Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148098   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola PUP w Siemiatyczach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

1

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach, ul. Legionów Józefa Piłsudskiego 3, Nr REGON-u 050869816, NIP 544-11-75-642 zwanym w dalszej treści " Urzędem ", podległym Staroście Powiatu Siemiatyckiego. Dyrektorem Urzędu jest Pani Leokadia Żornaczuk.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

1. Pani Elżbieta Czurak - kierownik Oddziału ( koordynator kontroli ),

2. Pani Ludmiła Borowik - starszy inspektor wojewódzki,

3. Pani Irena Szaruta - starszy inspektor wojewódzki,

4. Pani Małgorzata Czerniawska - inspektor wojewódzki,

5. Pan Jakub Julian Kozłowski - starszy referent,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 140 z dnia 16 sierpnia 2006 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniach: 21-23 sierpnia 2006 r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją Nr 6/2006 r.

Wyjaśnień w  trakcie kontroli udzielały:

Pani Leokadia Żornaczuk - Dyrektor Urzędu

Pani  Irena Szydłowska -  Z-ca  Dyrektora Urzędu

Pani  Alina Dzikowska - Gł. Księgowa

Kontrola kompleksowa dotyczyła:

Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm. ).

Celem kontroli było dokonanie analizy i oceny w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 20  kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm ).

W trakcie kontroli podlegała ocenie prawidłowość stosowania następujących przepisów prawa:

1.Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z póź. zm.),

2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizującego ( Dz. U. Nr 219, poz. 2222 z późn. zm.),

3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 161, poz.1683 z późń. zm. ),

4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy ( Dz. U. Nr 196, poz. 2018 ),

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy ( Dz. U. Nr 185, poz. 1912 z późn. zm),

6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń ( Dz. U. Nr 249, poz. 2496 ),

7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia ( Dz. U. Nr 224, poz. 2281),

8. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat składek na Fundusz Pracy przez obywateli polskich zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za granicą lub wykonujących inną pracę zarobkową za granicą (Dz. U. Nr 176, poz. 1826 ),

9. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz. U. Nr 265, poz. 2644 ),

10. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( Dz. U. Nr 236, poz. 2365 ),

11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie ( Dz. U. Nr 224 poz. 2273 ),

12. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz.844 z późn. zm. ),

13. Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ( Dz. U. Nr 88, poz. 439 z poźn. zm),

14. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz  wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 (Dz. U. Nr 6, poz. 44),

15. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ),

16. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 późn. zm.),

17. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 24 , poz. 110, z późn. zm.).

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach zasięgiem swego działania obejmuje:

miasto Siemiatycze, miasto i gminę Drohiczyn, gminy: Siemiatycze, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Dziadkowice, Grodzisk, Perlejewo.

Liczba bezrobotnych w Urzędzie na koniec grudnia 2005 r. wynosiła 1916 osób, w tym 264 z prawem do zasiłku.

Urząd zatrudnia ogółem 23 osób.

Wg. istniejącej w dniu kontroli struktury organizacyjnej Urzędu określonej w Regulaminie Organizacyjnym PUP w Siemiatyczach na podstawie Uchwały Nr 98/270/06 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 1 marca 2006 r. zadania będące przedmiotem kontroli realizowane były przez:

  1. Dział Rynku Pracy,
  2. Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji,
  3. Dział Finansowo - Księgowy,

4.      Dział Organizacyjno - Administracyjny.

USTALENIA KONTROLI

1. Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Kontrolującym przedstawiona została Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2010, która przyjęta została do realizacji Uchwałą Nr XIV/92/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 maja 2004r.

Głównymi zadaniami programu jest:

- łagodzenie skutków bezrobocia,

- działania prowadzące do utworzenia nowych miejsc pracy,

- tworzenie programów, które umożliwiłyby ponowne zatrudnienie osób bezrobotnych,

- praca socjalna z osobami dotkniętymi bezrobociem.

Urząd realizując ustawowe zadania poprzez system zachęt finansowych oferowanych pracodawcom i samorządom stara się wspomóc lokalną inicjatywę gospodarczą i zaktywizować rynek pracy. Realizacja celów i zadań z tego zakresu odbywa się poprzez organizację aktywnych form walki z bezrobociem ze środków Funduszu Pracy w postaci: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, stypendium stażowego, szkoleń kwalifikacyjnych i zawodowych, przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Powyższe działania przyczynią się m.in. do ograniczenia liczby osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ponadto zapobiegną patologiom społecznym, takim jak: ubóstwo, bezdomność, alkoholizm, narkomania i ograniczą zjawisko wykluczenia społecznego osób bezrobotnych i ich rodzin.

2. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. (art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy) oraz  współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz środków Funduszu Pracy (art. 9 ust.1 pkt 11 ustawy).

Ustalono, że w 2005 r. Minister Gospodarki i Pracy na podstawie § 6 ust 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie ( Dz. U. Nr 224, poz. 2273), zgodnie z podziałem dokonanym przez samorząd województwa według kryteriów określonych przez sejmik województwa, Staroście Powiatu Siemiatyckiego przydzielił następujące kwoty ze środków Funduszu Pracy:

- 772,2 tys. zł na finansowanie zadań określonych w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, tj. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

-102.4 tys. zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w §2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia.

Powyższe kwoty w trakcie 2005 roku były przez Ministra Gospodarki i Pracy kilkakrotnie zwiększane w związku z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Ponadto w celu pozyskania dodatkowych środków opracowano następujące programy:

Program " Zielone Światło bezrobotnym " skierowany do osób młodych w wieku 25 lat oraz w wieku do 27 lat w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej,

Program pn." Stawiajmy na przedsiębiorczą młodzież,"

Program aktywizacji zawodowej młodzieży pn. " Aktywna młodzież - szansa na pierwszą pracę,"

Program pn. " Własny biznes szansą dla Ciebie".

Na realizację powyższych programów pozyskano kwotę 274.000 zł.

Ogółem poza środkami przyznanymi wg algorytmu pozyskano w 2005 r. dodatkowo 735.200 zł i ogólny limit środków na 2005 r. wyniósł 1.507.400 zł. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji bezrobotnej młodzieży i osób długotrwale bezrobotnych.

Podział limitu środków  FP na realizację aktywnych form zatrudnienia przyznanego na 2005 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Aktywne Formy

Plan

Wykorzystanie

1.

Prace interwencyjne

212,0

211,6

2.

Roboty publiczne

270,4

269,3

3.

Staże oraz przygotowanie zawodowe oraz badania lekarskie

863,0

837,2

13,7

4.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

84,0

83,8

5.

Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

42,0

41,3

6.

Szkolenia oraz

badania lekarskie

35,0

33,6

1,0

7.

Pokrycie składek na ubezpieczenie rolników

1,0

0,7

 

RAZEM

1.507,4

1.492,2

Niewykorzystaną z limitu kwotę 15.166,29 zł zwrócono dnia 04.01.2006 r. na rachunek Ministerstwa:

- z działania 1.2 kwotę 11.504,46 zł

- z działania 1.3 kwotę 3.580,41 zł, natomiast kwota 81.42 zł pozostała na rachunku FP do wykorzystania w 2006 roku.

Gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy było przedmiotem posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia w 2005 r, które odbyły się: 16 marca, 19 kwietnia, 14 lipca oraz 21 grudnia 2005 r. Na posiedzeniach zaopiniowany został podział środków FP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, jak również zaopiniowane zostały kryteria przyznawania środków FP na podjęcie działalności gospodarczej. Na każdym posiedzeniu PRZ analizowana była aktualna sytuacja na rynku pracy.

3.Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy (art.9 ust.1 pkt 3 i 7 ustawy).

Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego w Urzędzie realizuje 1 pracownik z wykształceniem wyższym.

W wyniku kontroli stwierdzono, że doradca zawodowy posiada do swojej dyspozycji samodzielne pomieszczenie wyposażone w sprzęt i meble biurowe, zestaw komputerowy podłączony do systemu PULS, bibliotekę podręczną i filmy video tematycznie związane z zawodoznawstwem, oraz niezbędne przepisy prawa. Zarówno dla bezrobotnych jak i poszukujących pracy dostępne są ulotki charakteryzujące poszczególne zawody, broszury i informatory. Dokumentacja w zakresie prowadzonego poradnictwa gromadzona jest w czytelnie oznakowanych teczkach.

Do klientów Urzędu doradca zawodowy dociera z informacjami dotyczącymi poradnictwa zawodowego również poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych znajdujących się na korytarzach Urzędu.

Ustalenia z kontroli dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu poradnictwa zawodowego indywidualnego

Głównym celem prowadzenia i rozwijania poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w dokonaniu prawidłowego wyboru zawodu lub zmiany dotychczasowych kwalifikacji, planowania kariery zawodowej, a także dobór kandydatów do pracy i na szkolenie.

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że w zakresie poradnictwa zawodowego prowadzony był alfabetyczny Rejestr porad grupowych i indywidualnych - rejestr porad indywidualnych, znak: ZR-6100-2/2005, który zawiera: Numer ewidencyjny, nazwisko i imię klienta, podpis udzielającego porady. Z rejestru wynika, iż w okresie objętym kontrolą z porad indywidualnych skorzystały 374 osoby.

Uczestnikom porad doradca zawodowy wypełniał Karty Usług Doradczych. Karty usług doradczych, ułożone są chronologicznie i przechowywane w 3 segregatorach: Rejestr porad indywidualnych - Karty usług doradczych (ZR 6100/2005), Karty usług doradczych ,,Projekt aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Ponowna szansa" Działanie 1.3 oraz Karty usług doradczych ,,Projekt aktywizacji zawodowej młodzieży Pierwsze kroki na rynku pracy" Działanie 1.2. Do badania losowo wybrano 10 Kart Usług Doradczych wypełnionych w trakcie prowadzonych spotkań, a dotyczących osób bezrobotnych o następujących numerach:

1.J/10/05/2005            2.J/11/06/2005            3.N/07/06/2005          4.W/08/06/2005 5.P/09/06/2005            6.B/12/06/2005           7.S/26/06/2005           8.S/29/07/2005 9.J/14/07/2005          10.O/10/09/2005       

Na podstawie analizowanych dokumentów stwierdzono, że Karty wypełniane są prawidłowo, informacje zapisane w poszczególnych rubrykach umożliwiają dokładne prześledzenie prowadzonej rozmowy doradczej. Udzielane porady najczęściej dotyczą :

-doskonalenia w zawodzie,

- wyboru zawodu.

Kontrolująca wskazała, iż nadawane numery karty powinny być wpisywane w miejscu oznaczonym Nr karty, a pod oznaczeniem Nr ewidencyjny należy wpisywać nr nadany bezrobotnemu podczas rejestracji w Urzędzie. Ponadto karty należy gromadzić alfabetycznie, zgodnie z alfabetycznym rejestrem kart usług doradczych.

Każda ze zgłaszających się do doradcy osób posiada założoną Kartę Ewidencyjną Osoby Korzystającej z Poradnictwa Zawodowego, Szkolenia i Uczestnictwa w Klubach Pracy. W trakcie kontroli przeanalizowano 9 losowo wybranych kart ewidencyjnych o następujących numerach:

1.13353           2.11913           3.12513           4.12562           5.12862

6.13481           7.12161           8.11741           9.10054          

Karty prowadzone są prawidłowo, zawierają: datę, formę i wynik porady zawodowej. W trzech kartach odnotowano więcej niż jedną poradę, a w jednej uczestnictwo w zajęciach klubu pracy. Karty przechowywane są przy karcie rejestracyjnej bezrobotnego.

Ustalenia z kontroli dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu poradnictwa zawodowego grupowego.

Stwierdzono, że w prowadzony jest Rejestr porad grupowych i indywidualnych - rejestr porad grupowych - znak: ZR-6100-2/AH/2005, w którym zarejestrowano 31 spotkań, do których dołączana jest wypełniona Karta Poradnictwa Grupowego, lista uczestników.

Kontrolująca wskazała potrzebę systematycznego przygotowywania planu, harmonogramu lub konspektu do zajęć prowadzonych w ramach porad grupowych oraz dołączania ich do prowadzonej dokumentacji.

Ponadto doradca zawodowy prowadzi rejestry spotkań w ramach programów realizowanych ze środków EFS. Dotyczy to dwóch Rejestrów porad grupowych - ZR-6100/AH/2005 W rejestrze ,,Aktywizacja osób bezrobotnych - Ponowna szansa" do zorganizowanych 2 spotkań dołączana jest Karta poradnictwa grupowego, lista obecności, harmonogram zajęć i anonimowe ankiety oceniające. Natomiast w rejestrze ,,Aktywizacja zawodowa młodzieży - pierwsze kroki na rynku pracy" udokumentowano 6 spotkań zawierających: Kartę poradnictwa grupowego, listę obecności, harmonogram zajęć i anonimowe ankiety oceniające. Zgodnie ze sprawozdaniem MGiP-01 za 2005r - załącznik Nr 4 w zorganizowanych 39 poradach grupowych wzięły udział  324 osoby.

Ustalenia z kontroli dokumentacji wymaganej przy udzielaniu informacji zawodowej.

Stwierdzono, że zagadnienia udzielania informacji zawodowej dokumentowane były w Rejestrze udzielonych informacji zawodowych - rejestr klientów indywidualnych znak: ZR.6100/2005. Prowadzony rejestr wydzielony dla kobiet i mężczyzn zawiera następujące wpisy: Lp., nazwisko i imię, do 25 roku, powyżej  50 roku, do 6 m-cy, 6-12 m-cy, powyżej 12 m-cy, wieś, orzeczenie, uwagi. Natomiast w Rejestrze informacji zawodowych - informacja grupowa znak: ZR.6100/2005 odnotowano przeprowadzenie 3 spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej. Do zajęć dołączane były wypełnione Karty grupowego spotkania informacyjnego i listy obecności uczestników. W sprawozdaniu MGiP-01 za 2005 r. - załącznik Nr 4 ujęto 411 osób, którym doradca zawodowy udzielił informacji zawodowej i 3 spotkania informacyjne grupowe dla 82 osób.

Klienci Urzędu mogą korzystać z przygotowanych zbiorów informacji zawodowej tj. teczek informacji o zawodach, klasyfikacji zawodów, filmów o zawodach, ulotek i broszur na temat rynku pracy.

Kontrolująca wskazała potrzebę systematycznego przygotowywania planu, harmonogramu lub konspektu do zajęć prowadzonych w ramach informacji grupowej oraz dołączania ich do prowadzonej dokumentacji.

Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy.

Prowadzenie zajęć aktywizujących dokumentowane było w Rejestrze zajęć aktywizujących znak ZR-6100-3/2005. Stwierdzono, iż w 2005r. zorganizowano 5 grup dla 32 uczestników. W przedstawionej dokumentacji znajdują się: Karta zajęć aktywizujących oraz listy obecności uczestników. Osoby bezrobotne uczestniczyły w zajęciach o tematyce ,,Moje kwalifikacje a potrzeby rynku pracy" i ,,Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna".

Kontrolująca wskazała potrzebę systematycznego przygotowywania planu, harmonogramu lub konspektu do prowadzonych zajęć aktywizujących oraz dołączania ich do prowadzonej dokumentacji.

Na podstawie załącznika Nr 4 do sprawozdania MGiP-01 za 2005r. ogółem liczba osób, które skorzystały z usług poradnictwa zawodowego wynosi 680.

4. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy (art.9 ust.1 pkt 4 ustawy), przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia ( art.9 ust.1 pkt 13 ustawy) oraz wydawanie decyzji ( art.9 ust.1 pkt 14 ustawy)

W celu zbadania prawidłowości wydawania decyzji orzekających o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za osobę bezrobotną oraz utraty statusu bezrobotnego losowo wybrano do analizy decyzje u numerach:

Nr 14250/05 - osobie zarejestrowanej w dniu 08.08.2005 r. przyznano status bezrobotnego i odmówiono przyznania prawa do zasiłku. Decyzją wydaną w dniu 26.08.2005 r. organ I instancji orzekł o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 16.08.2005 r. z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie. W dniu 13.09.2005 r. Starosta Siemiatycki wydał decyzję, którą orzekł o uchyleniu własnej decyzji wydanej w dniu 26.08.2006 r. w trybie art. 132 § 1 KPA.

Nr 14327/05 - osoba zarejestrowana w dniu 20.09.2005 r. W dniu 18.01.2006 r. wydano decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 17.01.2006 r. Z uzasadnienia decyzji oraz dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, iż strona złożyła wniosek o rezygnację statusu bezrobotnego z dniem 17.01.2006 r.

Nr 13951/05 - decyzją wydaną w dniu 01.08.2005 r. orzeczono o uznaniu z dniem 01.08.2005 r. za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku. W dniu 18.10.2005 r. została wydana decyzja orzekająca o utracie z dniem 01.09.2005 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia.

W zakresie objętej kontrolą dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie przyznawania lub odmowy przyznania statusu osoby bezrobotnej oraz utraty statusu osoby bezrobotnej. Decyzje były wydawane i doręczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawidłowość przyznania, odmowę przyznania, wstrzymanie wypłaty oraz utratę lub pozbawienie prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego albo stypendium przeanalizowano na podstawie niżej podanych numerach:

Nr 13774/04 - decyzją wydaną w dniu 15.09.2004 r. przyznano z dniem 09.09.2004 r. status bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 17.09.2004 r. w wysokości 403,40 zł. W dniu 17.03.2005 r. Starosta Siemiatycki orzekł o utracie prawa do zasiłku z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania. Decyzją wydaną w dniu 20.10.2005 r. orzeczono o utracie z dniem 11.10.2005 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie. W dniu 01.11. 2005 r. Starosta Siemiatycki wydał decyzję, którą orzekł o uchyleniu własnej decyzji wydanej w dniu 20.10.2005 r. w trybie art. 132 § 1 KPA. Strona usprawiedliwiła niestawiennictwo w wyznaczonym terminie.

Nr 14383/05 - decyzją wydaną w dniu 20.10.2005 r. przyznano z dniem 20.10.2005 r. status bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 28.10.2005 r. w wysokości 417,60 zł. W dniu 28.04.2006 r. Starosta Siemiatycki orzekł o utracie prawa do zasiłku z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania.

Nr 13990/05 - decyzją wydaną w dniu 02.02.2005 r. przyznano z dniem 02.02.2005 r. status bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 10.02.2005 r. w wysokości 409,40 zł. W dniu 10.08.2005 r. Starosta Siemiatycki orzekł o utracie prawa do zasiłku z powodu upływu maksymalnego okresu jego pobierania. Decyzje zostały prawidłowo doręczone stronie.

Nr 14369/05 - decyzją wydaną w dniu 14.10.2005 r. przyznano z dniem 14.10.2005 r. status bezrobotnego i prawo do zasiłku od dnia 22.10.2005 r. w wysokości 417,60 zł. W dniu 03.04.2006 r. Starosta Siemiatycki orzekł o utracie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku z dniem 01.04.2006 r. z powodu podjęcia zatrudnienia.

W przedstawionym wyżej zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Decyzje wydawane były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo doręczane stronom postępowania.

Prawidłowość rozpatrywania odwołań od decyzji.

W PUP w Siemiatyczach prowadzony jest rejestr odwołań do organu II instancji. Z przedstawionego kontrolującym rejestru wynika, że w 2005 roku od decyzji Starosty Siemiatyckiego wpłynęło 8 odwołań skierowanych do Wojewody Podlaskiego, 5 odwołań zostało przekazanych wraz z aktami sprawy do rozpatrzenia organowi II instancji, natomiast w pozostałych 3 przypadkach starosta skorzystał z prawa uchylenia własnej decyzji w całości w trybie art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego. W zakresie prowadzenia rejestru odwołań nie stwierdzono nieprawidłowości, dokumentacja była prowadzona prawidłowo, a terminy przewidziane w KPA były zachowane.

Prawidłowość wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych.

W celu sprawnego wypłacania zasiłków Urząd podpisał umowę w dniu 25 stycznia 2000 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Państwowy w Siemiatyczach na wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rachunku bankowego.

Szczegółowej analizie poddano listy płac losowo wybrane z 2005 r.:

1)        Lista wypłat zasiłków dla bezrobotnych  nr 7/05/002 - za miesiąc styczeń wypłacono:

- zasiłek w wysokości 80 % - dla 25 osób

- zasiłek w wysokości 100 % - dla 17 osób

- zasiłek w wysokości 120 % - dla 9 osób

2)        Lista wypłat nr 5/05/012 - za miesiąc lipiec wypłacono:

- zasiłek w wysokości 80 % - dla 27 osób,

- zasiłek w wysokości 100 % - dla 13 osób,

- zasiłek w wysokości 120 % - dla 18 osób,

3)Lista wypłat 1/05/020 - za miesiąc listopad wypłacono:

- zasiłek w wysokości 80 % - dla 13 osób,

- zasiłek w wysokości 100 % - dla 8 osób,

- zasiłek w wysokości 120 % - dla 10 osób,

Jedna osoba nie odebrała świadczenia - poz. Nr 25

Odebranie przez bezrobotnych osobiście przysługującego im zasiłku potwierdzone zostało własnoręcznym podpisem złożonym na liście wypłaty. Natomiast w przypadku nie odebrania należności przez bezrobotnego widnieje stosowny zapis informujący o tym fakcie. Kontrolujące stwierdziły, że na każdej liście znajduje się imię i nazwisko osoby pobierającej zasiłek, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, nr dowodu osobistego. Wszystkie listy opatrzone zostały pieczątką "sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" oraz merytorycznym".

5. Inicjowanie, wdrażanie i finansowanie usług  i instrumentów rynku pracy. ( art.9 ust.1 pkt 5 i pkt 6 ustawy).

 Dyrektor Urzędu poinformował kontrolujących, że w 2005 r. bezrobotni nie ubiegali się na podstawie art. 45 ustawy o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia. Nie wystąpiły też przypadki zwrotu kosztów zakwaterowania osobie bezrobotnej, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe poza miejscem zamieszkania. Również pracodawcy z terenu obsługiwanego przez Urząd nie wnieśli w 2005 r. na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy wniosków o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy. Nie wystąpiły też przypadki ubiegania się bezrobotnych o przyznanie stypendium w oparciu o art. 55 ustawy oraz o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w oparciu o art. 61 ustawy.

a) Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy.

W toku kontroli ustalono, że w 2005 r. bezrobotni złożyli 11 wniosków o refundację ze środków FP kosztów rozpoczęcia własnej działalności. W oparciu o obowiązujące Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Siemiatyczach na podjęcie działalności gospodarczej 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie, z których 4 realizowane były w ramach programu "Pierwszy Biznes". Do refundacji środków nie zakwalifikowano 4 wniosków, złożonych przez osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej oraz przez bezrobotnych nie posiadających odpowiedniego zabezpieczenia w przypadku konieczności zwrotu środków. Na realizację zawartych umów, dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie usług weterynaryjnych, zakładu stolarskiego, pośrednictwa finansowego, działalności usługowej i handlowej, wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę 83,8 tys. zł.

Prawidłowość refundacji kwoty wydatkowanej na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnego analizowano na podstawie wybranych z Rejestru wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej akt: ZE-5200-14094 i ZE-5200-14411.
W aktach ZE-5200-14411 znajdują się m.in.:

- Wniosek z dnia 8.11.2005r. o przyznanie dotacji w wysokości 12 000,00 zł na prowadzenie zakładu fryzjerskiego. Do wniosku dołączono wymagane przepisami prawa załączniki, w tym oświadczenie o nie korzystaniu dotychczas ze środków FP lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej .

- Umowa nr 5/2005 z dnia 15.11.2005 r. zawarta pomiędzy Urzędem a bezrobotnym o przyznaniu 12 000,00 zł, w której określono prawa i obowiązki stron, m.in.:
- w przypadku nie spełnienia przez bezrobotnego warunków umowy nastąpi zwrot otrzymanych środków,

- zasady udokumentowania podjęcia działalności gospodarczej i wydatkowania kosztów,
- Aneks do umowy zawierający informację o zmianie kwoty refundacji na 11592,00 zł.

- Zestawienie Faktur VAT, potwierdzających zrealizowane przez bezrobotnego zakupy w ramach dotacji,

- Zaświadczenia potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej we wskazanym w umowie terminie,

- Zaświadczenie, wystawione przez Urząd, o udzieleniu pomocy de minimis o wartości 11 592,00 zł.,

- Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 14.12.2005 r. przez pracownika Urzędu w ramach nadzoru nad realizacją umowy, w której potwierdził prowadzenie działalności zgodnie z zawartą umową,

- Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 26.04.2006 r., w którym pracownik Urzędu zalecił dostarczenie do Urzędu deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz dowodów opłat należnych składek na konto ZUS,

- Deklaracje oraz dowody opłat składek na konto ZUS wymienione w protokole kontroli z dnia 26.04.2006 r.

Dział Finansowo-Księgowy zgodnie z umową dokonał przelewu należnej kwoty dotacji na konto wnioskodawcy.

b) Organizacja i finansowanie prac interwencyjnych i robót  publicznych na podstawie art.51 i art. 57 ustawy.

W 2005 r. w ramach prac interwencyjnych do 26 pracodawców, w tym do 10 pracodawców z sektora prywatnego, skierowano 80 osób bezrobotnych: 58 osób długotrwale bezrobotnych, 26 osób w wieku do 25 lat, 16 osób powyżej 50 lat. O organizację prac interwencyjnych ubiegały się Urzędy Gmin, Urzędy Miast, pracodawcy prywatni, ARiMR Placówka w Siemiatyczach. Efektywność prac interwencyjnych wyniosła 55,7 %. W trakcie roku 2005 wydatkowano z FP kwotę 211,6 tys. zł na refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Analizy prawidłowości finansowania prac interwencyjnych dokonano na podstawie losowo wybranych akt nr: ZR-3760-31/05, ZR-3760-91/05, z których poniżej omówiono szczegółowo akta nr ZR-3760-31/05.

Pracodawca złożył w dniu 8.06.2005 r. wniosek o organizację prac interwencyjnych dla 3 osób bezrobotnych na stanowisku sprzedawca na okres 12 miesięcy. Do wniosku dołączył dokumenty wymagane przepisami prawa. Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 10.06.2005 r. zawarł z pracodawcą umowę Nr 11/2005 w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych dla 2 osób w okresie od 13.06.2005 r. do 30.11.2005 r. W umowie strony określiły zasady wnioskowania o refundację i dokonywania refundacji: Urząd dokona refundacji poniesionych kosztów na wynagrodzenie (do 450 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanej kwoty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o refundację przez organizatora prac wraz z wymaganymi załącznikami.
Ze sporządzonego Aneksu do umowy wynika, że pracodawca zobowiązał się do zorganizowania pracy dla 1 osoby bezrobotnej, co dokumentuje znajdująca się w aktach umowa o pracę zawarta ze skierowanym bezrobotnym. Organizator, celem uzyskania refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, składał co miesiąc do Urzędu wnioski wraz z kopiami list obecności, list wypłat wynagrodzeń, dowodów wpłat na ubezpieczenie społeczne.

Dział Finansowo-Księgowy zgodnie z terminem określonym w umowie dokonywał przelewu należnych kwot refundacji na konto pracodawcy.

W zakresie organizacji robót publicznych na podstawie Rejestru umów w sprawie robót publicznych ustalono, że w 2005 r. 9 pracodawcom wypłacono 269,3 tys. zł tytułem refundacji kosztów zatrudnienia 58 osób w ramach robót publicznych, a efektywność zatrudnienia wyniosła 22%. Organizatorami robót publicznych byli: Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach.

Analizy prawidłowości finansowania robót publicznych dokonano na podstawie losowo wybranych akt: ZR-3762-23/05 i ZR-3762-20/05. Przykładowe akta ZR-3762-23/05, dotyczące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach zawierają m. in.:

- Wniosek z dnia 24.03.2005 r. o organizację robót publicznych dla jednej osoby bezrobotnej w okresie 1.04.-30.09.2005r. na stanowisku: pedagog. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawarto w dniu 31.03.2005 r. Umowę Nr 5/2005 w sprawie zorganizowania i finansowania robót publicznych we wnioskowanym okresie  dla 1 osoby bezrobotnej. Urząd w umowie zobowiązał się do refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody do wysokości 850 zł oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od refundowanego wynagrodzenia w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku o refundację.

 - Wniosek z dnia 30.09.2005 r. o organizację robót publicznych dla dwóch osób bezrobotnych: w okresie 10.10. - 31.12.2005r. na stanowisku: psycholog i w okresie 14.10. - 31.12.2005r. na stanowisku: pedagog. W zawartej w dniu 7.10.2005 r. Umowie Nr 12/2005 w sprawie zorganizowania i finansowania robót publicznych Urząd zobowiązał się do refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody do wysokości 850 zł oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od refundowanych wynagrodzeń w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku o refundację.

- Umowy zawarte przez organizatora ze skierowanymi bezrobotnymi.

- Wnioski o refundację części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne składane w terminach zapisanych w umowie / do 20 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy/, z dołączonymi do nich kopiami: list płac, list obecności, dokumentów określających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Przykładowo: wniosek o refundację poniesionych kosztów za kwiecień 2005 r. wpłynął w dniu 11.05.2005 r., a wniosek o refundację poniesionych kosztów za październik 2005 r. wpłynął w dniu 3.11.2005 r.

 Dział Finansowo-Księgowy refundowane kwoty przekazywał na konto pracodawcy w terminach zgodnych z umową w sprawie zorganizowania i finansowania robót publicznych.

c) Stypendium dla bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu i przygotowania zawodowego przyznawane na podstawie art. 53 ustawy.

W 2005r. skierowano do odbycia u pracodawcy stażu 201 osób bezrobotnych.
Osobom odbywającym staż wypłacono z FP stypendia w kwocie 775,8 tys. zł. Staże zorganizowano u 75 pracodawców, w tym u 32 w sektorze prywatnym, m.in. w: Urzędach Miast, Urzędach Gmin, Szkołach, Starostwie Powiatowym, ZUS, KRUS, Policji, Straży Pożarnej, Bankach, Urzędzie Skarbowym, ZOZ oraz w firmach prywatnych o charakterze handlowym, usługowym i produkcyjnym. Staże ukończyło 175 osób, a efektywność wyniosła 36,6 %.

Prawidłowość kierowania bezrobotnych do odbycia stażu i przyznawania stypendium analizowano na podstawie wybranych z Rejestru uprawnień do pobierania stypendium przez bezrobotnych /rejestr umów-staże/ akt: poz. 15-ZR 5233-14/05, poz. 69-ZR 5233-69/05.

Przykładowe akta ZR 5233-14/05 zawierają m.in. :

- Wniosek pracodawcy z dnia 11.01.2005 r., wraz wymaganymi załącznikami na odbycie stażu przez 1 osobę bezrobotną w okresie 01.02 - 30.06.2005 r. - oceniono pozytywnie.

- Umowę nr 14/2005 w sprawie organizacji stażu we wnioskowanym okresie na stanowisku: elektromonter. W umowie określono, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązki pracodawcy, bezrobotnego i Urzędu oraz ich uprawnienia.

- Wniosek bezrobotnego o skierowanie do odbycia stażu

- Oświadczenie bezrobotnego o zapoznaniu się z warunkami odbywania stażu oraz sprawozdanie z przebiegu stażu.

W aktach bezrobotnego, skierowanego do odbycia stażu (ZE-5200-13853) znajdują się m.in. decyzje wydane przez Urząd :

- Nr 19/2/05 orzekająca o przyznaniu prawa do stypendium w wysokości 504,20 zł od 15.03.2005 r. w okresie odbywania stażu.

- Nr 51/07/05 orzekająca o utracie prawa do stypendium z dniem 1.07.2005 r. w związku z zakończeniem stażu w dniu 30.06.2005 r.

- Nr 73/7/05 orzekająca o utracie z dniem 01.07.2005 r. statusu osoby bezrobotnej w związku z podjęciem zatrudnienia w firmie, w której bezrobotny odbywał staż.

Ponadto w aktach znajduje się Indywidualna karta wypłaty stypendium, w oparciu o którą dokonywano wypłaty należnego stypendium.

W 2005 r. Urząd skierował 20 bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego, które zostały zorganizowane u 15 pracodawców, z czego 9 u pracodawców z sektora prywatnego. Przygotowanie zawodowe organizowano m.in. w Szkołach, Urzędzie Gminy, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Opieki Zdrowotnej, prywatnych firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych m.in. kwiaciarnie, piekarnie.

Prawidłowość kierowania bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego i przyznawania stypendium analizowano na podstawie akt ZR 5233-1/EFS/05, ZR 5233-2/EFS/05

Przykładowe akta ZR 5233-1/EFS/05 zawierają:

- Wniosek pracodawcy z dnia 10.03.2005 r. o zawarcie umowy do odbycia przygotowania zawodowego, do którego dołączono informacje wymagane obowiązującymi przepisami.

- Podanie osoby bezrobotnej o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego.

- Umowę nr 1/EFS/2005 o odbywanie przygotowania zawodowego zawartą pomiędzy pracodawcą a Urzędem o odbycie przygotowania zawodowego przez bezrobotnego w okresie 15.03.2005 r. - 14.09.2006 r. na stanowisku sprzątaczka.

- Oświadczenia bezrobotnego o zapoznaniu się z warunkami odbywania przygotowania zawodowego, kopie list obecności, opinię pracodawcy o przebiegu przygotowania zawodowego, program przygotowania zawodowego na stanowisku sprzątaczki, zaświadczenia wystawione przez Urząd o odbyciu przygotowania zawodowego przez bezrobotnego.

Do odbycia przygotowania zawodowego skierowano bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych.

W aktach bezrobotnego ZE-5200-13776 skierowanego do odbycia przygotowania zawodowego znajdują się m.in. decyzje wydane przez Urząd:

- Nr 207/10/05, o przyznaniu prawa do stypendium w wysokości 504,20 zł od 15.03.2005 r.

- Nr 245/9/05, o utracie prawa do stypendium z dniem 15.09.2005 r. w związku z zakończeniem przygotowania zawodowego.

Po zakończeniu przygotowania zawodowego bezrobotny został skierowany do prac interwencyjnych od dnia 1.10.2005 r. do 31.12.205 r.

W 2005 r. efektywność zatrudnienia po zakończeniu przygotowania zawodowego wyniosła 43,7 %.

d) Finansowanie z FP szkoleń bezrobotnych na podstawie art. 40 ustawy.

 W Urzędzie w 2005 r. na szkolenia sfinansowane z Funduszu Pracy kwotą 41,3 tys. zł skierowano 27 osób bezrobotnych , a efektywność zatrudnienia po odbytych szkoleniach wyniosła 88,9 %. Szkolenia organizowano głównie pod gwarancję zatrudnienia, podpisując umowy trójstronne pomiędzy Urzędem, jednostką szkoleniową i przyszłym pracodawcą.

Do najczęściej organizowanych szkoleń należały:
- Kurs na prawo jazdy kat. C, E.
- Kursy operatorów maszyn ciężkich (skraplarka, równiarka, ładowarka).
- Kursy dokształcające kierowców (przewóz osób, rzeczy).
- Kurs kwalifikacyjny szeregowych Państwowej Straży Pożarnej.

Analizy procedur stosowanych przy organizacji szkoleń dokonano na losowo wybranych z rejestru aktach: poz. 15 i poz. 21.  Przykładowe akta z poz. 15, dotyczące szkolenia bezrobotnego o nr ewid. 6749 na "Kursie kwalifikacyjnym Szeregowych Państwowej Straży Pożarnej w KW Państwowej Straży Pożarnej" zawierają m.in. :

- Wniosek bezrobotnego o skierowanie na w/w kurs z dnia 3.03.2005 r.

- Umowę trójstronną Nr 6/2005 z dnia 3.03.2005 r. zawartą pomiędzy Starostą Siemiatyckim, instytucją szkoleniową - KWPSP w Białymstoku oraz przyszłym pracodawcą na realizację w/w szkolenia i pokrycie kosztów szkolenia ze środków Funduszu Pracy.

- Skierowanie kandydata na szkolenie wypełnione w cz. I przez bezrobotnego zainteresowanego szkoleniem, a w cz. II pozytywną opinię zamieścił doradca zawodowy Urzędu.

- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy przez osobę ubiegającą się o skierowanie na szkolenie .

- Kopię Świadectwa ukończenia szkolenia przez osobę skierowaną do odbycia szkolenia.

- Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie bezrobotnego w Komendzie Powiatowej PSP w Siemiatyczach.

- Faktura VAT FS 34/2005 z dnia 15.04.2005 r. na kwotę 3350,00 zł tytułem opłaty za przeprowadzenie szkolenia.

Dział Finansowo-Księgowy należną kwotę przekazał na konto instytucji szkolącej.

e) Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy na podstawie art.62 ustawy

W dniu 19.04.2005 r. wpłynął do Urzędu wniosek od osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych .

W związku ze spełnieniem przez rolnika wymogów zawartych w art. 62 ust. 2 ustawy Urząd pokrył składki na ubezpieczenie społeczne rolnika za trzy kwartały.
W aktach ZE-5210-14083 znajduje się m.in.:

- Karta rejestracyjna poszukującego pracy Nr-14083.

- Świadectwo pracy potwierdzające wymagane zatrudnienie i rozwiązanie stosunku pracy
z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

- Wniosek rolnika o przyznanie refundacji składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

- Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu przez osobę wnioskującą o refundację składki na ubezpieczenie społeczne rolników, gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych.

- Decyzja Urzędu nr 386/4/05 z dnia 26.04.2005 r. orzekająca o przyznaniu refundacji z FP składki na ubezpieczenie społeczne rolników od 1.04.2005 r.

Zainteresowany rolnik w 2005 r. trzykrotnie składał wnioski z załączonymi decyzjami KRUS o wysokości należnej składki: w dniu 21.04.2005 r. za II kw. 2005 r., w dniu 18.07.2005 r. za III kw. 2005 r., w dniu 18.10.2005 r. za IV kw. 2005 r.

Wydział Finansowo-Księgowy przekazał na konto KRUS należne kwoty składek w wysokości 700,00 zł.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanych zagadnień z zakresu inicjowania, wdrażania i finansowania usług i instrumentów rynku pracy.

6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych ( art.9 ust.1 pkt 8 ustawy)

W 2005r. Urząd realizował następujące programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych:

1. "Aktywizacja zawodowa młodzieży - Pierwsze kroki na rynku pracy" - projekt na kwotę 296.300 zł, który zakładał skierowanie do odbycia stażu dla 70 osób oraz 5 osób w celu przygotowania zawodowego. Projektem objęto osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie przez okres do 24 miesięcy w wieku poniżej 25 lat oraz w wieku 27 lat w okresie do 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

2. "Aktywizacja zawodowa młodzieży- Ponowna Szansa " - projekt na kwotę 157.100 zł Grupą docelową objęte zostały osoby bezrobotne w wieku powyżej 25 lat, bezrobotne przez 24 miesiące, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół. W ramach projektu założono:

- skierowanie do prac interwencyjnych -32 osoby

- skierowanie w celu odbycia przygotowania zawodowego - 6 osób (skierowano 3 osoby)

- przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 osobie

- przeszkolenie 8 osób w ramach umów trójstronnych ( przeszkolono 1 osobę)

3. "Drogowiec" - program aktywizacyjny na kwotę 33.000 zł, mający na celu poprawę zdolności zatrudnieniowych długotrwale bezrobotnych z terenu województwa podlaskiego. W ramach programu na terenie gmin Mielnik i Milejczyce na drogach o charakterze wojewódzkim zatrudnione zostały w ramach robót publicznych 4 osoby oraz 2 osoby na drogach powiatowych.

4. "Stażysta w policyjnej profilaktyce" - 4 osoby bezrobotne w wieku do 27 lat, które ukończyły wyższe uczelnie o kierunkach psychologicznych i pedagogicznych odbyły staż w Komendzie Powiatowej Policji - wydatkowano kwotę 18.300 zł.

Dla bezrobotnych dużą szansą na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy coraz częściej jest samozatrudnienie. Doceniając znaczenie rozwoju przedsiębiorczości Urząd w 2005r. włączył się w działania służące promocji przedsiębiorczości . Do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego został skierowany projekt "Przedsiębiorczość - Twój start". Celem projektu było rozwijanie postaw przedsiębiorczych i aktywności gospodarczej wśród uczniów, popularyzacja praktycznych informacji dot. prowadzenia własnej firmy, przełamanie bariery bezradności ludzi młodych. W dniach 24-25 listopada 2005r. w Urzędzie przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, w których uczestniczyło ogółem 91 osób.

W celu wsparcia osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym Urząd w 2005r. zaangażował się we współpracę przy opracowywaniu projektu w ramach Działania 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka pn. " Daj sobie szansę - Tobie też się uda ". Liderem projektu jest Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, zaś partnerami zaangażowanymi w realizację projektu są m.in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej oraz Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincja Warszawska. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych nieprzerwanie powyżej 24 miesięcy zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach poprawy rozwoju lokalnego rynku pracy w 2005 r. kontynuowane były spotkania związane z "Programem Partnerstwa Lokalnego  Model Amerykański - we współpracy polsko-amerykańskiej, które w powiecie siemiatyckim zapoczątkowano w lipcu 2004 r. W tym okresie odbyło się 5 spotkań warsztatowych, którego uczestnikami byli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu, instytucji i młodzieży z powiatu siemiatyckiego. Przeciętnie w każdym spotkaniu udział brało 55 osób. Celem spotkań było inicjowanie, wspieranie i rozwój Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w powiecie siemiatyckim. Wynikiem przeprowadzonych Warsztatów były 4 wypracowane projekty, których realizacja może znaczenie przyczynić się do poprawy życia lokalnej społeczności. Są to :

- projekt pn. Transgraniczny Korytarz Bugu - Siemiatyckie Targi Przygraniczne, który w wyniku oceny uczestników warsztatów otrzymał 3742 punkty,

- projekt pn. Dobra Droga który otrzymał 3071 punktów,

- projekt pn. Powiatowe Centrum Aktywizacji Rozwoju, który trzymał 2598 punktów,

- projekt pn. Dolina Bugu "Ostoja", który otrzymał 2579 punktów.

Podsumowania efektów Programu dokonano podczas wizyty Ambasadora Stanów Zjednoczonych Viktora Arche i Attasche ds. Pracy Johna Lowella Armstronga w Starostwie Powiatowym w dniu 23 czerwca 2005r.

7. Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia ( art. 9 ust.1 pkt  9 ustawy ).

 Zadania z powyższego zakresu realizowane są  przez inspektora powiatowego ds. analizy rynku pracy i sprawozdawczości statystycznej. Sprawozdania dotyczące stanu bezrobocia i przeciwdziałaniu bezrobociu Urząd przygotowuje głównie na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, tj.:

- Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy sporządzane na koniec każdego miesiąca przesyłane do 5 dnia roboczego każdego m-ca do WUP oraz załączniki do tych sprawozdań: zał. nr 1- bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy- przekazywany do 8 dnia roboczego po m-cu kończącym kwartał ,

 zał. nr 2- bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy - przekazywany do 10 dnia roboczego po m-cu kończącym półrocze,

 zał. nr 3- bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - przekazywany j.w.

 zał. nr 4 - poradnictwo zawodowe pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

 zał. nr 5- bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawaniu bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy - przekazywany do 8 dnia roboczego w m-cu styczniu

 zał. nr 6 -aktywne programy rynku pracy,

 zał. nr 7- bezrobotni według gmin sporządzany do 7 dnia roboczego m-ca lutego z danymi za poprzedni rok.

- Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy - sporządzane do 8 dnia każdego m-ca,

- Sprawozdanie MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy.

- Sprawozdanie MIPS-07 o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie posiadających zatrudnienia.

- Sprawozdanie Z-05 Badanie popytu na pracę - sporządzane kwartalnie na rzecz Urzędu Statystycznego.

Ponadto Urząd w analizowanym okresie sporządzał sprawozdania: kwartalne, półroczne, roczne:

- z realizacji "Programu przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych RP w latach 2001-2006 "

- z realizacji programu aktywizacji zawodowej młodzieży"Stażysta w policyjnej profilaktyce"

- z realizacji projektów zgłoszonych do Regionalnego Planu Działania na rzecz zatrudnienia: wojewódzki program Pomocy w realizacji na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych "SZANSA" oraz " Pierwsza praca"

- dotyczące realizacji Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Zawodowej "DROGOWIEC"

- z realizacji projektów  SPO RZL - Dz. 1.2 i DZ. 1.3

Kontrolujące nie wniosły uwag do sporządzanej sprawozdawczości oraz terminowości jej przekazywania.

8.Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów (art. 9 ust.1 pkt 12 ustawy).

 W 2005 r. pracodawcy do Urzędu zgłosili 681 ofert zatrudnienia, z czego zrealizowanych zostało 665 ofert pracy. Dotyczyły one głównie ofert w zawodach:

- pracownik biurowy,

- robotnik gospodarczy,

- robotnik produkcyjny w przemyśle spożywczym,

- sprzedawca,

- ślusarz z uprawnieniami spawacza,

- kierowca  kat.C +E ( transport międzynarodowy)

Najwięcej ofert złożonych zostało przez:

- Oerlemans Foods (przetwórstwo owoców i warzyw)- 79

- Urząd Miasta Siemiatycze - 20

- Starostwo Powiatowe - 32

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 27

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży - 20

- Powiatowa Komenda Policji w Siemiatyczach - 8

- Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim - 9

- RONDO - Sp.J - 13

- Urząd Gminy Milejczyce - 9

- Firma DIMEX - 8

- PHU " IREX-POL" - 6

- P.H.U. "BART" - 13

- Rejonowy Związek Spółek Wodnych - 5

- Urząd Gminy w Mielniku - 10

- Urząd Gminy Dziadkowice - 9

 W celu pozyskania miejsc pracy dla bezrobotnych oraz promocji zakresu usług świadczonych przez Urząd pośrednik pracy nawiązywał i utrzymywał kontakt z pracodawcami w formie bezpośrednich wizyt pracodawców oraz wzajemnych kontaktów telefonicznych. Ponadto rozpowszechnianie ofert odbywało się poprzez publikowanie ofert pracy w prasie i mediach lokalnych. Zgłoszone wolne miejsca zatrudnienia prezentowano na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu, podczas zajęć aktywizacyjnych z doradcami zawodowymi oraz w "Kurierze Porannym", "Gazecie Współczesnej" oraz gazecie lokalnej "Siemiatycki Kurier".

9. Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art.1 ust.3 pkt 2 lit. a i b, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, ( art. 9 ust 1 pkt 16 ustawy ).

 Ustalono, że zadania z zakresu EURES  w 2005 r. realizowane były przez asystenta powiatowego EURES. Celem sieci EURES jest umożliwienie dostępu do informacji poszukującym pracy i pracodawcom oraz doradztwo ułatwiające przepływ siły roboczej, wymiana informacji między partnerami sieci. Usługi w ramach EURES realizowane przez Urząd obejmują w szczególności: udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników UE, udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Ustalono, że wszystkie oferty pracy Urząd otrzymuje na piśmie za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Oferty wpływały głównie z:

 - Wielkiej Brytanii - 123

 - Irlandii - 61

 - Republiki Czeskiej - 47

 - Szwecji - 10

 - Włoch - 11

 - Islandii - 7

 - Litwy - 6

 Dotyczyły one głównie pracy w branży gastronomicznej - 21 ofert (w tym szef kuchni, asystent, barman/kelner), budowlanej - 21 ofert, w tym pracownik budowlany, ślusarz, stolarz, spawacz, w charakterze opiekunek, pielęgniarek - 19 ofert, jako robotnik produkcyjny w przemyśle - 12 ofert, technik wykwalifikowany - 7 ofert, lekarz - 4 oferty. Głównym wymaganiem było posiadanie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz znajomość języka angielskiego. Oferty pracy za granicą, warunki życia i pracy w krajach, z których pochodziły oferty prezentowane były przez asystenta w bezpośrednich rozmowach z zainteresowanymi bezrobotnymi oraz w spotkaniach grupowych z doradcą zawodowym.

Kontrolującym została okazana dokumentacja Statystyczne opracowania finalne -Baza Monitoringu EURES- z której wynika, że asystent w każdym kwartale wypełnia formularz Bazy i przekazuje do WUP w Białymstoku. Informacje zawarte w formularzu dotyczą danych dotyczących m.in: prowadzenia strony internetowej w zakresie EURES, współpracy z instytucjami zewnętrznymi, dostępność do portalu dla klientów PUP, współpraca z pracodawcami, pośrednictwo pracy w ramach EURES.

Ustalono, że na podstawie ofert otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy sporządzane były "fiszki" ofert z logo i umieszczane na tablicach informacyjnych przeznaczonych tylko do publikacji ofert pracy w ramach EURES.

10.Organizowanie i  finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy urzędu pracy. (art.9 ust. 1 pkt 18 ustawy).

W  2005 r. w Urzędzie przeprowadzono 25 szkoleń, w których uczestniczyło 43 pracowników w zakresie mi.in. poniższych tematów:

1. Asertywność w zarządzaniu ludźmi.

2. Obsługa programów EFS w systemie PULS.

3. Zarządzanie cyklem projektu - wdrażanie i monitoring.

4. Stosowanie procedur finansów publicznych.

5. Zasady rachunkowości i ewidencji środków pomocowych EFS oraz współfinansowania krajowego w wojewódzkim i powiatowych urzędach pracy.

6. K.p.a i inne procedury administracyjne. BIP - udostępnianie informacji publicznej.

7. Szkolenie w zakresie obsługi aplikacji rejestrującej FOP.

8. Obsługa programów pomocowych w systemie PULS.

9. Trening: asertywność, stres i wypalenie zawodowe.

10. Komunikacja interpersonalna w pracy indywidualnej i grupowej z klientem Urzędu.

11.Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie legalności zatrudnienia, obowiązków pracodawców wobec bezrobotnych cudzoziemców podejmujących pracę.

12. Kurs dla doradców zawodowych w zakresie stosowania kwestionariusza uzdolnień przedsiębiorczych KUP.

13. Szkolenie doradców zawodowych z zakresu IPD.

14. Prawo zamówień publicznych. K.p.a. w praktyce organów zatrudnienia.

15. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego.

16. Nowa wersja programu Płatnik z modułem SDWI.

17. Misja instytucji rynku pracy nakreślona przez nowe ustawodawstwo krajowe oraz uregulowania UE.

18. Problematyka realizacji dostępu do informacji publicznej.

19. Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO  RZL.

Organizatorem powyższych szkoleń był:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku

- Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Białymstoku

- Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych w Szczecinie

- Computerland SA Gliwice

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku OKZ Białystok

- Instytut Rozwoju Kariery w Warszawie

- Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

- Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o w Łodzi

- Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy "EDYTOR"

- Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Białystok.

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej tematyki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymał Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy w  Siemiatyczach.

Jednocześnie Dyrektora Urzędu poinformowano o :

1. przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń - w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

2. przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Siemiatyczach

Leokadia Żornaczuk

 

Przeprowadzający kontrolę :

Elżbieta Czurak - kierownik oddziału

Ludmiła Borowik - starszy inspektor wojewódzki

Irena Szaruta - starszy inspektor wojewódzki

Małgorzata Czerniawska - inspektor wojewódzki

Jakub Julian Kozłowski - starszy referent

 

Główny Księgowy

Alina Dzikowska

7.09. 2006 r.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  22.09.2006 08:07:17
Data publikacji:  22.09.2006 08:07:17
Data modyfikacji:  22.09.2006 08:07:17 


Załączniki do informacji:
inf9802_Wystąpienie pokontrolne- PUP Siemiatycze.doc [pobierz plik]
Wystąpienie pokontrolne- PUP Siemiatycze.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl