Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25082146   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - firma Usługi Geodezyjne "INTERGEO" Robert Pytel. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli problemowej

przeprowadzonej w firmie „INTERGEO” Usługi Geodezyjne Robert Pytel,
19-200 Grajewo, ul. Mickiewicza 6A, NIP 719-100-42-24, REGON 451156603.

Kontrolę, przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:

1. Mirosława Dudar – Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjno – Kartograficznego, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr RR.XII.0939-42/06 z dnia 12 czerwca 2006 roku, nr legitymacji służbowej 23,

2. Hubert Filipowicz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.XII.0939-44/06 z dnia 12 czerwca 2006 roku, nr legitymacji służbowej 24,

3. Jarosław Kapica – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.XII 0939 – 43/06 z dnia 12 czerwca 2006 roku, nr legitymacji służbowej 22.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 czerwca 2006 roku.

Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego w okresie od 1 stycznia 2004 do 30 kwietnia 2006 roku.

W trakcie kontroli zbadano:

1. posiadanie uprawnień zawodowych, przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

2. wypełnianie przez jednostkę obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3. zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

na podstawie następujących przepisów prawnych:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst
z 2000 roku, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm, jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 240, poz. 2027);

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst
z 2000 roku, Dz. U. Nr 46, poz. 546 ze zm.);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (jednolity tekst z 2000 roku Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego sytemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25, poz. 130);

Podstawę prawną działania kontrolowanej jednostki stanowią wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Grajewo (zaświadczenie z dnia
30 grudnia 2002 roku Nr ew. 4096, zaświadczenie z dnia 5 lipca 2004 roku Nr ew. 4096) oraz zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2002 roku o nadanie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON Nr 451156603 oraz decyzja z dnia
24 stycznia 1996 roku w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
NIP nr 719-100-42-24

W trakcie prowadzenia kontroli wyjaśnień udzielał – Robert Pytel prowadzący jednostkę.

1. Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W kontrolowanej jednostce samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w rozumieniu przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, pełni Robert Pytel legitymujący się świadectwem uprawnień zawodowych Nr 18384, zakres 1.

2. Wypełnianie przez jednostkę obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W okresie od 1-go stycznia 2004 roku do 30 kwietnia 2006 roku kontrolowana jednostka zgłosiła w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego 165 prac geodezyjnych i kartograficznych (odpowiednio 2004-53; 2005-87; 2006 do dnia 30 kwietnia 2006 roku - 25),

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszenia przez firmę „INTERGEO” Usługi Geodezyjne „Robert Pytel” obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne tj. przyjęte do realizacji prace geodezyjne zgłaszane były przez jednostkę we właściwych miejscowo ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a materiały i informacje powstałe w wyniku wykonania tych prac przekazywane byłe w terminach określonych w zgłoszeniach tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powyższe ustalono na podstawie porównania zapisów rejestru prac przyjętych do wykonania z wykazami prac geodezyjnych zgłoszonych przez tę jednostkę w poszczególnych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

3. Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

W celu sprawdzenia zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z obowiązującymi przepisami prawa, skontrolowano wyszczególnione poniżej prace geodezyjne:

1) inwentaryzacja powykonawcza budynku działka nr 84, rob. nr 14/2006 obręb Bzury, gm Szczuczyn, zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grajewie KERG – 1495-7/2006;

2) inwentaryzacja jezdni, miasto Szczuczyn, działka nr 939/2, ul. Kilińskiego, rob. nr 84/2005, zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grajewie KERG – 1494-51/2005;

3) inwentaryzacja budynku, działka nr 3638/5, miasto Grajewo, robota nr 30/2005 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grajewie KERG – 1384-74/2005;

4) inwentaryzacja budynku, miasto Grajewo, działka nr 1330, robota nr 58/2005 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grajewie KERG – 1384-133/2005;

5) mapa do celów projektowych działka nr 3638/5 miasto Grajewo ul. Cudro, robota nr 2/2004 zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grajewie KERG 1384–4/2004.

W wykonaniu w/w prac geodezyjnych stwierdzono następujące uchybienia:

a) praca geodezyjna – inwentaryzacja powykonawcza budynku działka nr 84, rob. nr 14/2006 obręb Bzury, gm Szczuczyn,

– szkic polowy,

· brak informacji o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych do pomiaru – §40, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

· przy pomiarze sieci podziemnego uzbrojenia terenu na szkicu należy określać rodzaje materiałów z jakich zostały one wykonane – §16, ust. 4, pkt. 1 i 2 wytycznych technicznych G-4.4 „Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu”;

· brak podpisu wykonawcy przy obliczeniu powierzchni konturów użytków gruntowych §16 ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”,

· pomiar szczegółów zaliczanych do I grupy dokładnościowej należy mierzyć w oparciu o punkty osnowy poziomej pomiarowej i szczegółowej §10 i §18 ust. 4 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” – powyższe dotyczy pomiaru budynku zlokalizowanego na działce nr 85;

· brak miar kontrolnych mierzonych budynków §17 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

b) praca geodezyjna – inwentaryzacja jezdni, miasto Szczuczyn, działka nr 939/2, ul. Kilińskiego, rob. nr 84/2005,

– szkic polowy,

· brak zaznaczonych pikiet o nr od 93, 94, 95, 96;

– zaleca się, by pomiaru szczegółów sytuacyjnych dokonywać w nawiązaniu do punktów osnowy ściennej należących do dwóch lub więcej rozet.

c) praca geodezyjna – inwentaryzacja budynku, działka nr 3638/5, miasto Grajewo, robota nr 30/2005:

– szkic polowy:

· brak informacji o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych do pomiaru – §40, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

– brak daty i podpisu pod raportem wyników pomiaru szczegółów terenowych §16 ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”,

d) praca geodezyjna – inwentaryzacja budynku, miasto Grajewo, działka nr 1330, robota nr 58/2005:

– brak daty i podpisu pod raportem wyników pomiaru szczegółów terenowych §16 ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”,

e) praca geodezyjna – mapa do celów projektowych działki nr 3638/5 miasto Grajewo ul. Cudro, robota nr 2/2004:

– szkic polowy:

· brak informacji o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych do pomiaru – §40, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

– brak daty i podpisu pod raportem wyników pomiaru szczegółów terenowych §16 ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”.

Kontrolujący przed przystąpieniem do kontroli wpisali się do książki kontroli zewnętrznych pod poz. 1

Prowadzący kontrolowaną jednostkę został poinformowany o prawie do zgłaszania zastrzeżeń, odnośnie ustaleń zawartych w protokóle, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokółu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przekazano jednostce kontrolowanej.

Białystok, 22 czerwiec 2006 roku

Jednostka kontrolowana

Kontrolujący:

GEODETA UPRAWNIONY

/-/

Robert Pytel

Upr. zaw. Nr 18384

INTERGEO

USŁUGI GEODEZYJNE

Robert Pytel

19-200 Grajewo, ul. Mickiewicza 6A

NIP 719-100-42-24 Regon 451156603

Mirosława Dudar /-/

Hubert Filipowicz /-/

Jarosław Kapica /-/


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-06-28 13:46:53
Data publikacji:  2006-06-28 13:46:53
Data modyfikacji:  2006-06-28 13:46:53 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl