Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25082135   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Choroszczy. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

zalecenia pokontrolne
Autorzy: Róża Januszkiewicz,

Białystok, 07 sierpnia 2006 roku

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

Ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Nr OB.III.RJ.0932-7/06

Pan

Jerzy Ułanowicz

Burmistrz Choroszczy

Uprzejmie informuję, że przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2006 roku przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Choroszczy dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań określonych ustawą z dnia 29 września 1986 roku – prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów(Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm..

Dokonane w trakcie kontroli ustalenia opisano szczegółowo w protokole, podpisanym przez Zastępcę Burmistrza Choroszczy – Pana Stefana Bielskiego.

Stwierdzono, że akty stanu cywilnego objęte kontrolą są podpisane przez osobę uprawnioną. Oznaczone są kolejnymi numerami oddzielnie dla każdego rodzaju aktu tj. urodzenia, małżeństwa, zgonu. Numerom poszczególnych aktów odpowiada numer tzw. akt zbiorowych, które prowadzone są prawidłowo.

Zaświadczenia wypełnione i podpisane przez duchownego potwierdzające zawarcie małżeństwa w sposób określony w art. 1 § 2 kr i o wpłynęły do USC
w wymaganym ustawowo terminie.

Niemniej jednak w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:

- braku odnotowywania dat wpływu na dokumentach wpływających do USC (np. na podaniach),

- w aktach małżeństw (sporządzanych na podstawie decyzji) przy określeniu nazwisk małżonków i dzieci, w sytuacji gdy dane te nie wynikały z aktu zagranicznego – przytaczano błędnie art. 62 ust. 3 prawa o asc mimo, iż małżonkowie lub jeden z małżonków – obywatele polscy – nie składali oświadczeń o wyborze nazwiska,

- w podstawie prawnej decyzji Kierownika USC o umiejscowieniu zagranicznego aktu małżeństwa stanowiącej podstawę sporządzenia aktu Nr (…)1/2006 przytoczono jedynie art. 73 prawa o asc, nie wskazując precyzyjnie przepisu odnoszącego się do transkrypcji aktu zagranicznego do księgi polskiej tj. 73 ust. 1,

- przytoczenie w decyzji dot. uzupełnienia aktu małżeństwa jako podstawy prawnej art. 35 prawa o asc,

- wpisania miejsca zgonu w akcie zgonu niezgodnie z kartą zgonu (Nr (…)1/2005),

- wpisanie daty urodzenia osoby zmarłej w akcie zgonu niezgodnie z kartą zgonu (Nr (…)1/2005)

W związku z powyższym uważam za celowe:

-odnotowywanie dat wpływu na wszystkich wpływających do urzędu stanu cywilnego papierowych nośnikach korespondencji,

- zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe postępowanie i precyzyjne wpisywanie w aktach małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwiskach małżonków i ich dzieci w przypadku umiejscawiania zagranicznych aktów małżeństw do księgi polskiej.

Kierownik USC powinien rozważyć podjęcie stosownych czynności mających na celu sprostowanie błędnie wpisanych wzmianek dodatkowych o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez mężczyzn (akty: Nr (…)1/2005, Nr (…)1/2006) oraz o nazwiskach dzieci (akty: Nr (…)1/2005, (…)1/2005, Nr (…)1/2006, Nr (…)1/2006, Nr (…)1/2006, Nr (…)1/2006) w aktach małżeństw.

- prawidłowe przytaczanie podstawy prawnej w podejmowanych przez Kierownika USC decyzjach dotyczących: transkrypcji zagranicznego aktu do księgi polskiej oraz uzupełnienia aktu stanu cywilnego,

- podjęcie działań zmierzających do usunięcia rozbieżności między kartami zgonu a aktami zgonu (Nr (…)1 i (…)1 z 2005 roku)

Informuję, iż kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie oceny i uwag w nim zawartych.

W przypadku nie skorzystania z tego prawa proszę o poinformowanie mnie
w terminie 30 dni o podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Starszy Inspektor Wojewódzki

Ewa Maciak

1 z treści zaleceń wykropkowano dane, biorąc pod uwagę art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2006-09-21 11:29:46
Data publikacji:  2006-09-21 11:29:46
Data modyfikacji:  2006-09-21 11:29:46 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl