Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081736   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - PODGiK SP w Łomży. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Białystok, dn. 08.06.2005 roku

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-13-

RR.I.MD.0932-4/06

Pan

Wojciech Kubrak

Starosta Łomżyński

W dniach 8 i 16 maja 2006 roku, zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przeprowadził w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową, której celem była ocena prawidłowości realizacji n/w zadań:

· organizacja i funkcjonowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej,

· prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

· uzgadnianie, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

· zakładanie osnów szczegółowych,

· dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Kontrolą objęto n/w okresy działalności jednostki:

1. zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej – od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia kontroli;

2. zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania osnów szczegółowych – od 1 stycznia 2004 roku do dnia kontroli;

3. zagadnienia związane z uzgadnianiem, koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – od 1 stycznia 2004 roku do dnia kontroli;

4. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych – od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2005 roku;

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

I. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • Stwierdzono, że włączona do zasobu dokumentacja z wykonanych prac geodezyjnych, zawiera szereg usterek (np. brak podpisów wykonawców, brak dat, brak danych do skartowania narożnika budynku, brak elementów kontrolnych przy tworzeniu konstrukcji pomiarowych itp.). Wskazuje to na potrzebę przeprowadzania bardziej wnikliwych kontroli opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży,
 • Przy przekazywaniu dokumentacji do zasobu nie zawsze żądano od wykonawców prac geodezyjnych wniosków w sprawie włączenia dokumentacji technicznej do zasobu, powyższe dotyczy sprawy 1883-44/2005,
 • Stwierdzono, że na mapach prowadzonych w formie numerycznej, budynki pomierzone w toku wykonywania prac geodezyjnych wykazywano odmiennie, niż wynika to z treści szkiców polowych. Powyższe dotyczy prac zaewidencjonowanych pod nr KERG 1995-20/2004, 1943-17/2005, 2108-2/2006. Na mapie zasadniczej prowadzonej w formie analogowej nie wykazano budynku, który na mapie ewidencyjnej oznaczono x – powyższe dotyczy działki 1095/3 obręb Miastkowo KERG 1995-20/2004.
 • Ustalono, że numeryczna mapa zasadnicza, nie jest uzupełniana o urządzenia projektowane, uzgadniane na posiedzeniach ZUDP. Zgodnie z przepisami instrukcji technicznej K-1 „Mapa zasadnicza” z 1998 roku osie projektowanych przewodów kwalifikowane są do części obligatoryjnej mapy zasadniczej (kod symbolu 641).
 • Z treści klauzuli umieszczonej na szkicu polowym sporządzonym w wyniku wykonywania pracy geodezyjnej zarejestrowanej pod nr KERG 1883-44/2005 wynika, że został on zakwalifikowany do zasobu przejściowego, natomiast zgodnie z przepisami załącznika nr 3 Instrukcji technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” szkice polowe kwalifikowane są jako dokumenty zasobu bazowego.
 • Treść klauzuli umieszczanej na dokumentach nie broszurowanych, jest nie zgodna ze wzorem nr 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
 • Do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży nie są przekazywane w terminach deklarowanych w zgłoszeniach prac geodezyjnych – materiały powstałe w wyniku wykonania tych prac. Dotyczy to następujących jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
  • Usługi Geodezyjne i Informatyczne mgr inż. Jacek Nowacki – 5 prac,
  • Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Artur Włostowski - 4 prace,
  • Usługi Geodezyjne i Projektowania w Budownictwie Mieczysław Gronostajski – 10 prac,
  • Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „GEOKART ŁOMŻYŃSKI” s.c M. Brzostowski, J. Nowacki - 5 prac.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

 • przeprowadzanie bardziej wnikliwych kontroli opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży,
 • każdorazowo przy przekazywaniu dokumentacji do zasobu żądać od wykonawców wniosków w sprawie włączenia dokumentacji technicznej do zasobu,
 • na mapach prowadzonych w formie numerycznej, budynki wykazywać zgodnie z treścią przedstawioną na szkicach polowych,
 • doprowadzić do zgodności treści map ewidencyjnej prowadzonej w formie numerycznej i zasadniczej prowadzonej w formie analogowej,
 • rozważyć możliwość aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej o urządzenia projektowane, uzgadniane na posiedzeniach ZUDP.
 • każdorazowo szkice polowe sporządzone w toku wykonywania prac geodezyjnych kwalifikować do zasobu bazowego,
 • treść klauzuli umieszczanej na dokumentach nie broszurowanych winna odpowiadać wzorowi nr 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
 • podjąć skuteczne działania wobec jednostek wykonawstwa geodezyjnego, by przekazywali do zasobu w terminach deklarowanych w zgłoszeniach prac geodezyjnych, materiały powstałe w wyniku wykonania prac, dotyczy to następujących jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
  • Usługi Geodezyjne i Informatyczne mgr inż. Jacek Nowacki – 5 prac,
  • Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Artur Włostowski - 4 prace,
  • Usługi Geodezyjne i Projektowania w Budownictwie Mieczysław Gronostajski – 10 prac,
  • Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „GEOKART ŁOMŻYŃSKI” s.c M. Brzostowski, J. Nowacki - 5 prac.

Odpowiedzi odnośnie realizacji zaleceń zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, oczekuję w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/

Marian Brożyna


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-06-28 13:21:57
Data publikacji:  2006-06-28 13:21:57
Data modyfikacji:  2006-06-28 13:21:57 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl