Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147754   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola PUP w Bielsku Podlaskim. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół

Protokół
z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniu  17 sierpnia 2006r.  w   Powiatowym  Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim  (REGON - 050869756) zwanym dalej  "Urzędem",  podległym  Staroście  Powiatu  Bielskiego.

 

Dyrektrem  Urzędu  od  16  czerwca 2003r.  jest  Pani Beata Dawidziuk

Kontrolę  przeprowadziła  w  dniu  17 sierpnia  2006r.

Pani Elżbieta Czurak - Kierownik Oddziału Służb Zatrudnienia

Pani  Małgorzata  Czerniawska -  inspektor wojewódzki

na  podstawie  upoważnienia  do  kontroli  nr  139  z  dnia 16 sierpnia 2006r.  wydanego  z  upoważnienia  Wojewody  Podlaskiego  przez  Pana  Andrzeja  Kozłowskiego Dyrektora  Wydziału  Polityki Społecznej.

Kontrolujące  wpisały  się  do  książki  kontroli  pod  poz. 5/2006.

Wyjaśnień  w  trakcie  kontroli  udzielała   Pani   Pani  Alina  Pawluczuk  Kierownik  Działu  Organizacyjno - Administracyjnego.

 

Temat kontroli:  Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników powiatowych urzędów pracy.

 

Podstawa prawna kontroli: art. 10 ust.1 pkt  2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.).

 

Celem kontroli było sprawdzenie:

1.      poziomu kwalifikacji kadr Urzędu odpowiednio do wymagań kwalifikacyjnych dla zajmowanych stanowisk pracy, określonych w tabelach stanowiących załączniki Nr 1 i  Nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.nr 61, poz.708 z późn. zm.),

2.      wykonywania zadań w zakresie szkolenia pracowników Urzędu, mających wpływ na poziom ich kwalifikacji w 2005r.

 

Badaniem objęto:

ˇ   akta osobowe losowo wybranych pracowników Urzędu zatrudnionych wg. stanu na dzień 17 sierpnia 2006r.  -  dla sprawdzenia poziomu kwalifikacji kadr,

ˇ   dokumentację Urzędu dotyczącą szkolenia pracowników.

 

W dniu 17 sierpnia  2006r.  w  Urzędzie:

ˇ      obowiązywał  regulamin  organizacyjny  wprowadzony na podstawie Uchwały  Nr 93/217/05  Zarządu  Powiatu w Bielsku Podlaskim  z  dnia  13 stycznia 2005r., 

ˇ      zatrudnionych  było   28  pracowników.

 

Ustalenia  kontroli:

 

Szczegółowe  wyniki  badań  zostały  przedstawione  w  formie  tabel  stanowiących  załączniki  nr  1, 2  do  niniejszego  protokółu.

 

Ad.1  Badaniem poziomu wykształcenia i stażu pracy objęto losowo wybranych  pracowników Urzędu o następujących numerach akt osobowych: KO-1020-31, KO-1020-16, KO-1020-15, KO-1020-31/ASz/, KO-1020-4, KO-1020-26.  Nie  stwierdzono  niezgodności  zarówno  pod  względem  poziomu  wykształcenia, jak i wymaganego  stażu  pracy   kadr  Urzędu   z  obowiązującymi  wymaganiami  kwalifikacyjnymi  dla  zajmowanych  stanowisk   pracy w  stosunku   do  28  pracowników.   

Ad.2   Dokumentacja dotycząca szkoleń zatrudnionych pracowników przechowywana jest w oznakowanej teczce o symbolu KO.1211 ,,Szkolenie pracowników przez jednostki zewnętrzne".  Z  przedstawionej  dokumentacji  wynika,  że  w 2005r. 76 pracowników  Urzędu  wzięło udział  w następujących  szkoleniach  zewnętrznych:

ˇ      Pomoc Publiczna - 1 osoba

ˇ      Otwarcie roku 2005 w PUP w świetle zmian ustawy o finansach publicznych , zmian ustawy o rachunkowości, zmian Klasyfikacji Środków Trwałych oraz nowej klasyfikacji budżetowej - 1 osoba

ˇ      Doskonalenie kadr i rozwój polskich i litewskich służb zatrudnienia - 1 osoba

ˇ      Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej - 1 osoba

ˇ      Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego - 1 osoba

ˇ      Menedżer  ds. rozwoju lokalnego i regionalnego - 1 osoba

ˇ      Współpraca regionalna we wdrażaniu projektów - 1 osoba

ˇ      Obsługa programów w systemie PULS - 3 osoby

ˇ      Prawo Pracy 2005r. z uwzględnieniem najnowszych zmian- 1 osoba

ˇ      Sprawozdawczość, raportowanie i monitoring realizacji projektów współfinansowanych z EFES - zasady, procedury, praktyka  - 1 osoba

ˇ      Poradnictwo zawodowe na odległość - 3 osoby

ˇ      Wdrażanie projektów europejskich  a rozwój lokalny - 1 osoba

ˇ      Rozpoznawanie potrzeb lokalnego rynku pracy - 1 osoba

ˇ      Motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy - 1 osoba

ˇ      Dokumentacja finansowo-księgowa z zakresu EFS - 2 osoby

ˇ      Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO RZL - 2 osoby

ˇ      Podstawy finansowania strukturalnego  i działań EFS - 2 osoby

ˇ      Przepisy kadrowe - 1 osoba

ˇ      Zarządzanie cyklem projektu - 2 osoby

ˇ      Zarządzanie cyklem projektu- wdrażanie i monitorig - 2 osoby

ˇ      Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia , obowiązku pracowników wobec bezrobotnych i cudzoziemców podejmujących pracę

ˇ      Obsługa programu "PŁATNIK" - 3 osoby

ˇ      Dyscyplina finansów publicznych wg nowej ustawy w odniesieniu do UP - 1 osoba

ˇ      Ochrona danych osobowych - 1 osoba

ˇ      Nowa wersja programu PŁATNIK - 2 osoby

ˇ      Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego-stan prawny na dzień 01.06.2005r.- 1 osoba

ˇ      Zasady finansowania oraz sprawozdawczość projektów realizowanych w ramach Działań 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL - 2 osoby

ˇ      Audyt wewnętrzny w jednostkach  sektora finansów publicznych - 1 osoba

ˇ      Psychologia wsparcia i motywacji - 2 osoby

ˇ      Egzekucja w administracji - 1 osoba

ˇ      Informatyka w pośrednictwie pracy - 1 osoba

ˇ      Metodologia tworzenia i Indywidualny Plan Działania, Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych - 1 osoba

ˇ      Polityka bezpieczeństwa IT w Urzędzie Administracji Publicznej - 1 osoba

ˇ      Audyt i kontrola Funduszy Strukturalnych - 1 osoba

ˇ      Profilaktyka wypalenia zawodowego - 1 osoba

ˇ      Problematyka realizacji dostępu do informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej - 2 osoby

ˇ      Zasady rachunkowość  i ewidencji środków pomocowych EFS - 2 osoby

ˇ      Szkolenie z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 1 osoba

ˇ      Zasady udzielania pomocy publicznej przez Powiatowe Urzędy Pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej - 2 osoby

ˇ      Wdrażanie systemu SYRIUSZ - 4 osoby

ˇ      Szkolenie Liderów FOB SYRIUSZ - 1 osoba

ˇ      Jak udzielać zamówień  w Urzędach Pracy - 1 osoba

ˇ      Rachunkowość budżetowa WUP i PUP w praktyce z uwypukleniem przedsięwzięć realizowanych przy współudziale funduszy UE refinansowanych  z budżetu  jednostki samorządowej i pożyczki z budżetu państwa - 2 osoby

ˇ      Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych - 1 osoba

ˇ      Stosowanie procedur Finansów Publicznych - 1 osoba

ˇ      Procedury konkursowe w ramach schematów działań 1.2 i  1.3 - 2 osoby

ˇ      Szkolenie ZUS 2006r z uwzględnieniem najnowszych zmian - 1 osoba

ˇ      Rozwój kompetencji instytucji rynku pracy - 3 osoby

ˇ      Kurs Języka Angielskiego rok szkolny 2005 - 2006 - 1 osoba

ˇ      Kurs Języka Angielskiego na poziomie Intermediate - 1 osoba

ˇ      Kurs Języka Angielskiego na poziomie Intermediate - 1 osoba

ˇ      Integracja Europejska i Zarządzanie Projektami - Studia Podyplomowe - 1 osoba

ˇ      Orientacja i Poradnictwo Zawodowe - Studia Podyplomowe - 1 osoba

 

 

Poinformowano kontrolujące, iż w okresie objętym kontrolą w Urzędzie przeprowadzano szkolenia wewnętrzne, jednak ich przebieg nie był dokumentowany.

***

            Niniejszy  protokół  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,   których jeden   otrzymuje  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Bielsku Podlaskim.

 

Kontrolujące poinformowały o :

-   przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń - w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu,

- przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

 

           

Dyrektor                                                                                Przeprowadzający kontrolę:

Powiatowego Urzędu Pracy                                                    Elżbieta Czurak-  Kierownik Oddziału

w Bielsku Podlakim                                                                Małgorzata Czerniawska inspektor   wojewódzki                   

Pani Beata Dawidziuk                                                            

 

Bielsk Podlaski, dnia  28.09.2006r.                

Załącznik  Nr 1

STRUKTURA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PUP w Bielsku Podlaskim

wg STANOWISK  PRACY I WYKSZTAŁCENIA w dniu  17.08.2006r.

 

 

 

Lp.

 

 

 

Stanowisko pracy

 

Liczba  zatrudnionych  -  w  osobach

 

Ogó-łem

                        W y k s z t a ł c e n i e

wyższe

police-

alne

średn.

ogólne

średn.  zawod

zasad-nicze

inne

  1.

Dyrektor  PUP

1

1

 

 

 

 

 

  2.

Z-ca Dyrektora  PUP

1

1

 

 

 

 

 

  3.

Gł. Księgowy

1

1

 

 

 

 

 

  4. 

Radca  prawny

 

 

 

 

 

 

 

  5.

Kierownik  działu

2

2

 

 

 

 

 

  6.

Kierownik oddziału, referatu,

 

 

 

 

 

 

 

  7. 

Starszy  inspektor powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

  8.

Programista, informatyk

 

 

 

 

 

 

 

9.

Starszy  inspektor

 

 

 

 

 

 

 

10.

Starszy księgowy

 

 

 

 

 

 

 

11.

Inspektor powiatowy

4

 

 

 

4

 

 

12.

Starszy  pośrednik pracy

1

 

1

 

 

 

 

13.

Starszy doradca zawodowy

1

1

 

 

 

 

 

14.

Pośrednik pracy I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

15.

Doradca zawodowy I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

16.

Pośrednik  pracy

1

 

 

 

1

 

 

17.

Doradca  zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

18.

Pośrednik pracy-stażysta

3

3

 

 

 

 

 

19.

Doradca zawodowy-stażysta

1

1

 

 

 

 

 

20.

Samodzielny specjalista ds. programów

 

 

 

 

 

 

 

21.

Specjalista ds. programów

1

1

 

 

 

 

 

22.

Samodzielny specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

23.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

1

1

 

 

 

 

 

24.

Lider klubu pracy

 

 

 

 

 

 

 

25.

Doradca EURES

 

 

 

 

 

 

 

26.

Asystent EURES

 

 

 

 

 

 

 

27.

Podinspektor

 

 

 

 

 

 

 

28.

Inspektor

 

 

 

 

 

 

 

29.

Referent  prawny

 

 

 

 

 

 

 

30.

Młodszy informatyk

 

 

 

 

 

 

 

31.

Starszy  referent, księgowy

6

4

1

 

1

 

 

32.

Referent

2

2

 

 

 

 

 

33.

Pracownik I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM /1-33/

26

    18

2

 

6

 

 

34.

Obsługa

2

 

 

1

 

 

1

OGÓŁEM  PUP

28

18

2

1

6

 

1

 


Załącznik  Nr 2

STRUKTURA  ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW PUP w   Bielsku Podlaskim                                   

wg STANOWISK PRACY I STAŻU PRACY w dniu  17.08.2006r.

 

 

 

Lp.

 

 

Stanowisko pracy

 

Liczba zatrudnionych - w osobach

 

Ogó-łem

Liczba lat pracy

6

i więcej

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

0

  1.

Dyrektor  PUP

1

1

 

 

 

 

 

 

  2.

Z-ca Dyrektora  PUP

1

1

 

 

 

 

 

 

  3.

Gł. Księgowy

1

1

 

 

 

 

 

 

  4. 

Radca  prawny

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.

Kierownik  działu

2

2

 

 

 

 

 

 

  6.

Kierownik oddziału, referatu,

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. 

Starszy  inspektor powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.

Programista, informatyk

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Starszy  inspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Starszy księgowy

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Inspektor powiatowy

4

4

 

 

 

 

 

 

12.

Starszy  pośrednik pracy

1

1

 

 

 

 

 

 

13.

Starszy doradca zawodowy

1

1

 

 

 

 

 

 

14.

Pośrednik pracy I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Doradca zawodowy I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Pośrednik  pracy

1

1

 

 

 

 

 

 

17.

Doradca  zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Pośrednik pracy-stażysta

3

1

 

 

 

 

 

2

19.

Doradca zawodowy-stażysta

1

 

 

 

 

 

1

 

20.

Samodzielny specjalista ds. programów

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Specjalista ds. programów

1

1

 

 

 

 

 

 

22.

Samodzielny specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

1

 

 

 

 

 

 

1

24.

Lider klubu pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Doradca EURES

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Asystent EURES

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Podinspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Inspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Referent  prawny

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Młodszy informatyk

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Starszy  referent, księgowy

6

5

 

1

 

 

 

 

32.

Referent

2

 

 

 

1

1

 

 

33.

Pracownik I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM /1-33/

26

19

 

1

1

1

1

3

34.

Obsługa

2

1

 

 

 

 

 

1

OGÓŁEM PUP

28

20

 

1

1

1

1

4

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  27.09.2006 16:03:17
Data publikacji:  27.09.2006 16:03:17
Data modyfikacji:  27.09.2006 16:03:17 


Załączniki do informacji:
inf9835_Wystąpienie pokontrolne - PUP w Bielsku Podlaskim.doc [pobierz plik]
Wystąpienie pokontrolne - PUP w Bielsku Podlaskim.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl