Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25050221   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 5 września 2006r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-10-

PN.III.GM.0932/34/06

Szanowny Pan

Adam PACHOLSKI

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702 z póź. zm.), w dniach 21-22 sierpnia 2006r. Wydział Prawny i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę problemową Pana działalności jako tłumacza przysięgłego języka niemieckiego w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa art. 16 ust. 2 lub ust. 3 cytowanej ustawy .

Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 23 sierpnia 2006r.

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, iż wykonując zawód tłumacza przysięgłego, realizuje Pan obowiązek określony w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Prowadzone przez Pana repertoria, są zgodne ze wzorem określonym w art. 17 ust.2 cyt. ustawy, a ilość zgromadzonych w nim wpisów (4367) świadczy o Pana stałej działalności.

Kontrola wykazała jednak, iż wpisy zawarte w prowadzonych przez Pana repertoriach nie zawsze były dokonywane z należytą starannością. Z uwagi na charakter pisma, niektóre zapisy w repertorium sporządzone były w sposób nieczytelny, a dla określenia danych zleceniodawcy lub instytucji sporządzających dokument stosowano nieurzędowe skróty.

Ustalono ponadto, iż wpisy w niektórych rubrykach repertorium nie zawsze były kompletne. Stwierdzono m.in. przypadki niewpisywania adresu zleceniodawcy lub instytucji sporządzającej dokument, danych polskich dokumentów urzędowych będących przedmiotem zlecenia. Stwierdzono ponadto, iż za dokonanie tłumaczenia ustnego na rzecz KW Policji w Białymstoku (IX księga poz. 1360) nie została wpisana wysokość pobranego wynagrodzenia.

Analiza wysokości pobranego wynagrodzenia za czynności wykonane na rzecz podmiotów określonych w art.15 cyt. ustawy wykazała, iż za czynności wykonane na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, za wyjątkiem wpisu nr 1330 w IX księdze, pobierał Pan wynagrodzenie niższe niż to przewiduje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Szczegółowe omówienie stwierdzonych braków zostało przedstawione w podpisanym protokole.

Informując o powyższym, proszę o podjęcie stosownych działań w celu likwidacji

stwierdzonych braków oraz dołożenie szczególnej staranności w sposobie prowadzenia repertorium tak, aby dokonywane w nim zapisy były zgodne z art.13 i 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, a wysokość wynagrodzenia pobieranego za czynności wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej odpowiadało stawkom określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Informuję, iż w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić umotywowane zastrzeżenia do zawartych w nim ocen, uwag i wniosków.

W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych oraz działaniach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Lidia Stupak

Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru


Publikator: Sebastian Tarnowski Data utworzenia:  2006-09-19 11:58:59
Data publikacji:  2006-09-19 11:58:59
Data modyfikacji:  2006-09-19 11:58:59 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl