Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26650782   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Miejski w Białymstoku adm. arch. budowlana. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

RR.VI.0932 – 2/06

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
I. 1.Jednostka kontrolowana—Urząd Miejski w Białymstoku

2.Adres 15-950 Białystok ul. Słonimska 1

3.REGON- 00515000

4. NIP - 5420304637

5. Kierownik jednostki kontrolowanej-Prezydent Miasta Białegostoku- Pan Ryszard Tur

6.Jednostka kontrolująca –Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

7.Osoby kontrolujące :

a) Anna Orłowska- Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno- Budowlanej II instancji Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie do kontroli nr74/06 z dnia 8.09.2006r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Welc - Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego PUW

b) Marcin Gajdamowicz – inspektor w oddziale jw., upoważnienie do kontroli nr 75/06 z dnia 8.09.2006r wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Welc - Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego PUW

c) Zbigniew Mojsiejczuk - st. inspektor w oddziale jw., upoważnienie do kontroli nr 76/06 z dnia 8.09.2006r wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Ewę Welc - Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego PUW

8. Kontrolę przeprowadzono w dniach 11-13.09.2006r.

9. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Naczelnik Wydziału Architektury Pan Zbigniew Gliński

10. Przedmiotowy zakres kontroli:

Realizacja zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 z późn. zm. ) – w okresie od 1 stycznia 2005r do dnia kontroli

II.Ustalenia dokonane podczas kontroli :

1. Okres objęty kontrolą – kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2005r do dnia jej przeprowadzenia ,

2. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej ;

- zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2333/06 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 stycznia 2006r w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej wykonuje Wydział Architektury. Wydziałem tym kieruje Naczelnik – Architekt Miejski Pan Zbigniew Gliński.

- bezpośredni nadzór nad działalnością ww. wydziału sprawuje zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Sawicki

W okresie objętym kontrolą w Wydziale zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej wykonywali:

- Naczelnik –Architekt Miejski Zbigniew Gliński– uprawnienia budowlane Bł/135/80,

- Zastępca Naczelnika Leszek Lachowski- uprawnienia budowlane Bł/100/89,

- kierownik referatu Elżbieta Gosiewska – uprawnienia budowlane Bł/25/94,

- kierownik referatu Julitta Ratajczyk – uprawnienia budowlane Bł/50/92,

- inspektor Jerzy Andrejczuk – nie posiada uprawnień budowlanych,

- podinspektor Katarzyna Czarnowska – nie posiada uprawnień budowlanych,

- inspektor Jerzy Drewnowski – uprawnienia budowlane Bł/75/85,

- inspektor Katarzyna Ferkaluk – uprawnienia budowlane Bł /98/01,

- inspektor Helena Giermaniuk – uprawnienia budowlane Bł/118/92,

- inspektor Adam Gromiński – nie posiada uprawnień budowlanych,

- podinspektor Ewa Hołubowska – nie posiada uprawnień budowlanych,

- podinspektor Joanna Kopczewska – nie posiada uprawnień budowlanych,

- inspektor Joanna Makarewicz – uprawnienia budowlane Bł/177/93

- referent Marta Matys Świrska – nie posiada uprawnień budowlanych,

- referent prawny Anna Mudel,

- podinspektor Anna Niemira – nie posiada uprawnień budowlanych,

- podinspektor Elżbieta Niemotko – nie posiada uprawnień budowlanych,

- podinspektor Maria Nikolai – nie posiada uprawnień budowlanych,

- inspektor Eugenia Płocka – uprawnienia budowlane Bł/161/78,

- inspektor Magdalena Pyłko – nie posiada uprawnień budowlanych,

- podinspektor Beata Sadowska – uprawnienia budowlane Bł-PdOKK/47/2004,

- podinspektor Aneta Stafińska – nie posiada uprawnień budowlanych,

- inspektor Alicja Szymanowska –uprawnienia budowlane Bł/207/82,

- inspektor Elżbieta Zadykowicz – uprawnienia budowlane Bł/178/93,

-podinspektor Marta Zastocka - nie posiada uprawnień budowlanych.

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2005r do 8.09. 2006r Prezydent Miasta Białegostoku :

a) w roku 2005:

- wydał 1385 decyzji o pozwoleniu na budowę ,

- wydał 87 decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przyjął 1246 zgłoszeń dotyczących zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych oraz rozbiórek obiektów budowlanych,

- przyjął 38 zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu,

- wydał 137 zaświadczeń o samodzielności lokali

b) w roku 2006 do 8.09.2006r:

- wydał 861 decyzji o pozwoleniu na budowę

- wydał 17 decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

- przyjął 800 zgłoszeń dotyczących zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych oraz rozbiórek obiektów budowlanych,

- przyjął 18 zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu,

- wydał 81 zaświadczeń o samodzielności lokali

III. Opis skontrolowanych spraw:

1. sprawa A.I.7353/491/06- dotyczy pozwolenia na budowę Centrum Handlowego Carrefour w Białymstoku w obrębie ulic: Wrocławska – Zielonogórska – Słonecznikowa nr. ew. działek: 1637/10, 1642/2, 1630,1616,1612/7,1596/5,1643/2,1631,1632/3,1617,1632/2,1644/2,1597/3,

1637/11,1633,1645/4,1618,1634/2,1619,1636/2,1635/2,1607/2,1620/2,1621/4,

1608/2 wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie terenu wnioskowanego.

Inwestor E.F.RANK PROGRESS Spółka Jawna Bartnicki Mroczka 59-220 Legnica ul. Złotoryjska 63.

Wniosek z 30.06.2006 r. Wpływ do urzędu 4.07.2006 r. Decyzją z 5.09.2006r nr 876/06 zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę podpisany przez projektanta Aleksandra Bielskiego.W aktach znajduje się pełnomocnictwo z 1.01.2006 udzielone przez Jana Mroczka Panom Aleksandrowi Bielskiemu i Cezarowi Rogala do podejmowania wszelkich czynności przed urzędami w toku procesu związanego z budową powyższego centrum handlowego min. do uzyskania pozwolenia na budowę.

Do wniosku dołączono oświadczenia Pana Jana Mroczka oraz Pana Andrzeja Bartnickiego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami objętymi tym wnioskiem zgodnie z wymogiem art.33 ust.2 pkt.2 prawa budowlanego.

Inwestor przedłożył ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia z 23.03.2006r, a także postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uzgadniające środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia co spełnia wymóg art.33 ust2 pkt.1 Prawa budowlanego.

Projekt budowlany zgodny jest z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach projektowanej inwestycji co wypełnia dyspozycję art.35 ust.1 pkt1 ww ustawy. Do oczyszczenia ścieków przed odprowadzeniem ich do miejskiej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano separatory. Do oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z parkingu i przyległego terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano separatory substancji ropopochodnych z filtrami. Natomiast w zakresie ochrony powietrza w części opisowej projektu wskazano jedynie ogólnie, że instalacja wentylacyjna zostanie zaopatrzona w sposób określony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W zakresie gospodarki odpadami założono zbieranie odpadów w sposób selektywny i magazynowanie zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy o odpadach. Wskazano też, że nie występują odpady niebezpieczne które zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wymagałyby specjalnych pomieszczeń niedostępnych dla osób postronnych.

W zakresie ochrony klimatu akustycznego zaprojektowano ekrany dźwiękochłonne o wysokości 360 cmoraz zieleń.

Inwestycja położona na obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zielone Wzgórza w Białymstoku uchwalonego uchwałą Nr LVIII/581/97 Rady Miejskiej w Białymstoku z 29 września 1997r symbolami:

5U- usługi komercyjne w zakresie min handlu wraz z urządzeniami towarzyszącymi , parkingami , zielenią urządzoną

6KX- strefa ruchu pieszego obsługująca projektowaną zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną.

Przedstawiona w projekcie koncepcja architektoniczno- urbanistyczna zespołu handlowego została pozytywnie zaopiniowana przez MKUA- protokół z posiedzenia komisji z 17.01.2006r. Z opinii wynika że opracowanie realizuje obligatoryjne elementy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zielone Wzgórza w Białymstoku uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29.09.1997r. Jednocześnie zaznaczono w niej ,że fakt czy projekt zgodny jest z ustaleniami ww planu będzie można rozstrzygnąć na etapie pozwolenia na budowę.

Do akt dołączono także protokół z posiedzenia MKUA z 30.05.2006r w sprawie oceny zgodności rozwiązania projektu budowlanego zespołu handlowego na osiedlu Zielone Wzgórza z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W części zatytułowanej „wnioski” zapisano: Komisja uznaje, iż zapis w planie „ postulowany” nie znaczy „stanowiący”, nie jest obligatoryjny oraz ,że projekt spełnia wszystkie wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W materiale dowodowym znajduje się także opinia Wydziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego stwierdzająca zgodność planowanej inwestycji z prawem miejscowym.

Z tekstu planu w części dotyczącej szczegółowych ustaleń w zakresie komunikacji wynika zakaz lokalizacji parkingów wzdłuż ulicy położonej na terenie ośrodka oznaczonej symbolem O1L. W projekcie zagospodarowania zostały zaprojektowane miejsca parkingowe przy tej ulicy oddzielone chodnikiem i pasem zieleni od krawędzi tej jezdni. Na projekcie nie została też naniesiona szerokość jezdni, co uniemożliwia stwierdzenie zgodności z zapisem planu zobowiązującym do zaprojektowania jezdni o szerokości 6m (1×2 pasy ruchu).Na planszy zagospodarowania brak jest wykazania odległości zaprojektowanych parkingów od okien budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Zielonogórskiej . Wymóg wykazania wzajemnych odległości między zabudową istniejącą i projektowaną wynika z art.34 ust.3 pkt1 prawa budowlanego. Brak wykazania tych odległości utrudnia ocenę czy zostały zachowane przepisy §19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 02.75.690)

Plan miejscowy zakłada w dziale IV obowiązek zapewnienia 25-30 miejsc postojowych na 1000m² powierzchni użytkowej : administracyjnej, biurowej, handlowo-usługowej. W projekcie przewidziano 895 stanowisk w części podziemnej oraz 103 stanowiska w poziomie terenu w sumie 998 stanowisk. Zgodnie z zamieszczonymi przez projektanta wyliczeniami powierzchnia użytkowa o której mowa w prawie miejscowym wynosi 16.747,99m², co oznacza 30mp na 1000m²×16,747,99m²="489,797" mp ,czyli w zaokrągleniu 490 miejsc parkingowych. Dla całej powierzchni użytkowej obiektu wynoszącej 25.141,58m² wymagana ilość miejsc postojowych wg wskaźnika planu wynosić powinna 754. Zatem w tym zakresie wymogi prawa miejscowego zostały spełnione. Załączona koncepcja zagospodarowania terenu centrum handlowego – usługowego „ Zielone Wzgórza” przedstawia całość planowanego na tym terenie przedsięwzięcia. Zatwierdzony projekt stanowi I etap tego zagospodarowania .

Inwestor przedłożył ponadto pismo z 10.02.2006r wydz. geodezji urzędu miejskiego o wyłączeniu gruntów objętych inwestycją z produkcji rolnej, opinię ZUD z 15.03.2006r uzgadniającą lokalizację linii kablowej SN, oświetlenia terenu, wodociąg, przyłącza telefoniczne, kanalizacji sanitarnej deszczowej, co; decyzję Urzędu Miejskiego z 14.03.2006r zezwalająca na wycinkę drzew. Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcami ds. bhp, zabezpieczeń ppoż oraz sanitarno- higieniczych a także Wydziałem Zarządzania Kryzysowego PUW ( nr uzg.19/06 z 21.03.2006r) co spełnia wymóg art.33 ust.2 pkt1 prawa budowlanego.

Do projektu załączono oświadczenia gestorów o dostawie i odbiorze mediów: wodociągów białostockich, telekomunikacji polskiej, zakładu energetycznego Białystok s.a, warunki przyłączenia do sieci cieplnej MPEC oraz trzy decyzje z 21.03.2006r ZDM zezwalające na lokalizację i realizację zjazdów na ulice Słonecznikową, Wrocławską i Zielonogórską, co spełnia wymóg art34ust.3 pkt.3 prawa budowlanego.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie została podpisana zatem nie jest wiadomym kto ją sporządził. Narusza to art.20 ust.1 pkt 1b prawa budowlanego.

Wraz z wnioskiem zostały przedłożone oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami co spełnia wymóg art.20 ust.2 prawa budowlanego. Przedłożono też zaświadczenia projektantów i sprawdzających o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego oraz kopie ich uprawnień jednak zaświadczenie projektanta sieci telekomunikacyjnych Roberta Gałczyńskiego ważne było od 1.12.2004r do 31.05.2005r, projekt został przez niego opracowany 14.03.2006r. Brak zaświadczenia aktualnego na dzień opracowania projektu narusza art.33 ust.2 p.1 prawa budowlanego.

Obszar oddziaływania ustalono tylko na działkach objętych inwestycją, a więc krąg stron obejmuje inwestora i pełnomocnika.

28.08.2006r zawiadomiono strony postępowania o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w terminie 5 dni od daty doręczenia pisma . Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że pełnomocnik odebrał zawiadomienie w dniu 31.08.2006r. Decyzja kończąca postępowanie została wydana 5.09.2006r , a więc w ostatnim dniu przysługującym na zapoznanie się z materiałem dowodowym. Inwestor odebrał pismo w dniu 6.09.2006r, czyli po wydaniu decyzji, co narusza art.10 k.p.a.

Decyzja o pozwoleniu na budowę została odebrana w organie przez pełnomocnika w dniu 5.09.2006r o czym świadczy złożony na decyzji jego podpis. Na decyzji znajduje się też drugi podpis opatrzony datą 5.09.2006r ale nie wiadomo do kogo należy oraz czy osoba ta jest przedstawicielem inwestora .

2. sprawa A.II.7353/1/06 - dotyczy pozwolenia na budowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na składzik na działce nr 113/46 przy ul. Zamoyskiego w Białymstoku. Inwestorzy – dane osobowe aktach kontroli. Wniosek z 6.01.2006r. Decyzja o pozwoleniu na budowę wydano 8.02.2006r

Inwestycję zaprojektowano w narożniku działek 113/43,113/52,113/54, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdującego się na działce nr. 113/54 oraz po niezabudowanej granicy działki nr 113/43.Projektowany obiekt narożnikiem będzie też stykał się z istniejącym na dz.113/52 obiektem.

Do wniosku dołączono oświadczenia inwestorów o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością nr 113/46 na cele budowlane oraz ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z 25.02.2005r znak P.Z.II.Z.5/731-9/05 zmienioną w części ostateczną decyzją z 4.03.2005r znak P.Z.II.Z/731-20/05 czym spełniono wymóg art.33 ust.2 pkt.2 i 3 prawa budowlanego.

W aktach znajduje się postanowienie Prezydenta Miasta Białegostoku z 22.12.2005r o odstąpieniu od konieczności spełnienia wymogu §12 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w stosunku do niezabudowanej granicy z dz.113/43.

Inwestor załączył informację Prezydenta Miasta Białegostoku o braku konieczności wyłączania gruntów z produkcji rolnej (art.11 ust o ochronie gruntów rolnych i leśnych)

Dołączono informację bioz – spełnienie wymogu art.35 ust.1 pkt 3 prawa budowlanego.

W projekcie zamieszczono ekspertyzę techniczną oceniającą możliwość budowy projektowanej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu budowlanego. W opracowaniu tym występują jednak rozbieżności co do nazewnictwa projektowanego obiektu, mianowicie na stronie tytułowej ekspertyzy projektanci nazywają budynek garażem , w części dotyczącej opisu konstrukcji i zjawisk będących przedmiotem oceny technicznej wskazują, że przedmiotowy obiekt jest budynkiem gospodarczym, garażowym. Takie przeznaczenie budynku sprzeczne jest z wnioskiem w którym inwestorzy wskazują, że budynek gospodarczy ma być przeznaczony na składzik. Zgodnie z dyspozycją § 206 ust 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych w przypadku wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. Zatem tylko ekspertyza wykonana zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym wskazywanym we wniosku o pozwolenie na budowę może być uznana za spełniająca wymóg tego przepisu.

Do akt dołączono zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwych izb samorządu zawodowego oraz dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe, co spełnia wymóg art.33 ust. 2 pkt 1 prawa budowlanego.

W projekcie znajdują się oświadczenia o sporządzeniu projektu zgodnie z wymogami przepisów co spełnia wymóg art.20 ust4 prawa budowlanego.

W stosunku do budynku gospodarczego decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określa następujące gabaryty :

- wysokość około 3,2m, szerokość elewacji frontowej około 4,5m, długość około 10m, 1 kondygnacja, dach jednospadowy z jednoczesnym dopuszczeniem 20% odstępstw od tych wymiarów.

Zaprojektowany jednokondygnacyjny ze spadkiem na własną działkę budynek gospodarczy będzie miał wymiary: wysokość 3,74+0,10="3,84m," szerokość elewacji frontowej 5.07+0,38= 5.45 m,oraz długość 12m, co po uwzględnieniu 20% odstępstw zgodne jest z wymogami decyzji o warunkach zabudowy spełnia więc przepis zawarty w art. 35 ust.1 pkt.1 prawa budowlanego.

W decyzji wskazano, że obszarem oddziaływania objęto nieruchomości 113/46, 113/42,113/54, chociaż z przebiegu postępowania administracyjnego wynika, że w obszarze tym położona jest dz.113/43 a nie 113/42. Decyzja o pozwoleniu na budowę nie zawiera uzasadnienia dla tak określonego obszaru oddziaływania, nie jest wiadomym dlaczego organ uznał, iż właścicielom dz. 113/52 nie przysługuje przymiot strony, chociaż projektowany obiekt będzie narożnikiem stykał się ze znajdującym się na tej nieruchomości budynkiem.

W orzeczeniu decyzji oraz w rozdzielniku podane zostały pełne dane osobowe inwestorów, co narusza przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.97 ze zm.)

Decyzja narusza art.107k.p.a - brak uzasadnienia.

3.sprawa A.II.7353/133/06 dotyczy pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr 1643 i 1645/1 wraz z instalacją gazową oraz zjazdem z ul. Dworskiej. Inwestorzy : dane osobowe w aktach kontroli . Wniosek z 15.03.2006r. Decyzja z 30.03.2006r.

Nieprawidłowo wypełnione oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Inwestorzy złożyli oświadczenie na jednym druku jednak w części dotyczącej tytułu do dysponowania nieruchomością zostało ono wypełnione tylko przez jednego ze współwłaścicieli co niezgodne jest z wymogami wynikającymi ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów : wniosku o pozwolenie na budowę , oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.03.120.1127) .

Inwestorzy przedłożyli ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z 18.11.2005r znak P.Z.II.Z.5.7331-105/2005. Projekt opracowano zgodnie z wymogami tej decyzji co spełnia dyspozycje art.35 ust.1 pkt.1 prawa budowlanego.

Obszarem oddziaływania objęto działki 1643 i 1645/1.

Zawiadomieniem z 22.03.2006r powiadomiono strony o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w terminie 3 dni.

Do projektu załączono informację Bioz ogólnobudowlaną i informację bioz do instalacji gazowej opracowana zgodnie z art. 20. ust.1 pkt 1b przez projektantów .

Inwestor przedłożył uzgodnienia z właściwymi jednostkami organizacyjnymi tj. Wodociągami Białostockimi, Zakładem Energetycznym Białystok, Gazownią Białostocką o zapewnieniu dostaw wody, energii i gazu oraz odbioru ścieków, a także oświadczenie zarządcy drogi tj. decyzje Prezydenta Miasta Białegostoku zezwalające na realizację i lokalizację: zjazdu w pasie drogowym ul. Dworskiej oraz infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej , co spełnia wymogi art.34 ust3 pkt.3 prawa budowlanego.

Lokalizacja infrastruktury została uzgodniona przez ZUD.

Przedłożono zaświadczenia projektantów o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego co spełnia wymóg art. 35 ust.1 pkt.3 prawa budowlanego oraz oświadczenia o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującym prawem wymagane art.20 ust.4 tej ustawy.

W decyzji zarówno w orzeczeniu jak i w rozdzielniku podane zostały pełne dane osobowe inwestorów, co sprzeczne jest z ustawą o ochronie danych osobowych.

Decyzja nie zawiera uzasadnienia co narusza wymóg art.107 kpa. Brak jest wyjaśnienia dla ustalonego obszaru oddziaływania inwestycji.

4.sprawa A.I.7353/570/06 dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci telefonicznej wraz z posadowieniem szafy kablowej 1600 par na dz.1,62/2,100/4,107/2 w rejonie ul. Zwycięstwa i ul. Prowiantowej. Inwestor Telekomunikacja Polska S.A. Wniosek z 8.08.2006r. Decyzja z 30.08.2006r.

Do wniosku inwestor dołączył oświadczenie ustanowionego pełnomocnika o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane wraz z kompletem pełnomocnictw, ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12.05.2006r znak PZ.II.-IM-7331-140/2006 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci telefonicznej oraz posadowienia szafy kablowej na dz.1,68,62/2,100/4,107/2 przy ul. Prowiantowej i ul. Zwycięstwa, protokół ZUD uzgadniający lokalizację sieci telefonicznej z przyłączami – spełnienie wymogu art.33 ust.2 pkt1,2,3 prawa budowlanego.

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 3b projekt budowlany zawiera decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku zezwalającą na lokalizację i realizację doziemnej sieci telefonicznej w pasie drogowym ulic: Zwycięstwa (dz. nr1) i Prowiantowej (dz. nr 62/2).

Do projektu dołączono informację dotyczącą bioz oraz zaświadczenie projektanta o przynależności do izby i oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z prawem czym spełniono wymogi art.35 ust.1 pkt 3 oraz art. 20 ust.2 prawa budowlanego.

Projekt zagospodarowania (rys.1) nieczytelny. W legendzie projektowaną kanalizację telefoniczną oznaczono kolorem żółtym natomiast jej przebieg oznaczono w projekcie kolorem beżowym, co stanowi naruszenie §6 ust3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) nakładającego obowiązek opracowania projektu z zastosowaniem oznaczeń graficznych objaśnionych w legendzie.

Obszarem oddziaływania objęto działki wymienione we wniosku , objęte inwestycją. Brak jest uzasadnienia dla tak ustalonego obszaru oddziaływania.

Zawiadomieniem z 22.08,2006 poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowy w terminie 3 dni od daty doręczenia.

Decyzja nie zawiera uzasadnienia naruszenie art. 107 k.p.a.

5.sprawa A.II.7353/366/06 dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji ze zmianą kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Piłsudskiego 32 w Białymstoku na dz. nr 1446 i 1417/6. Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 32 w Białymstoku. Wniosek z 23.05.2006r. Decyzja z 4.07.2006r.

Brak wskazania zarówno we wniosku jak i w decyzji wysokości planowanego do docieplenia obiektu, jedynie z projektu wynika, że jest to budynek pięciokondygnacyjny o wysokości 1592.5cm. Wskazanie konkretnej wysokości obiektu jest niezbędne , gdyż to wysokość budynku decyduje o formie pozwolenia na wykonanie robót ( decyzja czy zgłoszenie) .

Do akt dołączono oświadczenia członków zarządu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. W aktach znajduje się kopia uchwały nr2/2005 wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu. Brak jest w aktach pełnomocnictwa upoważniającego osoby składające oświadczenia do reprezentowania Wspólnoty. Wymóg załączenia takiego pełnomocnictwa wynika z formularza oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów : wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do projektu dołączono informację bioz oraz zaświadczenia projektantów potwierdzające ich przynależność do izby samorządu zawodowego a także oświadczenia o sporządzeniu projektu zgodnie z prawem czym spełniono wymóg art.35ust.1pkt3 oraz art.20 ust.4 prawa budowlanego.

Obszarem oddziaływania objęto dz. nr 1416 i 1417/6. Brak uzasadnienia dla tak ustalonego obszaru oddziaływania.

Decyzją udzielono pozwolenia na wykonanie robót dociepleniowych na nieruchomościach 1446 i 1417/6, chociaż wniosek i wszystkie dołączone do akt dokumenty dotyczą działek 1416 i 1417/6.

W rozdzielniku decyzji podano pełne dane osobowe członków zarządu wspólnoty, co stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

Brak uzasadnienia decyzji – naruszenie art.107 k.p.a

6.Sprawa znak: A.I.7353/582/05dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę tymczasowej stacji tankowania gazem LPG (dwa zbiorniki naziemne poj. 4850l każdy dystrybutor, kontenerowy budynek socjalny o powierzchni zabudowy 13.10 m2i kubaturze 31.0 m3, wiata nad dystrybutorem o powierzchni zabudowy 15.00 m2, ściany oddzielenia przeciwpożarowego) wraz ze zjazdem na działkach nr ew. gr. 829/6, 829/7 oraz w pasie drogowym – nr ew. gr. 1022 (zjazd), położonych w Białymstoku przy ul. Marczukowskiej. Inwestor:dane osobowe w aktach kontroli.

Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do organu 19.07.2005 r. W dniu 19.08.2005 r. przedłużono termin załatwienia sprawy do dnia 19.09.2006 r.Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w dniu 15.09.2005 r.

- wniosek o pozwolenie na budowę oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zawierają dopiski, niektóre fragmenty są nieczytelne. Obok dopisków widnieją parafki nieznanej osoby (nie inwestora);

- na znajdującej się w aktach sprawy decyzji o pozwoleniu na budowę pokwitowany został jej odbiór przez nieznaną osobę. W aktach sprawy brak jest jakiegokolwiek pełnomocnictwa, z którego wynikałoby prawo tej osoby do reprezentowania którejkolwiek ze stron;

- w decyzji brak jest uzasadnienia do obszaru oddziaływania;

Projekt prawidłowy, zawiera wszelkie prawem wymagane dokumenty.

7.Sprawa znak: A.I.7353/549/05dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i dokończeniu budowy budynku mieszkalnego poprzez nadbudowę poddasza mieszkalnego na działce nr ewid. gr. 474, położonej w Białymstoku przy ul. Michała Kajki. Kategoria budynku I, dane techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy -156.7 m2, powierzchnia użytkowa 305.4 m2, kubatura 1285.0 m3.

Inwestor: dane osobowe w aktach kontroli.

Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do organu 8.07.2005 r.

Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 837/05 wydano w dniu 22 lipca 2005 r.

- wniosek dotyczy „pozwolenia na dokończenie budynku mieszkalnego z rozbudową poddasza ul. Kajki 20 dz. Nr 474”(taki zapis niezgodny jest z decyzją, w której udzielono pozwolenia również na nadbudowę);

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie z dnia 12 lipca 2005 r. zakreśla stronie termin jedynie dwóch dni od daty otrzymania zawiadomienia na zapoznanie się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, co jest zbyt krótkim okresem aby można było uznać, ze został spełniony wymóg art.10 k.p.a.

- w decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust.2 prawa budowlanego, zwłaszcza że uznano, iż obszar oddziaływania obejmuje jedynie nieruchomość objętą przedmiotową inwestycją;

- w projekcie zagospodarowania działki brak jest wskazania odległości projektowanego budynku do granic działki co stanowi naruszenie art.34 ust.3 pkt 1 prawa budowlanego,

- ekspertyza techniczna dołączona do projektu zawiera jedyne ogólne określenie stanu technicznego konstrukcji, brak w niej oceny stanu podłoża gruntowego co niezgodne jest z wymogiem § 206 ust. 2 warunków technicznych.

8.Sprawa znak: A.I.7353/10/05dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego – pow. zabudowy 146,80 m2i kubatura 883.00 m3wraz z przyłączami infrastruktury technicznej wodociągowym i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. gr. 546/29, 546/23 położonych w Białymstoku przy ul. Chorwackiej.

Inwestor: dane osobowe w aktach kontroli.

Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do organu 12.01.2005 r.

Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 82/05 wydano w dniu 7.02. 2005 r.

- wniosek o pozwolenie na budowę został podpisany przez dwie osoby, tj.- dane osobowe w aktach kontroli. Decyzja o pozwoleniu wydana została jedynie na - dane osobowe w aktach kontroli (niezgodna z wnioskiem);

- w decyzji o pozwoleniu na budowę brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego (uznano, iż w obszarze oddziaływania leżą jedynie działki objęte przedmiotową inwestycją).

9.Sprawa znak: A.I.7353/292/06dotyczy zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami E-3 o 31 mieszkaniach z garażami pod płytą i na terenie oraz dojazdami. Powierzchnia zabudowy budynku – 756,2 m2, powierzchnia użytkowa budynku -1676,1 m2, kubatura 11230 m3, liczba stanowisk pod płytą (garaże i miejsca postojowe) – 50 szt. Łączna liczba miejsc parkingowych (garaże, miejsca postojowe na terenie i pod płytą) – 72 szt. Pow. zabudowy parkingu podziemnego – 1587,4 m2, pow. użytkowa -1443,1 m2, kubatura – 3651 m3. Pow. użytkowa usług 389,8 m2(3 lokale)na działce nr ewid. gr. 2060 położonej w Białymstoku przy ul. Łodzińskiego – Transportowej .

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „ELEMENCIK” w Białymstoku ul. St. Duboisa 5A.

Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do organu 8.05.2006 r. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w dniu 19.06.2006 r.

- w decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego;

-wniosek o pozwolenie na budowę nie zawiera daty i miejsca sporządzenia;

- w aktach sprawy brak jest odpisu KRS inwestora, co umożliwia ustalenie czy osoby podpisane pod wnioskiem o pozwolenie na budowę są uprawnione do reprezentowania Spółdzielni co narusza art. 63§2 k.p.a.

- we wniosku jako przedmiot inwestycji wpisano jedynie „budynek mieszkalno-usługowy nr E-3 i garaż podziemny G-1 z zagospodarowaniem terenu”. Orzeczenie decyzji jest więc szersze niż zakres wniosku .Działanie takie jest niezgodne z prawem. Z art. 32 ust 4 pkt 1 wynika, że pozwolenie na budowę może być wydane temu kto złoży wniosek. Zatem postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek, który wyznacza zakres inwestycji. Wobec powyższego organ związany jest granicami wniosku i każde przekroczenie tych granic stanowi naruszenie prawa.

10.Sprawa znak: A.II.7353/160/2005dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy 154 m2, pow. użytkowej 219,7 m2i kubaturze 1184 m3na działce o nr ewid. gr 1009, położonej w Białymstoku przy ul. Wysockiego 94.

Inwestor: dane osobowe w aktach kontroli.

Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do organu 22.03.2006 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w dniu 12.05.2006 r.

- w decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego;

Brak innych zastrzeżeń.

11.Sprawa znak: A.II.7353/100/06dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 206,47 m2i kubaturze 965,00 m3wraz ze zbiornikiem szczelnym i przyłączem kanalizacji sanitarnej na części działki o nr ewid. gr. 126/6 położonej w Białymstoku przy ul. Lodowej.

Inwestor: dane osobowe w aktach kontroli.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wpłynął do organu w dniu 2.03.2006 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w dniu 5.04.2006 r.

- w decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego;

Brak innych zastrzeżeń.

12.Sprawa znak: A.II.7353/207/06dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku lecznicy weterynaryjnej dla małych zwierząt z pomieszczeniem garażowym i gospodarczym o łącznej powierzchni użytkowej 128,19 m2i kubaturze 930,00 m3wraz z lokalnym przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz instalacją wodociągową na działkach o nr ewid. gr. 80/8, 80/15, położonych w Białymstoku przy ul. Dolnej.

Inwestor: dane osobowe w aktach kontroli

Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do organu 5.04.2006 r.

Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 30.05.2006 r.

- na projekcie zagospodarowania terenu brak jest wskazania odległości projektowanego budynku od granic działki oraz budynków już istniejących – naruszenie art.34 ust.3 pkt.1 prawa budowlanego,

- w decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego.

12.Sprawa znak: A.II.7353/217/06dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego (kancelarie prawne, biura, towarzystwa ubezpieczeniowe, gabinety lekarskie, restauracja, sklepy przemysłowe) o pow. zabudowy 226,50 m2, o pow. użytkowej 556,40 m2i kubaturze 2350 m3na działce o nr ewid. gr. 884, położonej w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 2, oraz wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym na działce o nr ewid. gr 883, położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 52/1: zamurowanie otworów okiennych w ścianie szczytowej w poziomie parteru i piętra – po granicy z działką nr 884, remont elewacji w ścianie szczytowej, wzmocnienie fundamentów, skrócenie gzymsu i przebudowa naczółka w ścianie szczytowej, wstawienie okien dachowych.

Inwestor: dane osobowe w aktach kontroli.

Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do organu 10.04.2006 r.

Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę wnioskowanej inwestycji wydana została w dniu 5.06.2006 r.

- w decyzji brak jest wskazania, iż projektowany budynek umiejscowiony będzie po granicy z dwoma sąsiednim działkami (połączony ze znajdującymi się na nich budynkami);

- mając na uwadze fakt, że będzie to budowa po granicy należałoby w uzasadnieniu decyzji wyjaśnić dlaczego nie zachodziła potrzeba uzyskania odstępstwa od warunków technicznych;

- w decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego.

13.Sprawa znak: A.II.7353/119/05dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowo-handlowego o łącznej powierzchni użytkowej – 728,00 m2/w tym powierzchnia użytkowa części usługowo-handlowej – 353,00 m2/ i kubaturze 2680,00 m3wraz z przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej i przyłączem kanalizacji deszczowej oraz dwoma zjazdami na działkach o nr ewid. gr. 1012, 1060, 1017, 1749 położonych w Białymstoku przy ul. Jęczmiennej.

Inwestor: dane osobowe w aktach kontroli.

Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do organu 11.03.2005 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w dniu 14.04.2005 r.

- w decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego;

- na drugiej stronie decyzji znajduje się dopisek Pani Kazimiery Jodłowskiej, która potwierdza odbiór dwóch egzemplarzy decyzji, brak jest jednak jej zobowiązania do przekazania tej decyzji pozostałym stronom postępowania;

- zawiadomienie z dnia 7.04.2005 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostało wysłane jedynie do dane osobowe w aktach kontroli (mieszkających pod tym samym adresem co inwestor). Powyższe uniemożliwia ustalenie czy inwestor zapoznał się z treścią przedmiotowego zawiadomienia., co narusza art.10 k.p.a.

Projekt budowlany bez zastrzeżeń.

14.Sprawa znak: A.II.7353/43/06dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na wyburzeniu ścianek działowych w pawilonie handlowym w pomieszczeniach apteki /pow. użytkowa 318,0 m2, pow. całk.-397,0 m2, Kub. – 1310,0 m3/ na działce nr ewid. gr. 1110/52, położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79.

Inwestor: CEFARM Białystok S.A., ul. Sienkiewicza 71/73, Białystok

Wniosek o pozwolenie wpłynął do organu w dniu 6.02.2006 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w dniu 22.02006r.

- w decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego;

- zawiadomienie z dnia 9.02.2006 r. o wszczęciu postępowania przewiduje tylko 3-dniowy termin na zapoznanie się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Ustalenie tak krótkiego terminu do zapoznania się z materiałem dowodowym może spowodować, że strona nie zdąży zapoznać się z tym materiałem i wnieść ewentualnych uwag.

Brak innych zastrzeżeń.

15.Sprawa znak: A.I.7357/90/05dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego o powierzchni 67,0 m2, powierzchni zabudowy 81,0 m2i kubaturze 443,0 m3(zlokalizowanego w odległości 3,0-4,0 mod granicy działki nr 634 i w odległości 1,0 mod granicy działki nr 728) na działce nr ewid. gr. 637, położonej w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 29.

Inwestor: dane osobowe w aktach kontroli.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę wpłynął do organu w dniu 23.12.2005 r.

Decyzja udzielająca pozwolenia na rozbiórkę została wydana w dniu 19.01.2006 r.

- w decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego;

Brak innych zastrzeżeń.

16.Sprawa znak: A.I-7353/264/05dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę istniejącej stacji paliw, polegającej na: zadołowaniu jednego podziemnego dwupłaszczowego zbiornika magazynowego paliw o poj. 70m3, instalacji dwóch wydajnych dystrybutorów ON, budowie szczelnej nawierzchni placu paliwowego i pkt. zlewu paliwa, budowie nowych wysepek dystrybutorowych, budowie nowej wiaty, przebudowie sieci nn, wodnokanalizacyjnej, budowie kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. gr. 205/3, położonej w Białymstoku przy ul. Składowej.

Inwestor: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Składowej 7.

Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do organu 6.04.2005 r.

Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę została wydana w dniu 30.05.2005 r.

- w decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego;

- w oświadczeniu o sporządzeniu projektu zadaszenia nad stanowiskiem dystrybucji paliw, widnieje podpis i pieczęć jednego projektanta, brak jest jednak pieczątki przy nieczytelnym podpisie osoby sprawdzającej projekt (niewiadomo kto to jest, czy to na pewno osoba która miała sprawdzić projekt);

- w projekcie przebudowy lokalnych sieci wod.-kan. oraz budowy kanalizacji deszczowej brak jest zaświadczeń o przynależności wszystkich jego autorów do odpowiednich izb zawodowych (3 autorów-1 zaświadczenie), pod oświadczeniem o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej również widnieje tylko jeden podpis (mimo 3 autorów), co narusza przepisy zawarte w art.35 ust.1 pkt3 oraz art.20 ust.4 prawa budowlanego,

- w projekcie przebudowy istniejącej stacji paliw w zakresie instalacji technologicznej w oświadczeniu o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej brak jest podpisów wszystkich autorów tego projektu, brak jest również zaświadczeń o przynależności wszystkich autorów projektu do odpowiednich izb zawodowych co narusz ww przepisy prawa budowlanego.

17.Sprawa znak: A.I.7353/397/06dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przyłącza sieci cieplnej przed Pałacem Branickich od strony ogrodu, przy ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku, na działce o nr ewid. gr. 1744, położonej w obrębie 11- zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym.

Inwestor: Akademia Medyczna w Białymstoku, ul. Kilińskiego I

Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do organu 7.06.2006 r.

Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana w dniu 14.07.2006 r.

- w decyzji brak jest uzasadnienia do ustaleń dotyczących obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji, co uniemożliwia stwierdzenie zachowania wymogów art. 10 kpa w kontekście art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego;

- w aktach sprawy znajduje się jedynie niepotwierdzona za zgodność kserokopia upoważnienia udzielonego przez rektora wymienionym w nim osobom „do podpisywania wniosków składanych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku odnośnie realizacji inwestycji i remontów”;

- na stronie tytułowej projektu wskazano, iż dotyczy on remontu przyłączy cieplnych, podczas gdy wniosek inwestora dotyczy przebudowy przyłącza sieci cieplnej (remont to nie to samo co przebudowa), w treści projektu również używane jest określenie „remont”;

- na wniosku o pozwolenie na budowę znajduje się adnotacja projektanta o wypożyczeniu 1 egzemplarza projektu, która została zamazana długopisem (brak parafki);

18. sprawa A.II.7353/81/2006dotyczy przeniesienia pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego przy ul. Wiankowej udzielonego - dane osobowe w aktach kontroli decyzją z26.11.1984r znak UAN.I.8381/364/84 na rzecz nowego inwestora- dane osobowe w aktach kontroli. Wniosek z 8.02.2006r wpływ do organu 22.02.2006r. Decyzja z 24.02.2006r.

Decyzja została wydana bez powiadomienia stron o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym – naruszenie art.10 k.p.a

W materiale dowodowym znajduje się oświadczenie kierownika budowy na podstawie którego nie można z całą pewnością przyjąć że nie nastąpiło wygaśnięcie przenoszonej decyzji ze względu na przerwanie robót na okres dłuższy niż dwa lata .

Kierownik budowy stwierdził bowiem, że „na obiekcie nie występowały przerwy w czasie budowy dłuższe niż 24 miesiące. Jeśli takowe były to na okres zimowy”. Brak rzetelnego wyjaśnienia narusza art. 7 i 77 §1 k.p.a

W orzeczeniu i rozdzielniku decyzji podane pełne dane osobowe stron postępowania co narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

19.sprawa A.II.7353/206/05 dotyczy przeniesienia pozwolenia na budowę z dnia 22.10.2004r znak A.II.7353/793/04 w części dotyczącej budowy sieci energetycznej na działkach nr 487/5,1460/6,487/4,1460/5,487/23,1460/8 i 1460/4 położonych w Białymstoku przy ul. Pietkiewicza i ul. Okulickiego z inwestora KTB sp. z o.o. na nowego inwestora Zakład Energetyczny Białystok S.A. Wniosek z 12.04.2005r wpływ do organu 19.04.2005r. Decyzja z 4.05.2005r

We wniosku inwestor nie wskazał których nieruchomości dotyczy przeniesienie pozwolenia na budowę.

Brak w aktach KRS zarówno Zakładu Energetycznego S.A. jak i KTBS sp. z o.o. Uniemożliwia to stwierdzenie czy osoba podpisująca wniosek i składająca oświadczenie ma prawo do jednoosobowego reprezentowania inwestora, a także czy składana w imieniu KTBS przez Prezesa zarządu i prokurenta zgoda na przeniesienie pozwolenia jest skuteczna.

Brak pełnomocnictwa składającego oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane do reprezentowania Zakładu Energetycznego upoważniającego go do jego złożenia. Konieczność złożenia takiego pełnomocnictwa wynika z treści przedkładanego oświadczenia – naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę .

Decyzja została wydana bez poinformowania stron o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznanie się z materiałem dowodowym w sprawie ,co narusza art.10 k.p.a.

20.sprawa A.II.7354/243/06 dotyczy zgłoszenia budowy dwóch budynków gospodarczych jeden o pow. ok.20m², drugi o pow. ok. 22m² na dz. nr 1731 przy ul. Wąskiej w Białymstoku. Inwestor- dane osobowe w aktach kontroli. Wniosek z 30.05.2006r. Decyzja z dnia 24.06.2006r wnosząca sprzeciw przyjęcia zgłoszenia.

Postanowieniem z 31.05.2006r na mocy art.30 ust.2 prawa budowlanego zobowiązano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie do 14.06.2006r.Postanowienie doręczono adresatowi 6.06.2006r.Zawiadomieniem z 19.06.2006r poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w terminie 3 dni od daty doręczenia pisma. Decyzją z 24.06.2006r organ w oparciu o art.30 ust.2 prawa budowlanego wniósł sprzeciw. Powyższe zgodne jest z przepisami ustawy prawo budowlane.

W rozdzielniku decyzji podano pełne dane osobowe wnioskodawcy co narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,

21.sprawa A.II.7354/96/05 dotyczy zgłoszenia robót budowlanych polegających na zamianie istniejącego ogrodzenia ( siatka ) na murek (wys.180 cm) od strony ulicy Norwida na długości 21 mna istniejącym fundamencie na działce 329. Inwestor - dane osobowe w aktach kontroli. Wniosek z 15.03.2005r.

Na załączonym do zgłoszenia szkicu sytuacyjnym pokazano kolorem czerwonym fragment objęty zgłoszeniem nie określono jednak długości planowanej inwestycji.

Załączone oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane nieprawidłowo wypełnione w rubryce data urodzenia (23.08.2005r).

Planowany termin rozpoczęcia robót 16.04.2005r.Zgłoszenie przyjęte milczącą zgodą.

Kserokopia zgłoszenia zawierająca pełne dane inwestora przekazana została do PINB 15.03.2005r (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru).Przekazanie organowi nadzoru budowlanego danych osobowych wnioskodawcy niezgodne jest z ustawą o ochronie danych osobowych

22.sprawa A.I.7354/309/06 dotyczy zgłoszenia remontu elewacji budynku wraz z ociepleniem części ścian zewnętrznych w budynku o wysokości poniżej 12 mpołożonym na dz.3823/6 przy ul. Barszczańskiej w Białymstoku. Inwestor Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku. Wniosek z 7.08.2006r.

Do wniosku dołączono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Gminy Białystok wraz z zarządzeniem nr 1326/05 Prezydenta Miasta Białegostoku z 4 stycznia 2005r oraz pełnomocnictwem co spełnia wymóg art.30 ust.2 prawa budowlanego.

W aktach znajduje się też projekt remontu wraz ociepleniem wraz z zaświadczeniem projektanta o przynależności do właściwej izby projektowej oraz oświadczeniem o wykonaniu projektu zgodnie z prawem.

Zgłoszenie przyjęte milczącą zgodą. Kserokopia zgłoszenia przekazana do PINB w dniu10.08.2006r.

23.Sprawa znak: A.I.7354-307/06dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania robót montażowo-budowlanych polegających na rozbudowie stacji bazowej PLUS GSM nr BT-1_3034 Białystok-Kawaleryjska o UMTS.

Lokalizacja: Białystok, ul. Kawaleryjska, dz. Nr Ew. 774/1.

Inwestor: POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa.

Zgłoszenie z dnia 2.08.2006 r., wpływ do organu: 2.08.2006 r. Termin rozpoczęcia robót-5.09.2006 r.

Zgłoszenie zostało przyjęte milczącą zgodą.

Bez zastrzeżeń.

24.Sprawa znak: A.I.7354/29/05dotyczy zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce baraku drewnianego otynkowanego, pełniącego do 2003 r. funkcję administracyjno-biurową, oczyszczeniu i wyrównaniu terenu po robotach rozbiórkowych.

Inwestor: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok.

Zgłoszenie z dnia 19.01.2005 r. wpłynęło do organu w dniu 25.01.2005 r.

Zgłoszenie zostało przyjęte milczącą zgodą

- w dokumentacji brak jest odpisu KRS Wodociągów Białostockich, co uniemożliwia sprawdzenie czy osoby które podpisały zgłoszenie są uprawnione do reprezentowania spółki naruszenie art.63§2 k.p.a.

Innych uchybień nie stwierdzono.

25.Sprawa znak: A.I-7353/395/05dotyczy zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 15.11.2003 r. znak: A.II.P-7353/325/2002/2003 w sprawie pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami obejmującego 4 budynki ozn. literami A,B,C,D na nieruchomości w Białymstoku przy ul. Zachodniej – ul. Ks. Abp. Edwarda Kisiela – ul. Strzeleckiej na działce ozn. nr ewid. gr. 845/3, 845/5, 846/22, 846/20, 318/17, 318/19, 319/23, 319/25, 321/25, 321/27 – w zakresie przedstawionym zgodnie z przedłożonym zamiennym projektem budowlanym.

Inwestor: PPUH KOMBINAT BUDOWLANY Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16.

Wniosek o pozwolenie na budowę/zmianę decyzji wpłynął do organu w dniu 16.05.2005 r.

Decyzja zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę została wydana w dniu 27.06.2005 r.

- w aktach sprawy brak jest odpisu KRS inwestora, nie jest możliwe sprawdzenie czy osoba, która podpisała wniosek jest uprawniona do reprezentowania spółki naruszenie art.63§2 k.p.a.

- w decyzji brak jest choćby ogólnego wskazania na czym polegają zmiany w stosunku do pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę co narusza art.36a prawa budowlanego

26.Sprawa znak: A.I.7354/19/05dotyczy zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny na nieruchomości w Białymstoku przy ul. Ładnej 13.

Inwestor: dane osobowe w aktach kontroli.

Zgłoszenie wpłynęło do organu w dniu 17.01.2005 r.

Zgłoszenie zostało przyjęte milczącą zgodą.

- zarówno w zgłoszeniu jak i oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wykreślony został podpis jednej z osób (żona inwestora), brak jest przy tym wykreśleniu jakiejkolwiek parafki bądź wyjaśnienia.

Brak innych zastrzeżeń.

III.1.Opis spraw skontrolowanych pod kątem terminowości załatwiania a wykazanych w rejestrach decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestrach wniosków o pozwolenie na budowę ;

1.Sprawa znak: A.I.7353/5/2005 opisana w rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę pod nr 8/2005 ;

- wniosek inwestora z dnia 10.01.2005r o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym mieszkalnym oraz budynku gospodarczo - garażowego handlowo-usługowego na działce nr 392 przy ul. Ścianka w Białymstoku,

- wezwanie z art. 64 § 2 kpa z dnia 20.01.2005r – brak pieczęci kancelarii ogólnej z datą wysłania – zwrotne poświadczenie odbioru z podpisem inwestora z dnia 21.01.2005r,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wysłaniu ww. wezwania do inwestora oraz daty uzupełnienia wniosku,

-postanowienie z art.35 ust.3 ustawy Prawo budowlane o uzupełnieniu projektu budowlanego z dnia 24.01.2005r – odręczne pokwitowanie inwestora z datą 25.01.2005r ,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wydanym postanowieniu,

- decyzja odmowna z dnia 02.03.2005r-podstawa prawna art.35 ust.3 P.b.- pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 02.03.2005r,

- postępowanie w niniejszej sprawie prowadzono przez 46 dni - termin określony w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego został zachowany,

- w powyższej sprawie nie uzupełniano na bieżąco kolumny ,,6’’ rejestru wniosków oraz na wysyłanych pismach przez organ brak jest adnotacji odręcznych kancelarii ogólnej o wysłaniu ;

2.Sprawa znak : AB.II.7353/605/2005opisana w rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę pod nr 1125/05 a wykazana w rejestrze decyzji pod nr 1310/05 oraz 173/06,

- wniosek z dnia 29.08.2005r o pozwolenie na budowę oddziału firmy kurierskiej w Białymstoku przy ul. 1000 – lecia P.P. na działkach o nr geod. 39/1, 40/1, 56 ,

- wystąpienie Prezydenta Miasta Białegostoku do Ministra Infrastruktury z dnia 19.09.2005r o udzielenie upoważnienia na wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych,

- postanowienie z dnia 25.10.2005r o udzieleniu zgody na odstępstwo od warunków technicznych,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych,

- postanowienie z dnia 29.09.2005r o zawieszeniu postępowania (pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 30.09.2005r),

- postanowienie z dnia 25.10.2005r o podjęciu postępowania (pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 25.10.2005r),

-postanowienie z art.35 ust.3 ustawy Prawo budowlane o uzupełnieniu projektu budowlanego z dnia 02.11.2005r – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 03.11.2005r ,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wydanym postanowieniu,

- okresy przerywające bieg 65 dniowego terminu wyniosły 36 dni,

- decyzja z dnia 25.11.2005r, Nr 1310/2005 - pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania w dniu 25.11.2005r,

- postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie zostało przeprowadzone z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ;

- decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 12.01.2006r, znak: RR.VI.J.S. 7111-44/2005 o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji z art. 138 § 2 kpa (wpływ do organu I instancji 17.01.2006r),

- postanowienie z art.35 ust.3 ustawy Prawo budowlane o uzupełnieniu projektu budowlanego z dnia 17.02.2006r – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 17.02.2006r ,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wydanym postanowieniu,

- pismo inwestora o uzupełnieniu projektu budowlanego z dnia 28.02.2006r,

- decyzja z dnia 22.03.2006r, Nr 173/2006 - pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania w dniu 24.03.2006r, na stronie końcowej decyzji adnotacja odręczna inwestora z datą 23.03.2006r,

- ponowne postępowanie w niniejszej sprawie prowadzono przez 64 dni - termin określony w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego został zachowany,

- w powyższej sprawie nie uzupełniano na bieżąco kolumny ,,6’’ rejestru wniosków oraz na wysyłanych pismach przez organ brak jest adnotacji odręcznych kancelarii ogólnej o wysłaniu ;

3.Sprawa znak : A.II.7353-27/2005opisana w rejestrze wniosków pod pozycją nr 44309/2005 a wykazana w rejestrze decyzji pod numerem 126/05

- wniosek z dnia 20.01.2005r o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego z garażem i basenem na działkach nr 1423/7 i 1423/9 przy ul. Wasilkowskiej w Białymstoku,

- wezwanie z art. 64 § 2 kpa z dnia 25.01.2005r – pieczęci kancelarii ogólnej z datą wysłania 25.01.2005r,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wysłaniu ww. wezwania do inwestora oraz daty uzupełnienia wniosku,

- decyzja z dnia 24.02.2005r Nr 126/05 – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 24.02.2005r,

- postępowanie w niniejszej sprawie przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ;

- decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 11.04.2005r, znak: RR.VI.D. 7111-7/2005 o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji z art. 138 § 2 kpa (wpływ do organu I instancji 12.04.2006r),

- postanowienie z art.35 ust.3 ustawy Prawo budowlane o uzupełnieniu projektu budowlanego z dnia 19.04.2005r – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 20.04.2005r ,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wydanym postanowieniu,

- decyzja z dnia 06.06.2005r Nr 126/05 – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 06.06.2005r,

-ww. decyzji nadano ponownie ten sam numer i nie wykazano jej w rejestrze decyzji,

- ponowne postępowanie w niniejszej sprawie prowadzono przez 55` dni - termin określony w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego został zachowany,

- decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30.08.2005r, znak: RR.VI.DR. 7111-7/2005 o utrzymaniu w mocy decyzji organu I instancji z art. 138 § 1 pkt 1 kpa (wpływ do organu I instancji 01.09.2005r),

- informacja o powyższej decyzji Wojewody Podlaskiego nie została zamieszczona w rejestrze decyzji w kolumnie ,,6’’,

- w powyższej sprawie nie uzupełniano na bieżąco kolumny ,,6’’ rejestru wniosków oraz rejestru decyzji kolumny ,,6’’ jak też nie nadano nowego nowej decyzji wydanej po uchyleniu decyzji, na wysyłanych pismach przez organ brak jest adnotacji odręcznych kancelarii ogólnej o wysłaniu,

4.Sprawa znak: A.I.735-596/04/2005opisana w rejestrze wniosków pod pozycją 1357/2004 a wykazana w rejestrze decyzji pod pozycją 1/2005 ,

- wniosek, z dnia 29.10.2004r w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej przy ul. Św. Mikołaja 1 w Białymstoku na budynku biurowym,

- postępowanie z ochrony środowiska od 20.11.2004r do 14.12.2004r9 w rejestrze wniosków wpisano niewłaściwą datę rozpoczęcia postępowania tj. 22.11.2004r),

- okres przerywający bieg 65 dniowego terminu wyniósł 24 dni,

- decyzja Nr 1/051 z dnia 03.01.2005r o pozwoleniu na budowę – pieczęci kancelarii ogólnej z datą wysłania 03.01.2005r,

- postępowanie w niniejszej sprawie przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ;

- odwołanie z dnia 20.01.2005r,

- decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30.08.2005r, znak: RR.VI.J.S. 7111-5/2005 o utrzymaniu w mocy decyzji organu I instancji z art. 138 § 1 pkt 1 kpa (wpływ do organu I instancji 02.06.2005r),

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający decyzję organu Ii instancji, sygn. akt SA/Bk724/05 ( wpływ do organu I instancji 30.03.2006r ),

- wezwanie z art. 50 § 1 kpa z dnia 10.04.2006r

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wydaniu ww. wezwania,

- decyzja odmowna z dnia 01.06.2006r (pieczęć kancelarii z datą wysłania 01.06.2006r),

- ponowne postępowanie przeprowadzono z zachowaniem 65 dniowego terminu,

- w powyższej sprawie nie uzupełniono w całości kolumny ,,6’’ rejestru wniosków oraz na wysyłanych pismach przez organ brak jest adnotacji odręcznych kancelarii ogólnej o wysłaniu ;

5.Sprawa znak : A.II.7353-1073/2004opisana w rejestrze wniosków pod pozycją 17/2004 a wykazana w rejestrze decyzji pod numerem 50/05 ;

- wniosek z dnia 13.12.2004r o wydanie pozwolenia na przebudowę poddasza nieużytkowego z wymianą konstrukcji dachowej i adaptacją na mieszkanie służbowe przy ul. Warszawskiej 44, działce nr 878 w Białymstoku,

- decyzja z dnia 26.01.2005r, Nr 50/2005 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 27.01.2005r,

- postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego,

- decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 10.03.2005r, znak: RR.VI.F. 7111-6/2005 o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji z art. 138 § 2 kpa (wpływ do organu I instancji 10.03.2005r),

- postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 09.05.2005r9pieczęć kancelarii z datą wysłania 10.05.2005r),

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wydaniu ww. postanowienia – informację tę zamieszczono w kolumnie ,,7’’ rejestru decyzji,

- pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 30.11.2005r, znak: RR.VI.F7111-6/05 przesyłające wyrok WSA wraz z aktami,

- rejestrze decyzji w kolumnie ,,6’’ nie zamieszczono ww. informacji

- w powyższej sprawie nie uzupełniono w całości kolumny ,,6’’ rejestru wniosków oraz na wysyłanych pismach przez organ brak jest adnotacji odręcznych kancelarii ogólnej o wysłaniu ;

6.Sprawa znak : A.I.7353/607/2005opisana w rejestrze wniosków pod pozycją nr 66/2005 a wykazana w rejestrze decyzji pod pozycją nr 1152 /2005 ;

- wniosek z dnia 27.07.2005r o pozwolenie na przebudowę ul. Hetmańskiej ze skrzyżowaniem ulic: Marczukowskiej, Promiennej i Wierzbowej,

- postępowanie z ochrony środowiska od dnia 25.08.2005r do dnia 16.09.2005r,

- okres przerywający bieg 65 dniowego terminu wyniósł 22 dni,

- w rejestrze wniosków w kolumnie ,,6’’ nie zamieszczano na bieżąco informacji o prowadzonym postępowaniu z ochrony środowiska,

- decyzja z dnia 05.10.2006r, Nr 1152/2005 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę - pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 05.10.2005r,

- postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ;

- odwołanie złożono dnia 12.10.2005r,

-decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 31.01.2006r, znak:RR.VI.DT.7111-26/05 o umorzeniu postępowania odwoławczego z art. 138 § 1 pkt 3 (wpływ do organu I instancji 31.01.2006r),

- w powyższej sprawie nie uzupełniono na bieżąco kolumny ,,6’’ rejestru wniosków oraz na wysyłanych pismach przez organ brak jest adnotacji odręcznych kancelarii ogólnej o wysłaniu ;

7.Sprawa znak : A.I.7353/582/2005opisana w rejestrze wniosków pod pozycją nr 933/2005 a wykazana w rejestrze decyzji pod pozycją nr 1065 /2005,

- wniosek z dnia 19.07.2005r o pozwolenie na budowę tymczasowej stacji tankowania gazem LPG wraz ze zjazdem przy ul. Marczukowskiej w Białymstoku na działce nr 829/6, 829/7,1022,

- wezwanie z art. 64 § 2 kpa z dnia 03.08.2005r – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 03.08.2005r,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wysłaniu ww. wezwania do inwestora oraz daty uzupełnienia wniosku,

-okres przerywający bieg 65 dniowego terminu wyniósł 6 dni,

- decyzja z dnia 15.09.2005r, Nr 1065/2005 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 16.09.2005r,

- postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego;

- w powyższej sprawie nie uzupełniano na bieżąco kolumny ,,6’’ rejestru wniosków oraz na wysyłanych pismach przez organ brak jest adnotacji odręcznych kancelarii ogólnej o wysłaniu ;

8.Sprawa znak : A.II.7353/217/2006opisana w rejestrze wniosków pod pozycją nr 369/2006 a wykazana w rejestrze decyzji pod pozycją nr 472 /2006,

- wniosek z dnia 10.04.2006r o pozwolenie na budowę budynku handlowo – usługowego przy ul. Świętojańskiej 2 w Białymstoku na działce nr 884,

- postanowienie z dnia 21.04.2006r z art. 35 ust.3 Pb – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 21.04.2006r,

- postępowanie uzgadniające usytuowanie obiektu zakończone wydaniem postanowienia o uzgodnieniu,

- okres przerywający bieg 65 dniowego terminu wyniósł 38 dni

- decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 05.06.2006r, Nr 472/05 – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 06.06.2006r,

- postępowanie w niniejszej sprawie przeprowadzono w terminie określonym w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ,

9.Sprawa znak : A.II.7353/346/2005opisana w rejestrze wniosków pod pozycją nr 699/2005 ,

- wniosek z dnia 08.06.2005r o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego parterowego wraz z infrastrukturą na działce nr 1290/3 przy ul. Banieczki 126 w Białymstoku – wniosek podpisany przez dwie osoby,

- postanowienie dnia 29.07.2005r z art. 35 ust. 3 Pb – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 29.07.2005r,

- adnotacja odręczna inwestora na wniosku o treści ,, wniosek wycofuję i pobieram 4 kpl dokumentacji projektowej ‘’ , data 04.08.2005r, podpis nieczytelny - brak podpisu drugiego wnioskodawcy,

- decyzja o umorzeniu postępowania z dnia 11.08.2005r – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 12.08.2005r,

- postępowanie w niniejszej sprawie przeprowadzono w terminie określonym w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ,

10.Sprawa znak : AB.II.7353/307/2005opisana w rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę pod 635/05,

- wniosek z dnia 24.05.2005r o pozwolenie na rozbudowę istniejącego segmentu budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej w Białymstoku przy ul. Satelitarnej 1 na działce o nr geod. 883 ,

- wezwanie z art. 64 § 2 kpa z dnia 09.06.2005r – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 10.06.2005r,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wysłaniu ww. wezwania do inwestora oraz daty uzupełnienia wniosku,

- postanowienie z art.35 ust.3 ustawy Prawo budowlane o uzupełnieniu projektu budowlanego z dnia 21.06.2005r – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 22.06.2005r ,

- brak informacji w kolumnie ,,6” rejestru wniosków o wydanym postanowieniu,

- pismo inwestora z dnia 22.07.2005r o wycofaniu wniosku,

- decyzja z dnia 22.07.2005r o umorzeniu postępowania z art. 105 § 1 kpa - pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania w dniu 22.07.2005r,

- postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie zostało przeprowadzone z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego,

- w powyższej sprawie nie uzupełniano na bieżąco kolumny ,,6’’ rejestru wniosków oraz na wysyłanych pismach przez organ brak jest adnotacji odręcznych kancelarii ogólnej o wysłaniu ;

11.Sprawa znak : AB.II.7353/319/2005opisana w rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę pod nr 654/05,

- wniosek z dnia 31.05.2005r o pozwolenie na przebudowę dachu z adaptacją poddasza na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 15A w Białymstoku na działce o nr geod. 487/4 ,

- postanowienie z art.35 ust.3 ustawy Prawo budowlane o uzupełnieniu projektu budowlanego z dnia 20.07.2005r – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 20.07.2005r,

- postępowanie o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych od dnia 20.06.2005r do dnia 13.07.2005r,

- okres przerywający bieg 65 dniowego terminu wyniósł 31 dnia,

- decyzja z dnia 03.08.2005r odmawiająca udzielenia pozwolenia na budowę z art. 35 ust.3 Pb - pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania w dniu 03.08.2005r,

- postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie zostało przeprowadzone z zachowaniem terminu określonego w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ;

- decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 28.09.2006r, znak: RR.VI.EBz. 7111-34/2005 o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji z art. 138 § 2 kpa (wpływ do organu I instancji 03.10.2005r),

- postanowienie z art.35 ust.3 ustawy Prawo budowlane o uzupełnieniu projektu budowlanego z dnia 11.10.2005r – pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania 12.10.2005r ,

- postępowanie o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych od dnia 18.10.2005r do dnia 10.11.2005r,

- okres przerywający bieg 65 dniowego terminu wyniósł 23 dnia,

- decyzja z dnia 21.11.2005r odmawiająca udzielenia pozwolenia na budowę z art. 35 ust. 3 Pb - pieczęć kancelarii ogólnej z datą wysłania w dniu 21.11.2005r,

- ponowne postępowanie w niniejszej sprawie prowadzono przez 64 dni - termin określony w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego został zachowany,

IV. 1. W trakcie kontroli udzielono instruktażu z zakresu przepisów dotyczących procesu związanego z pozwoleniu na budowę .

2. Zespół kontrolny dokonał wpisu do książki kontroli organu kontrolowanego pod poz.- 13/06.

3.Prezydent Miasta Białegostoku został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń i wyjaśnień odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz składania pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i jeden egzemplarz przekazano jednostce kontrolowanej

Data i podpis kontrolowanego: 22.09.2006r.

Data i podpisy zespołu kontrolującego: 22.09.2006r.

Zastępca Prezydenta Miasta

Anna Orłowska /-/

/-/

Krzysztof Sawicki

Marcin Gajdamowicz /-/

Naczelnik Wydziału Architektury

/-/

Zbigniew Mojsiejczuk /-/

Zbigniew Gliński


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  28.09.2006 11:17:24
Data publikacji:  28.09.2006 11:17:24
Data modyfikacji:  28.09.2006 11:17:24 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl