Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26650716   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

zalecenia pokontrolne
Autorzy: Halina Okulewicz,

Białystok, dnia 26 czerwca 2006 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

15-213 Białystok

Nr OB.III.0932-5/06

Pan

Józef Ryszard STANKIEWICZ

Wójt Gminy

Krasnopol

W wyniku kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 09 maja 2006 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krasnopolu przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku sporządzony został protokół, w którym opisano ustalenia z kontroli. Protokół został podpisany bez uwag przez Pana Wójta.

Kontrola dotyczyła realizacji zadań określonych ustawą z dnia 29 września 1986 roku — prawo o aktach stanu cywilnego / Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688/ oraz ustawą z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk /Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz.1992/.

Ustalono, iż zadania realizowane są przez Kierownika USC w Krasnopolu prawidłowo. Akty stanu cywilnego podpisane są przez osobę uprawnioną. W aktach zbiorowych znajdują się wymagane prawem o asc dokumenty.

Nie wystąpiły przypadki naruszenia właściwości miejscowej organu uprawnionego do sporządzenia aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, jak również wydania zaświadczeń do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym.

Nie stwierdzono również naruszenia terminu określonego w art.8 § 3 krio, zgodnie z którym zaświadczenie od duchownego powinno wpłynąć do USC przed upływem pięciu dni od daty zawarcia związku małżeńskiego.

Decyzje w sprawach wpisania aktów zagranicznych do księgi polskiej podjął organ właściwy.

Niemniej jednak w trakcie kontroli stwierdzono pewne uchybienia tj.;

- brak daty wpływu na zaświadczeniach od duchownego potwierdzających zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym,

- wpisując podstawę sporządzenia aktu w rubr. uwagi i podając numer decyzji nie wskazywano symbolu kwalifikacyjnego,

- nie w pełni prawidłowe postępowanie Kierownika USC w przypadku wpisania w akcie małżeństwa nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa w sytuacji, gdy dane te nie wynikają z zagranicznego aktu małżeństwa,

- brak pokwitowań odbioru przez wnioskodawców odpisów aktów stanu cywilnego

W związku z powyższym uważam za celowe:

- spowodowanie potwierdzania daty wpływu na zaświadczeniach od duchownego dot. związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym,

- dokładne przytaczanie w akcie stanu cywilnego numeru decyzji stanowiącej podstawę sporządzenia aktu,

- zwrócenie szczególnej uwagi na tryb postępowania i określanie nazwisk małżonków i dzieci w aktach małżeństw wpisanych do księgi polskiej w sytuacji, gdy dane te nie wynikają z zagranicznych aktów małżeństw, podlegających transkrypcji,

- spowodowanie właściwego potwierdzania odbioru odpisów aktów stanu cywilnego przez wnioskodawców.

Ponadto sugeruje się podjęcie przez Kierownika USC w Krasnopolu stosownych działań mających na celu uzupełnienie aktu małżeństwa Nr (...)1/05 o brakujące dane, wymagane prawem polskim.

Informuję, iż kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie oceny i uwag w nim zawartych.

W przypadku nieskorzystania z tego prawa, proszę o poinformowanie mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma o podjętych działaniach na rzecz realizacji w/w wniosków.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Andrzej Władysław Gawkowski

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji

1 z treści zaleceń wykropkowano dane, biorąc pod uwagę art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  08.09.2006 11:56:58
Data publikacji:  20.09.2006 14:07:54
Data modyfikacji:  20.09.2006 14:07:54 


Informacja byla modyfikowana.
 

Poprzednie wersje informacji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl