Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25352094   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola PUP w Sejnach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

1

ROTOKÓŁ Z  KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach ul. Łąkowa 26, nr  REGON - 790742853, NIP - 844-19-30-583, zwanym w dalszej treści " Urzędem " podległym Staroście Powiatu Sejneńskiego.

Dyrektorem Urzędu od dnia 2.01.2001 r. r. jest Pan Jacek Kozakiewicz.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

1. Pani Elżbieta Czurak - kierownik Oddziału ( koordynator kontroli ),

2. Pani Ludmiła Borowik - starszy inspektor wojewódzki,

3. Pani Małgorzata Czerniawska - inspektor wojewódzki,

4. Pani Renata Krzyżewska - starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 113 z dnia 21 czerwca 2006 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniach: 28-29 czerwca 2006 r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2006 r.

Wyjaśnień w  trakcie kontroli udzielały:

Pan Jacek Kozakiewicz - Dyrektor Urzędu

Pani Krystyna Szumińska - Gł. Księgowa ,

Pani Karolina Kisiel - Pośrednik Pracy

Pani Krystyna Koneszko - Doradca zawodowy

Kontrola kompleksowa dotyczyła:

Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr  99, poz. 1001 z późn. zm. ).

Celem kontroli było dokonanie analizy i oceny w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 20  kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm ).

W trakcie kontroli podlegała ocenie prawidłowość stosowania następujących przepisów prawa:

1.Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z póź. zm.),

2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego ( Dz. U. Nr 219, poz. 2222 z późn. zm.),

3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 161, poz.1683 z późń. zm. ),

4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy ( Dz. U. Nr 196, poz. 2018 ),

5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy ( Dz. U. Nr 185, poz. 1912 z późn. zm),

6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r.w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń  ( Dz. U. Nr 249, poz. 2496 ),

7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia ( Dz. U. Nr 224, poz. 2281),

8. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat składek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za granicą lub wykonujących inną pracę zarobkową za granicą (Dz. U. Nr 176, poz. 1826 ),

9. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz. U. Nr 265, poz. 2644 ),

10. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( Dz. U. Nr 236, poz. 2365 ),

11.Rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie ( Dz. U.  Nr 224 poz. 2273 ),

12. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( Dz. U. Nr 90, poz.844 z późn. zm. ),

13. Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ( Dz. U. Nr 88, poz. 439 z poźn. zm),

14. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz  wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 (Dz. U. Nr 6, poz. 44),

15. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ),

16 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 późn. zm.),

17.Kodeksu Pracy Dz. U. z 1996 r. Nr 24 , poz. 110, z późn. zm.).

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zasięgiem swego działania obejmuje: miasto Sejny oraz gminy: Sejny, Krasnopol, Puńsk, Giby.

Liczba bezrobotnych w Urzędzie na koniec grudnia 2005 r. wynosiła 2.193 osób, w tym z prawem do zasiłku 321 osób.

Urząd zatrudnia ogółem 20 osób, w tym 1 osobę na robotach publicznych.

Wg. istniejącej w dniu kontroli struktury organizacyjnej Urzędu określonej w Regulaminie Organizacyjnym PUP w Sejnach na podstawie Uchwały Nr 156/05 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 października 2005 r. zadania będące przedmiotem kontroli realizowane były przez:

  1. Dział Rynku Pracy,
  2. Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji
  3. Dział Finansowo - Księgowy,
  4. Dział Administracyjno -Organizacyjny

USTALENIA KONTROLI

1. Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania ( art. 9 ust.1 pkt 1 i 19 ustawy).

Kontrolującym przedstawiony został Powiatowy program przeciwdziałania  bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, który na podstawie uchwały Nr VII/32/03 Rady Powiatu Sejneńskiego został wprowadzony w życie z dniem 18 czerwca 2003 r. Z informacji udzielonej przez Dyrektora Urzędu wynika, że niniejszy program był sukcesywnie realizowany na terenie powiatu sejneńskiego. Głównymi zadaniami programu jest:

- łagodzenie skutków bezrobocia,

- aktywizacja zawodowa bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,

- tworzenie nowych miejsc pracy poprzez realizację aktywnych form zatrudnienia,

- współpraca z pracodawcami w kierunku tworzenia stałych miejsc pracy,

- zwiększenie mobilności osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji na szkoleniach i kursach zawodowych.

Sytuacja na sejneńskim rynku pracy jest trudna. Kondycja rolniczych gmin, gospodarstw rolnych, jak również funkcjonujących podmiotów gospodarczych jest słaba. Ograniczone są możliwości powstawania firm, co jest spowodowane m.in. skrajnym położeniem powiatu w stosunku do dużych aglomeracji. Urząd realizując ustawowe zadania poprzez system zachęt finansowych oferowanych pracodawcom i samorządom stara się wspomóc lokalną inicjatywę gospodarczą i zaktywizować rynek pracy. Realizacja celów i zadań z tego zakresu odbywa się poprzez organizację aktywnych form walki z bezrobociem ze środków Funduszu Pracy w postaci: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, stypendium stażowego, szkoleń kwalifikacyjnych i zawodowych, przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

2. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.( art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy ) oraz  współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz  środków Funduszu Pracy ( art. 9 ust.1 pkt 11 ustawy ).

Ustalono, że w 2005 r. Minister Gospodarki i Pracy na podstawie § 6 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie ( Dz. U. Nr 224, poz. 2273), zgodnie z podziałem dokonanym przez samorząd województwa według kryteriów określonych przez sejmik województwa, Staroście Powiatu Sejneńskiego przydzielił następujące kwoty ze środków Funduszu Pracy:

- 1.292.100 zł na finansowanie zadań określonych w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, tj. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

-145.400 zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w §2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia.

Powyższe kwoty w trakcie 2005 roku były przez Ministra Gospodarki i Pracy kilkakrotnie zwiększane w związku z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i ogólny limit środków na 2005 r. wyniósł 1.437.500 zł. na realizację programów aktywizacji bezrobotnej młodzieży i osób długotrwale

bezrobotnych .

Pozyskano również dodatkową, pozabudżetową  kwotę w wysokości 1.216.000 zł, która przeznaczona została  na realizację programów rynku pracy na :

- finansowanie programu " Stażysta w policyjnej profilaktyce "- 18,3 tys. zł,

- finansowanie programu "Aktywizacja zawodowa sejneńskiej młodzieży " realizowanych w ramach SPO RZL- 359.9 tys. zł,

- finansowanie programu "Szansa na pracę  długotrwale bezrobotnym" realizowanych w ramach SPO RZL - 193.800 tys. zł,

- finansowanie programu " Pierwszy  Biznes " - 70,0 tys. zł,

- na realizację programów aktywizacji bezrobotnej młodzieży i osób długotrwale

 bezrobotnych - 150,0 tys. zł

- na realizację programów aktywizacji bezrobotnej młodzieży i osób długotrwale

 bezrobotnych - 300.0 tys. zł

- na realizację programów aktywizacji bezrobotnej młodzieży i osób długotrwale

 bezrobotnych - 70.0 tys. zł

- program " Drogowiec" - 54.0 tys. zł

Ogółem Urząd dysponował kwotą 2.508.100 zł.

Podział limitu środków  FP na realizację aktywnych form zatrudnienia przyznanego na 2005r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.

 Aktywne formy

Plan

 

Realizacja

w zł

 1.

Prace interwencyjne

400.400

 

414.900

 

 2.

Roboty publiczne

739.000

739.000

 3.

Szkolenia i inne wydatki

261.500

251.000

 4.

Staże i przygotowanie zawodowe

1.028.400

977.100

 5.

Dotacje na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnych

78.800

78.800

50.800

 

Ogółem:

2.508.100

2.499.600

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że z łącznej kwoty 2.508.100 zł przyznanej przez Ministra Gospodarki i Pracy na 2005 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Urząd wydał kwotę 2.499.600 zł, w związku z czym pozostała niewykorzystana

kwota w wysokości 8,5 tys. zł, która przesunięta została do realizacji na rok 2006.

3.Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy ( art.9 ust.1 pkt 3 i7 ustawy).

Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego realizuje w Urzędzie 2 doradców zawodowych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że doradcy zawodowi posiadają do swojej dyspozycji samodzielne pomieszczenie, zapewniona jest zatem możliwość swobodnej rozmowy ze zgłaszającymi się klientami. Wyposażenie stanowiska stanowią: sprzęt i meble biurowe, komputer z drukarką podłączone do systemu PULS, biblioteka podręczna o tematyce związanej z zawodoznawstwem, niezbędne przepisy prawa. W pomieszczeniu obok (sala informacji zawodowej) znajdują się teczki informacji zawodowej, filmy tematycznie związane z pracą. Zarówno dla bezrobotnych jak i poszukujących pracy dostępne są ulotki charakteryzujące poszczególne zawody, broszury, informatory dla absolwentów Dokumentacja w zakresie prowadzonego poradnictwa gromadzona jest w czytelnie oznakowanych teczkach.

Do klientów Urzędu doradcy zawodowi docierają z informacjami dotyczącymi poradnictwa zawodowego również poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych znajdujących się na korytarzach Urzędu.

Ustalenia z kontroli dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu poradnictwa zawodowego indywidualnego.

Głównym celem prowadzenia i rozwijania poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w dokonaniu prawidłowego wyboru zawodu lub zmiany dotychczasowych kwalifikacji, planowania kariery zawodowej, a także dobór kandydatów do pracy i na szkolenie.

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że w 2005 r. w PUP w Sejnach w zakresie poradnictwa zawodowego prowadzony jest Rejestr Porad Indywidualnych PS.610/02/03/05/06 zwierający: Lp., imię i nazwisko, data wizyty, płeć, wiek do 50 lat, wiek do 24 lat, wykształcenie, okres pozostawania bez pracy, podjęte działania, podjęcie pracy, podjęcie szkolenia, klub pracy, inne, wieś. Zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze wynika, iż doradca zawodowy w 2005 r. udzielił 379 porad zawodowych.

Uczestnikom porad zawodowych wypełniane są Karty Usług Doradczych. Chronologicznie ułożone karty przechowywane są w oznakowanych segregatorach. Prowadzony jest również Alfabetyczny Rejestr Kart Usług Doradczych. W omawianym rejestrze znajdują się następujące informacje: Lp., imię i nazwisko, nr ewidencyjny, data wizyty, podpis doradcy. Do badania wybrano losowo 10 Kart Usług Doradczych wypełnianych w trakcie prowadzonych porad zawodowych a dotyczących osób bezrobotnych o następujących numerach: 1. J/13/06/05;2. D/6/05/05; 3. O/1/03/05; 4.K/1/01/05;5.M/9/04/05;6.J/23/12/05;7.K/33/10/05;8. J/19/10/05; 9. P/15/07/05;10.P/25/10/05;

Stwierdzono, że Karty wypełniane są prawidłowo, informacje zapisane w poszczególnych rubrykach umożliwiają dokładne prześledzenie prowadzonej rozmowy doradczej. Udzielane porady najczęściej dotyczą

- doskonalenia w zawodzie,

- wyboru zawodu,

- zatrudnienia

Poinformowano doradcę, iż nadawane numery karty powinny być wpisywane w miejscu oznaczonym nr karty, a pod nr ewidencyjnym wpisywać nr nadany bezrobotnemu podczas rejestracji w Urzędzie. Ponadto karty należy gromadzić alfabetycznie, zgodnie z prowadzonym rejestrem kart.

Każda ze zgłaszających się po poradę osób posiada założoną przez doradcę zawodowego Kartę Ewidencyjną Osoby Korzystającej z Poradnictwa Zawodowego, Szkolenia i Uczestnictwa w Klubach Pracy. Wypełnione karty przechowywane są w teczkach ewidencyjnych osób bezrobotnych przy kartach ewidencyjnych.

W trakcie kontroli przeanalizowano 10 losowo wybranych kart ewidencyjnych założonych w okresie objętym kontrolą o następujących numerach: 1.J/2/02/05; 2.Ż/7/07/05; 3.M/13/04/05;4. J/4/03/05;5. M/32/08/05;6. P/27/12/05;7. P/1/01/05; 8.J/15/07/05;9..S/20/01/05;10. E/10/09/05;

Analizowane karty prowadzone są prawidłowo, zawierają datę, formę i wynik porady zawodowej. W trzech kartach odnotowano uczestnictwo w szkoleniach.

Ustalenia  kontroli dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu poradnictwa zawodowego grupowego

W trakcie kontroli stwierdzono, że prowadzony jest Rejestry Porad Grupowych (teczka PS.610-1/02/03/04/05/06). Rejestrowane są w nich spotkania organizowane dla osób zainteresowanych uczestnictwem w grupowych poradach zawodowych.

W Urzędzie 2005 r. przeprowadzono 3 spotkania w zakresie poradnictwa zawodowego grupowego. W spotkaniach o tematyce ,,Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej" i ,,Przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy" wzięło udział 31 osób. Do zajęć dołączona zastała imienna lista obecności, notatka służbowa zawierająca informacje o poruszanej na spotkaniu tematyce oraz wypełniona Karta Poradnictwa Grupowego.

Ustalenia z kontroli dokumentacji wymaganej przy udzielaniu informacji zawodowej .

W wyniku działań kontrolnych ustalono, że zagadnienia udzielania informacji zawodowej udokumentowane zostały poprzez odpowiednie wpisy w Rejestrze Udzielonych Informacji Zawodowych PS.612/02/03/04/05/06 zawierają one: Lp., imię i nazwisko, data udzielenia informacji, numer ewidencyjny, podpis doradcy. W rejestrach tych wpisane zostały osoby indywidualnie zgłaszające się do doradcy zawodowego w celu uzyskania informacji zawodowej. W 2005r. z informacji zawodowej indywidualnej skorzystało 38 osób.

Prowadzony jest również Rejestr Udzielonych Grupowych Informacji Zawodowych - PS.612-1/04/05/06. Z rejestru wynika, iż w 2005 r. zorganizowano 3 spotkania dla 27 osób. Dotyczyły one informacji o zawodzie księgowy - bilansista, opiekunka domowa, nowoczesna sekretarka. Do każdego spotkania dołączana jest Lista obecności oraz Karta grupowego spotkania informacyjnego.

Klienci Urzędu mogą korzystać z przygotowanych zbiorów informacji zawodowej tj. teczek informacji o zawodach, klasyfikacji zawodów, filmów o zawodach, ulotki i broszur na temat rynku pracy.

Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy.

Prowadzenie zajęć w ramach klubu pracy udokumentowane jest w teczce znak: 9351/05 Klub Pracy, z której wynika, iż zorganizowano 6 grup dla 60 uczestników. W przedstawionej dokumentacji znajdują się: zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach, tematyka zajęć - harmonogram, lista obecności, karta członka w klubie aktywnego poszukiwania pracy, anonimowa ankieta oraz materiały do prowadzenia zajęć.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem MPiP-01za 2005 r. z usług poradnictwa zawodowego skorzystało 371 osób bezrobotnych, z czego 38 osób objęto badaniami testowymi.

4. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy (art.9 ust.1 pkt 4 ustawy), przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia ( art.9 ust.1 pkt 13 ustawy) oraz wydawanie decyzji ( art.9 ust.1 pkt 14 ustawy)

W celu zbadania prawidłowości kwalifikowania osób bezrobotnych rejestrujących się losowo wybrano do analizy karty rejestracyjne o następujących numerach :

Nr 222 - osobie zarejestrowanej od dnia 28.04.2005 r. przyznano status bezrobotnego od dnia 28.04.2005 r. i prawo do zasiłku od dnia 6.05.2005 r. z tytułu pełnienia zasadniczej służby wojskowej od dnia 5.05.2004 r. do dnia 26.04.2005 r. w wysokości 403,40 zł miesięcznie; utrata stratusu i prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 18.07.2005 r. z powodu podjęcia pracy za granicą. Po zakończeniu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego osoba ponownie zarejestrowała się dnia 6.10.2005 r. i uzyskała prawo do zasiłku na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na okres pomniejszony o poprzedni okres jego pobierania.

Nr 181 - osobie zarejestrowanej w dniu 2.06.2005 r. przyznano prawo do zasiłku od dnia 10.06.2005 r. w wysokości 417,60 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia w zakładzie "TARTAK - GIBY" od dnia 19.04.2004 r. do dnia 31.05.2005 r.

Nr 53 - osoba zarejestrowana uzyskała status bezrobotnego od dnia 1.06.2005 r. oraz prawo do zasiłku od dnia 9.06.2005 r. w wysokości 417,60 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia przez okres co najmniej 365 dni.

Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że przestrzegany jest wymóg składania kompletu dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. nr 262, poz. 2607). Osoby rejestrujące się przedkładają pracownikowi Urzędu dokonującemu rejestracji: dowód osobisty, dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły, bądź kursu, szkolenia, świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia ich statusu (książeczka wojskowa, zaświadczenie z ZUS i KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym rolników, decyzja urzędu o wykreśleniu z rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

Przedstawione do kontroli karty rejestracyjne wypełnione są czytelnie, zawierają niezbędne do uzyskania statusu bezrobotnego oświadczenia oraz podpis pracownika dokonującego rejestracji.

W zakresie kwalifikowania osób bezrobotnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia ( art. 9 ust. 1 pkt 13 ustawy ).

Prawidłowość ustalania prawa i wypłacania zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia przeanalizowano na podstawie skontrolowanej dokumentacji osób bezrobotnych o następujących numerach

Nr 170 - status bezrobotnego przyznano od dnia 1.06.2005 r. oraz prawo do zasiłku od dnia 9.06.2005 r. w wysokości 626,30 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia w okresie 1.06.2004 r. - 31.05.2005 r.

Nr 573 - status bezrobotnego przyznano od dnia 1.02.2005 r. oraz prawo do zasiłku od dnia 9.02.2005 r. w wysokości 504,20 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia; utrata statusu i prawa do zasiłku nastąpiła z dniem 1.03.2005 r. z powodu podjęcia krótkotrwałego zatrudnienia; ponowna rejestracja miała miejsce dnia 1.07.2005 r., a zasiłek dla bezrobotnych został ponownie przyznany od dnia 2.07.2005 r. w wysokości 521,90 zł miesięcznie na okres uzupełniający w związku z art. 73 ust. 5.

Nr 20 - status bezrobotnego przyznano od dnia 18.10.2005 r., a prawo do zasiłku od dnia 26.10.2005 r. w wysokości 626,30 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia w okresie 5.05.2004 r. - 4.11.2004 r. i 18.04.2005 r. - 17.10.2005 r. w ramach zorganizowanych robót publicznych.

Nr 258 - status bezrobotnego przyznano od dnia 1.09.2005 r., a prawo do zasiłku od dnia 9.09.2005 r. z tytułu zatrudnienia od dnia 9.06.1997 r. do dnia 31.08.2005 r.

Nr 33 - osoba zarejestrowana w dniu 16.11.2005 r. prawo do zasiłku przyznano od dnia 24.11.2005 r. w kwocie 417,60 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia jako opiekunka domowa w ramach zorganizowanych przez Urząd Gminy w Sejnach prac interwencyjnych.

Nr 352 - status bezrobotnego przyznano od dnia 2.11.2005 r., a prawo do zasiłku od dnia 10.11.2005 r. w wysokości 521,80 zł z tytułu pełnienia służby wojskowej.

Nr 822 - osobie bezrobotnej od dnia 7.12.2005 r. przyznano prawo do zasiłku od dnia 15.12.2005 r. w wysokości 417,60 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia w okresach: 12.04.2005 r. - 30.11.2005 r., 1.07.2004 r. - 24.12.2004 r.

Nr 449 - osobie zarejestrowanej w dniu 1.09.2005 r. przyznano prawo do zasiłku od dnia 9.09.2005 r. w wysokości 626,30 zł miesięcznie z tytułu zatrudnienia od dnia 1.09.1994 r. do dnia 31.08.2005 r.

Nr 63 - osobie zarejestrowanej przyznano status bezrobotnego od dnia 5.10.2004 r. i prawo do zasiłku od dnia 13.10.2004 r. w kwocie 605,10 zł miesięcznie; w dniu 26.04.2005 r. ZUS poinformował Urząd o przyznaniu osobie tej renty z tytułu niezdolności do pracy na okres 30.10.2004 r. - 30.10.2005 r. i w związku z tym, a następnie na podstawie art. 76 ust. 1 i 9 orzeczono o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku za okres pokrywający się  z okresem posiadania prawa do renty.

W 2005 r. nienależnie pobrały i zwróciły zasiłek dla bezrobotnych 4 osoby na łączną kwotę 1338,90 zł brutto.

W zakresie objętej kontrolą dokumentacji zarejestrowanych osób nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie przyznawania statusu osoby bezrobotnej i ustalania prawa oraz utraty lub pozbawienia prawa do zasiłku w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wszystkie warunki  określone w ustawowej definicji osoby bezrobotnej oraz wysokość zasiłku i długość okresu pobierania w zależności od długości posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku ustalano prawidłowo. W aktach osób bezrobotnych znajduje się dokument stwierdzający długość posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku wskazujący osobę odpowiedzialną za jego określenie. Zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania, przy podejmowaniu wszystkich decyzji, zasad prowadzenia postępowania administracyjnego.

Prawidłowość rozpatrywania odwołań od wydanych decyzji.

Z przedstawionego kontrolującym Rejestru Odwołań wynika, że w 2005 r. od decyzji Starosty Powiatu Sejneńskiego wpłynęły 2 odwołania skierowane do Wojewody Podlaskiego, z których 1 odwołanie zostało przekazane wraz z aktami sprawy do rozpatrzenia organowi II instancji, natomiast  w 1 przypadku starosta skorzystał z prawa uchylenia własnej decyzji w całości w trybie art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Prawidłowość wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych.

Stwierdzono, że Urząd wypłaca bezrobotnym zasiłki na podstawie umowy, którą podpisał w dniu 1 marca 2004 r. z Bankiem Spółdzielczym w Sejnach w sprawie  prowadzenia  rachunku bankowego do 28 lutego 2007 r.

Szczegółowej analizie poddano listy płac losowo wybrane z 2005 r.:

Lista wypłat nr 2/05/001 za okres 1 - 31 stycznia 2005 r. Na liście figuruje 51 pozycji, z tego 3 należności przekazano na konta osobiste bezrobotnych (poz. 20,35,50), natomiast w 3 przypadkach nie pobrano zasiłku ( poz. 4, 8, 14),

1)   Lista wypłat nr 2/05/015 za okres 1-30 września 2005 r. Na liście figuruje 36 pozycji, z tego w 2 przypadkach  nie pobrano zasiłku ( poz. 5,23).

Odebranie przez bezrobotnych osobiście  przysługującego im zasiłku potwierdzone zostało własnoręcznym podpisem złożonym na liście wypłaty. Natomiast w przypadku nie odebrania należności przez bezrobotnego widnieje stosowny zapis informujący o tym fakcie. Kontrolujące stwierdziły, że na każdej liście znajduje się imię i nazwisko osoby pobierającej zasiłek, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, nr dowodu osobistego. Wszystkie listy opatrzone zostały pieczątką " sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" oraz  merytorycznym".

5. Inicjowanie, wdrażanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy. ( art.9 ust.1 pkt 5 i pkt 6 ustawy).

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującym przez Dyrektora Urzędu w 2005 r. bezrobotni nie ubiegali się na podstawie art. 45 ustawy o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia. Nie wystąpiły też przypadki zwrotu kosztów zakwaterowania osobie bezrobotnej, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe poza miejscem zamieszkania. Również pracodawcy z terenu obsługiwanego przez Urząd nie wnieśli w 2005 r. wniosków o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy.

a) Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy.

W oparciu o analizę Rejestru zawartych umów w sprawie udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ustalono, że w 2005 r. bezrobotni ( do 28 roku życia) złożyli 5 wniosków ramach Programu "Pierwszy Biznes" o refundację ze środków FP kosztów rozpoczęcia własnej działalności, po rozpatrzeniu których zawarto 5 umów o dokonanie refundacji. Ponadto wnioski 3 osób długotrwale bezrobotnych uzyskały pozytywną opinię Komisji do spraw opiniowania wniosków i zawarto z nimi umowyo refundację poniesionych kosztów. Rozpatrywanie wniosków przeprowadzane było w oparciu o Regulamin przyznawania dotacji z dnia 12.04.2005 r., zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia. Na realizację w/w umów wydatkowano z FP kwotę 78,8 tys. zł.

Prawidłowość refundacji kwoty wydatkowanej na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnego analizowano na podstawie akt UmRefUn/05/0009, w których znajdują się m.in.:

- Wniosek z dnia 7.11.2005 r. o przyznanie dotacji w wysokości 11 000,00 zł na prowadzenie działalności usługowo-handlowej w zakresie napraw bieżących pojazdów oraz serwis ogumienia  wraz z oświadczeniem o niekorzystaniu dotychczas ze środków FP lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej .

- Umowa nr UmRefUn/05/0009 z dnia 10.11.2005 r. zawarta pomiędzy Urzędem a bezrobotnym o przyznaniu 11 000,00 zł , w której określono prawa i obowiązki stron, m.in.: w przypadku nie spełnienia przez bezrobotnego warunków umowy nastąpi zwrot otrzymanych środków, zasady udokumentowania podjęcia działalności gospodarczej i wydatkowania kosztów.

- Zobowiązania czterech poręczycieli udzielających poręczenia za zobowiązania z tytułu przyznanej dotacji.

- Rozliczenie dokonanych przez bezrobotnego zakupów w ramach dotacji udokumentowane fakturami VAT.

- Zaświadczenia potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej we wskazanym
w umowie terminie.

- Zaświadczenie wystawione przez Urząd informujące o udzieleniu pomocy de minimis o wartości 11000,00 zł.

- Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 13.03.2006 r. przez Dyrektora i pracownika Urzędu w ramach nadzoru nad realizacją umowy, w której potwierdził prowadzenie działalności zgodnie z zawartą umową.

b) Dodatek aktywizacyjny przyznawany na podstawie art. 48 ustawy.

W toku analizy dokumentów w sprawie przyznania dodatku aktywizacyjnego ustalono, że w 2005 r. z Funduszu Pracy wydatkowano na  dodatki aktywizacyjne dla 10 osób kwotę 4 tys. zł.

Analizy prawidłowości przyznania dodatku aktywizacyjnego dokonano na podstawie losowo wybranych akt o numerach ewidencyjnych: nr 332-130105/0001, 1034-140105/0001. Z przykładowych akt  nr 1034-140105/0001 wynika, że osoba posiadająca status osoby bezrobotnej od dnia 1.01.2005 r. i posiadająca prawo do zasiłku od dnia 18.01.2005 r. w wysokości 504,20 zł, w dniu 20.06.2005 r. złożyła wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem zatrudnienia z własnej inicjatywy. Do wniosku dołączyła kserokopię Decyzji Personalnej i Zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, z których wynika, że podjęła zatrudnienie na stanowisku strażnika oddziału ochrony. Urząd decyzją znak ES 523/140105/0001/05 nr 182/7/05 z dnia 11.07.2005 r. zgodnie z art. 48 ust.3  ustawy  przyznał dodatek aktywizacyjny w wysokości 156,60 zł miesięcznie od dnia 20.06.2005 r. do 6.10.2005 r. Wypłatę należnego dodatku dokonywał Wydział Finansowo-Księgowy w oparciu o Listy wypłat świadczeń sporządzone w Dziale Ewidencji Świadczeń

c) Organizacja  i finansowanie prac interwencyjnych i robót  publicznych  na podstawie art.51 i art. 57 ustawy

Z analizy przedstawionego kontrolującym  Raportu pt. Lista osób zatrudnionych w ramach określonych prac wygenerowanego z Systemu PULS wynika, że w 2005 r. o organizację prac interwencyjnych ubiegały się urzędy gmin, Urząd Miasta Sejny, szkoły, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Urząd zawarł z pracodawcami umowy na zatrudnienie 154 osób w ramach prac interwencyjnych, w tym również uwzględnia się umowy zawarte w ramach EFS.

W trakcie roku 2005 r. wydatkowano z FP kwotę  414,9 tys.zł  na refundację kosztów  zatrudnienia 191 osób w ramach prac interwencyjnych.

Analizy prawidłowości finansowania prac interwencyjnych dokonano na podstawie losowo wybranych akt nr: UMPI/05/0026 i UmPI/05/0013,  z których omówiono szczegółowo akta  nr  UMPI/05/0026.

Gimnazjum w Gibach złożyło w dniu 30.08.2005 r. wniosek o organizację prac interwencyjnych dla 2 osób bezrobotnych w zakresie prac konserwatorsko-remontowych. Do wniosku dołączono dokumenty wymagane przepisami prawa. Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 19.09.2005 r. zawarł z pracodawcą umowę Nr UMPI/05/0026 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w okresie od 19.09.2005 r. do 18.03.2006 r. i zwrot części poniesionych kosztów na wynagrodzenie (do 500 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,23% od refundowanej kwoty. W umowie strony określiły zasady wnioskowania o refundację i dokonywania wypłat należnych kwot: Urząd dokona refundacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o refundacje przez  organizatora prac wraz z wymaganymi załącznikami. W aktach znajdują się 2 umowy o pracę na stanowisku palacz pieców zwykłych: jedna na czas określony od 19.09.05 r. - 22.12.05 r. druga na czas określony od 17.10.2005 r. - 16.04.2006 r.

Organizator celem uzyskania refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne składał co miesiąc do Urzędu wnioski wraz z kopiami list obecności, list wypłaty wynagrodzeń, dowodów wpłat na ubezpieczenie społeczne. Urząd zgodnie z terminem określonym w umowie dokonywał przelewu należnych kwot refundacji na konto pracodawcy.

W zakresie organizacji robót publicznych na podstawie Raportu pt. Lista osób zatrudnionych w ramach określonych prac wygenerowanego z Systemu PULS ustalono, że w 2005 r. pracodawcom wypłacono 773,5 tys. zł tytułem refundacji kosztów zatrudnienia 200 osób w ramach robót publicznych. Organizatorami robót publicznych były: Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Urząd Miasta Sejny, Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach.

Analizy prawidłowości finansowania robót publicznych dokonano na podstawie losowo wybranych akt: UMRP/05/0004 i UMPR/05/0001, z których omówiono szczegółowo akta UMRP/05/0004:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w dniu 17.01.2005 r. złożył wniosek o organizację robót publicznych dla dwóch osób bezrobotnych w okresie 1.02-29.07.2005 r. na stanowiskach: robotnik gospodarczy i pracownik administracyjny. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawarto w dniu 1.02.2005 r. Umowę nr UMRP/05/0004 w sprawie zorganizowania i finansowania robót publicznych we wnioskowanym okresie dla 2 osób bezrobotnych. Urząd zobowiązał się do refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody do wysokości 849 zł oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od refundowanych wynagrodzeń w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku o refundację. W analizowanych aktach znajdują się umowy zawarte przez organizatora ze skierowanymi bezrobotnymi :

- umowa o pracę w ramach robót publicznych na okres od 1.02 -29.07.2005 r. na stanowisku robotnik gospodarczy,

- umowa o pracę w ramach robót publicznych na okres od 1.02 -29.07.2005 r. na stanowisku pracownik administracyjny.

Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że wnioski o refundację części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne składano w terminach zapisanych w umowie, dołączając do nich kopie: list płac, list obecności, dokumentów określających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Wnioski o refundację były sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym przez upoważnionych pracowników Urzędu, o czym świadczą znajdujące się w aktach adnotacje. Dział Finansowo-Księgowy refundowane kwoty przekazywał na konta pracodawców w terminach zgodnych z umową w sprawie zorganizowania i finansowania robót publicznych.

d) Stypendium dla bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu i przygotowania zawodowego przyznawane  na podstawie  art. 53 ustawy

W 2005 r. skierowano do odbycia u pracodawcy stażu 202 osoby bezrobotne, z których 163 osoby ukończyły staż. Osobom odbywającym staż  wypłacono z FP stypendia w kwocie  795,6 tys. zł. Zatrudnienie po odbyciu stażu uzyskały 122 osoby bezrobotne.

Do odbycia przygotowania zawodowego skierowano 76 osób bezrobotnych, ukończyło je 54 osoby. Osobom odbywającym przygotowanie zawodowe wypłacono stypendium w kwocie 181,5 tys. zł. Zatrudnienie po odbyciu przygotowania zawodowego uzyskało 40 osób. Pracodawcy, organizujący staż lub przygotowanie zawodowe, składali do Urzędu wnioski o zawarcie umów o zorganizowanie stażu lub przygotowania zawodowego, w których określali m.in. :

- Dane pracodawcy ( nazwa, dane teleadresowe, forma prawna, rodzaj działalności, liczba pracowników, NIP, REGON).

- Liczę przewidywanych miejsc pracy do odbywania stażu/ przygotowania zawodowego.

- Dane osoby wskazanej przez pracodawcę jako opiekuna bezrobotnego w trakcie odbywania stażu / przygotowania zawodowego.

- Proponowany okres stażu/ przygotowania zawodowego, opis zadań, jakie będą wykonywane podczas staż/ przygotowania zawodowego.

-Wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia osób kierowanych,  niezbędnych do podjęcia stażu/ przygotowania zawodowego.

W oparciu o przedstawiony kontrolującym Raport pt. Lista osób zatrudnionych w ramach określonych prac wygenerowanego  z Systemu PULS ustalono, że w 2005 r. odbywano staż w urzędach gmin, policji, doradztwie rolnym, szkołach i usługach, natomiast przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach usługowo-produkcyjno-handlowych, szkołach i przedszkolach.

Prawidłowość kierowania bezrobotnych do odbycia stażu i przyznawania stypendium analizowano na podstawie akt: rsUmST/05/0030 /w ramach EFS-Działanie 1.2/, UmST/05/0016

Przykładowe akta UmSTt/05/0016 zawierają wniosek z dnia 15.03.2005 r. do którego dołączono informacje wymagane obowiązującymi przepisami. Wniosek, w którym pracodawca wnioskuje o zawarcie umowy na odbycie stażu przez 2 osoby bezrobotne w okresie 13.03 - 30.06.2005 r. uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Urzędu, po czym zawarto umowę nr UmST/05/0016 w sprawie organizacji stażu we wnioskowanym okresie na stanowisku doradca rolny. W umowie określono zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązki pracodawcy, bezrobotnego, Urzędu oraz ich uprawnienia. W aktach znajduje się wniosek bezrobotnego o skierowanie do odbycia stażu, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odbywania stażu oraz sprawozdanie z przebiegu stażu.

Do odbycia stażu skierowano bezrobotnych w wieku do 25 lat.

W aktach bezrobotnego (190601/0003)  znajdują się m.in. decyzje wydane przez Urząd:

- Nr 283/3/05 o przyznaniu prawa do stypendium w wysokości 504,20 zł od 15.03.2005 r.

- Nr 17/7/05 o utracie prawa do stypendium z dniem 1.07.2005 r. w związku z zakończeniem stażu w dniu 1.07.2005 r.

W aktach bezrobotnego ( 181102/001) znajdują się m.in. decyzje wydane przez Urząd:

- Nr 286/3/05 o przyznaniu prawa do stypendium w wysokości 504,20 zł od 15.03.2005 r.

- Nr 11/7/05 o utracie prawa do stypendium z dniem 1.07.2005 r. w związku z zakończeniem stażu w dniu 1.07.2005 r.

Prawidłowość kierowania bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego i przyznawania stypendium analizowano na podstawie akt UmPz/05/0042 i UmPz/05/0033.

Przykładowe akta UmPz/05/0042 zawierają:

- Wniosek pracodawcy z dnia 3.11.2005 r. o skierowanie 2 osób bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego, do którego dołączono informacje wymagane obowiązującymi przepisami.

- Wnioski osób bezrobotnych o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego.

- Umowę nr UmPz/05/0042 zawartą pomiędzy pracodawcą a Urzędem o odbycie przygotowania zawodowego przez 2 bezrobotnych w okresie 1.12.2005 r. - 31.05.2006 r.  na stanowiskach: asystent osoby niepełnosprawnej, pracownik biurowy.

- Oświadczenia bezrobotnych o zapoznaniu się z warunkami odbywania przygotowania zawodowego, kopie list obecności, opinię pracodawcy o przebiegu przygotowania zawodowego, sprawozdania z przebiegu przygotowania zawodowego sporządzone przez bezrobotnych, zaświadczenia wystawione przez Urząd o odbyciu przygotowania zawodowego przez bezrobotnego.

Do odbycia przygotowania zawodowego skierowano bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych.

W aktach bezrobotnego ( 74102/904) skierowanego do odbycia przygotowania zawodowego znajdują się m.in. decyzje wydane przez Urząd:

-  Nr 296/12/05, o przyznaniu prawa do stypendium w wysokości 521,90 zł od 1.12.2005 r.

- Nr 497/6/0605, o utracie prawa do stypendium z dniem 1.06.2006 r. w związku  z zakończeniem przygotowania zawodowego.

W aktach bezrobotnego (240604/0011) skierowanego do odbycia przygotowania zawodowego  znajdują się m.in. decyzje wydane przez Urząd :

- Nr 298/12/05, o przyznaniu prawa do stypendium w wysokości 521,90 zł od 1.12.2005 r.

- Nr 498/6/0605, o utracie prawa do stypendium z dniem 1.06.2006 r. w związku z zakończeniem przygotowania zawodowego.

e) Przyznawanie stypendium dla bezrobotnych podejmujących dalszą naukę na podstawie  art. 55 ustawy.

Kontrolujące ustaliły, że Urząd w 2005 r. wypłacił 4 osobom stypendia z powodu podjęcia dalszej nauki w szkole na ogólną kwotę 7 tys. zł.

Analizy prawidłowości przyznawania w/w stypendiów dokonano na podstawie akt osób bezrobotnych : nr 234-220704/0004 , nr 1001-210704/0002

Szczegółowo omówiono akta - nr 1001-210704/0002:

Osoba, która od dnia 14.07.2004 r. posiadała  status osoby bezrobotnej, w dniu 12.01.2005 r. złożyła wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki w szkole wyższej w systemie studiów zaocznych. Do wniosku dołączyła zaświadczenie wystawione przez uczelnię, potwierdzające naukę na I roku studiów zaocznych oraz oświadczenie o osiąganych dochodach ( netto )w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Urząd decyzją nr 352/1/05 z dnia 19.01.2005 r. orzekł o przyznaniu stypendium od dnia 24.11.2004 r. w wysokości 201,70 zł miesięcznie. Po upływie 12 miesięcy pobierania stypendium Urząd decyzją nr 359/12/05 z dnia 20.12.2005 r. orzekł o utracie stypendium, co jest zgodne z art.55 ustawy. Wypłaty należnego stypendium dokonywał Dział Finansowo - Księgowy w oparciu o sporządzone listy wypłat świadczeń, zatwierdzone przez Dyrektora Urzędu.

f) Finansowanie z FP szkoleń bezrobotnych  na podstawie  art. 40 ustawy.

W Urzędzie w 2005 r. przeszkolono 196 osób bezrobotnych w większości bez prawa do zasiłku, celem zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej Wydatkowano na szkolenia kwotę 254.200 tys. zł., a pracę  po przeszkoleniu podjęło 114 osób - efektywność zatrudnienia. po odbytych szkoleniach wyniosła 58 %.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że Urząd w 2005 r. przeprowadził n/w szkolenia :

1. Finansowane z FP- w ramach umowy trójstronnej przeszkolono 29 osób na n/w szkoleniach :

- spawacz metodą TIG

- kwalifikacje do przewozu rzeczy i osób

- prawo jazdy kat.C, C+E, D

- operator narzędzi ręcznych udarowych

- kasjer walutowy

- kurs fryzjerski

- wózki widłowe

- kurs elektryczny

- kurs strażacki

2. Finansowane z EFS- w ramach Działania 1.2 - przeszkolono 65 osób, a w ramach Działania 1.3 - przeszkolono 85 osób:

- opiekunka domowa

- podstawy obsługi komputera

- minimum sanitarne

- ocieplanie budynków

- murarz- tynkarz

-nowoczesna sekretarka

- programowanie i obsługa kasy fiskalnej

- grafika komputerowa

3.W ramach Programu " Pierwszy Biznes"- Kurs Przedsiębiorczości - przeszkolono 15 osób.

W celu oceny prawidłowości realizacji zadań związanych z organizowaniem szkoleń dla osób bezrobotnych analizie poddano dokumentację dotyczącą " Kursu kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej", który odbył się w dniach 17.10. 2005 r.- 28.02 2006 r..W aktach znajdują się :

- plan dydaktyczno- wychowawczy z 14.09.2005 r. zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej,

- zaświadczenie o wpisie instytucji szkolącej z dniem 16.02.2005 r. do rejestru instytucji szkolących,

- harmonogram kursu

- karta kandydata na szkolenie,

- umowa czterostronna Nr1/05 dotycząca szkolenia i zatrudnienia osoby bezrobotnej zawarta w dniu 14.10.2005 r. między: 1) Starostą Powiatu - reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu, 2) instytucją szkoleniową - Komendą Woj. Straży Pożarnej, 3) pracodawcą - Komendą Straży Pożarnej w Sejnach, 4) osobą bezrobotną uczestnikiem kursu,

- lista obecności , na której figurują podpisy osoby bezrobotnej,

- oświadczenie skierowanego na kurs, że zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kosztów szkolenia w przypadku nie ukończenia kursu z własnej winy,

- świadectwo ukończenia kursu z dnia 28.02.2006 r.

Z przedstawionej umowy czterostronnej wynika, że koszt szkolenia wraz z egzaminem wyniesie 3.300 zł na osobę. W aktach znajdują się 2 faktury VAT wystawione przez jednostkę szkolącą: 1) Nr 75/2005/WS z dnia 2.11.2005 r. - na kwotę 1650 zł

2) Nr 11/2006/WS z dnia 2.03.2006 r.- na kwotę 1650 zł

Kontrolujące stwierdziły, że faktury zostały prawidłowo opatrzone pieczątkami stwierdzającymi zgodność pod względem formalno- prawnym oraz merytorycznym i podpisane przez osoby do tego upoważnione. Na podstawie przedstawionego kontrolującym wyciągu bankowego. - Nr 36/03/2006 z dnia 14.03.2006 r. Urząd dokonał zapłaty poleceniem przelewu na konto Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.

Kontrolujące nie wniosły zastrzeżeń do sposobu prowadzenia kontrolowanej tematyki.

g) Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy na podstawie art.62 ustawy.

W 2005 r. wpłynęły do Urzędu 2 wnioski od osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i które nie są uprawnione do zasiłku.

Urząd pokrył składki na ubezpieczenie społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na kwotę 1,1 tys. zł.

Analizy prawidłowości pokrywania składki na ubezpieczenie społeczne rolników  w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy dokonano na podstawie szczegółowej analizy losowo wybranych akt o numerze nr 1046-180505/0004. W aktach znajduje się m.in.:

- Karta rejestracyjna poszukującego pracy Nr-1046.

- Świadectwo pracy z dnia 2.05.2005 r. potwierdzające zatrudnienie w okresie 1.10.2001 r. - 30.04.2005 r. i rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

- Wniosek rolnika o  refundację składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

- Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu przez osobę wnioskującą o refundację składki na ubezpieczenie społeczne rolników, gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych,

- Decyzja Urzędu nr 345/5/05 z dnia 18.05.2005 r. o odmowie przyznania statusu osoby bezrobotnej ze względu na posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowego.

- Decyzja Urzędu ES.523/180505/0004/AC/05 z dnia 22.08.2005 r. o przyznaniu refundacji składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II, III, IV kwartał 2005r. i I kwartał 2006 r.

Należną składkę emerytalną przekazał Wydział Finansowo-Księgowy z konta Funduszu Pracy na konto KRUS.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanych zagadnień z zakresu inicjowania, wdrażania i finansowania usług i instrumentów rynku pracy.

h) Finansowanie z FP szkoleń bezrobotnych  na podstawie  art. 40 ustawy.

W Urzędzie w 2005 r. przeprowadzono 37 szkoleń mających na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej, które wpisane były do Rejestru szkoleń w 2005 r. - ZR-9417, w tym 28 szkoleń finansowanych z EFS (działanie 1.2 i 1.3 )

Na szkolenia skierowano 89 osób bezrobotnych, w większości bez prawa do zasiłku, kierowanych po raz pierwszy na szkolenie w związku z koniecznością zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji celem uzyskania propozycji odpowiedniej pracy. Szkolenia ukończyło 86 osób. W Urzędzie w 2005 r. wydatkowano na szkolenia 101,7 tys. zł, a efektywność zatrudnienia po odbytych szkoleniach wyniosła 29 % ( pracę podjęło 25 osób).

Analizy procedur stosowanych przy organizacji szkoleń dokonano na losowo wybranych z rejestru aktach: poz.1ÞZR-9416-1, poz.7ÞZR-9416-5, poz.28ÞZR-9416-20, poz.29ÞZR-9416-21.

Przykładowe akta  ZR-9416-1 dotyczące szkolenia indywidualnego "Malarz-szpachlarz" zawierają:

- Notatkę służbowa sporządzoną w dniu 21.03.2005 r., w  której zawarto informację, że zgodnie z art. 4 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177) przy wyłanianiu organizatora szkolenia nie wymagane jest stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych ze względu na niski koszt szkolenia / 6000,00 zł /.

- Ofertę organizatora szkolenia - ZDZ w Łomży Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie z dnia 22.03.2005 r.

- Umowę -zlecenie Nr 5/2005 z dnia 25.04.2005 r. zawartą pomiędzy Starostą Monieckim i ZDZ w Łomży Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie na realizację w/w szkolenia i pokrycie kosztów szkolenia ze środków Funduszu Pracy.

- Kartę kandydata na szkolenie wypełnioną w cz. I przez bezrobotnego zainteresowanego szkoleniem, a w cz. II pozytywną opinię zamieścił doradca zawodowy Urzędu.

- Wnioski 4 bezrobotnych, nie posiadających kwalifikacji zawodowych, o skierowanie na w/w szkolenie.

- Zaświadczenia lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy przez osoby ubiegające się o skierowanie na szkolenie .

- Skierowania na szkolenie dla ubiegających się osób.

- Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 4.05.2005 r. przez pracownika Urzędu w jednostce szkolącej - nieprawidłowości nie stwierdzono.

- Kopie Zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przez osoby skierowane do odbycia szkolenia.

- Wniosek jednego bezrobotnego o zwrot kosztu dojazdu na szkolenie wraz z potwierdzeniem wypłaty przez Urząd należnej kwoty .

i) Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy na podstawie art. 62 ustawy

W 2005 r. wpłynęły do Urzędu 4 wnioski od osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i które nie są uprawnione do zasiłku.

Na podstawie analizy teczek Ustalanie uprawnień do świadczeń rolników zwalnianych  z pracy znak: EI-9517-22, EI-9517-24, EI-9517-23, EI-9517-25, EI-9517-21 ustalono, że w 2005 r. Urząd pokrywał składki na ubezpieczenie społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego dla 5 osób ( jedna osoba złożyła wniosek w 2004 r.).

Analizy prawidłowości pokrywania składki na ubezpieczenie społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy dokonano na podstawie szczegółowej analizy losowo wybranych akt o numerze EI-9517-25.

Osoba, w dn. 21.07.2005 r. złożyła wniosek z prośbą o refundację składki emerytalno-rentowej KRUS. Do wniosku dołączono: kserokopię świadectwa pracy z dnia 04.05.2005 r.  - stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn zakładu pracy; kserokopię świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej; kserokopię dokumentu, określającego wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego wynikającego z ewidencji gruntów, wg. którego podatek rolny wynosi 160 zł; zaświadczenie wydane przez KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu z dnia 20.07.2005r.

Urząd decyzją ZI-9517-25-1/TK/2005 z dnia 25.07.2005 r. orzekł o refundacji składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2005r. w wysokości 240,80 zł (I rata). Należną składkę emerytalną przekazał Wydział Finansowo-Księgowy z konta Funduszu Pracy na konto KRUS w oparciu o pismo  z dnia 25.07.2005 r. Kierownika Działu Ewidencji  i  Świadczeń.  

Nie wniesiono uwag do kontrolowanych zagadnień z zakresu inicjowania, wdrażania i finansowania usług i instrumentów rynku pracy.

6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie  projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych ( art.9 ust.1 pkt 8 ustawy)

W 2005 r. Urząd realizował następujące programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych:

1. "Lepszy start" -Program adresowany do młodzieży - realizowany w ramach działania 1.2 SPO RZL - programem objęto 106 osób- wydatkowano około 3.83 tys. zł.

2. "Nowa alternatywa" - program adresowany głównie do osób długotrwale bezrobotnych w ramach działania 1.3 SPO RZL - programem objęto 82 osoby - wydatkowano ok.2.46 tys. zł.

3. "Pierwszy Biznes" - program realizowany z rezerwy Ministra Polityki Społecznej mający na celu pomoc w podejmowaniu własnej działalności przez osoby młode - 5 osób uzyskało dotacje na rozwój własnej działalności gospodarczej w kwocie 50.800 zł.

4. "Drogowiec" - udział w realizacji programu wojewódzkiego- zaktywizowano 17 osób w ramach robót publicznych- poniesione wydatki  58.976 zł.

5. "Stażysta w policyjnej profilaktyce" - 5 osób bezrobotnych spełniających kryteria uczestniczących w programie odbyło staż w Policji - wydatkowano kwotę 18.300 zł.

6. "Aktywizacja zawodowa sejneńskiej młodzieży" - ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na realizację programu przeznaczono kwotę 359.900 zł dla 128 osób.

7."Szansa na pracę długotrwale bezrobotnym" - ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich przeznaczono kwotę 193.800 zł dla 188 osób.

7.Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia ( art. 9 ust.1 pkt  9 ustawy ).

Zadania z powyższego zakresu realizowane są przez inspektora powiatowego ds. analizy rynku pracy i sprawozdawczości statystycznej. Sprawozdania dotyczące stanu bezrobocia i przeciwdziałaniu bezrobociu Urząd przygotowuje głównie na rzecz  Wojewódzkiego Urzędu Pracy , tj.

- Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy sporządzane na koniec każdego miesiąca przesyłane do 5 dnia roboczego każdego m-ca do WUP oraz załączniki do tych sprawozdań: zał. nr 1- bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy- przekazywany do 8 dnia roboczego po m-cu kończącym kwartał ,

   zał. nr 2- bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy - przekazywany do 10 dnia roboczego po m-cu kończącym półrocze,

   zał. nr 3- bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - przekazywany j.w.

   zał. nr 4 - poradnictwo zawodowe pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

   zał. nr 5- bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawaniu bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - przekazywany do 8 dnia roboczego w m-cu styczniu

  zał. nr 6 -aktywne programy rynku pracy,

  zał. nr 7- bezrobotni według gmin sporządzany do 7 dnia roboczego m-ca lutego z danymi za poprzedni rok.

- Sprawozdanie  MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy - sporządzane do 8 dnia każdego m-ca,

- Sprawozdanie MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy,

- Sprawozdanie MIPS-07 o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie posiadających zatrudnienia.

Kontrolujące nie wniosły uwag do sporządzanej sprawozdawczości oraz terminowości jej przekazywania.

8.Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów ( art. 9 ust.1 pkt 12 ustawy).

W 2005 r. Urząd skierował do pracy 697 osób, w tym:

- w ramach robót publicznych - 198

- w ramach prac interwencyjnych - 193

- w ramach przygotowania zawodowego - 76

- w ramach stażu - 202

- w ramach ofert niesubsydiowanych - 12

W ramach skierowania do pracy przez Urząd pracę podjęło 681 osób. Ogółem wpłynęło 820 ofert pracy w nw. zawodach:

- robotnik gospodarczy- 279

- pracownik administracyjny -154

- sprzedawca - 46

- robotnik drogowy - 45

- opiekunka domowa - 37

- pracownik biurowy - 37

- sprzątaczka - 33

- bufetowy-barman - 13

- robotnik placowy - 12

- pracownik socjalny - 11

- palacz kotłów c.o. wodnych -rusztowych -11

- doradca rolniczy -10

- technik mechanizacji rolnictwa - 5

- pedagog - 4

- archiwista - 4

- robotnik budowlany - 9

- pomoc kuchenna - 8

- palacz pieców zwykłych - 6

- kierowca samochodu ciężarowego - 3

- technik żywienia i gospodarstwa domowego - 3

- terapeuta zajęciowy - 3

- księgowy - 4

- opiekunka dziecięca - 3

Najwięcej ofert zgłoszono w zawodach robotnik gospodarczy - 279 (34% ) oraz pracownik administracyjny - 154 (18,8%). Dość wysokie zapotrzebowanie było na sprzedawców, robotników drogowych, opiekunki domowe, pracowników biurowych. Zdecydowana większość ofert pracy skierowana była osób posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, natomiast niewielkie zapotrzebowanie było na pracowników wykwalifikowanych: 1 oferta na psychologa oraz specjalistę ds. finansów, 2 oferty na nauczyciela bibliotekarza.

W celu pozyskania miejsc pracy dla bezrobotnych oraz promocji zakresu usług świadczonych przez Urząd pośrednik pracy nawiązywał i utrzymywał kontakt z pracodawcami w formie bezpośrednich wizyt pracodawców oraz wzajemnych kontaktów telefonicznych. Ponadto rozpowszechnianie ofert odbywało się poprzez publikowanie ofert pracy w prasie i mediach lokalnych. Zgłoszone wolne miejsca zatrudnienia prezentowano na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu, podczas zajęć aktywizacyjnych z doradcami zawodowymi oraz w gazecie lokalnej "Wieści Sejneńskie".

9.Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw , o których mowa w art.1 ust.3 pkt 2 lit.a i b w zakresie świadczeń dla bezrobotnych , w tym realizowanie decyzji , o których mowa w art.8 ust.1 pkt 8 lit.c w stosunku do obywateli UE :

Kontrolującym przedstawiono akta sprawy, z których wynika, że obywatelowi Austrii Urząd wydał decyzję przyznającą prawo do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 69 ust.1 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie z późn. zm. ( Dz.Urz.WE L.149  z dnia 5 lipca 1971 r. oraz art.8 ust.1 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy oraz § 2 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania  zasiłku dla bezrobotnych , dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego( Dz. U. Nr 219, poz 2222).

 Z dokumentacji wynika, że obywatel Niemiec zgłosił się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Oddział Terenowy w Suwałkach w dniu 24.07.2005 r., tj. w ciągu 7 dniu uprawniających do zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia wyjazdu z Austrii i przedstawił prawidłowo wypełniony formularz E 303 .W dniu zgłoszenia zainteresowany spełniał wszystkie warunki uprawniające do przyznania prawa do zasiłku zgodnie z zasadą transferu świadczeń wynikającą z cytowanego wyżej rozporządzenia nr 1408/71 EWG z dnia 14 czerwca 1971 r.

Decyzją z dnia 22 sierpnia 2005 r. Urząd przyznał zainteresowanemu prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresach:

- 20.08.2005 r. - 31.08.2005 r.

- 1.09.2005 r. - 30.09. 2005 r.

- 1.10.2005 r. - 31.10.2005 r.

- 1.11.2005 r. - 18.11.2005 r.

W dokumentacji dotyczącej transferu zasiłku znajduje się kopia druku E 303/04/AT wystawionego przez austriackie biuro pracy , z którego wynika, że zainteresowanemu należy się zasiłek za okres od 20 sierpnia do 18 listopada 2005 r. Jednakże w dniu 7.11. 2005 r. Zainteresowany złożył w Urzędzie pismo informujące, że z tym dniem wyjeżdża do Austrii. W związku z powyższym Urząd  wypłacił zasiłek do dnia wyjazdu Obywatela Austrii z Polski.

10.Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art.1 ust.3 pkt 2 lit. a i b, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, ( art. 9 ust 1 pkt 16 ustawy ).

Ustalono że zadania z zakresu EURES w 2005 r. realizowane były przez asystenta powiatowego EURES. Celem sieci EURES  jest umożliwienie dostępu do informacji poszukującym pracy i pracodawcom oraz doradztwo ułatwiające przepływ siły roboczej, wymiana informacji między partnerami sieci. Usługi w ramach EURES realizowane przez Urząd obejmują w szczególności: udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników UE, udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Ustalono, że wszystkie oferty pracy Urząd otrzymuje na piśmie za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Oferty wpływały głównie z : Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Chin, Szwecji, Holandii, Niemiec, Włoch, Republiki Czeskiej. Dotyczyły one głównie pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, informatycznej oraz w charakterze opiekunek, pielęgniarek, kierowców autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych. Głównym wymaganiem było posiadanie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz znajomość języka angielskiego. Oferty pracy za granicą, warunki życia i pracy w krajach, z których pochodziły oferty prezentowane były przez asystenta w bezpośrednich rozmowach z zainteresowanymi bezrobotnymi oraz na spotkaniach w Klubie pracy, które w 2005 r. odbyły się w sierpniu i wrześniu 2005 r. - uczestniczyło w nich 40 osób. Z informacji uzyskanych od asystenta powiatowego EURES wynika, że na obszarze działania Urzędu występuje niewielkie zainteresowanie bezrobotnych ofertami EURES.

Kontrolującym została okazana dokumentacja Baza Monitoringu EURES - z której wynika, że asystent w każdym kwartale wypełnia  formularz Bazy i przekazuje do WUP w Białymstoku. Informacje zawarte w formularzu dotyczą  danych dotyczących m.in: prowadzenia strony internetowej w zakresie EURES, współpracy z instytucjami zewnętrznymi, dostępność do portalu dla klientów PUP, współpraca z pracodawcami ,pośrednictwo pracy w ramach EURES, mobilność transgraniczna.

Ustalono, że na podstawie ofert otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy sporządzane były "fiszki" ofert z logo i umieszczane na tablicach informacyjnych   przeznaczonych tylko do publikacji  ofert pracy w ramach EURES.

Kontrolujące stwierdziły, że Urząd nie posiada strony internetowej , w związku z czym zainteresowanym przedstawiano materiały z zakresu EURES w formie papierowej.

11.Organizowanie i finansowanie  szkoleń pracowników  powiatowego urzędu pracy urzędu pracy. ( art.9, ust. 1 pkt  18 ustawy).

W 2005 r. w Urzędzie przeprowadzono 25 szkoleń , w których uczestniczyło 43 pracowników w zakresie mi.in. poniższych tematów:

1.Obsługa programów EFS w systemie PULS.

2.Szkolenia asystentów EURES.

3.Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

4.Problematyka realizacji dostępu do informacji publicznych.

5.Procedury zamówień publicznych.

6.Stosowanie procedur finansów publicznych.

7.Postępowanie administracyjne w praktyce.

8.Kurs dla pracowników prowadzących archiwa zakładowe.

9.Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie legalności zatrudnienia , obowiązków pracodawców wobec bezrobotnych i cudzoziemców podejmujących pracę.

10.Przygotowania do poprawnego sporządzania dokumentacji z zakresu funduszy UE.

11.Dobre praktyki w projektach z Obszaru Rynku Pracy i Pomocy Społecznej.

12.Książka Zarządzania i Kontroli wydziału finansowo- księgowego Funduszu Społecznego.

13.Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych - Nowe zasady naboru urzędników w administracji samorządowej.

14.Szkolenie w zakresie obsługi aplikacji rejestrującej FOB.

15.Misja instytucji rynku pracy nakreślona przez nowe ustawodawstwo krajowe oraz uregulowania UE.

16.Świadczenia rodzinne.

17.Budżet i EFS.

18.Szkolenie liderów klubu pracy.

Koszty w/w szkoleń  wyniosły razem 17.636,13 zł.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymał Dyrektor Powiatowego Urzędu  Pracy w Sejnach.

Jednocześnie Dyrektora Urzędu poinformowano o :

1.przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń - w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

2.przysługującym prawie odmowy podpisania  protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Sejnach

Jacek Kozakiewicz

 

Przeprowadzający kontrolę :

Elżbieta Czurak - kierownik oddziału

Ludmiła Borowik - starszy inspektor wojewódzki

Renata Krzyżewska - starszy inspektor wojewódzki

Małgorzata Czerniawska - inspektor wojewódzki

 

Główny Księgowy

Krystyna Szumińska

Dnia17 lipca 2006 r.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-08-11 12:56:41
Data publikacji:  2006-08-11 12:56:41
Data modyfikacji:  2006-08-11 12:56:41 


Załączniki do informacji:
inf9504_Wystapienie pokontrolne-PUP Sejny.doc [pobierz plik]
Wystapienie pokontrolne-PUP Sejny.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl