Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
24660443   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 24 sierpnia 2006 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

PN.III.GM.0932/31./06

Szanowna Pani

Maria J. BUBRZYCKA

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702 z póź. zm.), w dniach 04 i 08-09 sierpnia 2006r. Wydział Prawny i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę problemową Pani działalności jako tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa art. 16 ust. 2 lub ust. 3 cytowanej ustawy .

Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 10 sierpnia 2006r.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, iż wykonując zawód tłumacza przysięgłego, realizuje Pani obowiązek określony w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Prowadzone przez Panią repertorium jest zgodne ze wzorem określonym w art. 17 ust.2 cyt. ustawy, a ilość zgromadzonych w nim wpisów (526) świadczy o Pani stałej działalności.

Kontrola wykazała jednak, iż wpisy zawarte w prowadzonym przez Panią repertorium nie zawsze były dokonywane z należytą starannością.

Stwierdzono, iż nie wszystkie rubryki repertorium zawierały kompletne informacje. Niepełne dane występowały w niektórych zapisach dotyczących zleceniodawcy, opisu tłumaczonego dokumentu (brak nazwy, daty, nr lub języka w którym dokument sporządzono) oraz w części repertorium dotyczącej oznaczenia czynności tłumacza (brak określenia liczby stron tłumaczenia oraz występujące skrótowe i nieczytelne zapisy dot. rodzaju wykonanej czynności i języka tłumaczenia).

Szczegółowe omówienie stwierdzonych braków zostało przedstawione w podpisanym protokole.

Jednocześnie informuję, że po zapoznaniu się z Pani wyjaśnieniami dotyczącymi ustaleń zawartych w protokole kontroli, a przedstawionymi w piśmie z dnia 11.08.2006r. – nie wnoszę zastrzeżeń do stawek wynagrodzenia pobranych za wykonanie poszczególnych czynności na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, a określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Informując o powyższym, proszę o podjęcie stosownych działań w celu likwidacji

stwierdzonych braków oraz dołożenie szczególnej staranności w sposobie prowadzenia repertorium tak, aby dokonywane w nim zapisy były zgodne z art.13 i 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Informuję, iż w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia może Pani zgłosić umotywowane zastrzeżenia do zawartych w nim ocen, uwag i wniosków.

W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych oraz działaniach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru


Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  2006-09-15 14:04:00
Data publikacji:  2006-09-15 14:04:00
Data modyfikacji:  2006-09-15 14:04:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl