Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25082148   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Przerośli. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

zalecenia pokontrolne
Autorzy: Róża Januszkiewicz,

Białystok, 12 maja 2006 roku

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Nr OB.III.RJ.0932-2/06

Pan

Adam KACPRZYK

Wójt Gminy Przerośl

Uprzejmie informuję, że przeprowadzona w dniu 28 marca 2006 roku przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przerośli dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań określonych ustawą z dnia 29 września 1986 roku — prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów(Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

Dokonane w trakcie kontroli ustalenia opisano szczegółowo w protokole, podpisanym bez uwag przez Pana Adama Kacprzyk — Wójta Gminy Przerośl.

Stwierdzono, że akty stanu cywilnego objęte kontrolą są podpisane przez osobę uprawnioną. Oznaczone są kolejnymi numerami oddzielnie dla każdego rodzaju aktu, tj. urodzenia, małżeństwa, zgonu. Numerom poszczególnych aktów odpowiada numer tzw. Akt zbiorowych, które prowadzone są prawidłowo.

W aktach zbiorowych do poszczególnych aktów znajdują się wymagane prawem o asc dokumenty.

Zaświadczenia wypełnione i podpisane przez duchownego potwierdzające zawarcie małżeństwa w sposób określony w rt. 1 § 2 kr i o wpłynęły do USC
w wymaganym ustawowo terminie.

Nie stwierdzono naruszenia właściwości miejscowej organu uprawnionego do wydawania decyzji z zakresu stanu cywilnego.

Niemniej jednak w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:

- podawania w decyzjach kierownika USC nieaktualnego Dziennika Ustaw, w którym opublikowana jest ustawa prawo o aktach stanu cywilnego,

- niezgodnego z jednolitym rzeczowym wykazem akt określania w decyzji symbolu kwalifikacyjnego,

- przyjęcia kopii zagranicznego aktu małżeństwa przy podejmowaniu decyzji w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu do księgi polskiej, co jest niezgodne z zasadami wynikającymi z rt. 73 ust. 1 prawa o asc dotyczącymi wpisywania zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego ,

W związku z powyższym uważam za celowe:

- prawidłowe wpisywanie w decyzjach numeru obowiązującego aktualnie Dziennika Ustaw w którym opublikowana jest ustawa prawa o aktach stanu cywilnego tj. (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz.1688),

- właściwe nadawanie sprawom symboli kwalifikacyjnych,

- poddawanie wnikliwej analizie dokumenty przedkładane przez stronę do transkrypcji. Wszelkie bowiem kopie z odpisów aktów stanu cywilnego mogą być traktowane na równi z oryginalnymi dokumentami tylko wówczas, gdy zostały poświadczone przez organ, który przechowuje oryginały ksiąg stanu cywilnego i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów klub przez polską placówkę konsularną stwierdzającą, że kopie są zgodne z prawem miejsca jego wystawienia.

Informuję, iż kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie oceny i uwag w nim zawartych.

W przypadku nie skorzystania z tego prawa proszę o poinformowanie mnie w terminie 30 dni o podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Andrzej Władysław Gawkowski

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2006-09-08 10:13:23
Data publikacji:  2006-09-08 10:13:23
Data modyfikacji:  2006-09-08 10:13:52 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl