stwierdzono, że doradca zawodowy posiada do swojej  dyspozycji samodzielne pomieszczenie wyposażone w sprzęt i meble biurowe, zestaw komputerowy podłączony do systemu PULS, bibliotekę podręczną i filmy video tematycznie związane  z  zawodoznawstwem, oraz niezbędne przepisy prawa. Zarówno  dla bezrobotnych jak i poszukujących pracy dostępne są ulotki charakteryzujące poszczególne  zawody, broszury i informatory.  Dokumentacja  w  zakresie  prowadzonego  poradnictwa  gromadzona  jest  w  czytelnie  oznakowanych  teczkach.

Do klientów  Urzędu  doradca  zawodowy  dociera  z  informacjami  dotyczącymi  poradnictwa  zawodowego  również  poprzez  umieszczanie  ogłoszeń  na  tablicach  informacyjnych  znajdujących  się  na  korytarzach  Urzędu.    

 Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  prowadzeniu  poradnictwa zawodowego  indywidualnego. 

Głównym  celem  prowadzenia  i  rozwijania  poradnictwa  zawodowego  jest pomoc osobom  bezrobotnym  i   poszukującym  pracy  w  dokonaniu  prawidłowego  wyboru  zawodu lub zmiany  dotychczasowych  kwalifikacji,  planowania  kariery  zawodowej,  a  także  dobór kandydatów  do  pracy  i  na  szkolenie.

            Z  przedstawionych  do  kontroli  dokumentów  wynika,  że  w zakresie poradnictwa zawodowego prowadzony był Rejestr porad indywidualnych, znak: ZR-9343/1, 2001-2005, który zawiera: Lp., imię i nazwisko, adres zamieszkania, problem zawodowy,  data urodzenia, status osoby, wykształcenie, czas pozostawania bez pracy, uwagi. Z rejestru wynika, iż          w okresie objętym kontrolą z porad indywidualnych skorzystały 304 osoby.

Uczestnikom porad  doradca  zawodowy  wypełniał  Karty  Usług  Doradczych. Prowadzony był Rejestr Alfabetyczny Kart Usług Doradczych zawierający: Lp., imię          i nazwisko, nr telefonu, nr karty usług doradczych. Karty usług doradczych, ułożone są chronologicznie i przechowywane w segregatorach. Do badania losowo wybrano 10 Kart Usług  Doradczych  wypełnionych w trakcie  prowadzonych spotkań,  a  dotyczących   osób  bezrobotnych  o  następujących  numerach:

1.490/09/05     2.402/08/05     3.366/08/05     4.259/07/05     5.258/07/05               

6.196/06/05     7.154/05/05     8.83/04/05       9.103/04/05     10.14/02/05    

Na podstawie analizowanych dokumentów stwierdzono, że Karty wypełniane są  prawidłowo, informacje zapisane w poszczególnych  rubrykach  umożliwiają dokładne prześledzenie  prowadzonej rozmowy doradczej. Pięć osób miało przeprowadzane badania psychologiczne,   a siedmiu wpisano więcej niż jedną wizytę. Udzielane porady najczęściej dotyczą :

- doskonalenia w zawodzie,

- wyboru zawodu,

- inne.

Każda ze zgłaszających  się do doradcy osób  posiada  założoną  Kartę  Ewidencyjną Osoby Korzystającej z Poradnictwa Zawodowego, Szkolenia  i  Uczestnictwa  w  Klubach  Pracy.  W trakcie kontroli przeanalizowano 10 losowo  wybranych  kart  ewidencyjnych  o  następujących  numerach:

1.M/2/12516   2.M/2/12203   3.M/1/12165   4.M/1/8789     5.M/1/12730

6.M/1/12251   7.M/6/11127   8.M/1/11822   9.M/1/1016     10.M/1/11669

Analizowane  karty  prowadzone  są  prawidłowo.  Zawierają:  datę,  formę  i  wynik  porady  zawodowej.  W  jednej karcie  odnotowano  więcej  niż  jedną  poradę. Karty przechowywane są przy karcie rejestracyjnej bezrobotnego.

Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  prowadzeniu  poradnictwa zawodowego grupowego.

W  trakcie  kontroli  stwierdzono,  że w prowadzony jest Rejestr Porad Grupowych - znak: ZR-9343/G, 2005. Zarejestrowano w nim 12 spotkań dotyczących m.in. następujących tematów: Rynek pracy, Plan działania, Aktywizacja zawodowa, Autoprezentacja, Autoanaliza, Aktywne poszukiwanie pracy. Do zajęć dołączana jest wypełniona Karta Poradnictwa Grupowego, lista uczestników i notatka służbowa z przeprowadzonego spotkania. Z porady grupowej skorzystały 123 osoby.

Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  udzielaniu  informacji  zawodowej .

          W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że zagadnienia udzielania informacji zawodowej dokumentowane były w Rejestrze udzielonych informacji zawodowych indywidualnych - zeszyt znak: ZR-9345/1, 2001-2005. Prowadzony rejestr zawiera następujące wpisy: Lp., nazwisko i imię, adres zamieszkania, problem zawodowy, data urodzenia, status osoby, wykształcenie, czas pozostawania bez pracy, uwagi. W okresie objętym kontrolą z tej formy pomocy skorzystały 222 osoby. Natomiast w Rejestrze informacji zawodowych grupowych - teczka znak: ZR-9345/G, 2005 odnotowano przeprowadzenie 6 spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej dla 73 osób. Do zajęć dołączane były wypełnione Karty Grupowego Spotkania Informacyjnego, listy obecności uczestników i notatki służbowe z przeprowadzonego spotkania informacyjnego.

Doradca zawodowy osobom zgłaszającym się w celu uzyskania informacji zawodowej wypełniał Karty Usług Doradczych.

Klienci Urzędu mogą korzystać z  przygotowanych zbiorów informacji zawodowej tj.  teczek informacji  o zawodach, klasyfikacji zawodów, filmów o zawodach, ulotki  i  broszur na temat rynku pracy.

Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy.

 

Prowadzenie zajęć w ramach klubu pracy dokumentowane było w teczce znak: ZR-9347 Klub Pracy. Stwierdzono, iż zorganizowane były 2 grupy dla 21 uczestników. W przedstawionej dokumentacji znajdują się: plany zajęć w klubie pracy oraz listy uczestników zawierające adres, wykształcenie-zawód, nazwę ukończonej szkoły, datę ukończenia szkoły, datę rejestracji w PUP, uwagi oraz Karty Usług Doradczych uczestników klubu Pracy z wynikami badań i testów.

Ponadto doradca zawodowy prowadzi spotkania z młodzieżą szkolną. Dokumentacja z tych zajęć prowadzona jest w formie List Obecności ze Spotkań Informacyjno-Doradczych z Młodzieżą Szkolną. W 2005r. zorganizowano 7 grup dla 151 uczniów III klas LO w Knyszynie i Mońkach.

Na podstawie załącznika Nr 4 do sprawozdania MGiP-01 za 2005r. ogółem liczba osób, które skorzystały z usług poradnictwa zawodowego wynosi 435.

4 Inicjowanie, wdrażanie i finansowanie usług  i instrumentów rynku pracy. ( art.9 ust.1 pkt 5 i pkt 6 ustawy).

 

a) Koszty przejazdu i koszty zakwaterowania   na podstawie  art. 45ustawy.

Urząd w 2005 r. zwracał koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia. Nie wystąpiły natomiast przypadki zwrotu kosztów zakwaterowania osobie bezrobotnej, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe poza miejscem zamieszkania.

Analizy procedur stosowanych przy zwrotach kosztów przejazdu dokonano na losowo wybranych aktach o nr  ZR-9416-20,  w których  znajdują się m.in. :

- Umowa-Zlecenie nr 20/2005 z dn. 7.10.2005 r. na realizację dla dwóch osób bezrobotnych szkolenia "Rachunkowość Przedsiębiorstw"  w okresie 11.10-20.12.2005 r. w Białymstoku.

- Wnioski osób uczestniczących w szkoleniu o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i powrotu. Dowodem poniesionych kosztów
w październiku były w bilety PKP i MPK (osoby bezrobotne zamieszkałe w Mońkach,  uczestniczyły w szkoleniu w Białymstoku). Natomiast w pozostałych miesiącach przedstawiano Faktury VAT na zakup paliwa, a Urząd zwracał równowartość kwoty należnej za przejazd autobusem PKS oraz MPK.

- Sporządzane w każdym miesiącu przez Urząd rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przez bezrobotnych uczestniczących w szkoleniu, przekazywano do Działu Finansowo - Księgowego celem dokonania przelewu zwracanej kwoty na konto bezrobotnego.

 

b) Refundacja podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy

 

W oparciu o Rejestr zawartych umów w sprawie udzielenia dotacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ustalono, że w Urzędzie w 2005 r. udzielono jednej dotacji dla pracodawcy na wyposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy w kwocie 6 950,00 zł. Akta dotyczące w/w dotacji  zawierają m.in.:

- Wniosek o refundację kosztów doposażenia 1 stanowiska pracy (pracownik I stopnia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym) dla 1 bezrobotnego, złożony przez pracodawcę w dn. 12.10.2005 r.,  zawierający dane wymagane w § 2 w/w rozporządzenia.

- Umowę nr 1/2005 zawartą w dniu 17.10.2005 r. pomiędzy Starostą Monieckim a pracodawcą w sprawie refundacji części kosztów. W umowie pracodawca zobowiązał się do zatrudnienia bezrobotnego na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy .

- Umowę o pracę z dnia 1.11.2005 r. zawartą ze skierowanym  bezrobotnym na czas określony, tj. od 1.11.2005 r. do 31.10.2006 r.

- Wniosek pracodawcy z dnia 10.11.2005 r. o refundowanie ze środków FP poniesionych kosztów w wysokości 6 950,00 zł, do wniosku dołączono faktury VAT na zakup materiałów na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.

- Polecenie z dn. 10.11.2005 r. skierowane do Działu Finansowo-Księgowego o dokonanie przelewu kwoty 6 950,00 zł na konto pracodawcy.

 

c) Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy.

 

        W oparciu o analizę Rejestru zawartych umów w sprawie udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ustalono, że w 2005 r. pracodawcy
z terenu Powiatu Monieckiego złożyli 3 wnioski o refundację ze środków FP kosztów rozpoczęcia własnej działalności, po rozpatrzeniu których zawarto 3 umowy
o dokonanie refundacji. Na realizację w/w umów wydatkowano z FP kwotę 34,6 tys. zł.

Prawidłowość refundacji kwoty wydatkowanej na rozpoczęcie działalności przez   bezrobotnego analizowano na podstawie akt z poz.2, w których znajdują się m.in. :

- Wniosek z dnia 28.04.2005r. o przyznanie dotacji w wysokości 12 000,00 zł na prowadzenie działalności usługowej w dziedzinie fryzjerstwa wraz z Oświadczeniem o niekorzystaniu dotychczas ze środków FP lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej .

- Umowa nr 2/05 zawarta pomiędzy Urzędem a bezrobotnym o przyznaniu 12 000,00 zł , w której określono prawa i obowiązki stron, m.in.: w przypadku nie spełnienia przez bezrobotnego warunków umowy nastąpi zwrot otrzymanych środków, zasady udokumentowania podjęcia działalności gospodarczej i wydatkowania kosztów.

- Zobowiązania dwóch poręczycieli udzielających poręczenia za zobowiązania z tytułu przyznanej dotacji.

- Rozliczenie dokonanych przez bezrobotnego zakupów w ramach dotacji udokumentowane fakturami VAT.

- Zaświadczenia potwierdzające podjęcie działalności  gospodarczej we wskazanym w umowie terminie.

- Polecenie wypłaty z dnia 31.08.2005 r. przelewem bankowym na konto bezrobotnego przyznanych środków na podjecie działalności gospodarczej.

- Zaświadczenie z dnia 31.08.2005 r. wystawione przez Urząd informujące o udzieleniu pomocy de minimis o wartości 12 000,00 zł.

- Notatka służbowa z kontroli przeprowadzonej w dniu 3.11.2005 r. przez pracownika Urzędu w ramach nadzoru nad realizacją umowy, w której potwierdził prowadzenie działalności zgodnie z zawartą umową.

 

) Dodatek  aktywizacyjny przyznawany na podstawie   art. 48  ustawy.

 

    Na podstawie Rejestru Ustalenie uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych -przyznawanie prawa do dodatku aktywizacyjnego, znak ZE-9511-II ustalono, że w 2005 r. dodatek aktywizacyjny wypłacono dla 44 osób .

Analizy prawidłowości przyznania dodatku aktywizacyjnego dokonano na podstawie losowo wybranych akt o numerach ewidencyjnych: M/1/1076; M/4/10983;  M/1/11843;  M/6/12542.

Szczegółowej analizie poddano akta o nr ewidencyjnym M/4/10983:

Osoba, w dn. 13.06.2005 r. złożyła wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem zatrudnienia z własnej inicjatywy. Do wniosku dołączyła kserokopię umowy o pracę zawartą  na czas określony od 9.06.2005 r. do 31.08.2005 r. na stanowisku pracownik produkcji. Urząd decyzją ZE-9511-III-24/TR/05 z dnia 27.06.2005 r. przyznał dodatek aktywizacyjny w wysokości 156,60 zł miesięcznie od dnia 13.06.2005 r. do 10.07.2005r. Wypłatę należnego dodatku dokonywał Wydział Finansowo-Księgowy w oparciu o Listy wypłat świadczeń  sporządzone w Dziale Ewidencji i Świadczeń (lista Nr 109/2005 z dnia 9.08.2005r. dodatek aktywizacyjny w kwocie 52,20zł za lipiec, podpisana przez bezrobotnego).

 

e) Organizacja  i finansowanie prac interwencyjnych i robót  publicznych  na podstawie art.51 i art. 57 ustawy

 

Z analizy przedstawionego kontrolującym Rejestru zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w 2005 r. wynika, że o organizację prac interwencyjnych ubiegały się urzędy gmin, służba zdrowia, handel i opieka społeczna. W 2005 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 96 osób i wydatkowano z FP na refundację kosztów ich zatrudnienia kwotę  409,7 tys. zł.

Analizy prawidłowości finansowania prac interwencyjnych dokonano na podstawie losowo wybranych akt nr: ZR-9400-4, ZR-9400-23, ZR-9400-18,  z których omówiono szczegółowo akta  nr  ZR-9400-23.

      SP ZOZ w Mońkach złożył w dniu 18.05.2005 r. wniosek o organizację prac interwencyjnych dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku sprzątaczki na okres 1 roku. Do wniosku dołączono aktualny odpis z KRS, nr REGON-u i NIP-u. Pracodawca poinformował we wniosku, że w okresie ostatnich dwóch lat korzystał z pomocy finansowej w ramach organizacji prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego i staży dla bezrobotnych.  Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 24.05.2005 r. zawarł z pracodawcą umowę Nr 23/2005 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w okresie od 1.06.2005 r. do 30.11.2005 r. i zwrot części poniesionych kosztów na wynagrodzenie (do 470 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,23% od refundowanej kwoty. W umowie strony określiły zasady wnioskowania o refundację i dokonywania wypłat należnych kwot : Urząd dokona refundacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o refundacje przez organizatora prac wraz z wymaganymi załącznikami. W aktach znajduje się umowa o pracę na czas określony od 1.06.05 r. - 30.11.05 r. Organizator celem uzyskania refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne składał co miesiąc do Urzędu wnioski wraz z kopiami list obecności, list wypłaty wynagrodzeń, dowodów wpłat na ubezpieczenie społeczne. Urząd w formie pisemnej informował pracodawcę o przyznaniu środków na refundację i zgodnie z terminem określonym w umowie dokonywał przelewu należnych kwot refundacji na konto pracodawcy.

W zakresie organizacji robót publicznych na podstawie Rejestru zatrudnienia w ramach robót publicznych ustalono, że w 2005 r. pracodawcom wypłacono 104,2 tys. zł refundacji za 19 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Organizatorami robót publicznych były: PUP w Mońkach, MOPS w Mońkach, GOPS w Trzciannem, Starostwo Powiatowe w Mońkach, Urząd Miejski w Knyszynie.

 Analizy prawidłowości finansowania robót publicznych dokonano na podstawie losowo wybranych akt: poz. 3  ZR-9402-3,  poz. 4 ZR-9402-4, z których omówiono szczegółowo akta   ZR-9402-3:

       MOPS w Mońkach  w dniu 21.02.2005 r. złożył wniosek o organizację robót publicznych dla jednej osoby bezrobotnej w okresie 1.05-31.10.2005 r. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawarto w dniu 25.04.2005 r. Umowę nr 4/2005 w sprawie zorganizowania i finansowania robót publicznych w okresie 1.05-31.10.2005 r. dla 1 osoby bezrobotnej. Urząd zobowiązał się do refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody do wysokości 700,00 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne społeczne należnych od refundowanych wynagrodzeń w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku o refundację. Organizator zobowiązał się do zatrudnienia bezrobotnego na okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu robót publicznych.

W analizowanych aktach znajdują się umowy zawarte przez organizatora ze skierowanym bezrobotnym:

- umowa o pracę w ramach robót publicznych na okres od 1.05-31.10.2005 r. ,

- umowa o pracę na czas określony od 1.11.2005 r.-30.04.2006 r.

- umowa zawarta na czas nieokreślony od dnia 1.05.2006 r.

      Na podstawie analizy dokumentów  ustalono, że wnioski o refundację części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne składano  w terminach zapisanych w umowie, dołączając do nich kopie: list płac, list obecności, dokumentów określających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Wnioski o refundację były sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez upoważnionych pracowników Urzędu, o czym świadczą znajdujące się w aktach adnotacje. Do organizatora robót publicznych przesyłano Zawiadomienia o przyznaniu określonej kwoty  refundacji a kopie Zawiadomień przekazywano do Działu Finansowo-Księgowego. Przelewy refundowanych kwot dokonywano w terminach zgodnych z umową w sprawie zorganizowania i finansowania robót publicznych.

f) Stypendium  dla bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu i przygotowania zawodowego przyznawane  na podstawie  art. 53 ustawy

 

     W 2005r. skierowano do odbycia u pracodawcy stażu 148 osób bezrobotnych,  z których 111 osób ukończyło staż i którym zgodnie z art. 53 ust.6, wypłacono stypendium za okres stażu w kwocie  539,9 tys. zł. Zatrudnienie po odbyciu stażu uzyskały 44 osoby bezrobotne.

Do odbycia przygotowania zawodowego skierowano 22 osoby bezrobotne, z których 19 osobom zgodnie z art. 53 ust.6, wypłacono stypendium za okres przygotowania zawodowego w kwocie 71,9 tys. zł / 3 osoby zrezygnowały z odbywania przygotowania zawodowego/. Zatrudnienie po odbyciu przygotowania zawodowego uzyskało 7 osób.

Pracodawcy, organizujący staż lub przygotowanie zawodowe, składali do Urzędu wnioski o zawarcie umów o zorganizowanie stażu  lub przygotowania zawodowego, w których określali m.in. :

- Dane pracodawcy ( nazwa, dane teleadresowe, forma prawna, rodzaj działalności, liczba pracowników, NIP, REGON).

- Liczę przewidywanych miejsc pracy do odbywania stażu/ przygotowania zawodowego.

- Dane osoby wskazanej przez pracodawcę jako opiekuna bezrobotnego w trakcie odbywania stażu / przygotowania zawodowego.

- Proponowany okres stażu/ przygotowania zawodowego, opis zadań, jakie będą wykonywane podczas staż/ przygotowania zawodowego.

-Wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia osób kierowanych ,  niezbędnych do podjęcia stażu/ przygotowania zawodowego.

W oparciu o przedstawiony kontrolującym Rejestr bezrobotnych skierowanych do pracy-odbywanie stażu ustalono, że w 2005 r. odbywano staż w urzędach, służbie zdrowia, banku, opiece społecznej, ochronie środowiska, policji, straży pożarnej i doradztwie rolnym.

Z analizy Rejestru bezrobotnych skierowanych do pracy-przygotowanie zawodowe wynika, że bezrobotni odbywali przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwie usługowo-produkcyjno-handlowym, szkołach i przedszkolach, firmie budowlanej i w służbie zdrowia.

Prawidłowość kierowania bezrobotnych do odbycia stażu i przyznawania stypendium analizowano na podstawie akt : poz. 20 -ZR-9411-7, poz. 26 ZR-9411-11,
poz. 105 ZR-9411-27, poz. 116 ZR-9411-36.

Przykładowe akta (ZR-9411-36) zawierają wniosek z dnia 23.06.2005 r, do którego dołączono informacje wymagane obowiązującymi przepisami. Wniosek, w którym pracodawca wnioskuje o zawarcie umowy na odbycie stażu przez wskazaną osobę bezrobotną  w okresie 10.07.2005 - 10.01.2006  r. ( 6 m-cy) uzyskał pozytywną opinię Dyrektora PUP, po czym zawarto umowę nr 36/2005 w sprawie organizacji stażu w okresie 15.09.2005 r.-14.03.2006 r. W umowie określono zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązki pracodawcy, bezrobotnego oraz Urzędu oraz ich uprawnienia. W aktach znajdują się dokumenty potwierdzające przebieg stażu: oświadczenie bezrobotnego o zapoznaniu się z warunkami odbywania stażu,  kopie list obecności,  opinia pracodawcy o przebiegu stażu, sprawozdanie o przebiegu stażu sporządzone przez bezrobotnego.

Do odbycia stażu skierowano bezrobotnego w wieku do 25 lat, nie posiadającego przygotowania zawodowego.  W aktach bezrobotnego - M/1/12211  znajdują się m.in. decyzje wydane przez Urząd :

- Nr 61/9/05, o przyznaniu prawa do stypendium w wysokości 521,90 zł od 1.09.2005 r.

- Nr 8/3/06, o utracie prawa do stypendium z dniem 1.03.2006 r. w związku z zakończeniem stażu w dniu 28.02.2006 r.,

Osoba po ukończeniu stażu uzyskała zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

Prawidłowość kierowania bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego i przyznawania stypendium analizowano na podstawie akt z poz. 5 ZR-9410-1 i poz. 17 ZR-9410-5.

Przykładowe akta (ZR-9410-1) zawierają:

- Wniosek pracodawcy z dnia 7.02.2005 r. o skierowanie bezrobotnego do odbycia  przygotowania zawodowego , do którego dołączono informacje wymagane obowiązującymi przepisami.

- Umowę nr 1/2005 o odbycie przygotowania zawodowego w okresie 1.03.-31.08.2005 r.

- Oświadczenie bezrobotnego o zapoznaniu się z warunkami odbywania przygotowania zawodowego,  kopie list obecności,  opinię pracodawcy o przebiegu przygotowania zawodowego, sprawozdanie z przebiegu przygotowania zawodowego sporządzone przez bezrobotnego, zaświadczenie wystawione przez Urząd o odbyciu przygotowania zawodowego przez bezrobotnego.

W aktach bezrobotnego w wieku do 25 lat, bez kwalifikacji zawodowych, skierowanego do odbycia przygotowania zawodowego  znajdują się m.in. decyzje wydane przez Urząd :

-  Nr 30/3/05,  o przyznaniu prawa do stypendium w wysokości 504,20 zł  od 1.03.2005 r.

- Nr 173/7/05, o utracie prawa do stypendium z dniem 1.09.2005 r. w związku z zakończeniem przygotowania zawodowego.

Bezrobotny nie został zatrudniony przez pracodawcę, u którego odbywał przygotowanie zawodowe.

g) Przyznawanie stypendium dla bezrobotnych podejmujących dalszą naukę na podstawie  art. 55 ustawy.

 

      Na podstawie Rejestru przyznania prawa do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki  ustalono, że Urząd w 2005 r. wypłacił  8 osobom stypendia z powodu podjęcia dalszej nauki w szkole na ogólną kwotę 9,3 tys. zł.

Analizy prawidłowości przyznawania w/w stypendiów dokonano na podstawie akt osób bezrobotnych : poz. 4 - M/1/12139,  poz. 7 - M/7/12645, poz. 8-M/5/12563.  

Szczegółowo omówiono akta - M/1/12139:

Osoba, która od dnia 14.01.2005 r. posiadała  status osoby bezrobotnej, w dniu 14.01.2005 r.  złożyła wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki w szkole wyższej w systemie studiów zaocznych. Do wniosku dołączyła zaświadczenie wystawione przez uczelnię, potwierdzające naukę na I roku studiów zaocznych oraz oświadczenie o osiąganych dochodach ( netto )w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Urząd decyzją  nr 282/1/05 z dnia 27.01.2005 r. orzekł o przyznaniu stypendium od dnia 14.01.2005 r. w wysokości 201,70 zł miesięcznie, następnie po upływie 12 miesięcy pobierania stypendium, Urząd decyzją nr 361/1/06 z dnia 30.01.2006 r. orzekł o utracie stypendium, co jest zgodne z  art.55 ustawy.

Wypłaty należnego stypendium dokonywał Dział Finansowo - Księgowy w oparciu o sporządzone listy wypłat świadczeń, zatwierdzone przez Dyrektora Urzędu.

h) Finansowanie z FP szkoleń bezrobotnych  na podstawie  art. 40 ustawy.

       W Urzędzie w 2005 r. przeprowadzono 37  szkoleń mających na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej, które wpisane były do Rejestru szkoleń w 2005 r.  - ZR-9417, w tym 28 szkoleń finansowanych z EFS (działanie 1.2 i 1.3 )

Na szkolenia skierowano 89 osób bezrobotnych, w większości bez prawa do zasiłku, kierowanych po raz pierwszy na szkolenie w związku z koniecznością zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji celem uzyskania propozycji odpowiedniej pracy. Szkolenia ukończyło 86 osób. W Urzędzie w 2005 r. wydatkowano na szkolenia
101,7 tys. zł., a efektywność zatrudnienia po odbytych szkoleniach wyniosła 29 %  ( pracę podjęło 25 osób).

Analizy procedur stosowanych przy organizacji szkoleń dokonano na losowo wybranych z rejestru aktach: poz.1ÞZR-9416-1, poz.7ÞZR-9416-5, poz.28ÞZR-9416-20, poz.29ÞZR-9416-21.

Przykładowe akta  ZR-9416-1 dotyczące szkolenia  indywidualnego "Malarz-szpachlarz" zawierają:

- Notatkę służbowa sporządzoną w dniu 21.03.2005 r., w  której zawarto informację, że zgodnie z art. 4 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177) przy wyłanianiu organizatora szkolenia nie wymagane jest stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych ze względu na niski koszt szkolenia / 6000,00 zł /.

- Ofertę organizatora szkolenia - ZDZ w Łomży  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie z dnia 22.03.2005 r.

- Umowę -zlecenie Nr 5/2005 z dnia 25.04.2005 r. zawartą pomiędzy Starostą Monieckim i ZDZ w Łomży Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie na realizację w/w szkolenia i pokrycie kosztów szkolenia ze środków Funduszu Pracy.

- Kartę kandydata na szkolenie wypełnioną w cz. I przez bezrobotnego zainteresowanego szkoleniem, a w cz. II pozytywną opinię zamieścił doradca zawodowy Urzędu.

- Wnioski 4 bezrobotnych, nie posiadających kwalifikacji zawodowych,  o skierowanie na w/w  szkolenie.

- Zaświadczenia lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy przez osoby ubiegające się o skierowanie na szkolenie .

- Skierowania na szkolenie dla ubiegających się  osób.

- Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 4.05.2005 r. przez pracownika Urzędu w jednostce szkolącej - nieprawidłowości nie stwierdzono.

- Kopie Zaświadczeń  o ukończeniu szkolenia przez osoby skierowane do odbycia szkolenia.

- Wniosek jednego bezrobotnego o zwrot kosztu dojazdu na szkolenie wraz z potwierdzeniem wypłaty przez Urząd należnej kwoty .

i) Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy na podstawie art.62 ustawy

W 2005 r. wpłynęły do Urzędu 4 wnioski od osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i które nie są uprawnione do zasiłku.      

Na podstawie analizy teczek Ustalanie uprawnień do świadczeń rolników zwalnianych z pracy znak: EI-9517-22, EI-9517-24, EI-9517-23, EI-9517-25, EI-9517-21 ustalono, że w 2005 r. Urząd pokrywał składki na ubezpieczenie społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego dla 5 osób ( jedna osoba złożyła wniosek w 2004 r.).

Analizy prawidłowości pokrywania składki na ubezpieczenie społeczne rolników        w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy dokonano na podstawie szczegółowej analizy losowo wybranych akt o numerze EI-9517-25.

            Osoba, w dn. 21.07.2005 r. złożyła wniosek z prośbą o refundację składki emerytalno-rentowej KRUS. Do wniosku dołączono: kserokopię świadectwa pracy z dnia 04.05.2005r.  - stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn zakładu pracy; kserokopię świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej; kserokopię dokumentu, określającego wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego wynikającego z ewidencji gruntów, wg. którego  podatek rolny wynosi 160 zł; zaświadczenie wydane przez KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu z dnia 20.07.2005r.

Urząd decyzją ZI-9517-25-1/TK/2005 z dnia 25.07.2005r. orzekł o refundacji składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2005r. w wysokości 240,80 zł (I rata). Należną składkę emerytalną przekazał Wydział Finansowo-Księgowy z konta Funduszu Pracy na konto KRUS w oparciu o pismo  z dnia 25.07.2005r. Kierownika Działu Ewidencji  i Świadczeń.  

 

 Nie wniesiono uwag do kontrolowanych zagadnień z zakresu inicjowania, wdrażania   i finansowania usług  i instrumentów rynku pracy.

 

5. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie  projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych ( art.9 ust.1 pkt 8 ustawy)

 

 W 2005r. Urząd realizował następujące programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych:

1. "Lepszy start" -Program adresowany do młodzieży - realizowany w ramach działania 1.2 SPO RZL - programem objęto 106 osób- wydatkowano około 3.83 tys. zł.

2. " Nowa alternatywa" - program adresowany głównie do osób długotrwale bezrobotnych w ramach działania 1.3 SPO RZL - programem objęto 82 osoby - wydatkowano            ok.2.46 tys. zł.

3. "Pierwsza Praca - Pierwszy Biznes" - program mający na celu pomoc w podejmowaniu własnej działalności przez osoby młode - w programie uczestniczyły 3 osoby, 2 uzyskały dotacje na rozwój własnej działalności gospodarczej.

4. " Drogowiec" - udział w realizacji programu wojewódzkiego- aktywizowano 4 osoby w ramach robót publicznych- poniesione wydatki ok. 21 tys. zł.

5. "Stażysta w policyjnej profilaktyce" - 2 osoby młode spełniające kryteria uczestnictwa w programie odbyły staż w Policji- wydatki ok. 5 tys. zł.

6. "Program aktywizacji bezrobotnych w okresie jesienno- zimowym" - kierowanie do prac interwencyjnych, do odbycia stażu i przygotowania zawodowego- programem objęto 40 osób - wydatki ok. 120 tys. zł.

Z wyjaśnień udzielonych przez Panią Wiesławę Tekień wynika, że w 2005r. nie udało się Urzędowi zainicjować wspólnych inicjatyw w zakresie promocji zatrudnienia z partnerami rynku pracy, gdyż pracodawcy niezbyt chętnie angażują się we wspólne przedsięwzięcia. Natomiast w chwili obecnej Urząd czyni starania, żeby do takiej współpracy doprowadzić.

6. Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia ( art. 9 ust.1 pkt  9 ustawy ).

        

     Kontrolującym przedstawiono Teczkę KO 0232  - Statystyczne opracowania końcowe własne"-2005r. dotyczące stanu bezrobocia i przeciwdziałaniu bezrobociu. Urząd przygotowuje, głównie na rzecz  Wojewódzkiego Urzędu Pracy n/w sprawozdania:

- Sprawozdanie  MPiPS-01 o rynku pracy sporządzane na koniec każdego miesiąca przesyłane do 5 dnia roboczego każdego m-ca do WUP oraz załączniki do tych sprawozdań: zał. nr 1- bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy- przekazywany do 8 dnia roboczego po m-cu kończącym kwartał ,

   zał. nr 2- bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy - przekazywany do 10 dnia roboczego po m-cu kończącym półrocze,

   zał. nr 3- bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - przekazywany j.w.

   zał. nr 4 - poradnictwo zawodowe pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

   zał. nr 5- bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawaniu bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - przekazywany do 8 dnia roboczego w m-cu styczniu

  zał.nr. 6 -aktywne programy rynku pracy,

  zał.nr 7- bezrobotni według gmin  sporządzany do 7 dnia roboczego m-ca lutego z danymi za poprzedni rok.

- Sprawozdanie  MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy - sporządzane do 8 dnia każdego m-ca,

- Sprawozdanie MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy,

- Sprawozdanie MIPS-07 o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie posiadających zatrudnienia.

 

Kontrolujące nie wniosły uwag do  sporządzanej sprawozdawczości oraz terminowości jej przekazywania.

W 2005r.  odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia:

1) Przedmiotem  posiedzenia  w dniu 16 marca 2005r.było:

- ocena racjonalności gospodarowania środkami FP w 2004r.

- ocena sprawozdania z działalności PUP w Mońkach za 2004r.

- zaopiniowanie propozycji przeznaczenia środków FP w 2005r.

- informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie monieckim.

2) Przedmiotem posiedzenia w dniu 28 czerwca 2005r. było:

- informacja o działaniach PUP w I półroczu 2005r. oraz o sytuacji na lokalnym rynku pracy,

- informacja o zasadach nabywania przez bezrobotnych świadczeń zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- informacja o zasadach udziału bezrobotnych i pracodawców w programach rynku pracy.

3) Przedmiotem posiedzenia w dniu 16 grudnia 2005r. było:

- informacja o działaniach PUP w Mońkach w ramach EURES, oferty, zainteresowanie bezrobotnych,

- ocena realizacji zadań  współfinansowanych ze środków EFS,

- zaopiniowanie kryteriów przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bądź wyposażenie stanowiska pracy osobie bezrobotnej.

 

7. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy ( art.9 ust.1 pkt 10 ustawy).

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania         z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących  pracowników ( Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników mają obowiązek zgłaszania  urzędowi pracy na piśmie zamiar zwolnienia grupowego.

Z dokumentacji przedstawionej kontrolującym Zwolnienia grupowe-ZR-9303 wynika, że pismem z dnia 21 .01 2005r. Zakład AGRKUR Sp. z o.o. w Krypnie Kościelnym zgłosił zamiar rozwiązania umowy o pracę zgodnie z cyt. ustawą  z 33 pracownikami. Urząd pismem z dnia 15.02.2005r. powiadomił pracodawcę, że może zorganizować spotkanie informacyjne z pracownikami kwalifikującymi się do rozwiązania stosunku pracy, jednak nie było zainteresowania ze strony pracodawcy w tym zakresie. Ostatecznie w wyniku zwolnienia grupowego do Urzędu zgłosiło  16 osób do rejestracji  jako osoby bezrobotne.

8.Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów ( art. 9 ust.1 pkt 12 ustawy)

 

W trakcie kontroli ustalono, że w 2005r.do Urzędu wpłynęły 502 oferty pracy. Z sektora publicznego pochodziło 227 ofert, co stanowi 45,2% wszystkich zgłoszonych ofert. W celu pozyskania miejsc pracy dla bezrobotnych oraz promocji zakresu usług świadczonych przez Urząd pośrednicy pracy nawiązywali i utrzymywali kontakt z pracodawcami w formie bezpośrednich wizyt pracodawców oraz wzajemnych kontaktów telefonicznych.  W kontaktach z bezrobotnymi i poszukującymi pracy rozpoznają ich oczekiwania odnośnie pracy. W 2005r. pośrednicy pracy odbyli 56 wizyt u pracodawców W trakcie wizyt pozyskali 97 ofert pracy i 2 nowych pracodawców do współpracy.

Z udostępnionej kontrolującym dokumentacji Ewidencja ofert pracy -ZR-9304 wynika, że pośrednicy zakładali Karty zgłoszenia wolnego miejsca pracy zatrudnienia lub przygotowania zawodowego zawierające : nazwę  i adres pracodawcy, nazwę  zawodu, stanowiska, miejsce wykonywania pracy, wymagania i oczekiwania pracodawcy, wysokość wynagrodzenia. Zgłoszone wolne miejsca zatrudnienia prezentowano na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Oferty pracy dla osób z kwalifikacjami, jakich nie posiadali zarejestrowani bezrobotni przekazywane były  w każdą środę do lokalnej prasy -" Gazeta Współczesna", prezentowane na stronie internetowej Urzędu oraz za pośrednictwem systemu E- PULS przekazywane były do centralnej bazy ofert pracy. W 2005r. najwięcej ofert zgłoszono w zawodach:

- pracownik administracyjny      -  115

- sprzedawca                               -    41

- robotnik gospodarczy               -   36

- robotnik drogowy                     -   11

- doradca rolniczy                       -   18

- robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym - 21

- murarz ( robotnik budowlany)   -  10

- kierowca sam. Ciężarowego       - 20

- robotnik leśny                            - 12

- robotnik budowlany          - 10

- elektryk                             - 10

- masarz - wędliniarz          - 10

- kierowca kat. C + E do C   - 8

 

Osoby bezrobotne spełniające wymogi podawane w ofercie pracy otrzymywały kartę referencyjną, z którą udawały się na rozmowę kwalifikacyjną do pracodawcy. W 2005r.  wydano 561 kart referencyjnych. Pracę za pośrednictwem Urzędu w 2005r. podjęło 475 osób.

Ponadto w celu umożliwienia osobom bezrobotnym znalezienia odpowiedniej pracy Urząd    w 2005r. zorganizował 3 giełdy pracy, w których uczestniczyli n/w pracodawcy:

 

1)      14.02.2005r.  - właściciel Zakładu Mięsnego zgłosił 5 miejsc pracy. W wyniku spotkania zatrudnił 3 osoby

2)      22.06.2005r.  -  pracodawca "Bianco-Rosso" zgłosił 3 miejsca pracy na sprzedawcę    i tyle osób zatrudnił

3)      30.08.2005r. - PMB- Market zgłosił 5 miejsc pracy na sprzedawcę i tyle osób zatrudnił

 Urząd z przebiegu giełd sporządził  dokumentację " Ankietę z giełdy pracy", z których wynika, że uczestniczący w spotkaniach z bezrobotnymi pracodawcy przedstawili ogólne warunki pracy i płacy oraz przeprowadzili rozmowy indywidualne z kandydatami do pracy.

 

9. Przyznawania i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia  (art. 9 ust. 1 pkt 13 ustawy ).

 

            Prawidłowość ustalania prawa i wypłacania zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia przeanalizowano na podstawie skontrolowanej dokumentacji osób bezrobotnych o następujących numerach :

 

Nr M / 1 / 483 - osobie zarejestrowanej w dniu 5.09.2006 r. przyznano status bezrobotnego oraz prawo do zasiłku od dnia 13.09.2005 r. w wysokości 417,60 zł miesięcznie z tytułu odbycia zasadniczej służby zastępczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach na stanowisku sanitariusza; służba trwała przez 18 miesięcy od dnia 1.03.2004 do dnia 31.08.2005 r. W analizowanych aktach znajduje się oświadczenie o dochodach osiąganych  każdego miesiąca i zaświadczenie z KRUS o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenie społecznego rolników.

   Nr M /2/12529 - osobie zarejestrowanej w dniu 5.05.2005 r. przyznano status bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 13.05.2005 r. w wysokości 605,10 zł miesięcznie z uwagi na fakt opłacenia, w wysokości określonej w ustawie, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w okresie 1.01.1999 - 31.03.2005 r. ; w aktach sprawy znajduje się kopia decyzji o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z dniem 1.04.2005 r.

Nr M / 1 / 2432 - osobie, która uzyskała status bezrobotnego od dnia 19.01.2005 r. przyznano prawo do zasiłku od dnia 27.01.2005 r. w wysokości 605,10 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia w okresie 27.11.2003 - 15.01.2005 r. na czas zastępstwa. Utrata prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 27.07.2005 r. z powodu upływu okresu jego pobierania. Bezrobotny w dacie rejestracji miał ukończonych 47 lat i posiadał ponad 20-letni okres uprawniający do zasiłku.        

Nr M / 4 / 12798 - status bezrobotnego przyznano od dnia 21.10.2005 r., a prawo do zasiłku od dnia 29.10.2005 r. w wysokości 417,40 zł miesięcznie z tytułu odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie 4.08.2004 - 21.06.2005 r.; w aktach sprawy znajduje się kserokopia książeczki wojskowej. Utrata prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 29.04.2006 r. z powodu upływu okresu jego pobierania.                  

 Nr M / 3 / 7938 - osobie zarejestrowanej w dniu 6.06.2005 r. przyznano status bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 14.06. w wysokości 417,60 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Utrata statusu bezrobotnego, a tym samym i prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 1.08.2005 r. z powodu podjęcia zatrudnienia. W dniu 10.08.2005 r. osoba ta złożyła wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego. Dodatek aktywizacyjny przyznano na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 3  w wysokości 156,60 zł miesięcznie od dnia złożenia wniosku do dnia 16.10.2005 r. tj. do dnia ustania zatrudnienia. Po ponownej rejestracji w dniu 6.12.2005 r. zasiłek dla bezrobotnych przyznano na okres uzupełniający od dnia następnego na mocy art. 73 ust. 7 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2. Prawo do zasiłku ustało z dniem 21.04.2006 r. z powodu upływu okresu jego pobierania. 

Nr M / 1/ 1866 - osobie, która status bezrobotnego uzyskała w dniu 23.08.2005 r., przyznano prawo do zasiłku od dnia 31.08.2005 r. w wysokości 623,60 zł miesięcznie z uwagi na fakt opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w okresach 1.01.199 - 15.12.2004 r. i 31.12.2004 - 31.07.2005 r. O utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku od dnia 2.11.2005 r. orzeczono w związku  z podjęciem zatrudnienia. W dniu 8.11.2005 r. do urzędu pracy wpłynął wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego. Po rozpatrzeniu wniosku dodatek aktywizacyjny przyznano i wypłacono za okres 8.11.2005 - 6.01.2006 r. Ponowna rejestracja nastąpiła dnia 4.04.2006 r., a zasiłek został ponownie przyznany od dnia 5.04.2006 r. w związku z art. 73 ust. 7 i art. 71 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy. Utrata statusu i prawa do zasiłku nastąpiła po raz drugi z dniem 1.05.2006 r. z powodu podjęcia pracy.

 Nr M /1/106680 - osobie zarejestrowanej w dniu 2.05.2005 r. przyznano status  bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 10.05.2005 r. w wysokości 605,10 zł miesięcznie z uwagi na fakt opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w okresach 22.04.2003 - 31.10.2003 i 15.03.2004 - 31.10.2004 r., a następnie z tytułu zatrudnienia od dnia 1.11.2004 do dnia 30.04.2005 r. Utrata statusu i prawa do zasiłku nastąpiła z dniem 16.11.2005 r. z powodu uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego. ZUS przekazał kwotę 313,10 zł na konto Funduszu Pracy tytułem nienależnie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych za okres 16.11 - 30.11.2005 r.

Nr M /1/ 12572 - osobie zarejestrowanej w dniu 15.06.2005 r. przyznano status bezrobotnego i odmówiono przyznania prawa do zasiłku. Osoba ta została skierowana do obycia stażu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji od dnia 6.09.2005 r. Z dniem podjęcia stażu przyznano na podstawie art. 53 ust. 1, 2 i 6 prawo do stypendium w wysokości 521,90 zł miesięcznie ; utrata prawa do stypendium nastąpiła z dniem 6.03.2006 r. z powodu zakończenia stażu.  

            Ustalono ponadto, że w objętym kontrolą okresie do Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach wpłynął wniosek o przyznanie na podstawie art. 150 a. ust. 1 lub ust. 2 ustawy        o promocji (?) zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, od osoby, która do dnia 12 stycznia 2002 r. spełniła warunki do nabycia ww. świadczeń określone         w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r.      

            W zakresie objętej kontrolą dokumentacji zarejestrowanych osób nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w przedmiocie przyznawania statusu osoby bezrobotnej  i ustalania prawa oraz utraty lub pozbawienia prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego albo stypendium w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wszystkie warunki określone  w ustawowej definicji osoby bezrobotnej oraz wysokość zasiłku  i długość okresu pobierania w zależności od długości posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku ustalano prawidłowo. Osoba kontrolująca zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania, przy podejmowaniu wszystkich decyzji, zasad prowadzenia postępowania administracyjnego. Ponadto zwróciła uwagę, że    w aktach osób bezrobotnych powinien znajdować się dokument potwierdzający długość posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku podpisany czytelnie przez osobę odpowiedzialną za ustalenie tego okresu.

Prawidłowość rozpatrywania odwołań od wydanych decyzji.                

            W PUP w Mońkach prowadzony jest rejestr odwołań do organu II instancji.  Z przedstawionego kontrolującym rejestru tego wynika, że  od dnia 1.01.2005 do dnia 31.12.2005 r. od decyzji Starosty Powiatu Monieckiego wpłynęły 3 odwołania skierowane do Wojewody Podlaskiego, z których 2 odwołania zostały przekazane wraz z aktami sprawy do rozpatrzenia organowi II instancji, natomiast  w 1 przypadku starosta skorzystał z prawa uchylenia własnej decyzji w całości w trybie art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

            Po rozpatrzeniu odwołań Wojewoda Podlaski decyzje Starosty Monieckiego uchylił i przyznał status osoby bezrobotnej.

 

10. Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art.1 ust.3 pkt 2 lit. a i b, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES  ( art.9 ust 1pkt1 16 ustawy).

 

        Ustalono że  zadania  z  zakresu  EURES  w 2005r. realizowane były przez asystenta powiatowego EURES. Celem sieci EURES  jest umożliwienie dostępu do informacji poszukującym pracy i pracodawcom oraz doradztwo ułatwiające przepływ siły roboczej, wymiana informacji między  partnerami sieci.  Usługi w ramach EURES  realizowane przez Urząd  obejmują w  szczególności: udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników UE, udzielanie pracodawcom pomocy  w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Ustalono, że wszystkie oferty pracy Urząd otrzymuje na piśmie za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Najwięcej ofert wpłynęło z Wielkiej Brytanii (106), Irlandii ( 42), Republiki Czeskiej (32).Dotyczyły one głównie pracy w charakterze opiekunek, pielęgniarek, kierowców autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych. Głównym wymaganiem było posiadanie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz znajomość języka angielskiego .Z informacji uzyskanych od asystenta powiatowego EURES wynika, że w PUP  w Mońkach występuje bardzo małe zainteresowanie bezrobotnych ofertami EURES. Podstawową barierą jest brak znajomości języka obcego. Większość bezrobotnych podejmujących inicjatywę wyjazdu zagranicznego, decyduje się na poszukiwanie pracy na własną rękę.

          Kontrolującym została okazana dokumentacja ZR - 0718-V - Współdziałanie z innymi instytucjami, związkami, organizacjami i urzędami- EURES oraz  ZR -9304 - Ewidencja ofert pracy za granicą. Ustalono, że na podstawie ofert otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy sporządzane były "fiszki" ofert z logo i umieszczane na tablicach informacyjnych   przeznaczonych tylko do publikacji  ofert pracy  w ramach EURES. Kontrolujące stwierdziły, że strona  internetowa Urzędu z zakresu EURES nie spełnia wymogów jakie określone są     w dokumencie pn. "Zadania kadry EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w zakresie świadczenia usług EURES". Jednakże w trakcie kontroli został na stronie internetowej umieszczony link do krajowej strony internetowej EURES oraz udostępniono do pobrania CV przez zainteresowanych bezrobotnych poszukujących pracy  w  krajach Unii Europejskiej.

11.Organizowanie  i  finansowanie  szkoleń  pracowników  powiatowego  urzędu  pracy  urzędu  pracy.  ( art.9, ust. 1 pkt  18 ustawy).

 

W  2005 r. w  Urzędzie przeprowadzone zostały 22  szkolenia , w których uczestniczyło 49 pracowników  w zakresie mi.in. poniższych tematów:

1. " Reorientacja szkolnictwa zawodowego".

2.  Kurs dla pracowników prowadzących archiwa zawodowe.

3. Obsługa programów EFS w systemie PULS.

4. Cykl szkoleń o tematyce związanej z EFS -organizator ROSZEFS.

5. Współpraca regionalna we wdrażaniu projektów.

6. Tworzenie Indywidualnych Planów Działania.

7. Przestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia instytucji  rynku pracy.

8. KPA - procedury administracji BIP.

9. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.

10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

11. Szkolenia asystentów EURES.

12. Problematyka realizacji dostępu do informacji publicznych.

13. Prawo zamówień  publicznych.

14. Rachunkowość budżetowa.

15. Rozwój kompetencji instytucja rynku pracy /ZDZ/ różne moduły.

16. Obowiązki pracodawców wobec ZUS i inne przepisy ustawy o emeryturach i rentach.

17. Obsługa w SI SYRIUSZ.

18. Stosowanie procedur finansów publicznych.

19. Podatek dochodowy.

20. Szkolenie informatyków - wdrażanie centralnych baz ofert i kryterium systemu monitorowania.

21. Zmiany w ustawie o proporcji zatrudnienia.

22. Zasady udzielania pomocy publicznej.

 

Koszty w/w szkoleń  wyniosły  razem  5,3 tys. zł.

 

Organizatorem powyższych szkoleń był mi.n. :

-  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

-  WUP w Białymstoku.

Większość  szkoleń, z których korzystali pracownicy była nieodpłatna.

 

 

 

 Niniejszy   protokół   sporządzono  w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymał    Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mońkach.  

       

Jednocześnie   Dyrektora   Urzędu   poinformowano   o :

 

1. przysługującym    prawie  zgłoszenia  zarządzającemu   kontrolę pisemnych  wyjaśnień  co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  -   w   ciągu   7  dni   od  dnia  podpisania protokołu.

2. przysługującym   prawie  odmowy  podpisania  protokołu  z  kontroli z  jednoczesnym  obowiązkiem  złożenia  pisemnych  wyjaśnień  co  do  przyczyny  odmowy.

 

 

p.o.Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w    Mońkach

 

/-/ Wiesława Tekień

Przeprowadzający kontrolę :

 

/-/ Elżbieta  Czurak       - kierownik  oddziału     

/-/ Ludmiła  Borowik    - starszy  inspektor  wojewódzki 

/-/ Renata Krzyżewska  - starszy  inspektor   wojewódzki                    

/-/ Małgorzata Czerniawska - inspektor   wojewódzki

/-/ Jakub Kozłowski      - starszy referent                   

Główny  Księgowy

/-/ Krystyna Jabłońska

 

Białystok,9 czerwca  2006r.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-06-27 12:49:28
Data publikacji:  2006-06-27 12:49:28
Data modyfikacji:  2006-06-27 12:49:28 


Załączniki do informacji:
inf9147_wystąpienie pokontrolne-PUP Mońki.doc [pobierz plik]
wystąpienie pokontrolne-PUP Mońki.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl