Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25838822   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Zakładu Pracy Chronionej „AC Wytwórnia Części Samochodowych” Sp. z o. o., Biały. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli problemowej
Autorzy: Nina Kościuk,

 

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

Zakład Pracy Chronionej "AC Wytwórnia Części Samochodowych" Sp. z o. o., Białystok,          ul. 27 Lipca 64

REGON -050643816,

Kierujący jednostką kontrolowaną: Pan Anatol Timoszuk

Kontrolę przeprowadzili-

1.                              Marek Janusz Liberadzki - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

2.                              Katarzyna Liedke - Charkiewicz  - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

na podstawie upoważnienia Nr 130 z dnia 12 lipca 2006r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

Spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

 Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod nr 5.

W trakcie kontroli problemowej zbadano:

1. Status prawny pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej:

- pracodawca prowadzi działalność na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego o numerze 0000078988 z dnia 20.06.2006 r. (data rejestracji 08.01.2002 r.) wydanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:

- działalność prowadzona jest w zakładzie w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 64

3.Stan zatrudnienia:

- ogółem w zakładzie - 179 osób, w tym niepełnosprawnych 83 - osoby.

4. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

ü      produkcji części samochodowych

W budynku w Białymstoku przy ul. 27 Lipca 64 znajdują się: biuro, pomieszczenia produkcyjne, magazyn, pomieszczenia socjalne, gabinet lekarski, stomatologiczny i pielęgniarski, pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

5. W dniu kontroli w firmie znajdowało się:

- ogółem 156 osób, z przedstawionych list obecności pracowników wynika, że w tym dniu nieobecnych było 15 osób, 5 osób przebywało na urlopie wypoczynkowym, 5 osób na zwolnieniu lekarskim oraz 3 osoby niepełnosprawne na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych.

      Kontrolą objęto losowo wybrane akta osobowe 6 osób niepełnosprawnych, na podstawie których stwierdzono:

§         Akta nr 53 - II grupa inwalidzka, orzeczenie wydane przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia Nr 2 w Białymstoku, na trwale; osoba zatrudniona od 01.09.2000r. na czas nieokreślony, pełny etat, na stanowisku montera układów elektronicznych;

§         Akta nr 257 - orzeczenie wydane przez ZUS o okresowej niezdolności do pracy do października 2008r., osoba zatrudniona od 17.06.1999r. na czas nieokreślony, ¾ etatu, na stanowisku referenta do spraw sprzedaży;

§         Akta nr 498 - III grupa inwalidzka, orzeczenie wydane przez Komisję do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia Nr 2 w Białymstoku na trwale, osoba zatrudniona od 01.09.2000r. na czas nieokreślony, pełny etat, na stanowisku montera wiązek;

§         Akta nr 396 - I grupa inwalidzka, orzeczenie wydane przez Obwodową Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia nr 5 w Białymstoku na trwale; osoba zatrudniona od 01.09.2000r. na czas nieokreślony, pełny etat, na stanowisku montera układów elektrycznych;

§         Akta nr 604 - Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane na trwale przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku; osoba zatrudniona od 30.12.2004r. na czas określony do 31.12.2007r., pełny etat, na stanowisku pakowacza;

§         Akta nr 752 - orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane na trwale przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku; osoba zatrudniona od 30,12,2005r. na czas określony do 31.12.2010r., pełny etat, na stanowisku montera wiązek.

Praca w zakładzie odbywa się w systemie II zmianowym - I zmiana od 6.00 do 14.00, II zmiana od 14.00 do 22.00. Osoby zatrudniane są na podstawie umów o pracę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony.

W trakcie kontroli ustalono:

I. Funkcjonowanie zakładu pracy chronionej pod kątem spełniania warunków określonych w art. 28 cyt. wyżej ustawy o rehabilitacji

1)           zakład pracy chronionej ma wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 46,71 %,

2)           zakład pracy chronionej ma wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem w wysokości 17,97 %

3)            osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie nie wykonują pracy nakładczej,

4)            do liczby pracowników, o których mowa w art. 21. ust.1 ustawy nie wlicza się osób nie będących osobami niepełnosprawnymi, określonymi w art. 21 ust.5 ustawy,

5)            Zakład Pracy Chronionej "AC Wytwórnia Części Samochodowych" Sp. z o. o., Białystok, ul. 27 Lipca 64, przedstawił decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku:  z dnia 05.11.2004r., Nr rej.: 2B-01061-5120-12/04

6)            w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej, zakład zatrudnił:

ü      w dniu 30.12.2005 r. na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  pielęgniarkę/pomoc dentystyczną (dyplom pielęgniarki dyplomowanej nr 37/81 wydany 24.06.1981r. przez Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w dniu 02.02.2006 r. zaświadczenie nr 0204687P)

ü      lekarza na podstawie umowy o pracę z dnia 06.01.1997r. na czas nie określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/4 etatu), posiadającego dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Białymstoku z dn. 24.10.1987r., Nr 6525/213/87, Zaświadczenie Nr 9476685 o prawie wykonywania zawodu lekarza wydane przez Okręgową Izbę Lekarską  w Białymstoku, wpis I i II Stopnia Specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii z dnia 30.11.1993r i 18.11.1999r.,

ü      lekarza stomatologa, na podstawie umowy o pracę z dnia 30.04.2002r. w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) na czas nieokreślony, posiadającego Dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Białymstoku nr 895/64/89 z dnia 5.10.1989r., prawo wykonywania zawodu lekarza-stomatologa nr 1752548 wydane przez Okręgową Izbę Lekarską  w Białymstoku, wpis I ST. Specjalizacji ze stomatologii ogólnej z dnia 31.03.2003r.

7)            w celu zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Zakład Pracy Chronionej "AC Wytwórnia Części Samochodowych" Sp. z o. o., Białystok, ul. 27 Lipca 64 zawarł: w dniu 01.11.2004 r. umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Podlaskie Centrum Medyczne z siedzibą w Białymstoku ul. Transportowa 7, oraz w dniu01.07.2002r. z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.

II. Wypełnianie obowiązku informowania Wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków realizacji obowiązków zakładów pracy chronionej:

- prowadzący zakład pracy chronionej terminowo przedstawia Wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy (do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze).

Kontrolujący poinformowali o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących stwierdzeń zawartych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Kierujący jednostka kontrolowaną                                              Kontrolujący:

Anatol Timoszuk                                                                         Marek Janusz Liberadzki

`                Katarzyna Liedke-Charkiewicz

Białystok 4 sierpnia 2006 r.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-09-18 13:34:54
Data publikacji:  2006-09-18 13:34:54
Data modyfikacji:  2006-09-18 13:34:54 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl