Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081609   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - firma Usługi Geodezyjne "INTERGEO" Robert Pytel. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Białystok dn. 07.07. 2006 roku

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-13-

RR. I. 0932 — 6/06

Pan

Robert Pytel "INTERGEO" Usługi Geodezyjne

Os. Centrum 39/16

19 — 200 Grajewo

W dniu 13 czerwca 2006 roku zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego — Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził, kontrolę problemową, której celem było sprawdzenie przestrzegania przepisów, dotyczących geodezji i kartografii — w okresie od 1 stycznia 2004 do dnia 30 kwietnia 2006 roku, a w tym:

1) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

2) wypełnianie przez jednostkę obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie materiałów i informacji uzyskanych w wyniku wykonywania tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W zakresie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie:

a) praca geodezyjna — inwentaryzacja powykonawcza budynku działka nr 84, rob. nr 14/2006 obręb Bzury, gm Szczuczyn,

— szkic polowy,

· brak informacji o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych do pomiaru — §40, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

· przy pomiarze sieci podziemnego uzbrojenia terenu na szkicu należy określać rodzaje materiałów z jakich zostały one wykonane — §16, ust. 4, pkt. 1 i 2 wytycznych technicznych G-4.4 „Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu”;

· brak podpisu wykonawcy przy obliczeniu powierzchni konturów użytków gruntowych §16 ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”,

· pomiar szczegółów zaliczanych do I grupy dokładnościowej należy mierzyć w oparciu o punkty osnowy poziomej pomiarowej i szczegółowej §10 i §18 ust. 4 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” — powyższe dotyczy pomiaru budynku zlokalizowanego na działce nr 85;

· brak miar kontrolnych mierzonych budynków §17 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

b) praca geodezyjna — inwentaryzacja jezdni, miasto Szczuczyn, działka nr 939/2, ul. Kilińskiego, rob. nr 84/2005,

— szkic polowy,

· brak zaznaczonych pikiet o nr od 93, 94, 95, 96;

c) praca geodezyjna — inwentaryzacja budynku, działka nr 3638/5, miasto Grajewo, robota nr 30/2005:

— szkic polowy:

· brak informacji o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych do pomiaru — §40, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

— brak daty i podpisu pod raportem wyników pomiaru szczegółów terenowych §16 ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”,

d) praca geodezyjna — inwentaryzacja budynku, miasto Grajewo, działka nr 1330, robota nr 58/2005:

— brak daty i podpisu pod raportem wyników pomiaru szczegółów terenowych §16 ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”,

e) praca geodezyjna — mapa do celów projektowych działki nr 3638/5 miasto Grajewo ul. Cudro, robota nr 2/2004:

— szkic polowy:

· brak informacji o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej wykorzystywanych do pomiaru — §40, ust. 1 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”;

— brak daty i podpisu pod raportem wyników pomiaru szczegółów terenowych §16 ust. 6 instrukcji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

— przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych, a także przy opracowaniu dokumentacji geodezyjno — kartograficznej, przestrzegać zasady, by wszystkie działania były wykonywane z należytą starannością, zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami prawa,

— pomiar szczegółów sytuacyjnych wykonywać w nawiązaniu do punktów osnowy ściennej należących do dwóch lub więcej rozet.

— przy pomiarze sieci podziemnego uzbrojenia terenu na szkicu należy określać rodzaje materiałów z jakich zostały one wykonane — §16, ust. 4, pkt. 1 i 2 wytycznych technicznych G-4.4 „Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu” oraz zamieszczać informację o rodzaju utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej — §40 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”,

— przy pomiarze szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, wykazywać miary kontrolne,

— szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej należy mierzyć w oparciu o punkty osnowy poziomej szczegółowej lub pomiarowej — §10 i §18 ust. 4 instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”

— sporządzane dokumenty winny być opatrzone imieniem i nazwiskiem wykonawcy, numerem uprawnień zawodowych oraz datą ich sporządzenia — § 16, pkt. 6 instrukcji technicznej O—4.

Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oczekuję w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/

Marian Brożyna


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-07-10 15:47:41
Data publikacji:  2006-07-10 15:47:41
Data modyfikacji:  2006-07-10 15:53:30 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl