Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25081976   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Starostwo Powiatowe w Augustowie adm. architektoniczno-budowlana. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Anna Orłowska,

Białystok 2006.06.24

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-13-

RR.VI.0932-1/6

Starosta Augustowski

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 23 – 25 maja 2006r Wydział Rozwoju Regionalnego na podstawie art.15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o administracji rządowej w województwie ( Dz.U. 01.80.872 z późn. zm. ) oraz §5 ust.1 pkt 2 zarządzenia nr 80/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2005r w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli, przeprowadził kontrolę problemową w Wydziale Architektury i Budownictwa w Augustowie.

Celem kontroli było dokonanie oceny działalności organu administracji architektoniczno – budowlanej wynikającej z ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz.U.03.207.2016 z późn. zm.) w okresie od 1.01.2005r do dnia kontroli.

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono występujące nieprawidłowości opisane szczegółowo w doręczonym jednostce kontrolowanej protokole.

Kontrola nie wykazała natomiast naruszeń ustawowego terminu załatwiania spraw , wynikającego z zapisu art.35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane.

W celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń prawa wskazanych w protokole oraz podniesienia poziomu realizowanych zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej niezbędnym jest przestrzeganie przy rozstrzyganiu spraw następujących zaleceń:

1. zwracać szczególną uwagę na zgodność wniosku i przedkładanego do zatwierdzenia projektu budowlanego z wymogami decyzji o warunkach zabudowy co wynika z art.35 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego;

2. egzekwować od inwestorów precyzowanie zakresu wniosku, w szczególności dotyczy to rodzaju wnioskowanej infrastruktury ;

3. przestrzegać, aby orzeczenie decyzji o pozwoleniu na budowę było zgodne z wnioskiem inwestora;

4. przestrzegać prawidłowego ustalania obszaru inwestycji w myśl art.3 pkt 20 ze szczególnym uwzględnieniem norm zawartych w art.5 ust.1 pkt 9 Prawa budowlanego;

5. wskazywać w decyzjach o pozwoleniu na budowę wszystkie nieruchomości objęte obszarem oddziaływania obiektu;

6. przestrzegać aby wydawane decyzje zawierały uzasadnienie w szczególności wyjaśnienie co do ustalenia obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji;

7. w wydawanych rozstrzygnięciach stosować nazewnictwo planowanych inwestycji funkcjonujące w Prawie budowlanym

8. wymagać aby zakres przedkładanej do zatwierdzenia dokumentacji projektowej nie wykraczał poza zakres wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o warunkach zabudowy;

9. przestrzegać aby treść mapy na której opracowywane są przedkładane do zatwierdzenia projekty zagospodarowania odpowiadała wymogom § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie;

10. egzekwować aby przedkładany do zatwierdzenia projekt budowlany spełniał wymogi określone w art.34 ust.3 ustawy Prawo budowlane w tym oświadczenia gestorów o dostawie mediów ;

11. wymagać aby przedkładane projekty były opracowywane zgodnie z § 6 i 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w szczególności dotyczy to czytelnej grafiki oraz wykazywania wszystkich odległości niezbędnych do oceny projektowanego zamierzenia;

12. przestrzegać obowiązku określonego w art.35 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego nakładającego na organ obowiązek sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, a dotyczy to między innymi przepisów § 12, 13, 36 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

13. w przypadkach określonych w § 206 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ,egzekwować przedłożenie przez inwestora ekspertyzy technicznej spełniającej określone tym przepisem wymogi;

14. wymagać aby przedkładany projekt zawierał niezbędne, określone w art.35 ust.1 pkt 3 i 4 Prawa budowlanego dokumenty, w tym aktualne na dzień opracowania projektu zaświadczenia o wpisie projektantów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

15. wymagać aby składane oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane były wypełniane prawidłowo i zawierały wskazanie konkretnych nieruchomości z podaniem ich aktualnych numerów geodezyjnych;

16.przestrzegać aby składane zgłoszenia zamiaru wykonania inwestycji zawierały wszystkie niezbędne informacje określone w art. 30 ust.2 Prawa budowlanego;

17.zwracać uwagę na zakres, przyjmowanych w formie zgłoszenia, zamiarów inwestycyjnych . Nie przyjmować milczącą zgodą wnioskowanych robót które nie podlegają regulacjom prawa budowlanego;

18.w prowadzonych rejestrach wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestrach wydanych decyzji w rubrykach „uwagi” podawać wszystkie informacje dotyczące przerwania biegu 65 dniowego terminu określonego w art.35 ust.6 Prawa budowlanego, wynikające z art.35ust.8 tej ustawy;

19. przestrzegać obowiązku określonego w § 32 ust.5 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu dotyczącego wysyłania spraw załatwionych w dniu ich podpisania.

W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych wytycznych pokontrolnych proszę Pana Starostę o poinformowanie mnie o podjętych działaniach zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Ewa Welc

/-/

Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-08-09 10:47:07
Data publikacji:  2006-08-09 10:47:07
Data modyfikacji:  2006-08-09 10:47:07 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl