Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
24716256   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli

działalności Pana Adama PACHOLSKIEGO,

tłumacza przysięgłego języka niemieckiego

adres do korespondencji: 15-424 Białystok, ul. Lipowa 51 p.4

Regon: 050313728 NIP: 966-063-71-74

Kontrolę w dniach 21 - 22 sierpnia 2006r. przeprowadziła Grażyna Małaszyńska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli nr 24/06 wystawionego, z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Panią Dyrektor Lidię Stupak, Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru.

Zakres tematyczny kontroli obejmował działalność tłumacza przysięgłego w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia określonego w art. 16 ust. 2 lub ust. 3 ustawy. z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2792 z póź. zm.).

.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2005r. do dnia 17 sierpnia 2006r.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, Wydział Prawny i Nadzoru, w oparciu o przedstawione repertoria i wyjaśnienia kontrolowanego.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Pan Adam PACHOLSKI jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/1244/05.

W trakcie kontroli ustalono, iż tłumacz przysięgły Pan Adam PACHOLSKI używa swojej dotychczasowej starej pieczęci, zawierającej w otoku napis „tłumacz przysięgły w Białymstoku mgr Adam Pacholski”. Powyższe jest zgodne z art.33 ust. 4 ustawy. z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Pieczęć i podpis, którymi posługuje się kontrolowany są zgodne ze wzorem złożonym Wojewodzie Podlaskiemu, stosownie do zapisów art. 19 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2792 z póź. zm.).

(akta kontroli Nr 1, str. 1).

Kontrolowany prowadzi repertorium, w którym odnotowuje wykonywane czynności. Na okazane repertoria składa się dziesięć ksiąg prowadzonych od 2004r. Księgi są ponumerowane, a ich strony tytułowe są opatrzone podłużnymi pieczątkami imiennymi o treści: „mgr Adam Pacholski, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, 15-424 Białystok, ul. Lipowa 51 p.4, tel. i faks (0.85) 65 23 008”. Księgi mają ponumerowane strony, a numeracja pozycji repertorium prowadzona jest odrębnie dla każdego roku.

Repertoria (księgi Nr 1-2) były prowadzone według starego wzoru, natomiast repertoria ( księgi Nr 3-10) są zgodne ze wzorem określonym w art.17 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2792 z póź. zm.) i zawierają następujące rubryki:

1) datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem,

2) oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego wykonanie oznaczonego tłumaczenia,

3) opis tłumaczonego dokumentu wskazujący nazwę, datę i oznaczenie dokumentu, język, w którym go sporządzono, osobę lub instytucję, która sporządziła dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie,

4) wskazanie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy,

5) opis tłumaczenia ustnego wskazującego datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia,

6) wysokość pobranego wynagrodzenia,

7) informację o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, zawierającej datę odmowy, określenie organu żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy tłumaczenia.

W kontrolowanym okresie w repertoriach zarejestrowano łącznie 4367 wpisów, w tym

1) w 2005r. – 2672

2) w 2006r. – 1695

Stwierdzono, iż stosowne rubryki repertorium były wypełniane, a zleceniodawcy potwierdzali odbiór dokumentów.

(akta kontroli nr 2, str.2-7).

Kontrola wykazała, iż z uwagi na charakter pisma kontrolowanego, niektóre zapisy w repertorium dokonywane były w sposób nieczytelny, a przyjęty system rejestracji wpisów nie ułatwiał odczytanie danych dotyczących zleceniodawców. Powyższe wynika z faktu, iż kontrolowany dokonywał na jednej stronie repertorium dwukrotnie więcej wpisów niż to przewiduje to wzór druku, a poszczególne wpisy w rubryce zatytułowanej „Nazwisko (nazwa) i adres zleceniodawcy” nie zawsze w niej się zawierały.

(akta kontroli nr 3, str. 8-11.).

W trakcie kontroli ustalono, iż wpisy w niektórych rubrykach repertorium nie zawsze były kompletne.

Stwierdzono, iż w rubryce nr 3 zatytułowanej „Nazwisko (nazwa) i adres zleceniodawcy” nie wpisywano adresu zleceniodawcy (II księga - str. 3 poz. 350-35, str. 23 poz. 638, VI księga – str.6 poz. 2447, str. 9 poz. 2493, str. 38 poz. 103-108).

Przy realizacji zleceń na żądanie organów administracji publicznej używano skrótów nazw podmiotów zlecających, również nie podając ich adresu np. IPN ( księga II – poz. 941-942; VI księga – str. 43, poz. 157).

(akta kontroli nr 4, str.12 - 16).

Niepełne dane zawierały także rubryki części repertorium dotyczącej „opisu tłumaczonego dokumentu”. Np. w rubryce nr 4 zatytułowanej „ nazwa, data i numer dokumentu” niekiedy nie wpisywano danych polskich dokumentów urzędowych będących przedmiotem zlecenia, ( V księga – str. 19 poz. 2123-2126, str. 42 poz. 1084, VI księga – str. 2 poz. ) lub też używano dla ich określenia nieczytelnych skrótów. Skróty takie stosowano także w odniesieniu do instytucji sporządzających dokument zarówno w języku polskim (VI księga – str.2 poz. 2423 – 2426), jak i niemieckim ( V księga str. 24, poz. 901-910, IX księga – str. 32 poz. 1457-1458). Stwierdzono kilka przypadków niewypełnienia rubryki nr 6 zatytułowanej „osoba lub instytucja, która sporządziła dokument” (V księga – poz. 2037, 2243, 2329, 2330; VI księga – poz. 2491, 95-98) oraz rubryki nr 5 zatytułowanej „język, w którym dokument sporządzono” (IV księga – poz. 1655, 1571; V księga – poz. 2242, 2243).

(akta kontroli nr 5, str. 17-21).

W trakcie kontroli ustalono, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 17 sierpnia 2006r. kontrolowany dokonał 30 wpisów zawierających opis czynności wykonanych na zlecenie organów administracji publicznej.

Analiza wysokości pobranego wynagrodzenia za czynności wykonane na rzecz ww. podmiotów wykazała, iż za czynności wykonane na rzecz IPN, za wyjątkiem wpisu nr 1330 w IX księdze, tłumacz pobrał wynagrodzenie niższe niż to przewiduje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Stwierdzono ponadto, iż za dokonanie tłumaczenia ustnego na rzecz KW Policji w Białymstoku (IX księga poz. 1360), tłumacz przysięgły nie wpisał stawki pobranego wynagrodzenia.

(akta kontroli nr 6, str.22-25).

Powyższe zostało opisane w Załączniku Nr 1 do protokołu.

Stawki wynagrodzenia pobranego za rzez pozostałych podmiotów publicznych były zgodne z cyt. rozporządzeniem.

W kontrolowanym okresie nie stwierdzono odmowy wykonania przez tłumacza przysięgłego czynności na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej

Tłumacz przysięgły Pan Adam PACHOLSKI został poinformowany o prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole przed podpisaniem protokołu oraz wyjaśnień do stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono tłumaczowi przysięgłemu Panu Adamowi PACHOLSKIEMU.

Białystok, dnia 23.08.2006 r.

Podpis tłumacza przysięgłego

/-/ Adam Pacholski

Podpis kontrolującego

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

/-/ Grażyna Małaszyńska


Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  2006-09-19 11:54:14
Data publikacji:  2006-09-19 11:54:14
Data modyfikacji:  2006-09-19 11:54:14 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl