Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25050419   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 5 września 2006 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

PN.III.AK.0932/32/06

Pan

Czesław Węgrzyniak

Podlaski Wojewódzki

Inspektor Ochrony

Roślin i Nasiennictwa

w Białymstoku

Na podstawie art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r., Nr 80, poz. 872 z późn. zm) Wydział Prawny i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie.

Kontrolą objęto rok 2005 i 2006 do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli przedstawione w protokole podpisanym przez Pana w dniu 28 sierpnia 2006r. pozwalają stwierdzić, iż zasady wykonywania czynności biurowych określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 1998r. Nr 161, poz.1109 z późn. zm.) są na ogół przestrzegane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku. Jednakże w kontrolowanym zakresie występowały również uchybienia polegające na:

1. nie prowadzeniu rejestru przesyłek specjalnego rodzaju. Przepis § 5 ust. 3 w/w rozporządzenia zobowiązuje do prowadzenia przez kancelarię rejestru przesyłek specjalnego rodzaju (telegramy, telefonogramy, dalekopisy, faksy, poczta elektroniczna, pisma organów nadrzędnych, pisma procesowe, paczki, listy polecone, przesyłki wartościowe), według wzoru ustalonego przez kierownika wydziału właściwego w sprawach organizacyjnych w Urzędzie;

  1. rejestrowaniu pism, dotyczących jednej i tej samej sprawy w dwóch spisach spraw pod różnymi numerami - co jest niezgodne z postanowieniami § 17 ust. 5 w/w rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie mówiącego o tym, że „sprawy nie załatwione ostatecznie w ciągu danego roku załatwia się, z zastrzeżeniem ust. 6, w roku następnym bez zmiany dotychczasowego ich znaku i bez wpisywania do nowych spisów spraw”;
  2. nadawaniu rozstrzygnięciom administracyjnym, wydanym w wyniku przeprowadzenia dwóch odrębnych postępowań administracyjnych, jednego tego samego numeru. Zgodnie z postanowieniami §17 ust 1 instrukcji kancelaryjnej – znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą sprawy. Identyczny znak otrzymuje pismo, dotyczące tylko jednej i tej samej sprawy.

4. nie zamieszczeniu na treści pism wychodzących z Inspektoratu znaku sprawy – do czego zobowiązuje §17ust.1 i 2 instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie stosownych działań w celu likwidacji stwierdzonych uchybień oraz zapewnienie skutecznej kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem przez pracowników Inspektoratu postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998r. Nr 161, poz. 1109 z późn. zm. ).

Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen i uwag. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach w celu usunięcia nieprawidłowości lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru


Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  2006-09-15 14:33:52
Data publikacji:  2006-09-15 14:33:52
Data modyfikacji:  2006-09-15 14:33:52 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl